MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 611         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 iulie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 211 din 14 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

633. – Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

386. – Decizie privind numirea domnului Cazacu Matei în functia de vicepresedinte al Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 211

din 14 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 82/2003 prin care a fost aprobată introducerea art. 401 alin. (5) în continutul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tehnoimportexport“ – S.A. în Dosarul nr. 497/2003 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a comercială.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Răspunde partea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului prin consilier juridic Adina Iosifescu, cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că, la dosarul cauzei, partea Spitalul Universitar de Urgentă Elias a depus întâmpinare prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că ridicarea dreptului de administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societătii comerciale nu duce la încălcarea dreptului acesteia de proprietate, ci are drept efect doar indisponibilizarea respectivelor bunuri, constituind totodată o măsură exceptională care se ia în vederea protejării patrimoniului debitorului.

Reprezentantul Ministerului Public arată că textele de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, fiind raportate la aceleasi dispozitii ale Legii fundamentale, cu o motivare similară, asa încât se impune păstrarea jurisprudentei anterioare a Curtii Constitutionale si respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 31 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 497/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 82/2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, cu referire la art. 401 din lege, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tehnoimportexport“ – S.A. într-o cauză ce are ca obiect cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul arată că textul de lege criticat încalcă prevederile art. 44 alin. (1) si (2), art. 135 alin. (2) lit. a) si art. 136 alin. (5) din Constitutie. În acest sens arată că orice creditor are posibilitatea să înfrângă vointa proprietarului debitor de a dispune de patrimoniul său. Interesul creditorilor de a introduce o cerere prin care să se ridice debitorului dreptul de administrare este evident, deoarece, în urma admiterii unei astfel de cereri, cel care va conduce activitatea debitorului este un administrator numit de către judecătorul-sindic sau de către creditori, care, în conditiile art. 14 din Legea nr. 64/1995, este practic subordonat creditorilor, fiind obligat să ducă la îndeplinire măsurile propuse de către acestia.

Cu privire la încălcarea, prin textul de lege criticat, a prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, autorul exceptiei arată că statul este cel care ar trebui să asigure libertatea comertului si nu să o limiteze prin aceea că orice creditor are posibilitatea de a solicita ridicarea dreptului de administrare exercitat de debitor.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a textului de lege criticat este neîntemeiată, întrucât ridicarea dreptului debitorului de a-si conduce activitatea trebuie privită în contextul ratiunii întregii proceduri a reorganizării judiciare si a falimentului, care se aplică tocmai datorită managementului defectuos al debitorului ce a generat starea sa de insolventă. “Mai mult, nu este afectat în esentă dreptul de proprietate al comerciantului, asa cum sustine debitoarea, deoarece se realizează doar o indisponibilizare a bunurilor, iar inviolabilitatea proprietătii trebuie înteleasă în conditiile legii, astfel cum s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 224 din 3 iulie 2001“.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând totodată că aceasta are ca obiect dispozitiile art. 401 din Legea nr. 64/1995, care a fost renumerotat în urma republicării actului normativ mentionat, devenind art. 50.

Cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 50, în raport cu art. 44 si art. 136 alin. (5) din Constitutie, arată că aceasta nu poate fi retinută, pentru următoarele motive: judecătorul poate dispune măsura ridicării dreptului debitorului de a-si administra patrimoniul într-o situatie exceptională, generată de culpa debitorului, care se află în stare de insolventă; creditorii nu-si pot valorifica drepturile de creantă si, mai mult, pot asista la diminuarea activului patrimonial al debitorului datorată deficientelor în conducerea activitătii acestuia; în aceste conditii s-a acordat creditorilor posibilitatea de a solicita ridicarea dreptului debitorului de administrare a patrimoniului său, cu scopul de a se mări sansele de redresare economică a activitătii acestuia si de a permite plata sumelor datorate creditorilor; textul de lege criticat dă expresie principiului constitutional al garantării dreptului de proprietate al creditorilor.

Textul de lege criticat nu contravine art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, deoarece “libertatea comertului nu poate fi înteleasă decât în contextul exercitării activitătilor economice cu bună-credintă. Aceasta presupune respectarea angajamentelor contractuale, astfel cum au fost convenite de părti, mai ales executarea obligatiilor de plată la termenele stabilite“.

În sensul celor mentionate mai sus, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 279 din 29 iunie 2004 si Decizia nr. 318 din 14 septembrie 2004.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, precizând totodată că, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Legea nr. 64/1995 a fost republicată, iar art. 401 a fost renumerotat, devenind art. 50.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea nr. 64/1995, republicată, în raport de dispozitiile art. 135 alin. (2) din Constitutie, apreciază că aceasta nu poate fi retinută, deoarece “măsura ridicării dreptului debitorului de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile si de a dispune de acestea, în cazul deschiderii procedurii reorganizării judiciare si a falimentului, se înscrie în reglementările menite să asigure îndeplinirea obligatiei statului de a ocroti libertatea comertului, concurenta loială si a crea conditiile necesare pentru valorificarea tuturor factorilor de productie“.

Nu poate fi primită nici “critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 din Legea nr. 64/1995, republicată, fată de dispozitiile art. 44 alin. (1) si (2) si art. 136 alin. (5) din Constitutie, întrucât prin ridicarea dreptului de administrare al debitorului operează numai o indisponibilizare a bunurilor acestuia, care nu-i afectează în esentă dreptul de proprietate. În plus, textul de lege criticat este în acord cu art. 44 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în opinia autorului exceptiei, dispozitiile articolului unic din Legea nr. 82/2003 prin care a fost aprobată introducerea art. 401 alin. (5) în continutul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

În realitate, obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 401 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, care, în urma republicării acestui act normativ, a fost renumerotat, devenind art. 50 alin. (5), având următorul continut:

– Art. 50 alin. (5): “Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitătii de realizare a unui plan rational de activitate.“

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 44 alin. (1) si (2), art. 135 alin. (2) lit. a) si art. 136 alin. (5) din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.“;

– Art. 135 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.“;

Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.“

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, care, în urma republicării acestui act normativ, a fost renumerotat, devenind art. 50, s-a pronuntat prin Decizia nr. 279 din 29 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 20 septembrie 2004, si prin Decizia nr. 318 din 14 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 28 octombrie 2004, respingând de fiecare dată exceptia de neconstitutionalitate.

Pentru a pronunta această solutie, Curtea a retinut următoarele:

Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reglementează o procedură specială privind reorganizarea judiciară si falimentul. Această procedură se declansează în cazurile prevăzute de lege fată de debitorii aflati în insolventă, adică în incapacitate vădită de plată a datoriilor exigibile, determinată de modul în care debitorul si-a condus afacerile. De aceea, textul criticat prevede măsura ridicării dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea, de a-si administra bunurile si de a dispune de acestea, tocmai pentru a se asigura posibilitatea realizării drepturilor de creantă ale creditorilor.

Curtea constată că măsura ridicării dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea, de a-si administra bunurile si de a dispune de acestea nu are semnificatia unui transfer de proprietate, operându-se numai o indisponibilizare a bunurilor, care nu afectează în esentă dreptul de proprietate al debitorului. Prin urmare, textele legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) si art. 136 alin. (5) din Constitutie, care, de altfel, prevăd inviolabilitatea proprietătii private “în conditiile legii organice“. De asemenea, este de retinut că, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

Curtea retine că posibilitatea ridicării dreptului debitorului de a-si conduce activitatea se înscrie în reglementările menite să asigure îndeplinirea obligatiei statului de a ocroti libertatea comertului, concurenta loială si conditiile necesare pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, neaducându-se astfel atingere textului constitutional al art. 135 alin. (2) lit. a).

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, asa încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului va fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Tehnoimportexport“ – S.A. în Dosarul nr. 497/2003 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 633.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cazacu Matei în functia de vicepresedinte al Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

Având în vedere propunerea formulată de presedintele Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/6.860/M.A.V. din data de 23 iunie 2005,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 656/2003 privind înfiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, cu modificările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cazacu Matei se numeste în functia de vicepresedinte al Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului si în coordonarea ministrului culturii si cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 386.