MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 594         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 iulie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. – Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor si a Senatului în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 312 din 14 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

623. – Hotărâre privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A.

 

624. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova“ – S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita“

 

650. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populatia din judetele Olt si Teleorman afectată de fenomenele meteorologice care s-au produs în perioada 2–4 iulie 2005

 

651. – Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 512/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005

 

652. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

707. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor si a Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului,

în temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (2) si (3) si ale art. 147 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 2 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, Camera Deputatilor si Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în ziua de miercuri, 13 iulie 2005, ora 9,00, pentru reexaminarea dispozitiilor constatate ca fiind neconstitutionale din Legea privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, asupra căreia Guvernul si-a angajat răspunderea în conditiile art. 114 din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 1.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 312

din 14 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Marieta Safta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Paula Florica Serb si Vasile Beleca în Dosarul nr. 1.025/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal răspund autorii exceptiei, prin avocat Nicolae Bulai, lipsind părtile Societatea Comercială “Neptun“ – S.A. din Câmpina, Societatea Comercială “Electroutilaj“ – S.A. din Câmpina, Societatea Comercială “Metaleuroest“ – S.R.L. din Câmpina, Societatea Comercială “Fotbal Petrolul Ploiesti“ – S.R.L. si Societatea Comercială “Aproved Construct“ – S.R.L. prin lichidator Societatea Comercială “Expert“ – S.A. din Arad, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate asa cum a fost formulată, arătând că sintagma “în cursul judecătii“, cuprinsă în textul de lege criticat, încalcă dreptul la apărare, precum si dispozitiile constitutionale privind egalitatea în drepturi. Ca urmare, această sintagmă ar trebui eliminată, iar părtile să poată fi reprezentate nu numai în această fază a procesului penal, ci si în cursul urmăririi penale, pentru o deplină asigurare a dreptului acestora la apărare.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de respingere a exceptiei, apreciind că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.025/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedură penală, ridicată de Paula Florica Serb si de Vasile Beleca în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că sintagma “în cursul judecătii“, cuprinsă în textul de lege criticat, creează o discriminare între cetăteni si încalcă dreptul la apărare, prin aceea că numai în această fază a procesului penal este posibilă reprezentarea părtii, nu si în cursul urmăririi penale.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu restrânge sfera de aplicare a reprezentării conventionale numai la faza judecătii, legiuitorul român reglementând expres cazuri de reprezentare a învinuitului sau inculpatului în cursul urmăririi penale. Chiar dacă legiuitorul român a ales, sub aspectul tehnicii legislative, să nu reglementeze într-un singur text de lege reprezentarea conventională în cursul urmăririi penale si al judecătii, dar a prevăzut diferentiat conditiile aplicabilitătii acestei institutii juridice, nu se poate sustine că prin aceasta s-a adus atingere drepturilor constitutionale ale cetătenilor, respectiv egalitătii acestora în fata legii si a autoritătilor publice si dreptului la apărare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale referitoare la institutia reprezentării nu numai că nu încalcă prevederile constitutionale, ci, dimpotrivă, constituie o garantie a desfăsurării corecte a procesului penal, prin asigurarea drepturilor tuturor părtilor,  inclusiv ale celor care nu sunt prezente la momentul încheierii unor acte procesuale. Se mai arată că există cadrul legal de exercitare a reprezentării în cursul urmăririi penale, aceasta putându-se realiza, cu exceptia actelor cu caracter personal.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, pentru aceleasi considerente expuse pe larg de instanta de judecată. Se arată totodată că, urmare modificării art. 174 din Codul de procedură penală prin dispozitiile Legii nr. 281/2003, “legiuitorul a extins posibilitatea reprezentării pe tot parcursul procesului penal, indiferent de fazele acestuia, exceptie făcând situatiile în care se efectuează audierea părtilor sau acte cu caracter strict personal“.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 174 din Codul de procedură penală nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare si se aplică în mod egal tuturor părtilor în procesul penal, astfel încât nu poate fi retinută critica acestora în raport de dispozitiile art. 16 din Constitutie. Se arată totodată că textul de lege criticat nu contravine sub nici un aspect dreptului părtii de a fi asistată de un avocat ales sau numit din oficiu. Interzicerea, în anumite cazuri, a reprezentării învinuitului sau inculpatului nu constituie o îngrădire a dreptului la apărare si creează posibilitatea acestuia de a da explicatii instantei si de a-si dovedi nevinovătia.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorilor exceptiei si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 174 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: “În cursul judecătii învinuitul si inculpatul, precum si celelalte părti pot fi reprezentati, cu exceptia cazurilor în care prezenta învinuitului sau inculpatului este obligatorie.

În cazurile în care legea admite reprezentarea învinuitului sau inculpatului, instanta de judecată, când apreciază necesară prezenta învinuitului sau inculpatului, dispune aducerea lui.“

Textele constitutionale invocate în motivarea exceptiei au următorul cuprins:

– Art. 16 (Egalitatea în drepturi) alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 24 (Dreptul la apărare) alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Curtea retine că încălcarea principiului egalitătii în drepturi există atunci când se aplică un tratament juridic diferit unor subiecte de drept aflate în situatii identice sau similare. Or, dispozitiile procedural-penale care reglementează institutia reprezentării se aplică în mod egal tuturor părtilor din procesul penal – învinuitului, inculpatului, precum si celorlalte părti – fără privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare, astfel încât nu poate fi retinută critica autorilor exceptiei întemeiată pe dispozitiile art. 16 din Constitutie, care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii.

Textul de lege criticat nu încalcă, de asemenea, nici dreptul la apărare, întrucât nu împiedică în nici un fel părtile să fie asistate de apărător, iar interzicerea, în anumite cazuri, a reprezentării învinuitului sau inculpatului nu constituie o îngrădire a dreptului la apărare, ci, dimpotrivă, o concretizare a acestui drept, prezenta personală a acestora fiind necesară tocmai pentru lămurirea tuturor aspectelor în raport cu care instanta se poate pronunta.

De altfel, autorii exceptiei sunt nemultumiti de solutia legislativă consacrată de textul criticat, care, în opinia lor, ar trebui să reglementeze nu numai reprezentarea “în cursul judecătii“, ci si în cursul urmăririi penale. O asemenea critică excedează însă competentei Curtii care, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “[...] se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Paula Florica Serb si Vasile Beleca în Dosarul nr. 1.025/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) si al art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În vederea pregătirii si realizării privatizării, precum si atragerii de investitii în Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A., Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va angaja, în conditiile legii, un consultant international specializat ale cărui servicii vor include si realizarea unui studiu de piată privind strategia de asigurare a unui climat concurential în producerea si furnizarea de gaze naturale.

Art. 2. – (1) Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultantii internationali si a componentei variabile a onorariului, aferentă plătii din valoarea totală a tranzactiei de care beneficiază Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A., cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si cheltuielile pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A., inclusiv cele legate de publicitate, vor fi suportate, în conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002, de către Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A., care va dispune plata acestora direct către beneficiari la termenele stabilite, în baza confirmării Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.

(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate efectiv de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru actiunile vândute, vor fi suportate de către acesta din urmă din bugetul propriu.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi plătite conform prevederilor contractelor încheiate în acest sens.

(4) Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz“ – S.A. asigură si garantează în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1), care cad în sarcina sa.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 623.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova“ – S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova“ – S.A., pentru finantarea obiectivului “Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 210 milioane euro, contractate de Societatea Comercială «Complexul Energetic Craiova» – S.A., pentru finantarea obiectivului «Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita»“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială «Complexul Energetic Craiova» – S.A. a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 210 milioane euro, pentru finantarea obiectivului «Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Isalnita», la care se adaugă si prima de asigurare.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 80% împrumuturile externe prevăzute la art. 1, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 624.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populatia din judetele Olt si Teleorman afectată de fenomenele meteorologice care s-au produs în perioada 2–4 iulie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 950.000 lei (RON), familiilor sinistrate din judetele Olt (410.000 lei) si Teleorman (540.000 lei) afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 2–4 iulie 2005, constând în produse alimentare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse“, respectiv “Venituri proprii din  anii precedenti si alte surse“, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutiile prefectului din judetele Olt si Teleorman.

(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitătile acordate conform anexei se va face în anul 2006, finantarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. – (1) Transportul produselor până la locul indicat de fiecare institutie a prefectului se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de institutiile prefectului din judetele Olt si Teleorman, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. – (1) Institutiile prefectului din judetele Olt si Teleorman vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile institutiilor prefectului din judetele Olt si Teleorman în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 5. – Se aprobă acumularea în regim de urgentă a cantitătii de 11,6 tone ulei rafinat de floarea-soarelui în limita sumei de 38.628 lei (RON), finantarea realizându-se din bugetul de stat aprobat pentru Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 650.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor alimentare care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia afectată de fenomenele meteorologice periculoase produse în perioada 2–4 iulie 2005

 

Produsul

U.M.

Cantitătile

judetul Olt

judetul Teleorman

Ulei rafinat de floarea-soarelui

l

5.000

6.600

Zahăr

kg

5.000

6.600

Conserve de carne

kg

15.000

19.800

Pate de ficat

kg

10.000

13.200

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 512/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 512/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 13 iunie 2005, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale se constituie comisii la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, care identifică gospodăriile distruse, precum si numărul membrilor din gospodărie.

(2) Repartizarea pe judete si distribuirea cantitătilor de produse acordate locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis, ale căror gospodării au fost distruse, conform art. 1, se realizează de Ministerul Administratiei si Internelor, prin institutia prefectului si primăriile locale, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 651.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonant de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintrea si utilizarea Fondului natonal de solidaritate, aprobată cu modificări si completăi prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si ale Ordonanti de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 110.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, doamnei Dudău Cătălina Georgiana, în vârstă de 25 de ani, domiciliată în municipiul Oradea, Str. Fluviului nr. 3, bl. PB 30, ap. 15, judetul Bihor.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

– Ministerul Sănătătii va aloca suma de 50.000 euro;

– Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Bihor, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Bihor către Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor, la solicitarea acesteia.

Art. 2. – Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 652.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

cunoscând prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. M.C. 8.334/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 si nr. 61 bis din 18 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează astfel:

1. În anexa nr. II pct. II/2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile“, la subprogramul 2.5 “Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială“, paragraful “Activităti“ va avea următorul cuprins:

“Activităti

– Terapia ocupatională si ergoterapia

– Reabilitarea centrelor de ergoterapie

– Campanie de informare, educare, comunicare

– Cofinantarea Proiectului PHARE – Twinning Light RO-2002/005-551.03.03 – RO03/IB/OT 09 – «Plan de actiune pentru implementarea Strategiei de sănătate mintală a Ministerului Sănătătii»“

2. La anexa nr. III, unitătile sanitare de la subprogramul

2.5 “Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială“ se completează cu:

“Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucuresti“

Art. II. – În vederea decontării, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia“ Bucuresti va evidentia cheltuielile aferente cofinantării conform fisei Proiectului PHARE – Twinning Light RO-2002/005-551.03.03 – RO03/IB/OT 09, în mod distinct, cu respectarea prevederilor legale.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 707.