MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 621         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 iulie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

627. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

663. – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii, procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în sublistele A, B si C este de 100% din pretul de referintă.“

2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cazul medicamentelor imunosupresoare prevăzute în sublista C la pozitia G25 «Stări posttransplant», procentul de compensare este de 100% din pretul de vânzare cu amănuntul.“

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente, cu si fără contributie personală, cu următoarele restrictii:

a) pentru sublista A – o singură prescriptie lunar, cu maximum 4 medicamente;

b) pentru sublista B – o singură prescriptie lunar, cu maximum 3 medicamente cu valoarea totală calculată la pretul de vânzare cu amănuntul de maximum 300 lei (RON), cu exceptia medicamentelor prevăzute în această sublistă, notate cu -, care pot fi înscrise pe o singură prescriptie cu valoarea maximă a tratamentului pe o lună mai mare de 300 lei (RON);

c) pentru sublista C – pe fiecare cod de boală, o singură prescriptie lunar, cu maximum 3 medicamente.

(2) Un medic nu poate recomanda altui medic, prin scrisoare medicală, prescrierea unor medicamente cu sau fără contributie personală pentru un asigurat, în luna în care el Onsusi i-a emis asiguratului o astfel de prescriptie.

(3) Prin exceptie, în cazul medicamentelor stupefiante se pot emite pentru acelasi asigurat două sau trei prescriptii cu timbru sec, cuprinzând tratamentul necesar pentru 15, respectiv 10 zile, conform reglementărilor specifice în vigoare.

(4) Pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzătoare fiecărei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse în sublistele A, B si C, pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică în conditiile alin. (1)–(3).

(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot înscrie medicamente din subliste diferite, farmaciile întocmind borderouri distincte pentru fiecare sublistă.

(6) În cazul în care pretul de vânzare cu amănuntul al medicamentelor de pe sublista B depăseste limitele prevăzute la alin. (1) lit. b), diferenta va fi suportată integral de asigurat.“

4. Alineatul (1) al articolului 31 se abrogă.

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicală primară, asistenta medicală ambulatorie de specialitate si din asistenta medicală spitalicească, care eliberează în aceeasi lună mai mult de o prescriptie din aceeasi sublistă, pentru acelasi asigurat si aceeasi boală cronică, li se diminuează veniturile realizate ca urmare a contractului de furnizare de servicii medicale, încheiat cu casele de asigurări sociale de sănătate, prin retinerea sumei de 1.000 lei (RON). Sumele retinute se vor folosi la reîntregirea fondurilor aferente domeniilor de asistentă medicală în care functionează furnizorul respectiv.

(2) Constatarea faptei prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii se fac de către persoane împuternicite de casele de asigurări sociale de sănătate cu care furnizorul se află în relatii contractuale.“

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Medicii prescriu medicamentele din sublista A, B sau C sub forma denumirii comune internationale, cu exceptia cazurilor justificate medical în fisa medicală a pacientului.

(2) La solicitarea pacientului, farmacistul îl informează asupra preturilor medicamentelor disponibile în cadrul denumirii comune internationale prescrise.

(3) Ministerul Sănătătii aprobă protocoalele terapeutice pentru prescrierea de medicamente din sublista B sau C, elaborate de Colegiul Medicilor din România în conditiile legii.

(4) Prin ordin al ministrului sănătătii pot fi desemnate unele medicamente din sublista B sau C pentru a căror eliberare este necesară aprobarea prealabilă a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pe baza unor metodologii si criterii care vor fi aprobate prin acelasi ordin al ministrului sănătătii.“

7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art.51. – (1) Sunt incluse în lista denumirilor comerciale corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI) din lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală numai medicamentele cu studii de bioechivalentă, cu exceptia situatiilor în care DCI-ul respectiv nu este inclus pe lista DCI-urilor care necesită studii de bioechivalentă conform normelor în vigoare si a situatiilor în care pentru un anumit DCI nu există medicamente care detin astfel de studii.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se aplică si în cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.“

8. Pozitia 5 din sublista B “Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“5. A02B PANTOPRAZOLUM“

9. Pozitia 76 din sublista B “Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“76. G03G FOLLITROPINUM* (alfa si beta) -, în conditiile aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.“

10. Pozitiile 113 si 114 din sublista B “Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“113. N05B BROMAZEPAMUM*

114. N05B MEDAZEPAMUM*“

11. Asteriscul de la sectiunea G8 “Ciroză hepatică“ din sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“*) La indicatia specialistului gastroenterolog sau infectionist, în aceleasi conditii ca la G5 «Hepatitele cronice de etiologie virală (cu HBV, HCV), cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice si vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor enuntate»; se vor prescrie cu aprobarea comisiei centrale a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.“

12. Precizarea de la sectiunea G13 “Boala Parkinson“ din sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“Se vor prescrie de către sau la indicatia specialistului neurolog, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor teritoriale.“

13. Precizarea de la sectiunea G16 “Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale si delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute)“ din sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“Se vor prescrie de către sau la indicatia specialistului psihiatru.“

14. Precizarea de la sectiunea G17 “Demente (degenerative, vasculare, mixte)“ din sublista C “Medicamente cu niel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“Se vor prescrie de către sau la indicatia specialistului neurolog sau psihiatru.“

15. Primul asterisc de la sectiunea G19 “Poliartrita reumatoidă si artropatia psoriazică“ din sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“*) La indicatia specialistului reumatolog, internist sau a specialistului în medicină fizică si recuperare medicală în cazurile fără răspuns la terapia clasică.“

16. Pozitia 132 (nr. crt. 7) din cadrul sectiunii G25 “Stări posttransplant“ din sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“132. 7. J05AB14 Valganciclovirum“

17. Precizarea de la sectiunea G25 “Stări posttransplant“ din sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“Se vor prescrie la recomandarea centrului care a efectuat transplantul.“

18. Titlul sectiunii G31 din sublista C “Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referintă“ se modifică după cum urmează:

“G.31. Boli venerice (sifilis, gonoree, infectia cu Chlamidia)“.

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia pct. 2 al art. I, care intră în vigoare de la data publicării, si a alin. (5) al art. 3 de la pct. 3 al art. I, care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 627.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în  localităti din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.188 din 13 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2005.

Nr. 663.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate

 

Art. 1. – În sensul prezentelor norme metodologice:

a) blocurile de locuinte sunt cele definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005, denumită în continuare ordonantă;

b) zonele defavorizate si perioadele pentru care sunt declarate aceste zone sunt conforme cu prevederile hotărârilor Guvernului emise în aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Criteriile de selectie a blocurilor de locuinte avute în vedere de consiliile locale din localitătile amplasate în zonele defavorizate, denumite în continuare consilii locale, sunt:

1. criterii tehnice:

a) anul construirii/perioada de proiectare (în ordinea descrescătoare privind vechimea constructiei);

b) regimul de înăltime (în ordinea descrescătoare a numărului de niveluri);

c) existenta unor degradări/avarii vizibile (fisuri, crăpături, armături dezvelite ale elementelor structurale);

d) actiunea unor factori cu consecinte agravante asupra rezistentei, stabilitătii, igienei, sănătătii oamenilor, protectiei mediului, izolatiei termice, hidrofuge si economiei de energie (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, infiltratii, igrasie etc.);

e) interventii întreprinse asupra sistemului structural al constructiei (începând cu cele la care nu s-au realizat până în prezent lucrări de interventie);

f) existenta spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, la parter (începând cu cele cu mari aglomerări de persoane);

2. criterii sociale:

a) numărul de persoane (în ordinea descrescătoare a numărului de locatari aflati în evidentă în cartea de imobil);

b) numărul locatarilor someri si asistati sociali (în ordinea descrescătoare);

c) nivelul sumelor datorate pentru plata cheltuielilor de întretinere (în ordinea crescătoare a sumelor);

d) acordul proprietarilor/locatarilor privind reabilitarea blocului, în conditiile art. 6 din ordonantă, exprimat prin hotărârea adunării generale a acestora.

(2) Criteriile si punctajele acordate pentru departajarea blocurilor de locuinte care intră în programul de reabilitare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Stabilirea cotelor din cheltuielile de expertizare, proiectare si executie a lucrărilor de reabilitare a locuintelor, pe care le vor suporta unii proprietari, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din ordonantă, se realizează pe criteriul proportionalitătii suprafetelor construit-desfăsurate detinute în proprietate raportate la volumul cheltuielilor cu expertiza, proiectarea si executia lucrărilor.

Art. 3. – (1) Consiliile locale, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) din ordonantă, transmit Companiei Nationale de Investitii “CNI“ – S.A., denumită în continuare “CNI“ – S.A., propunerile pentru includerea blocurilor de locuinte în programele anuale, până la data de 15 mai a fiecărui an pentru anul următor.

(2) Propunerile prevăzute la alin. (1) se analizează si, după caz, se aprobă de consiliul local, cu avizul prealabil al inspectoratului judetean în constructii.

(3) Consiliile locale, în vederea creării conditiilor necesare executiei lucrărilor, asigură, dacă este cazul, în limita fondului de locuinte existent, cazarea temporară a locatarilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 4. – (1) “CNI“ – S.A. analizează propunerile transmise de consiliile locale si prezintă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului fundamentările programelor anuale.

(2) Programele se elaborează de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinatie.

(3) Programele se derulează de către “CNI“ – S.A.; în scopul derulării programelor, “CNI“ – S.A. Ondeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii:

a) încheierea conventiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, între “CNI“ – S.A., în calitate de coordonator al programelor, potrivit ordonantei, si asociatiile de proprietari/locatari, în calitate de beneficiar al lucrărilor de reabilitare, conform art. 6 din ordonantă;

b) expertizarea tehnică si energetică a blocurilor de locuinte;

c) întocmirea documentatiilor si sustinerea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de interventie;

d) proiectarea lucrărilor de interventie la blocurile de locuinte pentru care s-au aprobat indicatorii tehnicoeconomici si obtinerea autorizatiei de construire;

e) executia lucrărilor de interventie, inclusiv urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor prin personal de specialitate autorizat;

f) receptia la terminarea lucrărilor de interventie si receptia finală;

g) fundamentarea necesarului de fonduri pentru realizarea lucrărilor;

h) justificarea utilizării sumelor ce se alocă de la bugetul de stat pentru realizarea programului.

Art. 5. – În aplicarea prevederilor ordonantei Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are următoarele atributii:

a) pe baza datelor centralizate de către “CNI“ – S.A., elaborează programele anuale, pe care le prezintă Guvernului spre aprobare;

b) în baza programelor anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, transferă, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie, către “CNI“ – S.A. sumele necesare pentru realizarea măsurilor speciale de reabilitare a blocurilor de locuinte, aprobate conform art. 3 din ordonantă, pe baza deconturilor justificative.

Art. 6. – (1) Pentru efectuarea plătii cheltuielilor aferente expertizării tehnice si energetice, proiectării si executiei lucrărilor de interventie, “CNI“ – S.A. îndeplineste următoarele atributii:

a) verifică documentele de plată, întocmeste lunar centralizatorul deconturilor justificative si acordă viza de control financiar preventiv;

b) înregistrează centralizatorul deconturilor justificative la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă;

c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont, “CNI“ – S.A. va efectua plătile în conturile executantilor persoane juridice selectate în conditiile legii si nominalizate în deconturile justificative.

(2) Continutul-cadru al centralizatorului deconturilor justificative prevăzute la alin. (1) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. – (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului analizează, verifică si centralizează deconturile justificative, Ontocmeste nota de fundamentare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 si, în limita sumelor disponibile, virează sumele alocate cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului în contul 50.08 “Disponibil pentru reabilitarea unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, conform ordonantei“, deschis pe numele “CNI“ – S.A. la activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

(2) Contul 50.08 “Disponibil pentru reabilitarea unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, conform ordonantei“, se creditează cu sumele virate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de către persoanele juridice proprietare, beneficiare ale programului de reabilitare, si se debitează cu plătile dispuse de “CNI“ – S.A. pentru reabilitarea unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Plătile dispuse din contul 50.08 “Disponibil pentru reabilitarea unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, conform ordonantei“, se efectuează pe baza listelor de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli, aprobate în conditiile legii.

Art. 8. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CRITERII SI PUNCTAJE

acordate pentru departajarea blocurilor de locuinte

 

1. Criterii tehnice:

a) anul construirii/perioada de proiectare (în ordinea descrescătoare privind vechimea constructiei):

• înainte de 1960 – 20 puncte

• între 1960–1980 – 10 puncte

• după 1980 – 0 puncte

b) regimul de înăltime (în ordinea descrescătoare a numărului de niveluri):

• peste 10 etaje – 10 puncte

• între 10–4 etaje – 7 puncte

• sub 4 etaje – 3 puncte

c) existenta unor degradări/avarii vizibile (fisuri, crăpături, armături dezvelite ale elementelor structurale):

• grave – 20 puncte

• usoare – 10 puncte

d) actiunea unor factori cu consecinte agravante asupra rezistentei, stabilitătii, igienei, sănătătii oamenilor, protectiei mediului, izolatiei termice, hidrofuge si economiei de energie (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, infiltratii, igrasie etc.):

• grave – 15 puncte

• medii – 10 puncte

• usoare – 50 puncte

e) interventii întreprinse asupra sistemului structural al constructiei (începând cu cele la care nu s-au realizat până în prezent lucrări de interventie):

• fără interventii – 20 puncte

• partiale – 10 puncte

f) existenta spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, la parter (începând cu cele cu mari aglomerări de persoane):

• aglomerate – 10 puncte

• medii – 5 puncte

g) existenta expertizei tehnice:

• dacă există – 10 puncte

2. Criterii sociale:

a) numărul de persoane (în ordinea descrescătoare a numărului de locatari aflati în evidentă în cartea de imobil):

• peste 120 de persoane – 10 puncte

• între 60 si 120 de persoane – 7 puncte

• sub 60 de persoane – 3 puncte

b) numărul locatarilor someri si asistati sociali (în ordine descrescătoare):

• peste 50% – 25 puncte

• între 10 si 50% – 15 puncte

• sub 10% – 10 puncte

c) nivelul sumelor datorate pentru plata cheltuielilor de întretinere (în ordinea crescătoare a sumelor):

• fără datorii – 10 puncte

• 3 luni restantă – 5 puncte

• datornici – 0 puncte

d) acordul proprietarilor/locatarilor privind reabilitarea blocului, în conditiile art. 6 din ordonantă, exprimat prin hotărârea adunării generale a acestora:

• unanimitate – 10 puncte

• peste 50% – 5 puncte

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

COMPANIA NATIONALĂ DE INVESTITII “CNI“ – S.A. ASOCIATIA DE PROPRIETARI/LOCATARI ....................

Nr. ............/................. Nr. ............/.................

 

CONVENTIE

Nr. ..../....

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localităti din zone defavorizate, denumită în continuare ordonantă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005, s-a încheiat prezenta conventie:

între:

Compania Natională de Investitii “CNI“ – S.A., denumită în continuare CNI – S.A., cu sediul în Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentată prin director general ....................................., în calitate de coordonator al programelor, potrivit ordonantei,

si

Asociatia de proprietari/locatari ....................., cu sediul în ........................, str. .......................................... nr. ..., judetul ..........................., reprezentată prin presedinte ....................., în calitate de beneficiar.

I. Obiectul conventiei

Obiectul prezentei conventii îl constituie predarea imobilului situat în localitatea ........................., str. ...................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., judetul ....................., în vederea aplicării măsurilor speciale de reabilitare, prevăzute în ordonantă.

II. Obligatiile părtilor

Art. 1. – Asociatia de proprietari/locatari se obligă, în conditiile legii:

a) să pună la dispozitia CNI – S.A.:

• hotărârea adunării generale a proprietarilor/locatarilor;

• declaratie, autentificată la un notar public, a fiecărui proprietar din imobilul mentionat la pct. I, prin care declară pe propria răspundere că este proprietarul de drept al bunului imobil specificat, precum si faptul că acceptă si permite accesul pe proprietate pentru proiectarea si executarea măsurilor speciale de reabilitare;

• copii legalizate de pe actele de identitate ale proprietarilor;

• împuternicire pentru obtinerea autorizatiei de constructie de către CNI – S.A.;

b) să pună la dispozitie CNI – S.A. cartea de imobil, precum si orice alte documente necesare referitoare la imobil;

Art. 2. – CNI – S.A. se obligă, în conditiile legii:

a) să finanteze expertizarea tehnică si energetică, după caz, a imobilului;

b) să finanteze si să coordoneze promovarea si executarea lucrărilor de reabilitare a imobilului;

c) să obtină autorizatia de construire;

d) să urmărească si să supravegheze executia tehnică a lucrărilor prin personal autorizat;

e) la finalizarea lucrărilor, să predea imobilul asociatiei de proprietari/locatari prin proces-verbal de predare-primire.

III. Despăgubiri si daune-interese

Art. 3. – Nerespectarea obligatiilor de către una dintre părti atrage despăgubirea celeilalte părti cu o sumă reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de aceasta.

Art. 4. – Partea lezată în dreptul său poate solicita daune-interese în functie de prejudiciul creat.

IV. Forta majoră

Art. 5. – (1) Prin fortă majoră se întelege o împrejurare externă cu caracter exceptional, fără relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu Onsusirile sale naturale, absolut invincibilă si absolut imprevizibilă.

(2) Forta majoră exonerează părtile de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezenta conventie, pe toată perioada în care actionează aceasta.

(3) Îndeplinirea prezentei conventii va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

(4) Partea care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, în termen de 24 de ore si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

(5) Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentei conventii, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

V. Litigii

Art. 6. – (1) Orice neîntelegere decurgând din prezenta conventie va fi solutionată pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe cale amiabilă, părtile convin ca neîntelegerile să fie solutionate de instantele judecătoresti competente, conform legislatiei în vigoare.

VI. Dispozitii finale

Art. 7. – Orice modificare a prezentei conventii se face numai cu acordul scris al părtilor.

Prezenta conventie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

COMPANIA NATIONALĂ DE INVESTITII “CNI“ – S.A.

Director general,

..................

ASOCIATIA DE PROPRIETARI/LOCATARI ....................

Presedinte,

...............

 

ANEXA Nr. 3*)

la normele metodologice

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. .............../..................

Aprobat

Ordonator principal de credite

Propun aprobarea

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

pe luna ......... anul ............

privind aprobarea transferurilor de sume de la bugetul de stat către Compania Natională de Investitii “CNI“ – S.A. pentru plata cheltuielilor privind expertizarea tehnică si energetică, proiectarea si executia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinte nominalizate în programul anual aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ........./............

 

– mii lei –

1. Program pentru anul ................................................................................................................

2. Valoarea lucrărilor executate de la 1 ianuarie până la ........................................................,

din care:

– pentru expertizare ..................................

– pentru proiectare ....................................

– pentru executie ......................................

3. Valoarea lucrărilor decontate, cumulat de la începutul anului ............................................,

din care:

– pentru expertizare ..................................

– pentru proiectare ....................................

– pentru executie ......................................

4. Valoarea lucrărilor realizate si nedecontate până la finele lunii ..........................................,

din care:

– pentru expertizare ..................................

– pentru proiectare ....................................

– pentru executie ......................................

5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate si nedecontate până la finele lunii ............................................................................................................

6. Alocatii solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în curs ...................................................................................................................................................,

din care:

– pentru expertizare ..................................

– pentru proiectare ....................................

– pentru executie ......................................

– cota Companiei Nationale de Investitii “CNI“ – S.A.1) ........................................................

– cota Inspectoratului de Stat în Constructii2) ..........................................................................

– alte cote si taxe legale .....................

 

Directia generală de dezvoltare în constructii

Directia generală economică si buget

Directia de reglementare în constructii

 

Întocmit:


1) 5% conform art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “CNI“ – S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare.

2) 0,1% conform art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările ulterioare.