MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 615       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 iulie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.109. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 

3.110. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 

3.111. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

3.112. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

3.113. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societătilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare

 

3.114. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind calculul solvabilitătii ajustate a societătilor de asigurare

 

3.116. – Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 22 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum si dispersia

activelor admise să acopere rezervele tehnice brute,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală supraveghere solvabilitate si raportări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 iunie 2005.

Nr. 3.109.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 

Art. 1. – (1) La investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se va tine seama de tipul de activitate desfăsurată de asigurător, astfel încât să se garanteze siguranta si randamentul investitiilor, societatea asigurând dispersia activelor respective.

(2) Societătile de asigurare trebuie să îsi acopere rezervele tehnice brute cu active congruente în conformitate cu prevederile art. 5.

(3) Pentru activitătile înregistrate în Uniunea Europeană, activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie localizate în cadrul Uniunii Europene.

Art. 2. – Categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice brute sunt:

A. Investitii:

(i) titluri de stat si bonuri de tezaur emise de statele membre, titluri emise de organisme financiare internationale, titluri emise de autorităti ale administratiei publice locale, obligatiuni si alte instrumente ale pietei monetare si de capital tranzactionate pe o piată reglementată si supravegheată;

(ii) actiuni si alte participatii cu randament variabil tranzactionate pe o piată reglementată si supravegheată;

(iii) unităti în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) si alte fonduri de investitii;

(iv) depozite, conturi curente la institutii de credit si disponibil în casierie;

(v) terenuri, constructii în proprietatea societătii;

(vi) împrumuturi.

B. Creante:

(i) creante de la asigurati si intermediari, rezultând din operatiuni directe si acceptări în reasigurare;

(ii) creante de la reasigurători.

C. Altele:

(i) active corporale, altele decât terenuri si constructii, evaluate pe baza amortizării prudentiale;

(ii) cheltuieli de achizitie reportate.

Art. 3. – În evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se vor respecta următoarele reguli:

a) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din achizitionarea acestora;

b) activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe bază prudentială, avându-se în vedere orice nerealizări viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau constructiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudentiale;

c) împrumuturile acordate societătilor, statului sau organizatiilor internationale, autoritătilor locale ori regionale si persoanelor fizice pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă există suficiente garantii cu privire la securitatea acestora, bazate pe situatia celui împrumutat, ipoteci, garantii bancare, garantii acordate de societăti de asigurare sau alte forme de garantii;

d) valoarea creantelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe bază prudentială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare. Creantele detinute la asigurati si la intermediari, care rezultă din operatiile de asigurare si acceptări în reasigurare, pot fi acceptate numai în măsura în care nu au o vechime mai mare de 3 luni;

e) când activele detinute includ o investitie într-o filială care gestionează toate investitiile asigurătorului care practică activitatea de asigurări generale sau o parte a acestora în numele său, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua în considerare numai activele detinute de acea filială, tratamentul activelor altor filiale fiind similar;

f) cheltuielile de achizitie reportate pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai în măsura în care metoda de calcul al acestora este compatibilă cu calculul rezervelor de primă.

Art. 4. – Reguli privind dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

a) Asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale poate investi maximum:

1. 50% din rezervele tehnice brute în valori mobiliare tranzactionate pe o piată reglementată si supravegheată si titluri de participare la OCPVM, cu respectarea pct. 2;

2. 5% din rezervele tehnice brute în actiuni si alte tiluri negociabile tratate ca actiuni, obligatiuni, titluri de credit si alte instrumente ale pietei monetare sau de capital emise de aceeasi entitate;

3. 40% din rezervele tehnice brute în terenuri si constructii, cu respectarea pct. 4;

4. 10% din rezervele tehnice brute în orice teren sau clădire ori într-un număr de terenuri sau clădiri suficient de apropiate unele de altele pentru a fi considerate efectiv ca o singură investitie;

5. 90% din rezervele tehnice brute în depozite si disponibilităti la institutii de credit, dar nu mai mult de 25% din rezervele tehnice brute în una dintre institutiile de credit;

6. 10% din rezervele tehnice brute în active corporale, altele decât terenuri si clădiri;

7. 3% din rezervele tehnice brute în disponibilităti în casierie;

8. 5% din rezervele tehnice brute în împrumuturi negarantate, 1% din rezervele tehnice brute pentru fiecare împrumut negarantat, altele decât împrumuturile acordate institutiilor de credit, societătilor de asigurare si societătilor de investitii dintr-un stat membru.

b) Neprecizarea unei limite a investitiilor într-o anumită categorie de active, descrise la lit. a), nu implică faptul că activele din categoria respectivă ar trebui admise să acopere fără limită rezervele tehnice brute. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se va asigura, la determinarea si aplicarea prezentelor norme, că următoarele principii sunt îndeplinite:

1. activele care acoperă rezervele tehnice brute trebuie să fie diversificate si dispersate într-o astfel de manieră încât să nu existe o utilizare excesivă a unei anumite categorii de active, a unei piete de investitii sau a unei investitii;

2. investitiile în anumite tipuri de active, care prezintă un risc ridicat fie datorită naturii activului, fie datorită stării în care se află emitentul, trebuie mentinute la un nivel prudential;

3. în calculul rezervelor tehnice, limitele anumitor categorii de active trebuie să tină cont de contractul de reasigurare;

4. când activele detinute includ o investitie într-o filială care gestionează toate sau doar o parte din investitiile asigurătorului, în numele acestuia, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua în considerare doar activele detinute de acea filială, tratamentul activelor altor filiale fiind similar;

5. ponderea activelor nonlichide admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie să nu depăsească 10% din totalul activelor admise;

6. când activele detinute includ împrumuturi sau obligatiuni emise de anumite institutii de credit, aplicând principiile prevăzute la acest articol, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va tine seama de activele detinute de respectivele institutii de credit. Acest tratament poate fi aplicat doar atunci când institutia de credit are sediul central într-un stat membru, este detinută în întregime de respectivul stat membru si/sau de autoritătile locale din statul respectiv si activitatea sa în conformitate cu statutul constă în acordarea prin intermediari a împrumuturilor garantate de stat sau autoritătile locale ori a împrumuturilor acordate organismelor aflate în strânsă legătură cu statul sau autoritătile locale.

Art. 5. – Reguli de congruentă

1. Acolo unde garantia prevăzută în contract este exprimată într-o anumită monedă, angajamentele asigurătorului pot fi plătite în acea monedă.

2. Acolo unde garantia prevăzută în contract nu este exprimată într-o anumită monedă, angajamentele asigurătorului pot fi plătite în moneda tării în care este prezent riscul. Totusi, societătile de asigurare pot opta pentru moneda în care sunt încasate primele, dacă există un cadru adecvat adoptării unei astfel de solutii. Acest lucru este posibil în cazul în care, din momentul intrării în vigoare a contractului, este putin probabil ca o daună să fie plătită în moneda în care este încasată prima si nu în moneda tării în care este prezent riscul.

3. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate autoriza asigurătorul ca acesta să ia în considerare, în vederea asigurării riscului, moneda pe care acesta o utilizează, în conformitate cu experienta dobândită, sau, în lipsa experientei, moneda tării în care asigurătorul îsi are sediul central, pentru contractele care acoperă riscurile cuprinse în clasele 4, 5, 6, 7, 11, 12 si 13 (numai răspunderea civilă a producătorilor), iar pentru contractele care acoperă riscuri cuprinse în alte clase pentru care, în functie de natura riscurilor, asigurarea riscului se va face într-o altă monedă decât cea care ar rezulta în urma aplicării procedurilor de mai sus.

4. Acolo unde s-a raportat o daună către un asigurător care poate fi plătită într-o anumită monedă, alta decât cea care rezultă din aplicarea procedurilor mentionate mai sus, angajamentele asigurătorului vor fi plătite în acea monedă si, în special, în moneda stabilită de instanta judecătorească sau printr-o întelegere încheiată între asigurător si asigurat.

5. Acolo unde este sesizată o daună, exprimată într-o monedă cunoscută dinainte de către asigurător, dar care este diferită de moneda care rezultă din aplicarea procedurilor de mai sus, angajamentele asigurătorului pot fi plătite în acea monedă.

6. Societătile de asigurare pot să nu îsi acopere rezervele tehnice prin active congruente, dacă prin aplicarea procedurilor de mai sus rezultă obligatia acestora ca pentru a respecta principiul de congruentă să păstreze activele într-o valută care să nu depăsească mai mult de 7% din activele exprimate în alte valute.

7. În cazul în care angajamentele pot fi plătite într-o monedă, alta decât moneda unui stat membru, dacă investitiile în acea monedă sunt reglementate, dacă moneda este supusă unor restrictii de transfer sau dacă, din motive similare, moneda nu este potrivită pentru a acoperi rezervele tehnice, societătile nu sunt obligate să respecte principiul de congruentă.

8. Societătile de asigurare pot detine active care nu sunt congruente, pentru a acoperi o sumă care să nu depăsească mai mult de 20% din obligatiile lor într-o anumită valută.

9. În cazul în care obligatiile si activele sunt exprimate în moneda unui stat membru, ele sunt considerate a fi exprimate în euro.

Art. 6. – Active care nu sunt utilizate în acoperirea rezervelor tehnice brute

Prevederile art. 1–4 nu se aplică activelor care nu sunt utilizate pentru acoperirea rezervelor tehnice brute.

Asigurătorii care practică activitatea de asigurări generale sunt liberi să hotărască asupra activelor respective, mobile sau imobile, care se includ în activele unei societăti de asigurare autorizate, cu precizarea că o societate de asigurare poate detine active care nu sunt congruente, dacă valoarea acestora exprimată într-o valută nu depăseste 20% din valoarea activelor congruente, exprimate într-o anumită valută.

Art. 7. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. – Prezentele norme vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003.

Art. 10. – Prezentele norme transpun art. 20, 21, 22 si 26 din Directiva 92/49/CEE si anexa 1 la Directiva 88/357/CEE.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 22 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală supraveghere solvabilitate si raportări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 iunie 2005.

Nr. 3.110.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor

admise să acopere rezervele tehnice brute

 

Art. 1. – (1) Asigurătorii care practică activitatea de asigurări de viată trebuie să constituie rezerve tehnice, inclusiv rezerve matematice, la un nivel care să le permită onorarea tuturor obligatiilor asumate prin contractele de asigurare. Valoarea acestor rezerve tehnice se determină în conformitate cu următoarele principii:

A. Principii generale:

(i) Valoarea rezervelor tehnice pentru asigurarea de viată se calculează printr-o evaluare actuarială prospectivă suficient de prudentă, luându-se în considerare toate obligatiile viitoare determinate de conditiile de asigurare pentru fiecare contract de asigurare existent, incluzând:

a) toate beneficiile garantate, inclusiv valorile de răscumpărare garantate;

b) bonusurile la care asiguratii, contractantii sau beneficiarii sunt deja îndreptătiti, fie colectiv, fie individual, indiferent de tipul bonusurilor în cauză – dobândite, declarate sau alocate;

c) toate optiunile disponibile pentru asiguratii, contractantii sau beneficiarii pe baza termenilor contractului;

d) cheltuieli, inclusiv comisioane, din care se deduce valoarea primelor viitoare datorate.

(ii) Rezerva de prime se calculează lunar prin însumarea cotelor părti din primele brute subscrise aferente perioadelor neexpirate  ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si această rezervă să reflecte primele brute alocate părtii din riscurile expirate la data calculării. Această rezervă se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare.

(iii) Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si în curs de lichidare si se calculează pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.

(iv) Rezerva de beneficii si risturnuri se calculează pentru contractele de asigurări de viată la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obtinute din fructificarea rezervei matematice, conform obligatiilor asumate.

(v) Rezerva matematică se determină la valoarea netă sau prin metoda Zillmer.

(vi) Rezerva tehnică suplimentară se calculează în cazul în care randamentul prezent sau previzibil al activelor asigurătorului care practică activitatea de asigurări de viată este insuficient pentru a-si îndeplini angajamentele luate fată de asigurati în ceea ce priveste rata dobânzii.

(vii) Rezerva tehnică pentru asigurările de viată legate de investitii se va constitui la nivelul valorii activelor pentru care expunerea la riscul de investitii este transferată asiguratului. În cazul în care asigurările de viată legate de investitii oferă o rată garantată a dobânzii tehnice sau alte tipuri de garantii (beneficii), se vor constitui suplimentar rezerve tehnice similare produselor traditionale.

(viii) Se permite utilizarea unei metode retrospective, dacă se poate demonstra că rezervele tehnice astfel rezultate nu sunt mai mici decât cele care ar fi rezultat pe baza unui calcul prospectiv suficient de prudent sau dacă nu se poate utiliza o metodă prospectivă pentru tipul de contract în cauză.

(ix) O evaluare prudentă nu este o evaluare “conform celei mai bune estimări“, dar include o marjă adecvată pentru variatia adversă a factorilor cu influentă relevantă.

(x) Metoda de evaluare pentru rezervele tehnice trebuie să fie nu doar prudentă în sine, ci si să aibă în vedere metoda de evaluare pentru activele care acoperă rezervele tehnice în cauză.

(xi) Rezervele tehnice se calculează separat pentru fiecare contract. Se permite totusi utilizarea de generalizări sau aproximări adecvate, dacă acestea produc aproximativ acelasi rezultat ca si calculele individuale. Principiul calculării separate nu împiedică în nici un fel constituirea de rezerve suplimentare pentru riscuri generale care nu sunt individualizate.

(xii) Când valoarea de răscumpărare a unui contract de asigurare este garantată, valoarea rezervelor matematice pentru acel contract de asigurare va fi mentinută permanent cel putin la nivelul valorii garantate.

B. Rata dobânzii utilizate se alege cu prudentă având în vedere următoarele considerente:

(i) când contractele prevăd o rată garantată a dobânzii, aceasta poate varia în functie de moneda în care este exprimat contractul, cu conditia să nu depăsească 60% din rata dobânzii pentru obligatiunile emise de statul în a cărui monedă este exprimat contractul sau, după caz, rata dobânzii de refinantare a Băncii Centrale Europene. Pentru contractele exprimate în moneda altui stat membru, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va consulta autoritatea competentă din statul membru în a cărui monedă este exprimat contractul;

(ii) stabilirea unei rate maxime a dobânzii nu implică faptul că asigurătorul este obligat să folosească o rată atât de ridicată;

(iii) prevederile pct. (i) nu se aplică următoarelor tipuri de contracte de asigurări:

1. asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii;

2. contracte de asigurări cu primă unică pentru o perioadă de până la 8 ani;

3. contracte de asigurări fără participare la beneficii si contracte de anuităti fără valoare de răscumpărare. În ultimele două cazuri, la alegerea unei rate prudente a dobânzii poate fi luată în considerare moneda în care este exprimat contractul si activele corespunzătoare detinute în acel moment si, când activele societătii sunt evaluate la valoarea lor actuală, randamentul anticipat al viitoarelor active.

Rata dobânzii folosită nu poate depăsi randamentul activelor calculat în conformitate cu reglementările în vigoare, având în vedere si o deducere adecvată;

(iv) în cazul în care randamentul prezent sau previzibil al activelor asigurătorului care practică activitatea de asigurări de viată este insuficient pentru a acoperi angajamentele în cauză, pentru a-si îndeplini angajamentele luate fată de asigurati în ceea ce priveste rata dobânzii, asigurătorul trebuie să îsi constituie o rezervă tehnică suplimentară.

C. Elementele statistice de evaluare si de alocare a cheltuielilor vor fi selectate cu prudentă, avându-se în vedere obligatiile asumate, tipul de polită si costurile administrative si comisioanele care se estimează că vor apărea.

D. În cazul contractelor cu participare la rezultatul investitional, metoda de calcul al rezervelor tehnice poate lua în considerare, fie implicit, fie explicit, toate tipurile de bonusuri viitoare, în concordantă atât cu proiectiile viitoare, cât si cu metoda actuală de distribuire a bonusurilor.

E. Evaluarea cheltuielilor viitoare se poate face implicit, de exemplu utilizându-se valoarea viitoare a primelor nete de taxele de gestionare. Totusi, evaluarea generală, implicită sau explicită, trebuie să fie mai mare ori egală cu o estimare prudentială a viitoarelor cheltuieli relevante.

F. Metoda de calcul al rezervelor tehnice nu va suferi modificări de la un an la altul ca urmare a unor modificări arbitrare aduse metodei sau bazelor de calcul si va fi de natură să permită recunoasterea repartizării beneficiilor în mod adecvat.

(2) Asigurătorii care practică activitatea de asigurări de viată sunt obligati să pună la dispozitie publicului bazele si metodele utilizate la calcularea rezervelor tehnice, inclusiv a rezervelor pentru beneficii si risturnuri. (3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va solicita societătilor de asigurare să îsi acopere rezervele tehnice, în raport cu întreaga lor activitate, cu active congruente, în conformitate cu art. 5. Pentru activitătile înregistrate în Comunitatea Europeană, activele admise să acopere rezervele tehnice trebuie localizate în cadrul Comunitătii Europene.

Art. 2. – La investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se va tine seama de tipul de activitate desfăsurată de asigurător, astfel încât să se garanteze siguranta si randamentul investitiilor, societatea asigurând dispersia activelor respective.

Art. 3. – Categorii de active admise să acopere rezervele tehnice brute

1. Asigurătorul care practică activitatea de asigurări de viată trebuie să îsi acopere rezervele tehnice brute numai cu următoarele categorii de active:

A. Investitii:

(i) titluri de stat si bonuri de tezaur emise de statele membre, titluri emise de organisme financiare internationale, titluri emise de autorităti ale administratiei publice locale, obligatiuni si alte instrumente ale pietei monetare si de capital tranzactionate pe o piată supravegheată;

(ii) actiuni si alte participatii cu randament variabil tranzactionate pe o piată supravegheată; unităti în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare si alte fonduri de investitii;

(iii) depozite si conturi curente la institutii de credit;

(iv) terenuri, constructii în proprietatea societătilor;

(v) împrumuturi.

B. Creante:

(i) creante de la asigurati si intermediari rezultând din operatiuni directe si acceptări în reasigurare;

(ii) creante de la reasigurători.

C. Altele:

(i) active corporale, altele decât terenuri si constructii, evaluate pe baza amortizării prudentiale;

(ii) cheltuielile de achizitie reportate.

2. În evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se vor respecta următoarele reguli:

(i) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din achizitionarea acestora;

(ii) activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe bază prudentială, avându-se în vedere orice nerealizări viitoare.

Activele corporale, altele decât terenurile sau constructiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudentiale;

(iii) împrumuturile acordate societătilor, statului sau organizatiilor internationale, autoritătilor locale ori regionale si persoanelor fizice pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă există suficiente garantii cu privire la securitatea acestora, bazate pe situatia celui împrumutat, ipoteci, garantii bancare, garantii acordate de societăti de asigurare sau alte forme de garantii;

(iv) valoarea creantelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe bază prudentială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare. Creantele detinute la asigurati si la intermediari, care rezultă din operatiile de asigurare si acceptări în reasigurare, pot fi acceptate numai în măsura în care nu au o vechime mai mare de 3 luni;

(v) când activele detinute includ o investitie într-o filială care gestionează toate investitiile asigurătorului care practică activitatea de asigurări de viată sau o parte a acestora în numele său, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua în considerare numai activele detinute de acea filială, tratamentul activelor altor filiale fiind similar;

(vi) cheltuielile de achizitie reportate pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute, numai în măsura în care metoda de calcul al acestora este în concordantă cu metoda de calcul al rezervelor matematice.

Art. 4. – Reguli privind dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute A. Asigurătorul care practică activitatea de asigurări de viată poate investi maximum:

1. 50% din rezervele tehnice brute în valori mobiliare tranzactionate pe o piată reglementată si supravegheată si titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, cu respectarea pct. 2;

2. 5% din rezervele tehnice brute în actiuni si alte titluri negociabile tratate ca actiuni, obligatiuni, titluri de credit si alte instrumente ale pietei monetare sau de capital emise de aceeasi entitate;

3. 40% din rezervele tehnice brute în terenuri si constructii, cu respectarea pct. 4;

4. 10% din rezervele tehnice brute în orice teren sau clădire ori într-un număr de terenuri sau clădiri suficient de apropiate unele de altele pentru a fi considerate efectiv ca o singură investitie;

5. 90% din rezervele tehnice brute în depozite si disponibilităti la institutii de credit, dar nu mai mult de 25% din rezervele tehnice brute în una dintre institutiile de credit;

6. 10% din rezervele tehnice brute în active corporale, altele decât terenuri si clădiri;

7. 3% din rezervele tehnice brute în disponibilităti în casierie;

8. 5% din rezervele tehnice brute în împrumuturi negarantate, 1% din rezervele tehnice brute pentru fiecare împrumut negarantat, altele decât împrumuturile acordate institutiilor de credit, societătilor de asigurare si societătilor de investitii dintr-un stat membru.

B. Neprecizarea unei limite a investitiilor într-o anumită categorie de active, descrise la lit. A, nu implică faptul că activele din categoria respectivă ar trebui admise să acopere fără limită rezervele tehnice brute. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se va asigura, la determinarea si aplicarea prezentelor norme, de conformitatea cu următoarele principii:

1. activele care acoperă rezervele tehnice brute trebuie să fie diversificate si dispersate într-o astfel de manieră încât să nu existe o utilizare excesivă a unei anumite categorii de active, a unei piete de investitii sau a unei investitii;

2. investitiile în anumite tipuri de active, care prezintă un risc ridicat fie datorită naturii activului, fie datorită stării în care se află emitentul, trebuie mentinute la un nivel prudential;

3. în calculul rezervelor tehnice, limitele anumitor categorii de active trebuie să tină cont de contractul de reasigurare;

4. când activele detinute includ o investitie într-o filială care gestionează toate sau doar o parte din investitiile asigurătorului, în numele acestuia, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua în considerare doar activele detinute de acea filială, tratamentul activelor altor filiale fiind similar;

5. ponderea activelor nonlichide admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie să nu depăsească 10% din totalul activelor admise;

6. când activele detinute includ împrumuturi sau obligatiuni emise de anumite institutii de credit, aplicând principiile prevăzute la acest articol, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va tine seama de activele detinute de respectivele institutii de credit. Acest tratament poate fi aplicat doar atunci când institutia de credit are sediul central într-un stat membru, este detinută în întregime de respectivul stat membru si/sau de autoritătile locale din statul respectiv si activitatea sa în conformitate cu statutul constă în acordarea prin intermediari a împrumuturilor garantate de stat sau autoritătile locale ori împrumuturilor acordate organismelor aflate în strânsă legătură cu statul sau autoritătile locale.

Art. 5. – Asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii

1. Când beneficiile oferite de un contract de asigurare sunt direct legate de valoarea unitătilor într-un organism de plasament colectiv în valori mobiliare sau de valoarea activelor continute într-un fond intern detinut de asigurătorul care practică activitatea de asigurări de viată, de regulă divizat în unităti, rezervele tehnice referitoare la beneficiile în cauză trebuie reprezentate cât mai exact posibil de aceste unităti sau, în cazul în care nu sunt înfiintate unităti, de activele în cauză.

2. Când beneficiile oferite de un contract de asigurare sunt direct legate de un indice al actiunilor sau de altă valoare de referintă, altele decât cele mentionate în pct. 1, rezervele tehnice referitoare la beneficiile în cauză trebuie reprezentate, cât mai exact posibil, de unitătile care trebuie să reprezinte valoarea de referintă sau, în cazul în care nu sunt înfiintate unităti, de activele care prezintă garantia si tranzactionabilitatea adecvate si care corespund, cât mai exact posibil, celor pe care se bazează valoarea de referintă specifică.

3. Prevederile art. 2 si 4 nu se aplică activelor admise să acopere rezervele tehnice brute aferente contractelor care sunt direct legate de beneficiile mentionate în pct. 1 si 2. Prevederile art. 1 vizează rezervele tehnice, mai putin cele care sunt aferente contractelor legate de fonduri de investitii.

4. Când beneficiile mentionate în pct. 1 si 2 includ o garantare a randamentului investitiilor sau alte beneficii garantate, rezervele tehnice suplimentare corespunzătoare se află sub rezerva prevederilor art. 2–4.

Art. 6. – Reguli de congruentă

Moneda în care se vor plăti angajamentele asigurătorului va fi determinată în conformitate cu următoarele reguli:

a) Acolo unde garantia prevăzută în contract este exprimată într-o anumită monedă, angajamentele asigurătorului sunt considerate a fi plătibile în acea monedă.

b) Societătile de asigurare pot detine active care nu sunt congruente, pentru a acoperi o sumă care să nu depăsească mai mult de 20% din obligatiile lor într-o anumită valută.

c) În cazul în care obligatiile si activele sunt exprimate în moneda unui stat membru, ele sunt considerate a fi exprimate în euro.

d) Societătile de asigurare pot să nu îsi acopere rezervele tehnice prin active congruente, dacă prin aplicarea procedurilor de mai sus rezultă obligatia acestora ca pentru a respecta principiul de congruentă să păstreze activele într-o valută care să nu depăsească mai mult de 7% din activele exprimate în alte valute.

e) În cazul în care angajamentele pot fi plătite într-o monedă, alta decât moneda unui stat membru, dacă investitiile în acea monedă sunt reglementate, dacă moneda este supusă unor restrictii de transfer sau dacă, din motive similare, moneda nu este potrivită pentru a acoperi rezervele tehnice, societătile nu sunt obligate să respecte principiul de congruentă.

Art. 7. – Active care nu sunt utilizate în acoperirea rezervelor tehnice brute.

Prevederile art. 1–3 nu se aplică activelor care nu sunt utilizate pentru acoperirea rezervelor tehnice brute.

Societătile de asigurare sunt libere să hotărască asupra activelor respective, mobile sau imobile, care se includ în activele unei societăti de asigurare autorizate.

Art. 8. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulerioare.

Art. 9. – Prezentele norme vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 10. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2003 pentru punerea  în aplicare a Normelor privind conditiile pentruadministrarea fondului asigurărilor de viată, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003.

Art. 11. – Prezentele norme transpun art. 20, 22, 23, 24, 25 si 26 din Directiva 2002/83/CE.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 16 alin. (5) si (51) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală supraveghere solvabilitate si raportări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 iunie 2005.

Nr. 3.111.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

I. Definitii

Art. 1. – În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. rezerva tehnică brută reprezintă rezerva tehnică calculată înainte de cedările în reasigurare;

2. rezerva tehnică netă reprezintă rezerva tehnică calculată după cedările în reasigurare.

II. Determinarea marjei de solvabilitate disponibile

Art. 2. – (1) Asigurătorii autorizati să practice asigurări generale au obligatia să detină permanent o marjă de solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activitătii desfăsurate de către acestia, cel putin egală cu marja de solvabilitate minimă calculată în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Marjei de solvabilitate disponibile îi corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.

Art. 3. – (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, în calculul acesteia sunt cuprinse următoarele componente:

a) capitalul social subscris si vărsat sau, după caz, dacă este vorba de societăti mutuale, fondul de rezervă liber vărsat la care se adaugă toate conturile membrilor săi care întrunesc următoarele criterii:

(i) statutul trebuie să prevadă că din aceste conturi se pot face plăti membrilor doar în situatia în care plătile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, în cazul dizolvării societătii, dacă au fost plătite toate celelalte datorii;

(ii) statutul trebuie să prevadă că pentru orice plăti mentionate la pct. (i) efectuate în alte scopuri decât retragerea individuală din societatea mutuală, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să fie informată cu cel putin o lună înainte de efectuarea plătii, astfel încât aceasta să poată interzice, dacă este cazul, operatiunea de plată în cadrul acestei perioade;

b) toate rezervele societătii, altele decât rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;

c) profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător.

Marja de solvabilitate disponibilă este diminuată cu valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurător.

(2) În afara componentelor prevăzute la alin. (1), în calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si următoarele componente, după caz:

a) actiunile preferentiale cumulative si/sau datoriile subordonate în proportie de până la 50% din cea mai mică valoare obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie să fie constituite din datorii subordonate cu scadentă fixă si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durată determinată. Trebuie să existe acorduri în temeiul cărora, în caz de faliment sau lichidare a asigurătorului, obligatiile de plată generate de capitalul subordonat împrumutat si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate după ce au fost plătite obligatiile fată de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plată existente la momentul respectiv. Datoriile subordonate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt vărsate integral;

(ii) pentru împrumuturile cu scadentă fixă, scadenta initială este stabilită la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an înainte de scadentă, asigurătorul va supune Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor spre aprobare un plan din care să rezulte modul în care marja de solvabilitate disponibilă va fi mentinută sau adusă peste nivelul marjei minime la scadentă, exceptând cazul în care valoarea împrumutului care intră în componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusă treptat în decursul celor 5 ani care au precedat scadenta.

Rambursarea anticipată a acestor sume se poate aproba dacă asigurătorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibilă să nu scadă sub nivelul minim;

(iii) împrumuturile a căror scadentă nu este fixată trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptând cazurile în care aceste împrumuturi nu mai sunt considerate componentă a marjei de solvabilitate disponibile sau când, după caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind rambursarea lor anticipată. În acest ultim caz, asigurătorul trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu cel putin 6 luni înainte de data stabilită pentru rambursare, indicându-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atât înainte, cât si după această rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba rambursarea doar în conditiile în care valoara marjei de solvabilitate disponibile a asigurătorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;

(iv) contractul de împrumut nu poate contine nici o clauză care să prevadă că, în anumite circumstante, altele decât lichidarea asigurătorului, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenta convenită;

(v) contractul de împrumut nu poate fi modificat decât cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

b) titlurile de valoare cu durată nedeterminată si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decât cele mentionate la lit. a), până la un nivel care să nu poată depăsi 50% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, dacă se îndeplinesc următoarele conditii:

(i) titlurile nu se pot rambursa fără acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

(ii) contractul de emisiune îi permite asigurătorului posibilitatea de a amâna plata dobânzilor aferente împrumutului;

(iii) creantele creditorului fată de asigurător ocupă un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;

(iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie să prevadă capacitatea societătii de a acoperi datoria si dobânda aferentă, astfel încât să permită asigurătorului să îsi continue activitatea;

(v) se vor lua în calcul numai sumele vărsate integral.

(3) La cererea asigurătorului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în temeiul unor documente doveditoare, includerea în calculul marjei de solvabilitate disponibile si a următoarelor componente, după caz:

a) jumătate din capitalul social nevărsat sau, după caz, din fondul de rezervă liber nevărsat, atunci când capitalul social vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat reprezintă cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezervă liber, până la un nivel care să nu depăsească 50% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;

b) în cazul societătilor de asigurare mutuale sau de tip mutual cu contributii variabile, orice creantă pe care societatea o poate avea asupra membrilor săi prin solicitarea unor contributii suplimentare, într-un exercitiu financiar, dar nu mai mult de 50% din diferenta dintre contributiile maxime si contributiile totale de plată, si până la 50% din valoarea cea mai mică dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;

c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură exceptională.

III. Determinarea marjei de solvabilitate minime

Art. 4. – (1) Marja de solvabilitate minimă se determină prin două metode:

a) raportarea la valoarea anuală a primelor brute subscrise sau a contributiilor;

b) raportarea la media daunelor brute plătite în ultimele 3 exercitii financiare. Dacă o societate de asigurări preia în asigurare unul sau mai multe riscuri: de credit, furtună, grindină sau înghet, perioada de referintă pentru calculul mediei daunelor brute plătite va corespunde ultimelor 7 exercitii financiare.

(2) Marja de solvabilitate minimă este egală cu valoarea cea mai mare dintre cele două rezultate obtinute prin aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. – (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), luându-se în considerare primele brute subscrise, la determinarea marjei de solvabilitate minime se va lua în calcul cea mai mare valoare obtinută în ultimul exercitiu financiar dintre:

a) valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor;

b) valoarea primelor brute câstigate (valoarea primelor brute subscrise diminuată cu variatia rezervei brute de prime) sau a contributiilor.

(2) Pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12 si 13 mentionate la titlul B “Asigurări generale“ din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, primele sau contributiile luate în calcul se majorează cu 50%.

(3) La valoarea primelor brute subscrise sau a contributiilor din asigurări directe se adaugă totalul primelor brute subscrise aferente acceptărilor în reasigurare pe durata ultimului exercitiu financiar, iar rezultatul se diminuează cu valoarea totală a primelor brute subscrise anulate sau a contributiilor anulate, precum si cu valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor si contributiilor luate în calcul.

(4) La valoarea astfel obtinută se aplică un procent de 18% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 50 milioane euro si, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 50 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare, iar rezultatele astfel obtinute se adună.

(5) Rezultatul obtinut se înmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinută ca raport între suma rezervelor de daună nete pentru ultimele 3 exercitii financiare si suma rezervelor de daună brute pentru ultimele 3 exercitii financiare.

Art. 6. – (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), luându-se în considerare daunele brute plătite, determinarea marjei de solvabilitate minime se face prin însumarea valorii daunelor brute plătite în perioadele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b), aferente activitătii de asigurări directe, cu valoarea daunelor brute plătite în aceeasi perioadă aferente acceptărilor în reasigurare, precum si cu valoarea rezervelor brute de daune constituite la sfârsitul ultimului exercitiu financiar, atât pentru activitătile directe, cât si pentru acceptările în reasigurare.

(2) Din această sumă se scade valoarea daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor pentru aceeasi perioadă de raportare si valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celui de-al doilea exercitiu financiar care precedă ultimul exercitiu financiar inventariat, atât pentru asigurările directe, cât si pentru acceptările în reasigurare.

(3) Dacă perioada de referintă mentionată la art. 4 alin. (1) lit. b) este de 7 ani, se scade valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celui de-al saselea exercitiu financiar care precedă ultimul exercitiu financiar inventariat.

(4) Baza de calcul a daunelor plătite, rezervelor de daună si recuperărilor pentru tipurile de asigurări încadrate în clasele 11, 12 si 13 mentionate la titlul B “Asigurări generale“ din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 50%.

(5) Conform perioadei de referintă prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), la o treime sau la o septime din valoarea obtinută, după caz, se aplică 26% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 35 milioane euro si, respectiv, 23% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 35 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare, iar rezultatele astfel obtinute se adună.

(6) Rezultatul obtinut se înmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinută ca raport între suma rezervelor de daună nete pentru ultimele 3 exercitii financiare si suma rezervelor de daună brute pentru ultimele 3 exercitii financiare.

Art. 7. – Dacă marja de solvabilitate minimă calculată conform prevederilor art. 4–6 este mai mică decât marja de solvabilitate minimă obtinută în exercitiul precedent, atunci marja de solvabilitate minimă aferentă exercitiului curent trebuie să fie cel putin egală cu cea din exercitiul precedent, înmultită cu raportul dintre valoarea rezervei de daună netă înregistrată la sfârsitul ultimului exercitiu financiar si valoarea rezervei de daună netă la începutul ultimului exercitiu financiar, raport care nu poate fi mai mare decât 1.

Art. 8. – Procentele mentionate la art. 5 alin. (4) si art. 6 alin. (5) sunt fiecare reduse la o treime în cazul asigurării de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă:

a) primele plătite se calculează pe baza tabelelor de îmbolnăvire conform metodei matematice aplicate în asigurări;

b) se calculează o rezervă pentru îmbătrânire;

c) se încasează o primă suplimentară în vederea stabilirii unei marje prudente;

d) asigurătorul poate anula contractul cel mai târziu înaintea sfârsitului celui de-al treilea an de asigurare;

e) în contract se prevede posibilitatea majorării primelor sau a diminuării plătilor, chiar si în cazul contractelor în vigoare.

IV. Metodologia de calcul al fondului de sigurantă

Art. 9. – (1) O treime din marja de solvabilitate minimă a asigurătorului, calculată conform art. 3–7, constituie fondul de sigurantă. Acest fond este compus din elementele prevăzute la art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la art. 3 alin. (3) lit. c).

(2) Valoarea minimă a fondului de sigurantă pentru asigurările generale este echivalentul în lei a 2 milioane euro la data raportării. Dacă asigurătorul subscrie unul sau mai multe riscuri încadrate în clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 mentionate la titlul B “Asigurări generale“ din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, valoarea minimă a fondului de sigurantă va fi echivalentul în lei a 3 milioane euro la data raportării. În cazul societătilor mutuale, valoarea minimă a fondului de sigurantă se reduce cu o pătrime.

(3) Valoarea în euro a fondului de sigurantă prevăzută la alin. (2) va fi revizuită anual în functie de schimbările în indicele european al preturilor de consum cuprinzând statele membre, publicat de Eurostat. Valoarea va fi adaptată automat, crescând cu procentul dat de modificarea indicelui în perioada cuprinsă între 20 martie 2002 si data revizuirii, iar valoarea obtinută se va rotunji la multipli de 100 mii euro. Dacă procentul de modificare a indicelui la ultima adaptare este mai mic de 5%, nu va avea loc nici o adaptare a valorii minime a fondului de sigurantă.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicită agentiilor si/sau sucursalelor înfiintate în România si apartinând unor societăti de asigurare cu sediul central în afara Comunitătii:

a) marja de solvabilitate disponibilă, care va fi compusă din elementele prevăzute la art. 3.

Marja de solvabilitate minimă va fi calculată în conformitate cu prevederile art. 4–8. În calculul marjei de solvabilitate minime se va tine seama numai de operatiunile efectuate de respectiva agentie sau sucursală;

b) o treime din marja de solvabilitate minimă va constitui fondul de sigurantă.

Valoarea minimă a fondului de sigurantă este jumătate din valoarea prevăzută la alin. (2) primul paragraf. Agentiile si sucursalele înfiintate în România si apartinând unor societăti de asigurare cu sediul central în afara Comunitătii trebuie să depună o pătrime din valoarea minimă a fondului de sigurantă sub forma unei garantii, care va fi luată în calculul fondului de sigurantă.

Fondul de sigurantă va fi constituit în conformitate cu prevederile alin. (1);

c) activele care acoperă marja de solvabilitate minimă trebuie să fie păstrate în România până la nivelul fondului de sigurantă, iar surplusul, în cadrul Comunitătii.

V. Dispozitii finale

Art. 10. – Asigurătorul este obligat să îsi determine permanent marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă, precum si fondul de sigurantă pe baza datelor din raportările financiare si să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 11. – În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor societatea de asigurare este obligată să îsi determine si să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiară, precum si marja de solvabilitate minimă ale acesteia. Informatiile solicitate se transmit însotite de o declaratie a reprezentantului legal al societătii, dată pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru infractiunile de înselăciune si fals în declaratii, prin care se atestă că datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.

Art. 12. – Fără a se putea aduce atingere prevederilor art. 10, prima raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru exercitiul financiar corespunzător anului aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 13. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 70 si următoarele din Legea nr. 503/2004.

Art. 14. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002.

Art. 15. – Prezentele norme transpun art. 16, 17, art. 19 pct. 2 alin. 2, pct. 3 alin. 2, pct. 4 si 5, art. 20 pct. 2 si 4, art. 23 pct. 2 lit. e), art. 25 pct. 2, art. 26 pct. 1 lit. b) din Directiva 73/239/CEE si Directiva 2002/13/CE.

 

ANEXĂ*)

la norme

 

FORMULAR DE RAPORTARE

privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă

pentru asigurările generale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (5) si (51) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală supraveghere solvabilitate si raportări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 iunie 2005.

Nr. 3.112.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

I. Definitii

Art. 1. – În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. suma la risc reprezintă diferenta dintre indemnizatia de asigurare si rezerva matematică, calculată pentru contractele de asigurare care acoperă riscul de deces;

2. suma la risc brută reprezintă suma la risc calculată înainte de cedările în reasigurare;

3. suma la risc netă reprezintă suma la risc calculată după cedările în reasigurare;

4. rezerva tehnică brută reprezintă rezerva tehnică calculată înainte de cedările în reasigurare;

5. rezerva tehnică netă reprezintă rezerva tehnică calculată după cedările în reasigurare;

6. rezerva matematică brută reprezintă rezerva matematică calculată înainte de cedările în reasigurare;

7. rezerva matematică netă reprezintă rezerva matematică calculată după cedările în reasigurare.

II. Determinarea marjei de solvabilitate disponibile

Art. 2. – (1) Asigurătorii autorizati să practice asigurări de viată au obligatia să detină permanent o marjă de solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activitătii desfăsurate de către acestia, cel putin egală cu marja de solvabilitate minimă, calculată în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Marjei de solvabilitate disponibile îi corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.

Art. 3. – (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, în calculul acesteia sunt cuprinse următoarele componente:

a) capitalul social subscris si vărsat sau, după caz, dacă este vorba de societăti mutuale, fondul de rezervă liber vărsat, la care se adaugă toate conturile membrilor săi care întrunesc următoarele criterii:

(i) statutul trebuie să prevadă că din aceste conturi se pot face plăti membrilor doar în situatia în care plătile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, în cazul dizolvării societătii, dacă au fost plătite toate celelalte datorii;

(ii) statutul trebuie să prevadă că pentru orice plăti mentionate la pct. (i), efectuate în alte scopuri decât retragerea individuală din societatea mutuală, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să fie informată cu cel putin o lună înainte de efectuarea plătii, astfel încât aceasta să poată interzice, dacă este cazul, operatiunea de plată în cadrul acestei perioade;

b) toate rezervele societătii, altele decât rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;

c) profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de asigurător.

Marja de solvabilitate disponibilă este diminuată cu valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurător.

(2) În afara componentelor prevăzute la alin. (1), în calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si următoarele componente, după caz:

a) actiunile preferentiale cumulative si/sau datoriile subordonate în proportie de până la 50% din cea mai mică valoare obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie să fie constituite din datorii subordonate cu scadentă fixă si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durată determinată. Trebuie să existe acorduri în temeiul cărora, în caz de faliment sau lichidare a asigurătorului, obligatiile de plată generate de capitalul subordonat împrumutat si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate după ce au fost plătite obligatiile fată de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plată existente la momentul respectiv. Datoriile subordonate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt vărsate integral;

(ii) pentru împrumuturile cu scadentă fixă, scadenta initială este stabilită la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an înainte de scadentă, asigurătorul va supune Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor spre aprobare un plan din care să rezulte modul în care marja de solvabilitate disponibilă va fi mentinută sau adusă peste nivelul marjei minime la scadentă, exceptând cazul în care valoarea împrumutului care intră în componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusă treptat în decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipată a acestor sume se poate aproba dacă asigurătorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibilă să nu scadă sub nivelul minim;

(iii) împrumuturile a căror scadentă nu este fixată trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptând cazurile în care aceste împrumuturi nu mai sunt considerate componentă a marjei de solvabilitate disponibile sau când, după caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind rambursarea lor anticipată. În acest ultim caz, asigurătorul trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu cel putin 6 luni înainte de data stabilită pentru rambursare, indicându-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atât înainte, cât si după această rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba rambursarea doar în conditiile în care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a asigurătorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;

(iv) contractul de împrumut nu poate contine nici o clauză care să prevadă că, în anumite circumstante, altele decât lichidarea asigurătorului, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenta convenită;

(v) contractul de împrumut nu poate fi modificat decât cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

b) titlurile de valoare cu durată nedeterminată si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decât cele mentionate la lit. a), până la un nivel care să nu poată depăsi 50% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, dacă se îndeplinesc următoarele conditii:

(i) titlurile nu se pot rambursa fără acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

(ii) contractul de emisiune îi permite asigurătorului posibilitatea de a amâna plata dobânzilor aferente împrumutului;

(iii) creantele creditorului fată de asigurător ocupă un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;

(iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie să prevadă capacitatea societătii de a acoperi datoria si dobânda aferentă, astfel încât să permită asigurătorului să îsi continue activitatea;

(v) se vor lua în calcul numai sumele vărsate integral.

(3) La cererea asigurătorului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în temeiul unor documente doveditoare, includerea în calculul marjei de solvabilitate disponibile si a următoarelor componente, după caz:

a) o sumă egală cu 50% din profiturile viitoare ale societătii, dar care să fie mai mică sau egală cu 25% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Valoarea profiturilor viitoare se obtine prin înmultirea profitului anual estimat cu un factor care reprezintă perioada medie rămasă din derularea contractelor de asigurare. Factorul utilizat poate fi maximum 6. Profitul anual estimat poate fi mai mic sau egal cu media aritmetică a profiturilor obtinute în ultimele 5 exercitii financiare. Aceste prevederi sunt valabile până la data de 31 decembrie 2009. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate accepta includerea unei astfel de sume în calculul marjei de solvabilitate disponibile numai dacă:

(i) i se prezintă un raport actuarial care dovedeste posibilitatea si probabilitatea obtinerii acestor profituri în viitor;

(ii) cota-parte din profiturile viitoare provenind din rezervele nete ascunse mentionate la lit. c) nu a fost deja luată în considerare la determinarea marjei de solvabilitate;

b) valoarea reprezentând diferenta dintre rezerva matematică nediminuată sau diminuată partial prin procedeul Zillmer si rezerva matematică diminuată prin acest procedeu cu procentul aferent costurilor de achizitie incluse în primă, dacă nu se practică procedeul sau când, dacă se practică, în diminuarea rezervei matematice se utilizează un procent mai mic decât cel aferent costurilor de achizitie incluse în primă. Diferenta se va reduce cu valoarea tuturor costurilor de achizitie reportate înregistrate ca active;

c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură exceptională;

d) jumătate din capitalul social nevărsat sau, după caz, din fondul de rezervă liber nevărsat, atunci când capitalul social vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat reprezintă cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezervă liber, până la un nivel care să nu depăsească 50% din  valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime.

III. Determinarea marjei de solvabilitate minime

Art. 4. – (1) Marja de solvabilitate minimă se determină în functie de tipurile de asigurări de viată prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si este egală cu suma valorilor prezentate la alin. (2)–(6).

(2) Pentru tipurile de asigurări de viată prevăzute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, altele decât asigurările legate de fonduri de investitii, marja de solvabilitate minimă  este egală cu suma valorilor prezentate la lit. a) si b):

a) produsul dintre 4% din rezervele matematice brute privind activitatea directă si acceptările din reasigurări si raportul, pentru ultimul exercitiu financiar, dintre rezervele matematice după deducerea cedărilor în reasigurare si rezervele matematice brute. Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 85%;

b) produsul dintre 0,3% din suma la risc brută si raportul, pentru ultimul exercitiu financiar, dintre suma la risc retinută ca obligatie a societătii după cedările în reasigurare si suma la risc brută. Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 50%. Calculul priveste doar politele pentru care suma la risc este pozitivă.

Pentru asigurarea temporară de deces cu un termen de maximum 3 ani, procentul de 0,3% va fi înlocuit cu 0,1%. Pentru o astfel de asigurare cu un termen mai mare de 3 ani si de maximum 5 ani, procentul în cauză este de 0,15%.

(3) Pentru asigurările de viată suplimentare prevăzute la lit. A.c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, marja de solvabilitate minimă se calculează în conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supaveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2005.

(4) Pentru asigurările permanente de sănătate prevăzute la lit. A.d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cumodificările si completările ulterioare, marja de solvabilitate  minimă este egală cu 4% din rezervele matematice, calculată în conformitate cu alin. (2) lit. a) din prezentul articol.

(5) Pentru tipurile de asigurări de viată legate de fonduri de investitii, prevăzute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, marja de solvabilitate minimă este egală cu suma valorilor prevăzute la lit. a), b), c) si d):

a) 4% din rezervele tehnice, calculată în conformitate cu alin. (2) lit. a) din prezentul articol, dacă asigurătorul îsi asumă riscul de investitii;

b) 1% din rezervele tehnice, calculată în conformitate cu alin. (2) lit. a) din prezentul articol, dacă asigurătorul nu îsi asumă riscul de investitii, dar alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixată pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

c) 25% din cheltuielile de administrare nete corespunzătoare activitătii în cauză din ultimul exercitiu financiar, dacă asigurătorul nu îsi asumă riscul de investitii si alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixată pentru o perioadă mai mare de 5 ani;

d) 0,3% din suma la risc, calculată în conformitate cu alin. (2) lit. b) din prezentul articol, în măsura în care asigurătorul acoperă riscul de deces.

(6) Pentru asigurătorii autorizati să practice asigurări de viată, care detin o autorizatie pentru practicarea clasei/claselor prevăzute la lit. B pct. 1 si/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, marja de solvabilitate minimă se calculează în conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2005.

IV. Metodologia de calcul al fondului de sigurantă

Art. 5. – (1) O treime din marja de solvabilitate minimă prevăzută la art. 4 va constitui fondul de sigurantă. Acest fond este compus din elementele prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la art. 3 alin. (3) lit. c).

(2) Valoarea minimă a fondului de sigurantă pentru asigurările de viată este echivalentul în lei a 3 milioane euro la data raportării. În cazul societătilor mutuale, valoarea minimă a fondului de sigurantă se reduce cu o pătrime.

(3) Valoarea în euro a fondului de sigurantă prevăzută la alin. (2) va fi revizuită anual în functie de schimbările în indicele european al preturilor de consum cuprinzând statele membre, publicat de Eurostat. Valoarea va fi adaptată automat, crescând cu procentul dat de modificarea indicelui în perioada cuprinsă între 20 martie 2002 si data revizuirii, iar valoarea obtinută se va rotunji la

multipli de 100 mii euro. Dacă procentul de modificare a indicelui la ultima adaptare este mai mic de 5%, nu va avea loc nici o adaptare a valorii minime a fondului de sigurantă.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor solicită agentiilor si/sau sucursalelor înfiintate în România si apartinând unor societăti de asigurare cu sediul central în afara Comunitătii:

a) marja de solvabilitate disponibilă, care va fi compusă din elementele prevăzute la art. 3. Marja de solvabilitate minimă va fi calculată în conformitate cu prevederile art. 4. În calculul acestei marje se va tine seama numai de operatiunile efectuate de respectiva agentie sau sucursală;

b) o treime din marja de solvabilitate minimă va constitui fondul de sigurantă.  Valoarea minimă a fondului de sigurantă este jumătate din valoarea prevăzută la alin. (2) prima teză.

Agentiile si sucursalele înfiintate în România si apartinând unor societăti de asigurare cu sediul central în afara Comunitătii trebuie să depună o pătrime din valoarea minimă a fondului de sigurantă sub forma unei garantii, care va fi luată în calculul fondului de sigurantă.

Fondul de sigurantă va fi constituit în conformitate cu prevederile alin. (1);

c) activele ce acoperă marja de solvabilitate minimă trebuie să fie păstrate în România până la nivelul fondului de sigurantă, iar surplusul în cadrul Comunitătii.

V. Dispozitii finale

Art. 6. – (1) Asigurătorul este obligat să îsi determine permanent marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă, precum si fondul de sigurantă pe baza datelor din raportările financiare si să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) Asigurătorul care practică cel putin unul dintre tipurile de asigurări prevăzute la lit. A.c) si/sau la lit. B pct. 1 si/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, este obligat să îsi calculeze marja de solvabilitate minimă în conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul a marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, a marjei de solvabilitate minime si a fondului de sigurantă si să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si formularul de raportare prezentat în anexa la normele mentionate mai sus.

Art. 7. – În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, societatea de asigurare este obligată să îsi determine si să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiară, precum si marja de solvabilitate minimă ale acesteia. Informatiile solicitate se transmit însotite de o declaratie a reprezentantului legal al societătii, dată pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru infractiunile de înselăciune si fals în declaratii, prin care se atestă că datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.

Art. 8. – Fără a se putea aduce atingere prevederilor art. 6, prima raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru exercitiul financiar corespunzător anului aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 9. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 70 si următoarele din Legea nr. 503/2004.

Art. 10. – La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 11/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viată si metodologia de calcul al acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002.

Art. 11. – Prezenta normă transpune art. 27, 28, 29, 30 si art. 55 din Directiva 2002/83/CE.

 

ANEXĂ*)

la norme

 

FORMULAR DE RAPORTARE

privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă pentru asigurările de viată

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societătilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind supravegherea suplimentară a societătilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privindb supravegherea suplimentară a societătilor de asigurare carefac parte dintr-un grup de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală supraveghere solvabilitate si raportări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 iunie 2005.

Nr. 3.113.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind supravegherea suplimentară a societătilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare

 

Cazuri de aplicare a supravegherii suplimentare

Art. 1. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor asigură supravegherea suplimentară a oricărei societăti de asigurare care este o societate participativă în cel putin o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert.

(2) Orice societate de asigurare a cărei societate-mamă este un holding de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-un stat tert face obiectul unei supravegheri suplimentare.

(3) Orice societate de asigurare a cărei societate-mamă este un holding mixt de asigurare face obiectul unei supravegheri suplimentare.

Domeniul de aplicare a supravegherii suplimentare

Art. 2. – (1) Exercitarea supravegherii suplimentare nu presupune faptul că autoritătile competente sunt obligate să exercite o functie de supraveghere pe baze individuale, în raport cu o societate de asigurare dintr-un stat tert, un holding de asigurări, o societate holding mixtă de asigurare sau o societate de reasigurare.

(2) Supravegherea suplimentară tine cont de:

a) societătile afiliate ale societătii de asigurare;

b) societătile participative în societatea de asigurare;

c) societătile afiliate ale unei societăti participative într-o societate de asigurare.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate să decidă să nu ia în considerare, pentru supravegherea suplimentară, societătile având sediul social într-un stat tert unde există obstacole juridice privind transferul informatiilor necesare. În plus, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, în situatiile descrise mai jos, să hotărască de la caz la caz să nu ia în considerare o societate pentru supravegherea suplimentară:

a) dacă societatea care ar trebui inclusă prezintă un interes nesemnificativ în raport cu obiectivele supravegherii suplimentare a societătilor de asigurare;

b) dacă includerea situatiei financiare a societătii ar fi nepotrivită sau de natură să inducă în eroare în raport cu obiectivele supravegherii suplimentare a societătilor de asigurare.

Autoritătile competente să exercite supravegherea suplimentară

Art. 3. – (1) Supravegherea suplimentară se exercită de către autoritătile competente ale statului membru în care societatea de asigurare a primit autorizatia oficială.

(2) Dacă societătile de asigurare autorizate în două sau mai multe state membre au drept societate-mamă aceeasi societate holding de asigurare, societate de reasigurare, societate de asigurare dintr-un stat tert sau societate holding mixtă de asigurare, autoritătile competente ale statelor membre respective vor desemna autoritatea care va răspunde de supravegherea suplimentară.

(3) Dacă un stat membru are mai multe autorităti competente cu supravegherea prudentială a societătilor de asigurare si a societătilor de reasigurare, statul membru respectiv ia măsurile ce se impun pentru a organiza coordonarea acestor autorităti.

Disponibilitatea si calitatea informatiilor

Art. 4. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va solicita autoritătilor competente din statele membre ca fiecare societate de asigurare care face obiectul supravegherii suplimentare să dispună de mecanismele de control intern corespunzătoare pentru a furniza datele si informatiile care sunt utile pentru exercitarea supravegherii suplimentare.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că nu există nici un obstacol de natură juridică, în limita competentelor lor, care să împiedice societătile de asigurare supuse supravegherii suplimentare si societătile lor afiliate si societătile participative să facă schimb de informatii care servesc scopurilor supravegherii suplimentare.

Accesul la informatii

Art. 5. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are dreptul de acces la toate informatiile care ar putea să servească la supravegherea unei societăti de asigurare care face obiectul supravegherii suplimentare. În acest sens Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se va adresa direct societătilor pentru a obtine informatiile necesare, numai în cazul în care aceste informatii au fost solicitate societătii de asigurare si aceasta nu le-a furnizat. 

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va desfăsura verificarea informatiilor la fata locului la:

a) societatea de asigurare care face obiectul supravegherii suplimentare;

b) filialele societătii de asigurare respective;

c) societăti-mamă ale societătii de asigurare respective;

d) filialele societătii-mamă a societătii de asigurare respective.

(3) În situatia în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consideră că este necesară verificarea unor informatii importante referitoare la o societate situată în alt stat membru si care este o societate de asigurare afiliată, o filială, o societate-mamă sau o filială a societătii-mamă a societătii de asigurare care face obiectul supravegherii suplimentare, va cere autoritătilor competente din celălalt stat membru să facă această verificare. Verificarea în cauză poate fi efectuată de autoritătile locale în limitele competentelor lor. Acestea pot, de asemenea, să permită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, unui expert sau unui auditor să realizeze verificarea.

Accesul la informatii

Art. 6. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează îndeaproape si face schimb de informatii utile cu autoritătile competente din fiecare stat membru.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor colaborează cu autoritătile competente si cu autoritătile care au o responsabilitate publică în ceea ce priveste supravegherea celorlalte societăti în vederea supravegherii suplimentare, în cazul în care o societate de asigurare si o institutie de credit sau o societate de investitii ori amândouă sunt direct sau indirect afiliate ori au o societate participativă comună.

Fără a aduce atingere competentelor pe care le au, aceste autorităti îsi furnizează reciproc orice informatie menită să le simplifice misiunea.

(3) Autoritătile competente sunt obligate în cadrul schimburilor de informatii să respecte secretul profesional. Tranzactiile intragrup

Art. 7. – (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor exercită supravegherea generală a tranzactiilor care au loc între:

a) o societate de asigurare si:

(i) o filială a societătii de asigurare;

(ii) o societate participativă în societatea de asigurare;

(iii) o societate afiliată unei societăti participative în societatea de asigurare;

b) o societate de asigurare si o persoană fizică care detine o participatie în:

(i) o societate de asigurare sau în oricare dintre societătile afiliate ale acesteia;

(ii) o societate participativă în societatea de asigurare;

(iii) o societate afiliată a unei societăti participative în societatea de asigurare.

(2) Aceste tranzactii se referă în special la:

a) împrumuturi;

b) garantii si tranzactii extrabilantiere;

c) elemente eligibile pentru marja de solvabilitate;

d) investitii;

e) operatiuni de reasigurare;

f) acorduri de repartizare a costurilor.

(3) În acest scop societătile de asigurare trebuie să raporteze tranzactiile semnificative către Comisia de upraveghere a Asigurărilor cel putin o dată pe an.

(4) În cazul în care, pe baza acestor informatii, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ajunge la concluzia că solvabilitatea societătii de asigurare este sau poate fi amenintată, dispune măsurile care se impun la nivelul societătii de asigurare.

Cerinta solvabilitătii ajustate

Art. 8. – (1) Pentru supravegherea suplimentară, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor efectuează calculul solvabilitătii ajustate.

(2) Orice societate afiliată, societate participativă sau societate afiliată a unei societăti participative este inclusă în calculul solvabilitătii ajustate.

(3) Dacă din calcul rezultă că solvabilitatea ajustată este negativă, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dispune măsurile corespunzătoare la nivelul societătii de asigurare în cauză.

Societătile de reasigurare, societătile holding de asigurare si societătile de asigurare din state terte

Art. 9. – (1) În cazul societătilor de reasigurare, holdingurilor de asigurare si societătilor de asigurare din state terte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor utilizează supravegherea suplimentară descrisă prin normele specifice.

(2) Calculul include toate societătile afiliate ale societătii holding de asigurare, ale societătii de reasigurare sau ale societătii de asigurare dintr-un stat tert.

(3) Dacă, pe baza acestui calcul, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ajunge la concluzia că solvabilitatea societătii de asigurare filială a unui holding de asigurare, societătii de reasigurare sau societătii de asigurare dintr-un stat tert este sau poate fi amenintată, dispune măsurile corespunzătoare la nivelul societătii de asigurare respective.

Art. 10. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. – Prezentele norme se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 12. – Prezentele norme transpun prevederile art. 2–10 din Directiva 98/78/CEE.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind calculul solvabilitătii ajustate a societătilor de asigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind calculul solvabilitătii ajustate a societătilor de asigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind calculul solvabilitătii ajustate a societătilor de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală supraveghere solvabilitate si raportări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 iunie 2005.

Nr. 3.114.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind calculul solvabilitătii ajustate a societătilor de asigurare

 

CAPITOLUL I

Principii generale si selectarea metodei de calcul al solvabilitătii ajustate

 

Proportionalitatea

Art. 1. – (1) În calculul solvabilitătii ajustate a unei societăti de asigurare Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va tine cont de cota proportională detinută de societatea de asigurare participativă în societătile sale afiliate.

(2) Cota proportională reprezintă partea de capital subscris detinută direct sau indirect de către societatea de asigurare participativă, atunci când se utilizează metoda 1 sau metoda 2 descrisă la cap. III, ori procentele folosite pentru stabilirea conturilor consolidate, în situatia în care se utilizează metoda 3 descrisă la cap. III.

(3) Dacă societatea de asigurare afiliată este o filială si are un deficit de solvabilitate, indiferent de metoda folosită, se va lua în considerare totalul deficitului de solvabilitate al acelei filiale.

(4) În cazul în care responsabilitatea societătii-mamă care detine o parte din capital se limitează strict la acea parte de capital, deficitul de solvabilitate al filialei poate fi luat în calcul pe bază proportională.

Eliminarea dublei utilizări a elementelor marjei de solvabilitate

Art. 2. – (1) Tratamentul general al elementelor marjei de solvabilitate:

a) în calculul marjei de solvabilitate ajustate a societătii de asigurare se elimină dubla utilizare a elementelor admise, indiferent de metoda folosită;

b) chiar dacă metodele descrise la cap. III nu prevăd acest lucru, la calculul solvabilitătii ajustate a unei societăti de asigurare se elimină următoarele valori:

(i) valoarea oricărui activ al societătii de asigurare respective, care reprezintă echivalentul elementelor admise în calculul marjei de solvabilitate la una dintre societătile de asigurare afiliate;

(ii) valoarea oricărui activ al unei societăti de asigurare afiliate unei societăti de asigurare, care reprezintă echivalentul elementelor admise în calculul marjei de solvabilitate la o societate de asigurare;

(iii) valoarea oricărui activ al unei societăti de asigurare afiliate unei societăti de asigurare, care reprezintă echivalentul elementelor admise pentru calculul marjei de solvabilitate a oricărei alte societăti de asigurare afiliate societătii de asigurare respective.

(2) Tratamentul unor elemente care se iau în calculul marjei de solvabilitate ajustate:

a) în calculul marjei de solvabilitate ajustate se tine cont de următoarele elemente:

(i) rezervele de beneficii si risturnuri si beneficiile viitoare ale unei societăti de asigurare de viată afiliate unei societăti de asigurare, pentru care se calculează solvabilitatea ajustată;

(ii) orice capital subscris, dar nevărsat al unei societăti de asigurare afiliate unei societăti de asigurare, pentru care se calculează solvabilitatea ajustată;

b) elemente care nu sunt admise să se ia în calculul marjei de solvabilitate ajustată sunt:

(i) orice capital subscris, dar nevărsat, ce reprezintă o obligatie de plată pentru societatea de asigurare participativă;

(ii) orice capital subscris, dar nevărsat al societătii de asigurare participative, ce reprezintă o obligatie de plată pentru o societate de asigurare afiliată;

(iii) orice capital subscris, dar nevărsat al unei societăti de asigurare afiliate, ce reprezintă o obligatie de plată pentru o altă societate de asigurare afiliată aceleiasi societăti de asigurare participative.

(3) Transferabilitate:

a) în cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consideră că anumite elemente admise în calculul marjei de solvabilitate a unei societăti de asigurare afiliate, alta decât cea mentionată la cap. II, nu sunt disponibile pentru a acoperi cerinta marjei de solvabilitate a societătii de asigurare participative, pentru care se calculează solvabilitatea ajustată, elementele respective vor fi incluse în calcul numai în măsura în care sunt admise pentru a acoperi nivelul marjei de solvabilitate minime a societătii de asigurare afiliate;

b) suma elementelor prevăzute la cap. II si III nu poate fi mai mare decât suma luată în calculul marjei de solvabilitate a societătii de asigurare afiliate.

Eliminarea de capital intragrup

Art. 3. – (1) În calculul solvabilitătii ajustate nu se tine cont de nici un element admis pentru marja de solvabilitate care rezultă din tranzactii reciproce între societatea de asigurare si:

a) o societate afiliată;

b) o societate participativă;

c) o altă societate afiliată oricăreia dintre societătile sale participative.

(2) Atunci când un element rezultă din tranzactii reciproce cu orice altă societate afiliată unei societăti de asigurare, nu se tine cont de el ca element admis pentru calculul marjei de solvabilitate a societătii de asigurare afiliate unei societăti de asigurare, pentru care se calculează solvabilitatea ajustată.

(3) Se consideră a fi o tranzactie de capital intragrup în cazul în care o societate de asigurare sau o societate afiliată acesteia detine un element admis pentru marja de solvabilitate a celei dintâi societăti, detine actiuni sau acordă ori garantează împrumuturi.

 

CAPITOLUL II

Aplicarea metodelor de calcul

Societătile de asigurare afiliate

 

Art. 4. – (1) Calculul solvabilitătii ajustate se efectuează în conformitate cu principiile si metodele generale prevăzute în prezentele norme.

(2) În cazul în care societatea de asigurare are mai multe societăti afiliate, calculul solvabilitătii ajustate se face prin integrarea activitătii fiecăreia dintre aceste societăti de asigurare afiliate, indiferent de metoda utilizată.

(3) În cazul participatiilor succesive calculul solvabilitătii ajustate se face la nivelul fiecărei societăti de asigurare participative care are cel putin o societate de asigurare afiliată.

(4) Se consideră participare succesivă participarea unei societăti de asigurare într-o altă societate de asigurare care este si ea la rândul ei o societate participativă într-o altă societate de asigurare.

(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este în măsură să acorde derogări privind calculul solvabilitătii ajustate a unei societăti de asigurare, în următoarele situatii:

a) dacă societatea de asigurare este o societate afiliată altei societăti de asigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar societatea afiliată respectivă este luată în calculul solvabilitătii ajustate a societătii de asigurare participative;

b) dacă societatea de asigurare este o societate afiliată unui holding de asigurare sau unei societăti de reasigurare cu sediul social în România si dacă atât holdingul de asigurare sau societatea de reasigurare, cât si societatea de asigurare afiliată au fost luate în calculul marjei de solvabilitate;

c) dacă este o societate de asigurare afiliată altei societăti de asigurare, unei societăti de reasigurare sau unui holding de asigurare cu sediul social într-un alt stat membru si dacă autoritătile competente din statele membre respective au convenit să acorde Comisiei de

Supraveghere a Asigurărilor dreptul de a exercita o supraveghere suplimentară.

(6) În toate cazurile derogarea dată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor se acordă numai dacă elementele admise pentru calculul marjei de solvabilitate sunt repartizate în mod corespunzător între societătile respective.

(7) Dacă societatea de asigurare afiliată are sediul social într-un alt stat membru decât societatea de asigurare autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si pentru care se face calculul solvabilitătii ajustate, se va tine cont de nivelul solvabilitătii stabilit de autoritătile competente ale celuilalt stat membru.

Societăti de reasigurare afiliate

Art. 5. – În calculul solvabilitătii ajustate a unei societăti de asigurare care este o societate participativă într-o societate de reasigurare, societatea de reasigurare afiliată este tratată prin analogie cu o societate de asigurare afiliată, aplicându-se principiile si metodele generale descrise în prezentele norme.

Holdingurile de asigurare intermediare

Art. 6. – În calculul solvabilitătii ajustate a unei societăti de asigurare care detine o participatie într-o societate de asigurare, o societate de reasigurare afiliată sau o societate de asigurare dintr-o tară tertă prin intermediul unui holding de asigurare, se tine cont de situatia holdingului de asigurare intermediar. Exclusiv în  scopurile acestui calcul, care urmează să fie efectuat în conformitate cu metodele si principiile generale descrise în prezentele norme, acest holding de asigurare este tratat ca si cum ar fi o societate de asigurare care cade sub incidenta cerintei de solvabilitate zero.

Societăti de asigurare sau reasigurare afiliate, cu sediul social în state terte

Art. 7. – (1) Societăti de asigurare afiliate din state terte: în calculul solvabilitătii ajustate a unei societăti de asigurare care este o societate participativă într-o societate de asigurare dintr-un stat tert, aceasta din urmă este tratată prin analogie cu o societate de asigurare afiliată, aplicându-se principiile si metodele generale descrise în prezentele norme.

(2) Societăti de reasigurare afiliate din state terte: în cazul în care reglementările specifice ale statului tert cu privire la elementele admise în calculul solvabilitătii prevăd alte metode, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor recunoaste aceste elemente numai în măsura în care nu încalcă prevederile art. 5.

Lipsa informatiilor necesare

Art. 8. – În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu dispune, din diferite motive, de informatiile necesare în vederea calculării solvabilitătii ajustate a unei societăti de asigurare, referitoare la o societate afiliată cu sediul social într-un stat membru sau într-un stat tert, participatia societătii respective în societatea de asigurare participativă se scade din elementele admise pentru marja de solvabilitate ajustată. În această situatie câstigurile nerealizate aferente unei astfel de participatii nu sunt admise ca element eligibil pentru marja de solvabilitate ajustată.

 

CAPITOLUL III

Metode de calcul

 

Metoda 1: metoda deducerii si agregării

Art. 9. – (1) Solvabilitatea ajustată a societătii de asigurare participative reprezintă diferenta dintre:

a) suma:

(i) elementelor admise pentru marja de solvabilitate a societătii de asigurare participative; si

(ii) cota proportională a societătii de asigurare participative în elementele admise pentru marja de solvabilitate a societătii de asigurare afiliate;

si

b) suma:

(i) contravaloarea participatiei societătii de asigurare participative în capitalul societătii de asigurare afiliate; si

(ii) solvabilitatea minimă a societătii de asigurare participative; si

(iii) cota proportională din solvabilitatea minimă aferentă societătii de asigurare afiliate.

(2) Dacă participatia în societatea de asigurare afiliată constă, integral sau partial, într-o proprietate indirectă, atunci alin. (1) lit. b) pct. (i) încorporează valoarea unei astfel de proprietăti indirecte, iar alin. (1) lit. a) pct. (ii) si lit. b) pct. (iii) vor include cotele proportionale pe care le au elementele admise pentru marja de solvabilitate a societătii de asigurare afiliate si, respectiv, pentru solvabilitatea societătii de asigurare afiliate.

Metoda 2: metoda deducerii obligatorii

Art. 10. – Solvabilitatea ajustată a societătii de asigurare participative este diferenta dintre:

a) suma elementelor admise pentru marja de solvabilitate a societătii de asigurare participative; si

b) suma:

(i) solvabilitatea minimă a societătii de asigurare participative; si

(ii) cota proportională din solvabilitatea minimă aferentă societătii de asigurare afiliate.

Metoda 3: metoda contabilitătii consolidate

Art. 11. – Calculul solvabilitătii ajustate a societătii de asigurare participative se face pe baza conturilor consolidate. Solvabilitatea ajustată a societătii de asigurare participative este diferenta dintre elementele admise pentru marja de solvabilitate calculată pe baza datelor consolidate si:

a) suma dintre solvabilitatea minimă aferentă societătii de asigurare participative si cotele proportionale din solvabilitatea minimă aferentă societătilor de asigurare afiliate, pe baza procentajelor folosite pentru stabilirea conturilor consolidate; sau

b) solvabilitatea minimă calculată pe baza datelor consolidate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. – Prezentele norme se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 14. – Prezentele norme transpun integral prevederile anexei I la Directiva 98/78/CEE.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

 

Tinând seama de dispozitiile art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), ale art. 5 lit. c) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se pun în aplicare Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care intră în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană, când orice altă dispozitie contrară se abrogă.

Art. 2. – Societătile de asigurare autorizate vor lua toate măsurile necesare si răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu si a intermediarilor implicati în contractarea asigurărilor obligatorii.

Art. 3. – Secretarul general si Directia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 3.116.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

 

În temeiul prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 lit. c) si art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. IV alin. (1) din Legea nr. 403/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a adoptat următoarele norme, prin care se stabilesc aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despăgubirilor, conditiile de plată, durata asigurării, facilitătile si penalizările aplicabile asiguratilor, criteriile si conditiile pentru acordarea sau retragerea autorizatiei, persoanele care au obligatia să încheie contracte de asigurare si alte elemente pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.

Scop

Unul dintre obiectivele prezentelor norme este să stabilească prevederi specifice aplicabile persoanelor păgubite îndreptătite să primească compensatii pentru orice prejudiciu rezultat ca urmare a unui accident produs pe teritoriul unui stat membru de către un autovehicul asigurat si înmatriculat într-un stat membru.

Fără a aduce atingere legislatiei dintr-un stat tert cu privire la răspunderea civilă sau dreptului international privat, aceste prevederi se aplică, de asemenea, si persoanelor păgubite rezidente într-un stat membru si îndreptătite la compensatii pentru orice prejudiciu rezultat ca urmare a unui accident produs pe teritoriul unui stat tert al cărui birou national face parte din sistemul Carte Verde, de către un autovehicul asigurat si înmatriculat într-un stat membru.

Definitii

În întelesul prezentelor norme se folosesc următoarele definitii:

a) autovehicul – vehicul cu propulsie proprie supus înmatriculării, inclusiv remorci, semiremorci sau atase tractate ori netractate, după caz;

b) proprietar – persoana fizică sau juridică titulară a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul;

c) utilizator – persoana căreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul de drept, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de folosintă a unui autovehicul;

d) accident de autovehicul – eveniment neprevăzut si întâmplător provocat prin intermediul unui autovehicul si/sau tramvai, ce cauzează prejudicii unor persoane si care poate da nastere unei/unor cereri de despăgubire;

e) asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, denumită în continuare asigurare obligatorie RCA – răspundere civilă auto – contractul de asigurare probat prin documentul de asigurare, prin care un asigurător autorizat, în baza unei prime plătite de asigurat, se obligă să despăgubească prejudiciile cauzate în perioada de valabilitate a documentului de asigurare RCA ca urmare a producerii unui accident de autovehicul, în conditiile legii;

f) prejudiciu – efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie RCA;

g) persoana păgubită – persoana îndreptătită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare obligatorie RCA;

h) asigurat – proprietarul de autovehicul care a încheiat cu un asigurător RCA o asigurare obligatorie RCA;

i) asigurător (RCA) – societatea de asigurare care practică asigurarea obligatorie RCA în conditiile legi;

j) Fondul de protectie a victimelor străzii – fondul constituit si finantat în conditiile legii de către asigurătorii RCA;

k) document de asigurare RCA – polita de asigurare pentru pagube produse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire, care probează încheierea contractului de asigurare RCA;

l) limitele teritoriale de acoperire ale asigurării obligatorii RCA:

– teritoriul României;

– teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinând Spatiului Economic European;

– teritoriul statelor care leagă direct două tări membre în care nu există birou national;

m) statul de resedintă – teritoriul statului în care autovehiculul detine plăcute de înmatriculare sau:

– în cazul în care nu se cere înmatriculare pentru un anumit tip de autovehicule, dar autovehiculul detine plăcute de asigurare sau un semn distinctiv similar plăcutei de înmatriculare, teritoriul statului în care a fost emisă plăcuta de asigurare ori a fost emis semnul;

sau

– în cazul în care nici plăcuta de înmatriculare, nici plăcuta de asigurare si nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului în care persoana care detine autovehiculul îsi are resedinta permanentă;

n) Centrul de informare, denumit în continuare CEDAM – administratorul bazei de date create conform dispozitiilor art. II din Legea nr. 172/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România;

o) sistem bonus-malus – reduceri sau majorări ale primei de asigurare RCA acordate în functie de istoricul daunelor.

 

TITLUL I

Tariful primelor de asigurare, termenele de plată a acestora si limitele despăgubirilor

 

Art. 1. – (1) Fiecare contract de asigurare obligatorie RCA încheiat cu un asigurător RCA, în schimbul unei prime unice plătite de asigurat, garantează despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de autovehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispozitiile legislatiei privind asigurarea obligatorie RCA în vigoare la data accidentului în statul în care acesta s-a produs.

(2) În Spatiul Economic European se garantează, pe baza aceleiasi prime unice, în fiecare stat membru, acoperirea prejudiciilor impusă de legislatia acestuia sau acoperirea impusă de legislatia statului de resedintă membru, dacă această acoperire este superioară.

Art. 2. – (1) Tarifele de primă sunt calculate pe baze actuariale de fiecare asigurător RCA, pentru limite de despăgubire stabilite în conformitate cu prevederile art. 8, astfel încât să asigure îndeplinirea obligatiilor asumate, constituirea rezervelor tehnice prevăzute în legislatia în vigoare si plata contributiilor către fondurile stabilite conform legislatiei în vigoare, precum si acoperirea cheltuielilor de achizitie si administrare.

(2) În cazul unui asigurător care solicită autorizare pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, metoda de calcul al tarifelor de primă, precum si estimarea rezervelor tehnice vor fi incluse în studiul de fezabilitate solicitat în conformitate cu art. 12 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) La stabilirea primelor de asigurare care urmează a fi plătite asigurătorul RCA poate aplica sistemul bonus-malus.

(4) Tarifele de primă, inclusiv reducerile sau majorările stabilite potrivit alin. (3), se vor publica pe site-ul asigurătorului RCA si în două publicatii de largă circulatie.

(5) Este interzis să se încaseze prime de asigurare la tarife diferite de cele publicate, cu exceptia cazurilor mentionate la alin. (3) si la art. 3 alin. (11) si (12).

(6) Nerespectarea de către asigurătorii RCA a prevederilor alin. (4) si (5) se va sanctiona cu retragerea imediată a autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA, conform art. 8 coroborat cu art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – (1) Persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum si tramvaie sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA – contractul de asigurare – pe durată nelimitată si să mentină valabilitatea acesteia prin plata primelor de asigurare pe perioade de câte 6 sau 12 luni, în functie de optiunea asiguratului. Pentru persoanele fizice si juridice care au în proprietate mai mult de un autovehicul înmatriculat sau supus înmatriculării în România, se va încheia un singur contract de asigurare obligatorie RCA.

(2) Asiguratii pot denunta asigurarea obligatorie RCA printr-o avizare scrisă transmisă asigurătorului RCA la care sunt asigurati, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de asigurare mentionate în documentele de asigurare. Dovada denuntării asigurării RCA revine asiguratului.

(3) Înainte de încheierea unui contract de asigurare, asigurătorul RCA are obligatia să verifice în baza unică de date situatia autovehiculului pentru care se doreste să se încheie asigurarea obligatorie RCA. În cazul în care pentru autovehiculul respectiv există deja o asigurare obligatorie RCA, noul asigurător RCA va cere proprietarului să facă dovada denuntării contractului de asigurare existent.

(4) Este interzis asigurătorilor RCA să încheie asigurarea obligatorie RCA – contractul de asigurare – cu persoanele care au în proprietate autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, dacă acestea nu fac dovada denuntării asigurării obligatorii RCA – contractul de asigurare – în conditiile prevăzute mai sus.

(5) Încheierea asigurării obligatorii RCA – contractul de asigurare – cu încălcarea prevederilor alin. (3) si (4) obligă noul asigurător RCA să transfere primele de asigurare încasate asigurătorului RCA initial, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării primite de la acesta, si să plătească despăgubirile pentru prejudiciile de care asiguratul răspunde fată de persoane păgubite, în conditiile legii, până la transferul efectiv al primelor de asigurare.

(6) În cazul în care asiguratii nu comunică intentia de denuntare a asigurării obligatorii RCA în termenul prevăzut la alin. (2), la expirarea perioadelor mentionate în documentele de asigurare, valabilitatea asigurării obligatorii RCA se mentine dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) nu există prime/rate de asigurare restante pentru perioada de asigurare anterioară;

b) asiguratii au plătit prima de asigurare aferentă perioadei de asigurare următoare, respectiv 6 sau 12 luni, înainte de expirarea perioadei de asigurare anterioare.

(7) În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile de mentinere a valabilitătii asigurării obligatorii RCA, prevăzute la alin. (6), proprietarii autovehiculelor devin neasigurati la expirarea perioadei de asigurare anterioare pentru care au plătit prima de asigurare.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), asigurarea obligatorie RCA se încheie:

– pe perioada de valabilitate a autorizatiei provizorii de circulatie, pentru autovehiculele care se înmatriculează provizoriu;

– pe perioada înmatriculării temporare, pentru autovehiculele ce urmează să fie scoase definitiv din tară.

(9) Documentele de asigurare RCA se vor emite pe perioada corespunzătoare pentru care s-a plătit prima de asigurare. Primele de asigurare aferente acestor documente de asigurare se calculează în conformitate cu tariful de primă stabilit de asigurătorul RCA si publicat potrivit art. 2 alin. (4). Proprietarii de parcuri auto formate din cel putin 15 autovehicule supuse înmatriculării pot negocia cu asigurătorii RCA plata fractionată a primelor de asigurare.

(10) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) si (8) primele de asigurare se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de primă al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni calendaristice întregi cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării, la care se adaugă prima aferentă lunii calendaristice în care expiră asigurarea, dacă aceasta nu a fost deja luată în calcul ca lună întreagă.

(11) Persoanele fizice pensionate beneficiază de o reducere cu 20% a primelor de asigurare, în baza talonului de pensie sau a deciziei de pensionare.

(12) Persoanele cu deficiente locomotorii, proprietare de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitătii lor, inclusiv cele primite de acestea în folosintă, probate cu documente justificative, beneficiază de o reducere cu 50% a primelor de asigurare.

Art. 4. – Persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar neasigurate, sau ale căror asigurări expiră în timpul în care se află pe teritoriul României sunt obligate să încheie asigurarea obligatorie RCA. Documentele de asigurare se emit si primele de asigurare se plătesc anticipat si integral, corespunzător perioadei în care autovehiculul neasigurat se află în România, astfel:

a) la intrarea autovehiculului pe teritoriul României, la punctele de trecere a frontierei, în cazul persoanelor care detin autovehicule înmatriculate în afara României, dar neasigurate;

b) cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitătile teritoriale ale asigurătorilor RCA, în cazul persoanelor care se află pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în afara României si ale căror asigurări expiră în perioada în care se află în România.

Art. 5. – Răspunderea asigurătorului începe:

a) din momentul plătii primei de asigurare si al eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a asigurării, înscrisă în document, pentru asiguratul care îsi îndeplineste obligatiile de plată cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;

b) după 48 de ore de la expirarea zilei în care s-a plătit prima de asigurare si s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA, valabilă la momentul plătii.

Art. 6. – (1) Răspunderea asigurătorului încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în documentul de asigurare sau, anterior acestei date, în momentul radierii din circulatie a autovehiculului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru autovehiculele care se radiază din circulatie în perioada de asigurare ca urmare a încetării contractelor de leasing, asigurările obligatorii RCA rămân în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în documentele de asigurare, fără modificarea primei de asigurare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

– noii proprietari sunt utilizatorii prevăzuti în documentele de asigurare; si

– asigurătorul a încasat prima de asigurare aferentă perioadei de valabilitate.

Art. 7. – (1) Pentru autovehiculele care se radiază din circulatie în perioada de asigurare, prima de asigurare aferentă perioadei cuprinse între data începerii si data încetării răspunderii asigurătorului se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni calendaristice întregi cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării, la care se adaugă prima aferentă lunii calendaristice în care încetează răspunderea asigurătorului, dacă aceasta nu a fost deja luată în calcul ca lună întreagă.

(2) Diferenta dintre prima de asigurare plătită si cea calculată conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisă a acestuia, însotită de documentele doveditoare, numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.

Art. 8. – (1) În unul si acelasi accident produs pe teritoriul României, indiferent de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubelor, asigurătorul acordă despăgubiri, inclusiv pentru cheltuielile făcute de asigurati în procesul civil, în limitele de despăgubire valabile la data accidentului, stabilite prin documentul de asigurare RCA.

(2) Limitele maxime de despăgubire stabilite de asigurătorii RCA prin documentele de asigurare RCA trebuie să fie:

a) de cel putin 100.000 euro echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite, în caz de avariere ori de distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte;

b) de cel putin 350.000 euro echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data producerii accidentului, pentru fiecare persoană, în caz de vătămări corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.

(3) În cazul accidentelor produse în afara teritoriului României, dar în limitele teritoriale de acoperire, asigurătorul acordă despăgubiri în conformitate cu art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Contractele de asigurare se vor încheia cu o fransiză atinsă – limita minimă de despăgubire – de 50 euro echivalent în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data producerii accidentului.

Art. 9. – (1) Dovada existentei asigurării obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de organele de politie, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, o constituie:

– documentul – polita – de asigurare RCA emis de asigurătorii RCA, pentru autovehiculele înmatriculate în România;

– documentele internationale de asigurare de răspundere civilă auto, eliberate de societăti de asigurare din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României si numai pentru perioada mentionată în acestea, sau documentul de asigurare RCA emis de asigurătorii RCA din România, pentru autovehiculele înmatriculate într-un stat tert.

(2) Pentru autovehiculele înmatriculate într-un stat membru, plăcutele de înmatriculare atestă că biroul national din statul membru este garant al plătii despăgubirii către persoana păgubită într-un accident de autovehicul.

(3) La trecerea frontierei de stat a României către un stat tert proprietarii sau conducătorii autovehiculelor înmatriculate în România au obligatia să prezinte documentul Cartea Verde.

Art. 10. – (1) Forma, continutul si seriile contractului si politei de asigurare RCA sunt prevăzute în anexa nr. 7. Fiecare asigurător va avea alocată o serie unică, care va fi mentionată atât pe contract, cât si pe polita de asigurare.

(2) Pentru asigurătorii care au practicat asigurarea obligatorie RCA, seriile contractului si politei de asigurare rămân neschimbate sau, la cererea acestora, se vor aloca, prin tragere la sorti, serii noi.

(3) În cazul asigurătorilor care solicită autorizare de practicare a asigurării obligatorii RCA pentru prima dată, se vor repartiza serii pentru contractele si politele de asigurare, prin tragere la sorti, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei de autorizare.

(4) Contractul si polita de asigurare se vor tipări cu respectarea prevederilor alin. (1).

(5) Asigurătorii RCA vor putea comanda tipărirea contractelor si a politelor de asigurare în conditiile alin. (4), numai în baza aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Valabilitatea aprobării încetează numai în cazul retragerii sau al suspendării autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie RCA.

Art. 11. – Nivelul amenzilor si celelalte sanctiuni sunt prevăzute la art. 63 si 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. – Asigurătorii RCA sunt obligati să transmită către baza de date creată conform dispozitiilor art. II din Legea nr. 172/2004, prin sistem informatic, utilizând un mediu de comunicare electronică, toate informatiile privind încheierea asigurării obligatorii RCA, data de încetare a valabilitătii sau de reziliere a documentelor de asigurare.

Art. 13. – A. CEDAM va avea următoarele atributii:

1. stocarea următoarelor informatii:

– numerele de înmatriculare a autovehiculelor pe teritoriul României, inclusiv datele tehnice ale acestora, datele personale ale proprietarilor sau conducătorilor auto;

– numerele documentelor de asigurare RCA, inclusiv data de expirare a acoperirii asigurării;

– denumirea si sediul asigurătorilor RCA emitenti de documente de asigurare RCA;

– denumirea si sediul reprezentantilor de despăgubiri numiti de asigurătorii RCA;

– denumirea si sediul organismului de compensare;

2. administrarea si diseminarea informatiilor prevăzute la pct. 1;

3. asistarea persoanelor îndreptătite si garantarea obtinerii de către acestea a informatiilor solicitate.

B. Persoana păgubită este îndreptătită pentru o perioadă de 7 ani după producerea accidentului să obtină din partea CEDAM următoarele informatii:

1. denumirea si sediul asigurătorului RCA;

2. numărul documentului de asigurare RCA;

3. denumirea si sediul reprezentantului de despăgubiri în statul de resedintă al persoanei păgubite.

Procesarea datelor personale, conform paragrafelor mai sus mentionate, se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protectia datelor personale.

Accesarea bazei de date se va realiza conform regulamentului elaborat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 14. – (1) Asigurătorii RCA sunt obligati să numească un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat membru, cu exceptia statului membru în care au fost autorizati. Reprezentantul de despăgubiri trebuie să aibă sediul, în cazul în care este persoană juridică, sau să fie rezident, în cazul în care este persoană fizică, în statul membru în care a fost numit.

(2) Reprezentantul de despăgubiri va avea în sarcină tratarea si solutionarea cererilor de despăgubiri în numele si în contul asigurătorului. În acest sens el va colecta toate informatiile necesare pentru examinarea cererilor de despăgubiri si va lua toate măsurile pentru solutionarea lor.

(3) Reprezentantul de despăgubiri poate lucra pentru unul sau mai multi asigurători RCA. Acesta va detine putere de decizie suficientă pentru a reprezenta asigurătorul în relatia cu partea prejudiciată si pentru a satisface cererile de despăgubire justificate si totodată trebuie să fie capabil să examineze cazurile în limba oficială a statului membru de rezidentă a persoanei păgubite. Numirea unui reprezentant de despăgubiri nu va exclude dreptul persoanei păgubite sau al asigurătorului acesteia de a institui proceduri directe

împotriva persoanei care a cauzat accidentul de autovehicul sau împotriva asigurătorului acesteia.

(4) Numirea reprezentantului de despăgubiri nu semnifică înfiintarea unei sucursale, a unui sediu sau a unei agentii a asigurătorului RCA.

 

TITLUL II

Autorizarea asigurătorilor RCA si alte elemente referitoare la practicarea asigurării obligatorii RCA

 

Art. 15. – Asigurătorii pot subscrie asigurarea obligatorie RCA în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, dacă îndeplinesc cumulativ, suplimentar celorlalte cerinte legale, următoarele:

a) sunt autorizati în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor în vigoare la data autorizării emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în aplicarea legii;

b) dispun de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat membru;

c) dispun de o retea teritorială formată din cel putin o unitate – sucursală, agentie, înregistrată la oficiul registrului comertului, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;

d) pentru fiecare unitate dispun de personal specializat în activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si efectuează plăti de despăgubire la cel putin una dintre unitătile teritoriale din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;

e) dispun de o dotare cu tehnică de calcul si software adecvate si de personal care să permită tinerea unor evidente detaliate privind documentele de asigurare si centralizarea informatiilor/datelor colectate de la unitătile teritoriale si totodată au capacitatea de a comunica pe cale electronică aceste informatii către baza unică de date constituită conform art. II din Legea nr. 172/2004. În acest sens este obligatoriu ca sistemul informatic să permită transmiterea electronică zilnică a informatiilor referitoare la asigurarea obligatorie RCA între unitătile teritoriale si sediul central si, odată cu operabilitatea bazei unice de date, transmiterea acestor informatii să se realizeze securizat, criptat. Informatiile necesare a fi colectate si transmise în baza unică de date constituită la nivel national sunt prezentate în anexa nr. 2;

f) nu se află într-o situatie de redresare financiară sau faliment prevăzută de legislatia specială din domeiul asigurărilor;

g) nu li s-au limitat sau interzis operatiunile si nici nu li s-a retras autorizatia conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. – (1) În vederea autorizării asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii RCA, în conformitate cu art. 12 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, acestia vor prezenta Comisiei de upraveghere a Asigurărilor o cerere însotită de:

a) documentatia din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 15 lit. a), b) si e);

b) extras de la oficiul registrului comertului, din care să rezulte existenta unitătilor teritoriale conform prevederilor art. 15 lit. c);

c) pentru fiecare unitate teritorială se vor prezenta lista personalului de specialitate, însotită de copii ale documentelor legale care atestă existenta raporturilor contractuale cu asigurătorul RCA, structura de lucru necesară efectuării plătilor de despăgubiri, precum si alte informatii utile, centralizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

d) o declaratie a conducerii societătii de asigurare, din care să rezulte că va respecta întocmai prevederile prezentelor norme, sub sanctiunile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4;

e) metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea tarifelor de primă.

(2) Cererile de autorizare însotite de documentatia aferentă vor fi solutionate în termenul legal de la înregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Dacă în urma analizării documentatiei depuse rezultă neconcordante, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita informatii suplimentare, probate prin acte oficiale si documente justificative, autorizarea fiind amânată până la clarificarea tuturor aspectelor.

(4) Autorizatia are valabilitate pe perioadă nedeterminată, putând fi retrasă sau suspendată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conditiile legii.

Art. 17. – Asigurătorii care au fost autorizati să practice asigurarea obligatorie RCA înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme au obligatia de a depune documentatia din care să rezulte îndeplinirea prevederilor art. 15 lit. b) până la această dată, în vederea păstrării autorizatiei de practicare a asigurării obligatorii RCA.

Art. 18. – (1) În aplicarea prevederilor art. 5 si 53 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere elaborarea si publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitătii asigurătorilor care practică aceste asigurări, implementarea si întretinerea unei baze unice de date la nivel national, în conformitate cu art. II din Legea nr. 172/2004, pentru protejarea corespunzătoare a intereselor asiguratilor si preventie rutieră în sensul legislatiei rutiere în vigoare, se prelevă o cotă procentuală de 1,38% din volumul primelor de asigurare încasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.

(2) Sumele determinate prin aplicarea cotei de 1,38% asupra volumului lunar al primelor de asigurare încasate se vor vira până la data de 25 a lunii următoare în contul nr. RO 57 TREZ 700 50 25 XXX 000 272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

(3) Sumele determinate potrivit alin. (1), aferente primelor de asigurare încasate pentru asigurarea obligatorie RCA în cursul anului precedent pentru exercitiul financiar viitor, vor fi virate până la data de 25 ianuarie.

(4) Cota procentuală mentionată la alin. (1) si (2) poate fi modificată pentru fiecare exercitiu financiar viitor, în functie de realizarea obiectivelor prevăzute mai sus.

Art. 19. – (1) Asigurătorii au obligatia de a întocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie RCA, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 5 a), 5 b) si 6.

(2) Asigurătorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor rapoarte lunare până la data de 30 a lunii următoare, pe baza evidentelor mentionate la alin. (1).

Art. 20. – În contabilitatea asigurătorului autorizat pentru practicarea asigurării obligatorii RCA se vor efectua următoarele înregistrări contabile:

1. Evidentierea primelor de asigurare de răspundere civilă auto, încasate în exercitiul financiar precedent si aferente exercitiului financiar următor:

 

5442 “Conturi curente la bănci privind asigurările generale“ – analitic distinct

= 4742 “Venituri înregistrate în avans privind asigurările generale“ – analitic distinct

 

2. La începutul exercitiului financiar următor vor fi evidentiate astfel:

 

4012 “Decontări privind primele de asigurare aferente asigurărilor generale” – analitic distinct

= 702 “Venituri din primele brute subscrise privind asigurările generale directe“ – analitic distinct

– cu primele de asigurare brute subscrise

si concomitent

 

4742 "Venituri înregistrate în avans privind asigurările generale “ - analitic distinct

=4012 "Decontări privind primele de asigurare aferente asigurărilor generale “ - analitic distinct

- cu primele de asigurare încasate în exercitiul financiar precedent

 

3. Evidentierea cheltuielilor cu comisioanele plătite brokerilor si agentilor de asigurare:

 

4722 "Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurările generale “

=5442 "Conturi curente la bănci privind asigurările generale “ - analitic distinct sau 5472 "Casa privind asigurările generale “ - analitic distinct

 

Ulterior se va evidentia repartizarea acestor cheltuieli în perioadele următoare, pe naturi de cheltuieli, conform scadentarului, efectuându-se înregistrarea contabilă:

 

656 “Cheltuieli cu alte servicii executate

= 4722 “Cheltuieli de achizitie reportate privind de terti“ asigurările generale“

 

Pentru conturile:

4722 “Cheltuieli de achizitie reportate privind asigurările generale“ si 656 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti“ vor fi utilizate următoarele conturi analitice:

- 47221 “Comisioane pentru brokeri de asigurare“;

- 47222 “Comisioane pentru agenti de asigurare“;

- 656221 “Cheltuieli privind comisioanele pentru brokeri de asigurare“;

- 656222 “Cheltuieli privind comisioanele pentru agenti de asigurare“.

4. Evidentierea sumei virate în contul Comisiei de Supaveghere a Asigurărilor, potrivit art. 18 alin. (2):

 

 

6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate privind asigurările generale “ - analitic distinct

=4472 "Fonduri speciale, taxe si vărsăminte asimilate privind asigurările generale “ - analitic distinct

4472 "Fonduri speciale, taxe si vărsăminte asimilate privind asigurările generale “ - analitic distinct

=5442 "Conturi curente la bănci privind asigurările generale “ - analitic distinct

 

 

TITLUL III

Fondul de compensare

 

Art. 21. – (1) Fondul de compensare va fi administrat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România în baza Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor date în aplicarea acesteia.

(2) Utilizarea Fondului de compensare se efectuează în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22. – (1) Asigurătorul sau reprezentantul de  despăgubiri are obligatia ca, în termen de 90 de zile calendaristice de la prezentarea unei cereri de despăgubire, fie să efectueze lichidarea completă a despăgubirilor, răspunzând corespunzător cererii, fie să dea în scris un răspuns argumentat la punctele specificate în cerere si care să explice motivul întârzierii sau refuzul plătii.

(2) Persoana rezidentă în România, păgubită ca urmare a unui accident de autovehicul produs pe teritoriul altui stat membru, poate să-si prezinte cererea de despăgubire administratorului Fondului de compensare, în cazurile în care:

– în termen de 90 de zile de la data la care si-a depus cererea de despăgubire către asigurătorul autovehiculului responsabil pentru producerea accidentului sau către reprezentantul de despăgubiri, asigurătorul sau reprezentantul de despăgubiri nu a făcut dovada unui răspuns argumentat la cererea de despăgubire;

– asigurătorul autovehiculului responsabil pentru producerea accidentului nu a numit un reprezentant de despăgubiri pe teritoriul României.

(3) Dacă identificarea autovehiculului care a produs accidentul nu este posibilă sau dacă în termen de 60 de zile după accident este imposibil de identificat asigurătorul RCA al acestuia, persoana păgubită poate prezenta o cerere de despăgubire administratorului Fondului de compensare.

4) Persoana păgubită nu-si poate prezenta cererea de despăgubire către administratorul Fondului de compensare dacă a depus anterior o astfel de cerere direct asigurătorului RCA al părtii răspunzătoare de producerea accidentului de autovehicul si a primit un răspuns argumentat la solicitările sale în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii sau dacă a actionat în mod direct, pe cale legală, împotriva asigurătorului.

(5) Administratorul Fondului de compensare va efectua plata în termen de 60 de zile de la data la care partea prejudiciată si-a depus cererea de despăgubire, dar îsi va înceta actiunea dacă asigurătorul sau reprezentantul său de despăgubiri va da un răspuns argumentat.

(6) În cazul efectuării plătii Fondul de compensare va fi îndreptătit să ceară rambursarea sumei plătite prin compensare de la organismul de compensare din statul membru în care asigurătorul care a emis documentul de asigurare RCA îsi are sediul.

(7) Atunci când din Fondul de compensare s-a plătit o despăgubire în cazul precizat la alin. (3), recuperarea acesteia urmează să fie făcută din:

– fondul din statul membru în care a avut loc accidentul, în cazul unui autovehicul dintr-un stat tert, fond care despăgubeste prejudiciile provocate prin accidente de autovehicule neasigurate sau accidente cu autori necunoscuti;

– fondul din statul de unde provine autovehiculul, dacă societatea de asigurări de răspundere civilă auto nu poate fi identificată, fond care despăgubeste prejudiciile provocate de accidente de autovehicule neasigurate sau accidente cu autori necunoscuti;

– fondul din statul în care a avut loc accidentul, în cazul unui autovehicul neidentificat, fond care despăgubeste prejudiciile provocate de accidente de autovehicule neasigurate sau accidente cu autori necunoscuti.

Creanta Fondului de compensare ce urmează a fi recuperată include, în afara despăgubirii plătite si a cheltuielilor aferente, cheltuielile de gestiune conform protocolului dintre organismele de compensare create de statele membre.

 

TITLUL IV

Norme tehnice cu privire la aplicarea asigurării obligatorii pe teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 23. – Asigurătorii RCA acordă, în baza primelor de asigurare plătite, despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguratii acestora răspund, în baza legii, fată de persoanele păgubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile făcute de asigurati în procesul civil, în limitele stabilite potrivit art. 8.

Art. 24. – Asigurătorii RCA acordă despăgubiri:

1. indiferent de locul în care a fost produs accidentul de autovehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, în incinte si în orice alte locuri –, atât în timpul deplasării, cât si în timpul stationării autovehiculului asigurat;

2. pentru prejudiciile produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate autovehiculele, precum si pentru pagubele cauzate de remorci, semiremorci ori atase, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicule;

3. dacă prejudiciile au fost produse din culpa conducătorului autovehiculului, inclusiv în cazurile în care conducătorul autovehiculului, la data accidentului:

– a condus autovehiculul fără consimtământul explicit sau implicit al asiguratului;

– nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă autovehiculul respectiv;

– nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv;

4. dacă prejudiciul a fost produs prin fapta autovehiculului – când prejudiciul îsi are cauza în Onsusirile, actiunea sau inactiunea autovehiculului –, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substantelor, materialelor sau a obiectelor transportate;

5. în cazul în care persoanele care solicită despăgubiri pentru vătămări corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicul.

Art. 25. – (1) În situatia în care persoana păgubită a contribuit din culpă la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi tinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă – culpa comună. În astfel de situatii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea rezultată din acte.

(2) În situatia în care din acte nu rezultă întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părtilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proportia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului.

Art. 26. – Asigurătorii RCA nu acordă despăgubiri pentru:

1. cazurile în care proprietarul sau conducătorul autovehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:

a) de un caz de fortă majoră;

b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;

c) din culpa exclusivă a unei terte persoane;

2. prejudiciile produse bunurilor apartinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un autovehicul asigurat RCA ce se află în proprietate ori este utilizat de aceeasi persoană fizică sau juridică si este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;

3. prejudiciile cauzate în situatiile în care proprietarul autovehiculului nu face dovada valabilitătii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;

4. prejudiciile situate sub limita minimă a despăgubirilor de asigurare prevăzute în actul normativ în vigoare la data producerii accidentului, pentru avarierea ori distrugerea bunurilor în unul si acelasi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite si de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul României;

5. partea din prejudiciu care depăseste limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare stabilite prin documentul de asigurare RCA, produs în unul si acelasi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite si de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul României;

6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul sau conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, precum si cheltuielile de executare a hotărârilor penale privind plata despăgubirilor;

7. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civilă;

8. sumele pe care conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului, care i-a încredintat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;

9. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul, utilizatorul autovehiculului care a produs accidentul sau conducătorul auto răspunzător si persoanele păgubite a existat un raport contractual;

10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în autovehiculul care a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că autovehiculul respectiv era furat;

11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe autovehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;

12. prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operatiunilor de încărcare si de descărcare, acestea constituind riscuri ale activitătii profesionale;

13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase – radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile –, care au determinat sau au agravat producerea pagubei;

14. pretentiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparatie.

 

CAPITOLUL II

Avizarea si constatarea prejudiciilor

 

Art. 27. – (1) Pentru recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a accidentelor de autovehicule persoanele păgubite se vor adresa asigurătorului RCA cu care proprietarul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului a încheiat asigurarea obligatorie RCA, reprezentantelor de despăgubiri sau Fondului de compensare.

(2) Dacă pentru recuperarea prejudiciului persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri, constatarea avariilor, solutiile tehnologice adoptate, evaluarea si stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate, în limita prevederilor prezentelor norme.

(3) În situatia respectării prevederilor alin. (2), asigurătorul de bunuri al persoanei păgubite recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate fără ca asigurătorul RCA să fie îndreptătit să respingă o astfel de cerere.

(4) Eventuala diferentă de despăgubire dintre asigurarea facultativă si asigurarea obligatorie RCA rămâne pe contul asigurării facultative, neputând fi recuperată de la asigurat – persoana vinovată –, dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depăseste limita maximă a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurătorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul si acelasi accident de autovehicul, prevăzută de legislatia în vigoare.

Art. 28. – (1) Încuviintarea cu privire la stabilirea despăgubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane păgubite si asigurătorii RCA se dă:

a) de către proprietarul autovehiculului răspunzător de producerea prejudiciului sau de conducătorul acestuia – numai în cazul în care despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, pe actele eliberate de autoritătile publice competente să constate si să cerceteze accidentele de autovehicule, pe înstiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, întocmit de asigurător. Această încuviintare constituie si avizare de daună pentru asigurătorul RCA;

b) de către persoana păgubită – în cazul persoanelor juridice, de reprezentantul acestora –, pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător în dublu exemplar.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), în cazul persoanelor fizice încuviintarea poate fi dată de sotia/sotul asiguratului, respectiv a/al persoanei păgubite, ori, în caz de imposibilitate a ambilor soti – spitalizare, deces, detentie, lipsa îndelungată din localitate etc. –, de oricare dintre următoarele persoane majore: copii, părinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei păgubite, ori ai sotiei/sotului acestora.

Art. 29. – Deschiderea dosarului de daună, precum si constatarea pagubelor se efectuează si în cazurile în care nu s-a primit încă Onstiintarea de la asiguratul răspunzător de producerea pagubei, dacă persoanele păgubite se prezintă la asigurătorul acestuia cu dovezi privind răspunderea asiguratului, cauzele si împrejurările accidentului.

Art. 30. – (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

(2) Eventualele obiectii ale părtilor cu privire la pagubele constatate vor fi mentionate în procesul-verbal sau într-o anexă la acesta.

(3) Eventualele modificări în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnătura acelorasi persoane care l-au semnat.

(4) Dacă prin demontarea sau reparatia bunului avariat au rezultat si alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi persoane care au luat parte la constatarea initială.

Art. 31. – După efectuarea constatării, asigurătorul RCA este obligat să elibereze persoanei păgubite o copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor sau o notă de constatare, în care să indice numărul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în accident si solutiile tehnice adoptate – înlocuire sau reparatie –, precum si lista documentelor necesare a fi depuse de către păgubit pentru finalizarea dosarului de daună si efectuarea plătii.

Art. 32. – Asigurătorii RCA pot acorda despăgubiri si în cazul în care persoana păgubită a procedat la repararea autovehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea pagubei, dacă împrejurările si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar. În asemenea situatii stabilirea mărimii avariilor si a cuantumului pagubelor se va face în baza datelor consemnate în actele încheiate de organele de politie, de unitătile de pompieri sau de celelalte autorităti publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitătile de specialitate, a declaratiilor scrise ale păgubitului si ale martorilor si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatări ale asigurătorului, rezultate în urma examinării reparatiilor executate la autovehicul si, după caz, a înlocuirii eventualelor părti componente sau piese avariate, precum si cu investigatiile în legătură cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Si în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea despăgubirilor în cazul accidentelor produse de Autovehicule

 

Art. 33. – Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 49 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, pe baza conventiei dintre asigurat, persoana păgubită si asigurătorul RCA ori, în cazul în care nu s-a realizat întelegerea, prin hotărâre judecătorească.

Art. 34. – (1) Stabilirea despăgubirilor pe baza conventiei dintre aigurati, persoanele păgubite si asigurătorii RCA se poate face în cazurile în care, din actele încheiate de organele de politie, unitătile de pompieri sau de celelalte autorităti publice competente să constate si să cerceteze accidentele de autovehicule, precum si din înstiintarea asiguratilor, respectiv a conducătorilor auto vinovati, rezultă răspunderea civilă a proprietarului sau a conducătorului autovehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului suferit.

(2) În cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, dacă autoritătile publice nu au competenta să constate si/sau să cerceteze accidentele de autovehicule ori nu au retinut elemente determinante cu privire la cauzele si la împrejurările producerii accidentului de autovehicule ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de probă.

Art. 35. – Despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele păgubite si asigurătorii RCA, în cazul în care:

1. se formulează pretentii de despăgubiri pentru lipsa de folosintă a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectivă de despăgubire, cu exceptia lipsei de folosintă a mijloacelor de transport avariate apartinând agentilor economici care au ca obiect de activitate transporturi de mărfuri sau de persoane cu plată, dar numai pentru timpul normat necesar efectuării reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despăgubire aferentă lipsei de folosintă se determină luându-se în calcul tarifele pentru transporturi de mărfuri sau de persoane, practicate de păgubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine păgubitului si se face cu înscrisuri doveditoare;

2. se formulează pretentii de despăgubiri pentru: hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de artă, obiecte din platină, aur sau argint, mărci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;

3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, la cauzele si împrejurările producerii accidentului, precum si la cuantumul  agubelor produse.

Art. 36. – În cazul în care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi stabilite pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele păgubite si asigurătorii RCA, în cazul în care:

1. potrivit legii, actiunea penală a fost stinsă prin împăcarea părtilor;

2. desi hotărârea instantei penale a rămas definitivă si irevocabilă, stabilirea despăgubirilor civile ar urma să se facă ulterior;

3. desi actiunea penală nu poate fi stinsă prin împăcarea părtilor, sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecată sau din actele încheiate de autoritătile publice, semnate fără obiectii de proprietarul ori de conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea pagubei, rezultă cu certitudine atât răspunderea civilă a acestora, pagubele cauzate, cât sivinovătia penală a conducătorului auto care urmează să fie trimis în judecată după finalizarea cercetărilor aflate în curs;

b) s-a dat acordul pentru stabilirea despăgubirii pe baza conventiei dintre asigurat, persoana păgubită si asigurător;

c) persoana păgubită îsi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată, partial sau total, despăgubirea primită, în functie de hotărârea instantei penale în ceea ce priveste fapta, făptuitorul si vinovătia;

d) conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea pagubei îsi ia un angajament scris privind recuperarea despăgubirii, în cazul aplicării prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 37. – La stabilirea despăgubirii, în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca bază de calcul pretentiile formulate de persoanele păgubite, avându-se în vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fără a se depăsi diferenta dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului si valoarea rămasă si nici limitele maxime ale despăgubirilor stabilite prin documentul de asigurare RCA.

Art. 38. – (1) În cazul în care cuantumul despăgubirilor ca urmare a avarierii ori a distrugerii bunurilor apartinând mai multor persoane în unul si acelasi accident de autovehicul depăseste, la data producerii accidentului, limita maximă stabilită prin documentul de asigurare RCA, în care se cuprind si cheltuielile făcute în procesul civil, indiferent de numărul persoanelor păgubite si de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei, despăgubirile se acordă, în limita acestei sume, fiecărei persoane păgubite, proportional cu raportul dintre limita maximă si totalul cuantumului despăgubirilor.

(2) În cazul în care cuantumul despăgubirilor ca urmare a vătămărilor corporale sau a decesului mai multor persoane în unul si acelasi accident de autovehicul depăseste, la data producerii accidentului, limita maximă stabilită prin documentul de asigurare RCA, în care se cuprind si cheltuielile făcute în procesul civil, indiferent de numărul persoanelor păgubite si de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei, despăgubirile se acordă în limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoană păgubită, fără însă a se depăsi, la data producerii accidentului, pentru fiecare persoană accidentată, limita de despăgubire pe persoană, stabilită prin documentul de asigurare RCA.

 

SECTIUNEA A

Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii autovehiculelor/vehiculelor în accidente produse de autovehicule

 

Art. 39. – (1) Despăgubirile pentru autovehicule nu pot depăsi cuantumul pagubei, diferenta dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea rămasă si nici limita maximă a despăgubirilor stabilită conform documentului de asigurare RCA.

(2) Prin valoare rămasă se întelege valoarea acelor părti din autovehicul rămase neavariate, cuprinsă între 0,1% si cel mult 25% din valoarea autovehiculului la data produceriii accidentului.

(3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatiilor părtilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preturile practicate de unitătile de specialitate. Prin unităti de specialitate se întelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, părti componente, piese înlocuitoare si a materialelor pentru acestea, cu exceptia celor în regim de consignatie, si/sau executarea de lucrări de întretinere si reparatie la autovehicule.

(4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare înlocuirea numai a părtilor componente sau a pieselor care au fost avariate.

(5) Prin părti componente sau piese care necesită înlocuirea se întelege numai cele a căror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic datorită gradului de avariere a acestora ori, cu toate că repararea este posibilă, costul de reparatie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente depăsesc valoarea de nou a părtii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente.

(6) Se consideră că a fost necesară revopsirea integrală a autovehiculului atunci când părtile avariate din cauza accidentului reprezintă minimum 50% din suprafata totală exterioară a autovehicului respectiv.

(7) Preturile părtilor componente, ale pieselor înlocuitoare noi si ale materialelor sunt cele practicate de unitătile de specialitate.

(8) În cazurile în care pentru repararea autovehiculelor a fost necesară procurarea directă de către detinător a unor părti componente, piese sau materiale, cu plata în valută, costul acestora este egal cu costul de achizitie prevăzut în actele de cheltuieli prezentate, inclusiv cheltuielile de transport si taxe vamale, exclusiv TVA aferent, echivalat în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data efectuării plătii facturii de către păgubit. În aceste cazuri costul părtilor componente, pieselor sau al materialelor nu va depăsi preturile de vânzare practicate de unitătile de specialitate din România, dacă acestea sunt comercializate si în România.

(9) Costul reparatiilor efectuate la autovehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitătile de specialitate.

(10) În cazul în care reparatiile autovehiculului se efectuează în regie proprie sau se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluării asigurătorului si, dacă este cazul, a documentelor justificative privind plătile făcute, prezentate ulterior efectuării reparatiilor. În astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depăsi, pentru părti componente, piese sau materiale, preturile de vânzare si tarifele pentru manoperă practicate de unitătile de specialitate.

(11) Dacă pentru unele părti componente sau piese ale autovehiculului nu există preturi practicate de unitătile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileste pe baza preturilor din cataloagele pentru piese de schimb sau, în lipsă, prin asimilare cu preturile din cataloage sau practicate de unitătile de specialitate, pentru părtile componente ori piesele unor autovehicule similare. În cazul în care preturile din cataloage sunt exprimate în valută, se va calcula echivalentul în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data producerii accidentului.

Art. 40. – (1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileste scăzându-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzătoare.

(2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou si a uzurii corespunzătoare, prevăzute de prezentele norme, se aplică inclusiv în cazul despăgubirii stabilite prin hotărâre judecătorească.

Art. 41. – Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se întelege:

a) pretul de comercializare practicat de unitătile de specialitate din România la data producerii accidentului;

b) pentru autovehiculele care nu se comercializează în România, pretul corespunzător din cataloagele de specialitate, echivalat în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data producerii accidentului;

c) pentru tipurile de autovehicule la care nu există preturi stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabrică, valoarea stabilită prin asimilare cu pretul de vânzare, practicat la data producerii accidentului, al unor autovehicule care au design si caracteristici tehnice similare din productia internă sau externă. În lipsa acestor preturi se pot avea în vedere preturile corespunzătoare din cataloagele de specialitate.

Art. 42. – (1) Uzura autovehiculului avariat se stabileste în raport cu vechimea, utilizarea si starea de întretinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente ori capitale, inclusiv de costul de înlocuire a părtilor componente sau a pieselor executate înainte de accident, pentru mentinerea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste în baza documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor sau al înlocuirilor respective.

(2) Criteriile pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 43. – Se acordă despăgubiri si pentru:

1. acoperirea cheltuielilor făcute în vederea limitării pagubelor, dacă au fost necesare ca urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;

2. în cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:

a) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului, cu exceptia cazurilor de daună totală, la unitatea de specialitate din România cea mai apropiată de locul accidentului, care poate face reparatia, sau la locul cel mai apropiat de adăpostire a autovehiculului;

b) cheltuielile de transport până la localitatea de domiciliu al persoanelor care au efectuat voiajul în autovehiculul avariat, fără a se putea depăsi tariful prevăzut pentru transportul cu avionul – clasa economic;

c) cheltuielile de transport al mărfurilor aflate în autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractată de acesta, până la destinatie;

d) cheltuielile prevăzute mai sus trebuie probate cu documente justificative.

Art. 44. – În cazul persoanei păgubite cu domiciliul/sediul în străinătate, proprietară a autovehiculului înmatriculat în străinătate:

1. dacă reparatia s-a efectuat în străinătate, despăgubirile urmând a se plăti în valută, costul reparatiei este cel prevăzut în documentatia de reparatie, avându-se în vedere avariile constatate de asigurător, precum si eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuării reparatiei, dacă producerea acestora se justifică prin dinamica accidentului;

2. în cazul în care reparatia s-a făcut în România si se solicită plata despăgubirii în valută, calcularea în valută a costurilor reparatiei, stabilite în lei, se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data la care păgubitul a efectuat plata facturii de reparatie;

3. în cazul în care se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparatiilor, costul pagubelor se stabileste pe baza evaluării făcute de asigurător, avându-se în vedere constatările făcute de autoritătile publice competente, cercetările efectuate de asigurător în legătură cu dinamica accidentului si întinderea prejudiciului, precum si, dacă este cazul, documentele prezentate ulterior privind plătile efectiv făcute de cel păgubit. Calcularea în valută a despăgubirilor stabilite în lei se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data propunerii făcute de către asigurător persoanei păgubite si acceptate de aceasta;

4. în cazul în care se solicită plata în lei a despăgubirii stabilite în valută, se va calcula echivalentul în lei al acesteia la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data propunerii făcute de către asigurător persoanei păgubite si acceptate de aceasta;

5. calcularea în valută a limitelor privind cuantumul despăgubirilor stabilite potrivit art. 8 se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data producerii accidentului.

Art. 45. – În cazurile în care despăgubirile urmează să fie recuperate potrivit art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, suma de recuperat reprezintă:

a) despăgubirea stabilită în lei, în cazul în care plata acesteia s-a făcut de către asigurător în lei;

b) despăgubirea stabilită si plătită în valută, echivalată în lei la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data efectuării plătii externe de către asigurător.

 

SECTIUNEA B

Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării corporale sau al decesului persoanelor ca urmare a accidentelor produse

de autovehicule

 

Art. 46. – La stabilirea despăgubirilor pe baza conventiei dintre asigurati, persoanele păgubite si asigurători, în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere următoarele:

1. în caz de vătămare corporală:

a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vătămate si indemnizatia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îsi desfăsoară activitatea si/sau, după caz, din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării si a concediului medical;

b) venitul mediu lunar net realizat din activităti desfăsurate de persoana vătămată, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;

c) salariul de bază minim brut pe economie, în cazul persoanelor păgubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;

d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident – cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentară, conform prescriptiilor medicale –, probate cu documente justificative, si care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare;

e) cheltuielile cu îngrijitori pe perioada incapacitătii de muncă, dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru, însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economie;

f) daunele morale: în conformitate cu legislatia si jurisprudenta din România;

2. în caz de deces:

a) cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerară, precum si cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;

b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de “mbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea;

c) veniturile nete nerealizate si alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului si până la data decesului, prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;

d) daunele morale: în conformitate cu legislatia si jurisprudenta din România.

 

SECTIUNEA C

Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, altele decât cele prevăzute la sectiunile A si D,

în cazul accidentelor produse de autovehicule

 

Art. 47. – (1) Despăgubirile pentru clădiri, constructii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preturilor existente pe piată la data producerii riscului asigurat, în limitele maxime ale despăgubirilor stabilite potrivit art. 8.

(2) În cazul în care persoanele păgubite prezintă documentatii tehnice – devize de reparatii sau alte evaluări –, acestea pot fi luate în considerare la stabilirea despăgubirii, după verificarea prealabilă făcută de asigurător.

 

SECTIUNEA D

Stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării sau al pieirii animalelor în cazul accidentelor produse de autovehicule

 

Art. 48. – (1) Despăgubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii de pe piata locală a animalului respectiv la data producerii accidentului.

(2) Păgubitul va prezenta actul justificativ din care să rezulte că este proprietarul animalului respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Plata despăgubirilor

 

Art. 49. – (1) Asigurătorul RCA va efectua plata despăgubirilor în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii de către persoana păgubită a ultimului document necesar finalizării dosarului de daune. Persoana păgubită va specifica în cererea de despăgubire modalitatea de plată: în numerar sau prin ordin de plată, în contul bancar personal sau în contul bancar al unitătii de specialitate care a efectuat reparatia.

(2) În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul acesteia, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, asigurătorul RCA va efectua plata despăgubirilor astfel:

a) dacă nu există obiectiuni asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizării scrise, efectuată de asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite, însotită de documentele justificative. Avizarea de plată poate fi făcută la sediul social sau la oricare dintre unitătile teritoriale ale asigurătorului RCA care desfăsoară activităti de constatare, de lichidare a daunelor auto si de efectuare a plătilor de despăgubiri;

b) dacă există obiectii întemeiate asupra sumelor respective, acestea se vor comunica solicitantului în termenul prevăzut la lit. a), urmând ca în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la solutionarea obiectiunilor să se efectueze plata.

(3) Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la alin. (1) si (2), asigurătorul RCA va fi obligat la plata de penalităti de întârziere de 0,1% din cuantumul despăgubirii pentru fiecare zi de întârziere în efectuarea plătilor.

Art. 50. – (1) Odată cu încasarea despăgubirii, persoana păgubită va mentiona în scris că a fost integral despăgubită pentru pagubele suferite si că nu mai are nici o pretentie de la asigurătorul RCA si de la asigurat – persoana vinovată – în legătură cu paguba respectivă.

(2) În situatia efectuării plătii de către asigurătorul RCA direct în contul bancar al persoanei păgubite, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul său bancar nu a notificat asigurătorului RCA eventualele obiectii referitoare la cuantumul despăgubirii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 51. – (1) În cazurile în care nu s-a realizat conventia si despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA va acorda despăgubiri fără a mai fi necesară încuviintarea asiguratului, în baza hotărârii judecătoresti rămase definitivă, irevocabilă si învestită cu formulă executorie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentelor norme.

(2) În cazul obligării la prestatii bănesti periodice, sumele stabilite în conditiile prevăzute la alin. (1) se vor plăti până la reducerea sau încetarea stării de nevoie ori a incapacitătii de muncă, tinându-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale si de alte dovezi care stabilesc aceste situatii, cu respectarea limitelor maxime de despăgubire stabilite prin documentul de asigurare.

Art. 52. – În cazul în care după plata despăgubirilor pentru vătămări corporale, stabilite prin hotărâre a organului de jurisdictie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiasi accident, se vor stabili despăgubiri, pe baza conventiei dintre părti, pentru cheltuielile prevăzute la art. 46 pct. 2.

Art. 53. – Conventia dintre asigurati, persoanele păgubite si asigurătorii RCA are caracter total, neconditionat, definitiv si stinge toate pretentiile decurgând din pagubele care erau sau puteau fi cunoscute la data realizării conventiei, pentrupagubele ce s-au acoperit pe această cale, cu exceptia situatiei în care ulterior plătii despăgubirii pentru vătămări corporale starea persoanei păgubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia ca urmare a aceluiasi accident.

Art. 54. – Asigurătorii RCA sunt obligati să comunice asiguratilor conditiile privind această asigurare, prevăzute de prezentele norme.

Art. 55. – Pentru respectarea intereselor asiguratilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin atributiile sale, analizează si rezolvă eventualele reclamatii primite de la asigurati sau de la alte persoane fizice si juridice care apelează la serviciile asigurătorilor ori ale brokerilor de asigurare, putând lua măsuri împotriva nerespectării conditiilor prevăzute în prezentele norme, potrivit art. 57.

Art. 56. – La primirea despăgubirii pe baza conventiei, persoana păgubită îsi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată despăgubirea primită, în cazul în care actele încheiate de organele de politie, de unitătile de pompieri sau de alte autorităti competente să cerceteze accidentele de autovehicule sunt anulate.

Art. 57. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societătile de asigurare se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 58. – Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5a), 5b), 6 si 7*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a