MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 608         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

231. – Lege privind stimularea investitiilor în agricultură

 

617. – Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea investitiilor în agricultură

 

232. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“

 

618. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stimularea investitiilor în agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) În vederea stimulării investitiilor efectuate în agricultură si în sectoarele de procesare, depozitare, conservare si valorificare a produselor, precum si în alte sectoare legate de specificul activitătilor agricole, se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Fondul pentru creditarea investitiilor în agricultură, denumit în continuare fond.

(2) Fondul se constituie din alocatiile aprobate prin bugetul de stat cu această destinatie la dispozitia Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si se reconstituie din sumele rambursate si din dobânzile plătite de către institutiile de credit, potrivit prezentei legi.

Art. 2. – Fondul se gestionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conditiile legii.

Art. 3. – (1) Fondul se utilizează pentru:

a) acordarea de credite beneficiarilor prevăzuti la art. 6;

b) acoperirea costurilor întocmirii documentatiei tehnicoeconomice pentru acordarea creditelor;

c) acordarea de granturi, calculate ca procent din volumul creditului acordat beneficiarilor de credite.

(2) Fondul poate fi folosit si în completarea sumelor necesare cofinantării proiectelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile în cadrul unor programe comunitare sau în completarea creditelor acordate de institutiile de credit din surse proprii.

Art. 4. – Fondul va fi accesat si derulat, în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, de către următoarele institutii selectate de acest minister:

a) bănci comerciale si alte institutii de credit autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată;

b) institutii financiare al căror obiect principal de activitate constă în efectuarea uneia sau mai multora dintre activitătile financiare prevăzute la art. 11 alin. 1 lit. b)–l) din Legea nr. 58/1998, republicată.

Art. 5. – (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alocă sume din fond institutiilor selectate, pe baza conventiilor de lucru încheiate cu acestea, în scopul acordării de credite, în următoarele conditii:

a) termenul maxim de restituire: 10 ani;

b) plafon maxim: conform solicitării institutiei selectate si în limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

c) perioada de gratie pentru beneficiarii de credite: între 1 si 5 ani, în functie de specificul proiectului de investitii.

(2) În conventiile încheiate cu institutiile selectate vor fi prevăzute sumele repartizate si alocate, termenele de restituire, conditiile de derulare a împrumutului si alte conditii.

(3) Accesul institutiilor prevăzute la art. 4 la resursele fondului se face prin licitatie, în conditiile prezentei legi si ale normelor de aplicare a acesteia.

(4) Institutiile selectate vor acorda credite din fond beneficiarilor de credite, în conformitate cu normele elaborate în aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si cu normele proprii de creditare.

Art. 6. – Pot beneficia de credite pentru investitii în agricultură următoarele categorii de solicitanti:

a) producători agricoli individuali înregistrati în Registrul exploatatiilor agricole;

b) asociatii agricole familiale, asociatii de producători agricoli, grupuri de producători si cooperative agricole, constituite conform legislatiei în vigoare;

c) societăti agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridică, constituite conform legislatiei în vigoare;

d) societăti comerciale cu capital privat, constituite conform legislatiei în vigoare.

Art. 7. – Creditele acordate de institutiile selectate beneficiarilor de credite nu pot depăsi plafonul stabilit annual de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si pot fi utilizate pentru:

a) investitii în productia agricolă vegetală si animală, inclusiv lucrări de constructie si amplasare a centrelor gospodăresti ale fermelor, depozite, alte obiective legate de specificul productiei agricole;

b) investitii în utilaje si instalatii pentru transformarea prin diverse procedee a produselor agricole vegetale si animaliere;

c) investitii în domeniul serviciilor legate de productia agricolă vegetală si animală – aprovizionarea, valorificarea produselor agricole si animaliere primare si/sau transformate, servicii fitosanitare si sanitare veterinare, asistentă tehnică si consultantă acordată fermierilor;

d) alte obiective de investitii legate de specificul activitătilor agricole.

Art. 8. – Beneficiarii de credite pentru investitii în agricultură trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să înfiinteze sau să dezvolte activităti de exploatare agricolă, precum si de procesare, conservare, depozitare si valorificare a produselor;

b) să propună un plan de afaceri fezabil, prin care să demonstreze că investitiile sunt necesare, oportune si eficiente, plan care să fie întocmit cu sprijinul institutiei care acordă creditul si să fie acceptat de aceasta.

Art. 9. – Termenele de rambursare a creditelor si de plată a dobânzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere între beneficiarii creditului si institutia selectată, în functie de destinatia creditului si de perioada de valorificare a productiei obtinute din investitia creditată.

Art. 10. – Creditele acordate potrivit prevederilor prezentei legi pot fi garantate de fondurile de garantare si/sau de către împrumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe animale, masini si utilaje agricole, ipotecă asupra clădirilor si terenurilor agricole, plantatiilor sau orice alte garantii agreate de institutiile de credit.

Art. 11. – (1) Beneficiarii creditelor pentru investitii în agricultură, care dezvoltă activităti ai căror indicatori de performantă tehnico-economică respectă prevederile din planul de afaceri, pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculată ca procent din volumul creditului.

(2) Nivelul reducerii poate fi de până la 20% din volumul creditului acordat, diferentiat în functie de tipul proiectului de investitii. Nivelul acestuia, conditiile si modul de acordare se stabilesc si se aprobă periodic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Sumele pentru acordarea reducerilor se asigură din fond.

Art. 12. – Costul privind întocmirea documentatiilor de acordare a creditelor se suportă din fond si nu va putea depăsi 3% din volumul creditelor acordate.

Art. 13. – Sumele neutilizate din fond la finele fiecărui an, precum si cele provenite din rambursări de credite si plăti de dobânzi la creditele acordate în anul în curs se reportează în anul următor si se utilizează pentru acordarea de noi credite, în conditiile prezentei legi.

Art. 14. – (1) Beneficiarii de credite pentru investitii în agricultură au obligatia să respecte destinatiile pentru care au fost acordate.

(2) Schimbarea destinatiei creditelor de către beneficiarii de credite se sanctionează potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 15. – În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 231.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stimularea investitiilor în agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind stimularea investitiilor în agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 617.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 25 aprilie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafata si baza materială aferente de la Institutul de Cercetare si Inginerie Tehnologică pentru Irigatii si Drenaje Băneasa Giurgiu, se reorganizează, după obtinerea acreditării, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si, din punct de vedere stiintific, în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti». Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizează ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, în anexa nr. 2 si în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizează ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».

Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si în anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, după obtinerea acreditării, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor, pe baza structurii si a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăti comerciale.

Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blană» – S.A. Târgu Mures, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor, pe baza structurii si a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, în statiune de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva si în coordonarea stiintifică a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».“

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 11 si 12, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 8. – (1) Institutele, centrele si statiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, institutiile de învătământ agricol si silvic, unitătile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public si privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unitătilor de cercetare-dezvoltare, precum si bunuri proprii dobândite în conditiile legii.»

12. La articolul 8, alineatul (11) se abrogă.“

3. La articolul I punctul 2, articolul 223 va avea următorul cuprins:

“Art.223. – Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unitătilor, centrelor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum si a institutiilor de învătământ superior agricol si silvic rămân în administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele îndreptătite la reconstituire, precum si a celor prevăzute în anexa nr. 61. Terenurile apartinând fostilor proprietari, dar indispensabile activitătii de cercetare-dezvoltare, colectiile de material biologic, loturile demonstrative, suprafetele destinate producerii de sământă si material de plantat din verigi superioare, testărilor tehnologice si terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experientă si productie, plantatiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentări multianuale, în care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau care implică investitii noi considerabil de mari, vor fi păstrate în administrarea unitătilor de profil.“

4. La articolul I, după punctul 2 se introduc douăsprezece puncte noi, punctele 3–14, cu următorul cuprins:

“3. După articolul 226 se introduc două articole noi, articolele 227 si 228, cu următorul cuprins:

«Art. 227. – (1) Se aprobă transmiterea în administrare a suprafetei de teren de 3,59 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitesti în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov si a suprafetei de teren de 58,35 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitesti Mărăcineni în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinesti.

Art. 228. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a suprafetei de teren de 18,75 ha.»

4. La anexa nr. 1 a), numărul curent 2.1 se abrogă.

5. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 3.1 se introduce numărul curent 3.2 cu următorul cuprins:

 

«3.2.

Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cultura Pajistilor Vaslui

Vaslui

Vaslui

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Vaslui

Vaslui

Vaslui»

 

6. La anexa nr. 1 a), numărul curent 4.8 se abrogă.

7. La anexa nr. 1 a), numărul curent 18 va avea următorul cuprins:

 

«18.

Statiunea de Cercetare

si Productie pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Reghin

Reghin

Mures

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare

pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Reghin

Reghin

Mures»

 

8. La anexa nr. 3, numărul curent 2 se abrogă.

9. La anexa nr. 3, după numărul curent 16 se introduc patru numere noi, numerele curente 17–20, cu următorul cuprins:

 

«17.

Statiunea de Cercetare si Productie Vitivinicolă Greaca

Greaca

Giurgiu

18.

Institutul de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr si Substantelor Dulci Fundulea

Fundulea

Călărasi

19.

Statiunea de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahăr si Substantelor Dulci Giurgiu

Băneasa

Giurgiu

20.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Miercurea-Ciuc

Miercurea-Ciuc

Harghita»

 

10. La anexa nr. 4, titlul va avea următorul cuprins:

«Unităti de cercetare-dezvoltare care se preiau în cadrul institutiilor de învătământ superior agricol de stat»

11. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.

12. La anexa nr. 4, numerele curente 8 si 9 se abrogă.

13. După anexa nr. 6 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 61, cu următorul cuprins:

 

«ANEXA Nr. 61

 

Suprafetele de teren agricol aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, care rămân în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Nr.

crt.

Unitatea de cercetare-dezvoltare

Localitatea

Judetul

Suprafata

(ha)

1.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu

Cristian

Sibiu

376,83

2.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor

Bucuresti

Bucuresti

– 0,744

3.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad

Arad

Arad

13,95»

 

14. Anexa nr. 7 se abrogă.“

5. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art.II. – Unitătile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», care nu s-au reorganizat până în prezent, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării si al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti».“

6. La articolul III alineatul (1), literele a), c) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti» si neachitate prin orice modalitate prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic pentru somaj. Fac exceptie contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia individuală de asigurări pentru somaj, contributia datorată Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile din salarii, care urmează a fi achitate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

............................................................................................

c) scutirea de la plată a dobânzilor si penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate si datorate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă;

d) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, precum si a dobânzilor si penalitătilor de orice fel, calculate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.“

7. La articolul III, alineatele (3), (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului privind reorganizarea unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor acordă înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. a), b) si c), după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurentei.

(4) Înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. d) se acordă de către autoritătile administratiei publice locale în conditiile prevăzute la alin. (3) si în conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

............................................................................................

(6) Obligatiile bugetare neachitate, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, datorate după intrarea în vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 232.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti“ si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 618.