MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 607         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

225. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR

 

602. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR

 

228. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

605. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

229. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

606. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

73. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind emisiunea din anul 2005 de titluri de valoare denominate în euro de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti“

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. – Pentru titlurile de valoare, denominate în euro, emise în anul 2005 de municipiul Bucuresti, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 59 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 225.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 602.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39 din 12 mai 2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 228.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 605.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000

privind Fondul pentru mediu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41 din 26 mai 2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 27 mai 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 229.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 606.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“

 

Mentinându-se necesitatea alinierii statutului juridic al Administratiei Nationale “Apele Române“ la cerintele Directivei-cadru a apei 2000/60/CE, ca urmare a nominalizării acesteia ca institutie de implementare a directivelor europene, a aplicării integrate, în mod unitar, a politicii si strategiei în domeniul gospodăririi durabile a apelor,

având în vedere necesitatea modificării cât mai urgente a organizării structurilor din domeniul gospodăririi apelor în scopul întăririi cadrului institutional si administrativ pentru implementarea angajamentelor specifice si necesitatea raportării acestora către Comisia Europeană,

pentru perfectionarea actiunilor si măsurilor operative de combatere si prevenire a actiunii distructive a apelor, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1)–(4) vor avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Administratia Natională «Apele Române» este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, având ca scop cunoasterea, protectia, punerea în valoare si utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum si administrarea infrastructurii Sistemului national de gospodărire a apelor.

(2) Administratia Natională «Apele Române» este persoană juridică română si functionează pe bază de gestiune si autonomie economică, în coordonarea autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(3) Administratia Natională «Apele Române» îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Administratia Natională «Apele Române» are în subordine unitătile prevăzute în anexa nr. 1.“

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Directiile de ape au în subordine sisteme de gospodărire a apelor si sisteme hidrotehnice, cu statut de sediu secundar, unităti fără personalitate juridică.“

3. La articolul 2, alineatele (1)–(3) vor avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Patrimoniul Administratiei Nationale «Apele Române», înfiintată ca institutie publică, se preia de la Administratia Natională «Apele Române» care a functionat ca regie autonomă.

(2) Administratia Natională «Apele Române» administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 2, precum si patrimoniul propriu stabilit pe baza situatiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2004.

(3) Predarea-preluarea patrimoniului între Administratia Natională «Apele Române», înfiintată ca institutie publică, si Administratia Natională «Apele Române», care a functionat ca regie autonomă, se va face prin protocol, pe baza situatiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2004.“

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Administratia Natională «Apele Române» are următoarele atributii principale:

a) gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei si a politicii nationale si urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum si a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;

b) administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodărire a apelor;

c) gestionarea si valorificarea resurselor de apă de suprafată si subterane, cu potentialele lor naturale, si a fondului national de date din domeniu;

d) gospodărirea unitară si durabilă a resurselor de apă de suprafată si subterane si protectia acestora împotriva epuizării si degradării, precum si repartitia ratională si echilibrată a acestor resurse;

e) administrarea, exploatarea, întretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii nationale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;

f) administrarea, exploatarea si întretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si băltilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei si plajei mării, a zonelor umede si a celor protejate, aflate în patrimoniu;

g) administrarea, exploatarea si întretinerea infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologică si hidrogeologică;

h) administrarea, exploatarea si întretinerea Sistemului national de supraveghere a calitătii resurselor de apă;

i) realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii în unitătile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafată si subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă si cu alti beneficiari;

k) apărarea împotriva inundatiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de apărare împotriva inundatiilor, aferente acestora;

l) întretinerea si exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundatiilor aflate în administrare;

m) avizarea lucrărilor si activitătilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum si eliberarea autorizatiilor de gospodărire a apelor;

n) instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională si/sau în colaborare cu alte institutii specializate;

o) realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor si de mediu, instructiuni si monografii, studii de impact, bilanturi de mediu;

p) realizarea de tipărituri în domeniul apelor;

r) elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;

s) efectuarea si/sau participarea la audituri si consultantă pentru terti în vederea functionării în sigurantă a lucrărilor si constructiilor hidrotehnice.

(2) Administratia Natională «Apele Române» răspunde de următoarele activităti de interes national si social:

a) repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administratiei Nationale «Apele Române», cu rol de apărare împotriva inundatiilor, si activitătile operative de apărare împotriva inundatiilor;

b) refacerea si repunerea în functiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administratiei Nationale «Apele Române», afectate de calamităti naturale sau de alte evenimente deosebite;

c) cunoasterea resurselor de apă, precum si activitătile de hidrologie operativă si prognoză hidrologică;

d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor si implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile si conventiile internationale.

(3) Administratia Natională «Apele Române» este operator unic pentru resursele de apă de suprafată naturale sau amenajate, indiferent de detinătorul cu orice titlu al amenajării, si pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, scop în care alocă dreptul de utilizare a resurselor de apă cu potentialele lor naturale, în conditiile legii, cu exceptia celor

prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare.

(4) Administratia Natională «Apele Române» propune autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în conditiile legii, reglementări specifice domeniului gospodăririi apelor.“

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art.31. – (1) În vederea îndeplinirii atributiilor de elaborare a schemelor directoare de amenajare si management ale apelor pe bazine sau grupe de bazine hidrografice si de aplicare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi apelor, Administratia Natională «Apele Române» colaborează cu autoritătile publice centrale,

consiliile judetene, consiliile locale, utilizatorii de apă si cu organizatii neguvernamentale.

(2) Persoanele juridice si fizice prevăzute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie Administratiei Nationale «Apele Române» toate informatiile necesare pentru elaborarea schemelor directoare si a programelor de măsuri, inclusiv cele pentru stabilirea cerintelor de apă, de valorificare a potentialului apelor si de apărare împotriva inundatiilor pe ansamblul teritoriului national, pe etape de dezvoltare, la termenele solicitate si răspund în totalitate de corectitudinea tuturor datelor furnizate si de respectarea

termenelor de realizare a programelor de măsuri.“

6. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Cheltuielile pentru functionarea Administratiei Nationale «Apele Române» se vor asigura din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative si calitative a apelor.

(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă, prevăzut în anexa nr. 3, include sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti.

(3) Administratia Natională «Apele Române» aplică sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexele nr. 4–7, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de detinătorii cu orice titlu ai amenajărilor si instalatiilor.

(4) Penalitătile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate, atât pentru depăsirea cantitătilor de apă utilizate, cât si pentru concentratiile de substante impurificatoare evacuate în resursele de apă.

(5) Cuantumul contributiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor si penalitătilor este prevăzut în anexele nr. 5, 6 si 7 si se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(6) De la bugetul de stat, bugetele locale si din surse proprii ale persoanelor fizice si juridice se vor asigura cheltuielile pentru:

a) actiunile operative de interes public de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si cele pentru constituirea stocului de materiale si mijloace de apărare;

b) întretinerea si repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, refacerea si repunerea în functiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamităti naturale sau alte evenimente deosebite.

(7) Finantarea actiunilor de interes national si social prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)–c) se asigură de la bugetul de stat, iar a celor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), din surse proprii ale Administratiei Nationale «Apele Române» si în completare din bugetul de stat, pe baza programelor aprobate în bugetul autoritătii publice centrale din domeniul apelor. Finantarea activitătilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)–s) se sustin din sursele proprii ale Administratiei Nationale «Apele Române».

(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale «Apele Române» se aprobă de organul de conducere al institutiei, cu acordul conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în conditiile legii.

 (9) Administratia Natională «Apele Române» gestionează veniturile proprii din aplicarea mecanismului economic  specific domeniului gospodăririi apelor si organizează conducerea contabilitătii acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Administratia Natională «Apele Române» poate beneficia de credite cu dobândă preferentială si facilităti în domeniul impozitelor si taxelor în conditiile legii.

(11) Administratia Natională «Apele Române» ca institutie publică preia toate drepturile si este tinută să răspundă de toate obligatiile Administratiei Nationale «Apele Române», cu statut de regie autonomă, cu exceptia celor prevăzute în mod expres de Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.“

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Conducerea Administratiei Nationale «Apele Române» este asigurată de un consiliu de administratie, compus din 11 membri.

(2) Presedintele consiliului de administratie este directorul general al Administratiei Nationale «Apele Române», numit prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, acesta îndeplinind si calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat. Conducătorii unitătilor cu personalitate juridică subordonate sunt ordonatori tertiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

(3) Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(4) Atributiile si competentele consiliului de administratie sunt prevăzute în statutul privind organizarea si functionarea Administratiei Nationale «Apele Române».

(5) Salarizarea personalului preluat de Administratia Natională «Apele Române» se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

(6) Salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în conditiile legii, de consiliul de administratie si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale în domeniul apelor.“

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Activitătile nespecifice gospodăririi apelor, ca urmare a reorganizării Administratiei Nationale «Apele Române», pot fi lichidate sau externalizate, în baza hotărârii consiliului de administratie, în conditiile legii.

(2) Externalizarea activitătilor prevăzute la alin. (1) se poate realiza prin următoarele metode:

 a) concesionare de activităti si active din patrimoniul propriu;

b) vânzare de active din patrimoniul propriu; c) înfiintarea de societăti comerciale cu actionariat unic;

d) transfer de activităti si active către alte persoane juridice;

e) asociere cu alte persoane juridice sau fizice, sub diferite forme legale;

f) alte metode prevăzute de lege.“

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – Personalul Administratiei Nationale «Apele Române», cu statut de regie autonomă, este preluat de noua structură conform prevederilor legale în vigoare.“

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii specifici utilizati sunt cei definiti prin Legea nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.“

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.“

12. Articolele 11, 12 si 13 se abrogă.

13. Anexele nr. 2–8 se înlocuiesc cu anexele nr. 1–7*) la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. – (1) Statutul privind organizarea si functionarea Administratiei Nationale “Apele Române“ se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Predarea-preluarea patrimoniului între Administratia Natională “Apele Române“, înfiintată ca institutie publică, si Administratia Natională “Apele Române“, care a functionat ca regie autonomă, se face prin protocol, pe baza situatiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2004, întermen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Exercitiul financiar al Administratiei Nationale “Apele Române“, ca institutie publică, începe cu data de 1 a lunii următoare datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se va încheia un nou contract colectiv de muncă.

(5) Personalul Administratiei Nationale “Apele Române“ si al unitătilor subordonate nu se încadrează în categoria functionarilor publici.

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 73.

 

ANEXE

(Anexa nr. 2 la Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 107/2002)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a