MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 603         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iulie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

642. – Hotărâre pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

914. – Ordin al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Criteriile de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe baza criteriilor prevăzute la art. 1, precum si a procedurii prezentate în anexă inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă stabilesc încadrarea localitătilor, institutiilor publice si operatorilor economici în clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

Art. 3. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile administratiei publice locale, conducerile institutiilor publice si ale operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, vor pune la dispozitie inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă datele si informatiile necesare, corespunzătoare criteriilor de clasificare.

Art. 4. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul centrelor operationale din inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă se întocmeste catalogul local cuprinzând clasificarea unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

Art. 5. – În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin Centrul Operational National, centralizează datele din catalogul local al fiecărei unităti administrativ-teritoriale în Catalogul national cuprinzând clasificarea unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

Art. 6. – (1) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile administratiei publice locale, institutiile publice si operatorii economici vor efectua analize de risc în detaliu, vor delimita geografic si vor constitui bănci de date informatizate privind aceste riscuri, care vor fi reactualizate periodic si integrate în sistemul national de monitorizare.

(2) Anual cataloagele locale si cel national se actualizează prin grija inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, respectiv a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 642.

 

ANEXĂ

 

CRITERII DE CLASIFICARE

a unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice

 

Art. 1. – (1) Riscurile care se iau în consideratie pentru clasificarea unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile sunt:

a) riscuri naturale:

1. cutremure;

2. alunecări si prăbusiri de teren;

3. inundatii;

4. fenomene meteorologice periculoase;

5. avalanse;

6. incendii de pădure;

b) riscuri tehnologice:

1. accidente chimice;

2. accidente nucleare;

3. incendii în masă;

4. accidente grave pe căi de transport;

5. esecul utilitătilor publice;

c) riscuri biologice:

1. epidemii;

2. epizootii/zoonoze.

(2) Elementele expuse riscurilor specifice care se au în vedere sunt:

1. populatia;

2. animalele;

3. proprietatea;

4. activitătile social-economice;

5. mediul înconjurător.

Art. 2. – Prin risc se întelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în victime, proprietăti distruse, activităti economice întrerupte, impact asupra mediului datorită manifestării unui hazard într-o anumită zonă si cu referire la o anumită perioadă de timp.

Art. 3. – (1) Încadrarea unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici în clase de risc se face în baza analizei de risc.

(2) Analiza de risc este metoda de cuantificare a riscurilor pe baza identificării riscului, determinării frecventei evenimentelor si consecintelor asupra elementelor expuse ale fiecărui eveniment pentru fiecare tip de risc specific.

Art. 4. – În functie de frecventa si de consecintele situatiilor de urgentă generate de tipurile de riscuri specifice, riscul poate fi principal sau secundar.

Art. 5. – (1) Pentru clasificarea unitătilor administrativteritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, în catalogul national si în cataloagele locale se vor folosi acronime.

(2) Acronimele, modul de alocare si semnificatia lor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel – Modul de alocare a acronimelor asociate riscurilor:

 

Nr. crt.

Tipul de risc

Principal

Secundar

1.

Cutremur

C

c

2.

Alunecare/prăbusire de teren

At/Pt

at/pt

3.

Inundatie

Id

id

4.

Secetă

S

s

5.

Avalansă

Av av

 

6.

Incendiu de pădure

Ip

ip

7.

Accident chimic

Ach

ach

8.

Accident nuclear

An

an

9.

Incendiu în masă

Im

im

10.

Accident grav de transport

Atp

atp

11.

Esecul utilitătilor publice

Eup

eup

12.

Epidemie

Ed

ed

13.

Epizootie

Ez

ez

 

Art. 6. – (1) Clasificarea unitătilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, se face în baza încadrării în criterii de clasificare.

(2) Încadrarea se realizează prin aplicarea criteriilor cuprinse în prezenta anexă si poate avea si alte valori decât cele specificate, justificată în baza unui studiu de risc efectuat de către institutii abilitate.

Art. 7. – Clasificarea unitătilor administrativ-teritoriale din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de bază pentru:

a) stabilirea structurii, specializării si amplasării serviciilor publice profesioniste si voluntare;

b) dotarea cu mijloace tehnice si materiale de interventie, aparatură si echipamente de protectie a structurilor profesioniste si voluntare pentru interventie în situatii de urgentă;

c) întocmirea schemei de acoperire a riscurilor de către inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă;

d) elaborarea planurilor pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

e) stabilirea tematicii de pregătire si a exercitiilor pentru structurile profesioniste si voluntare pentru interventie în situatii de urgentă;

f) constientizarea populatiei asupra riscurilor specifice si informarea acesteia cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative si adoptarea unui comportament adecvat în situatii de urgentă.

Art. 8. – Clasificarea institutiilor publice/operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de bază pentru:

a) stabilirea structurilor proprii de interventie pentru limitarea si înlăturarea efectelor situatiilor de urgentă la care sunt expuse/expusi;

b) dotarea cu mijloace tehnice si cu materiale de interventie, aparatură si echipamente de protectie a structurilor de interventie în situatii de urgentă;

c) întocmirea schemei proprii de acoperire a riscurilor;

d) elaborarea planurilor de gestionare a situatiilor de urgentă;

e) stabilirea tematicii de pregătire si a exercitiilor pentru personalul si structurile proprii de interventie în situatii de urgentă;

f) determinarea frecventei auditului intern efectuat în cadrul sistemului de management al riscului;

g) constientizarea personalului propriu si a populatiei potential afectate în ceea ce priveste riscurile specifice si informarea acesteia cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative si adoptarea unui comportament adecvat în situatii de urgentă.

A. Criterii de clasificare a unitătilor administrativ-teritoriale

Unitătile administrativ-teritoriale sunt clasificate astfel:

1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:

a) unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate mai mare sau egală cu VII pe scara MSK;

b) unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate mai mică de VII pe scara MSK.

2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecări/prăbusiri de teren:

a) unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă cu potential ridicat de producere a alunecărilor de teren sau afectată de alunecări primare/reactivate;

b) unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă cu potential mediu/scăzut de producere a alunecărilor de teren sau neafectată de alunecări primare/reactivate.

3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundatii:

a) unitate administrativ-teritorială potential afectată de inundatii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maximă de precipitatii, înregistrată în ultimii 100 de ani, depăseste 100 mm/24 h;

b) unitate administrativ-teritorială neafectată de inundatii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maximă de precipitatii, înregistrată în ultimii 100 de ani, este mai mică de 100 mm/24 h.

4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de secetă:

a) unitate administrativ-teritorială situată în zone cu risc fată de fenomenul de secetă;

b) unitate administrativ-teritorială situată în afara zonelor cu risc fată de fenomenul de secetă.

5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de avalanse:

a) unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă de munte;

b) unitate administrativ-teritorială dispusă în podis/deal/câmpie.

6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de pădure:

a) unitate administrativ-teritorială situată în zona de influentă a unui incendiu de pădure;

b) unitate administrativ-teritorială situată în afara zonei de influentă a unui incendiu de pădure.

7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:

a) unitate administrativ-teritorială situată în interiorul zonelor de planificare la urgentă chimică;

b) unitate administrativ-teritorială situată în exteriorul zonelor de planificare la urgentă chimică.

8. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:

a) unitate administrativ-teritorială situată în interiorul zonelor de planificare la urgentă nucleară;

b) unitate administrativ-teritorială situată în exteriorul zonelor de planificare la urgentă nucleară.

9. Din punct de vedere al riscului la incendii în masă:

a) unitate administrativ-teritorială situată în zona de influentă a incendiilor în masă;

b) unitate administrativ-teritorială situată în afara zonelor de influentă a incendiilor în masă.

10. Din punct de vedere al riscului la accidente grave pe căi de transport:

a) unitate administrativ-teritorială cu trafic intens;

b) unitate administrativ-teritorială cu trafic moderat sau redus.

11. Din punct de vedere al riscului de esec al utilitătilor publice:

a) unitate administrativ-teritorială dependentă de un sistem centralizat de utilităti publice;

b) unitate administrativ-teritorială dependentă de două sau de mai multe sisteme centralizate de utilităti publice ori fără sistem centralizat de utilităti publice.

12. Din punct de vedere al expunerii la riscul epidemiologic:

a) unitate administrativ-teritorială cu risc crescut;

b) unitate administrativ-teritorială cu risc mediu sau scăzut.

13. Din punct de vedere al expunerii la riscul epizootic:

a) unitate administrativ-teritorială cu risc crescut;

b) unitate administrativ-teritorială cu risc mediu sau scăzut.

B. Criterii de clasificare a institutiilor publice si operatorilor economici

Institutiile publice si operatorii economici sunt clasificati astfel:

1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:

a) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în zonă seismică de intensitate mai mare sau egală cu VII pe scara MSK;

b) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în zonă seismică de intensitate mai mică de VII pe scara MSK.

2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecări/prăbusiri de teren:

a) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în zonă cu potential ridicat de producere a alunecărilor de teren sau afectată de alunecări primare/reactivate;

b) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în zonă cu potential mediu/scăzut de producere a alunecărilor de teren sau neafectată de alunecări primare/reactivate.

3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundatii:

a) institutie publică/operator economic potential afectată/afectat de inundatii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maximă de precipitatii, înregistrată în ultimii 100 de ani, depăseste 100 mm/24 h;

b) institutie publică/operator economic neafectată/neafectat de inundatii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenti sau unde cantitatea maximă de precipitatii, înregistrată în ultimii 100 de ani, este mai mică de 100 mm/24 h.

4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de secetă:

a) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în zone cu risc fată de fenomenul de secetă;

b) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în afara zonelor cu risc fată de fenomenul de secetă.

5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de pădure:

a) institutie publică/operator economic situată/situat în zona de influentă a incendiului de pădure;

b) institutie publică/operator economic situată/situat în afara zonei de influentă a incendiului de pădure.

6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:

a) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în zonele de planificare la urgentă chimică;

b) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în afara zonelor de planificare la urgentă chimică.

7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:

a) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în zona de planificare la urgentă nucleară;

b) institutie publică/operator economic dispusă/dispus în afara zonelor de planificare la urgentă nucleară.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 772 si 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. I: 1. 208 “Declaratie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10i;

2. 209 “Declaratie privind veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10;

3. “Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.02.13/10.

Art. 2. – (1) Formularele mentionate la art. 1 pct. 1 si 2 se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. II.

(2) Declaratia prevăzută la art. 1 pct. 1 se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal.

Art. 3. – Procedura privind stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal este prevăzută în anexa nr. III.

Art. 4. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularelor mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. IV.

Art. 5. – (1) Declaratia mentionată la art. 1 pct. 1 se depune de notarii publici în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. V.

(2) Formatul electronic va fi însotit de formularul editat de contribuabili cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

(3) Programul de asistentă este pus la dispozitie în mod gratuit contribuabililor de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Art. 6. – Anexele nr. I–V*) fac parte integrantă dinprezentul ordin.

Art. 7. – Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 914.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a