MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 629         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iulie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 305 din 9 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

79. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

 

80. – Ordonantă de urgentă privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti

 

666. – Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

710. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în semestrul I al anului 2005

 

734. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

126. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind înfiintarea Consiliului consultativ al Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

208. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – INMR

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURĂRILOR

 

3.419 – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări“ – S.R.L.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 305

din 9 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, exceptie ridicată de Daniela Constantin în Dosarul nr. 245/2005 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 382D/2005 si Dosarul nr. 383 D/2005, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Marius Claudiu Burcea în Dosarul nr. 246/2005 al Tribunalului Călărasi si de Valentin Drăgănescu în Dosarul nr. 284/2005 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ce fac obiectul dosarelor nr. 381D/2005, nr. 382D/2005 si nr. 383D/2005 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 382D/2005 si Dosarului nr. 383D/2005 la Dosarul nr. 381D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că încadrarea prin lege a diferitilor functionari publici în anumite categorii, clase si grade profesionale, precum si salarizarea conform acestei încadrări nu reprezintă drepturi fundamentale, astfel că legiuitorul este în drept să aducă modificări acestor domenii. De asemenea, apreciază că justificarea situatiei de urgentă invocate în chiar cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 pune în acord acest act normativ cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 1 aprilie 2005, pronuntate în dosarele nr. 245/2005, nr. 246/2005 si nr. 284/2005, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, exceptie ridicată de Daniela Constantin, Marius Claudiu Burcea si Valentin Drăgănescu cu ocazia solutionării unor litigii de muncă având ca obiect drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 73 alin. (3) lit. j) si art. 115 alin. (1) si (4) din Constitutie, întrucât aduc atingere statutului functionarilor publici si drepturilor acestora, domeniu rezervat legii organice. De asemenea, apreciază că nu există o situatie extraordinară care să justifice adoptarea ordonantei de urgentă, astfel că se afectează regimul unei institutii fundamentale a statului. În sfârsit, consideră că este încălcat si principiul potrivit căruia “un drept odată câstigat nu se mai poate reveni asupra lui“.

Tribunalul Călărasi apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 este în concordantă cu prevederile Constitutiei. În acest sens, arată că prin adoptarea acestui act normativ Guvernul a tinut seama de dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie, “nefiind încălcată vreo lege organică în domeniul salarizării functionarilor publici“. Consideră că nu s-a adus atingere nici alin. (4) al aceluiasi articol constitutional, întrucât din cuprinsul ordonantei rezultă atât situatia extraordinară, cât si urgenta reglementării.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, referindu-se la criticile de neconstitutionalitate raportate la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, arată că reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005 este justificată în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 “de interesul social, buna desfăsurare a activitătii în administratia publică, cresterea calitătii serviciului public si constituie situatii de urgentă si extraordinare“. În plus, arată că numai Curtea Constitutională are posibilitatea de a stabili dacă actul normativ indicat a fost adoptat cu respectarea dispozitiilor referitoare la delegarea legislativă. În sfârsit, consideră că dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie nu au relevantă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004.

Curtea constată că, alături de criticile aduse ordonantei în ansamblul său, în motivarea exceptiei, autorii acesteia se opresc în mod particular asupra prevederilor ordonantei prin care se dispune reîncadrarea functionarilor publici în noi grade profesionale, prevederi cuprinse în art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004.

Aceste dispozitii legale au următoarea redactare:

– Art. 6: “(1) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional asistent si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare.

(2) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional asistent si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare.

(3) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional asistent si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare.

(4) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional principal si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare.

(5) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional principal si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional principal, treapta 2 de salariare.

(6) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional principal si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare.

(7) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional superior si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare.

(8) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional superior si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare.

(9) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional superior si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I–IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare.“

În sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 73 alin. (3) lit. j) si art. 115 alin. (1) si (4) din Constitutie, prevederi care au următorul continut:

– Art. 73 alin. (3) lit. j): “(3) Prin lege organică se reglementează: [...] j) statutul functionarilor publici;“;

– Art. 115 alin. (1) si (4): “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. [...]

(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autorilor exceptiei se referă, în fapt, la două aspecte de neconstitutionalitate. Unul dintre ele pune în discutie constitutionalitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 sub raportul domeniului de reglementare al acesteia si al situatiei extraordinare si urgentei care au justificat emiterea acestui act normativ.

Al doilea aspect priveste fondul dispozitiilor ordonantei prin care se dispune reîncadrarea functionarilor publici în noi grade profesionale, sens în care autorii exceptiei arată că “un drept odată câstigat nu se mai poate reveni asupra lui“, iar îretrogradarea functionarilor publici poate avea loc numai în conditiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici“.

Analizând problema constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, Curtea retine, în acord cu cele constatate chiar de către autorii exceptiei, că potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie statutul functionarilor publici se stabileste prin lege organică, iar sistemul de salarizare a acestei categorii de functionari tine de statutul lor. Fată de criticile de neconstitutionalitate potrivit cărora dispozitiile ordonantei “au adus modificări esentiale unei legi organice“, Curtea retine însă că interdictia reglementării în domenii care fac obiectul legilor organice este prevăzută de art. 115 alin. (1) din Constitutie pentru ordonantele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament. Această interdictie nu operează si în cazul ordonantelor de urgentă, care se adoptă de către Guvern în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie. Emiterea unor asemenea ordonante este conditionată însă de existenta unor “situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată“, iar Guvernul este obligat să motiveze urgenta în cuprinsul ordonantei. În ceea ce priveste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, Guvernul a motivat existenta situatiei extraordinare prin aceea că “asigurarea unor drepturi salariale functionarilor publici care, potrivit legii, îndeplinesc prerogative de putere publică si sunt supusi unui regim sever al incompatibilitătii si conflictului de interese este un obiectiv prioritar al Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administratia publică 2004–2006“ si că “măsurile cuprinse în această ordonantă reprezintă o etapă în reforma salarială a functionarilor publici si au la bază negocierile Guvernului României cu Banca Mondială, Fondul Monetar International, precum si cu organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici“.

Prin urmare, Curtea retine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 apare ca un răspuns la necesitatea de a da curs rezultatelor negocierilor Guvernului cu institutiile internationale amintite, precum si cu organizatiile sindicale, în sensul instituirii unor reforme în administratia publică. De asemenea, emiterea acestei ordonante este justificată de necesitatea reglementării aplicării dispozitiilor legii bugetare pentru anul 2005. De altfel, Curtea observă că aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 este limitată doar pe durata acestui an. În consecintă, Curtea apreciază că urgenta reglementărilor justifică, în acest caz, existenta situatiei extraordinare si, în consecintă, dispozitiile legale criticate nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate îndreptată împotriva prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, prevederi ce dispun reîncadrarea functionarilor publici în noi grade profesionale, Curtea retine că atât încadrarea prin lege a diferitilor functionari publici în anumite categorii, clase si grade profesionale, cât si salarizarea conform acestei încadrări nu reprezintă drepturi fundamentale, care nu s-ar putea modifica, pentru viitor, tot prin lege. Astfel, legiuitorul este în drept să modifice sistemul de salarizare existent ori să-l înlocuiască cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmărit, tinând seama si de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp. De asemenea, tine de optiunea liberă a legiuitorului încadrarea în categorii, clase si grade profesionale a functionarilor publici, fără ca aceasta să reprezinte o retrogradare. Prin urmare, atât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, în ansamblul său, cât si prevederile art. 6 din acest act normativ, în particular, apar în lumina celor retinute de Curte ca fiind în deplin acord cu prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, exceptie ridicată de Daniela Constantin, Marius Claudiu Burcea si Valentin Drăgănescu în dosarele nr. 245/2005, nr. 246/2005 si nr. 284/2005 ale Tribunalului Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

Având în vedere implementarea din anul universitar 2005–2006 a noii structuri a ciclurilor de studii din învătământul superior, în acord cu procesul de la Bologna, care prevede crearea spatiului european al învătământului superior,

pentru a asigura pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice conform standardelor europene, în contextul preocupărilor de îmbunătătire a calitătii în învătământul preuniversitar,

luând în considerare necesitatea corectării unei discriminări nejustificate, indusă prin prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, între cadrele didactice care predau în învătământul primar si gimnazial si cele care predau în învătământul liceal,

tinând cont de necesitatea flexibilizării si diversificării formării initiale a cadrelor didactice în concordantă cu nevoile sistemului de învătământ preuniversitar si cu politicile europene pertinente,

având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (5) si (6) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(5) Absolventii ciclurilor de studii universitare de licentă sau de masterat pot ocupa posturi didactice în învătământul preuniversitar, până la definitivarea în învătământ, cu conditia obtinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate.

(6) Definitivarea în învătământul preuniversitar si exercitarea profesiei didactice în învătământul superior sunt conditionate de obtinerea a 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate.“

2. După alineatul (6) al articolului 9 se inroduc 5 noi alineate, aliniatele (7)–(11), cu următorul cuprins:

“(7) Absolventii domeniului de licentă «stiintele educatiei» se consideră certificati pentru profesia didactică prin diploma de licentă obtinută, cu conditia ca prin parcurgerea programului de studii al ciclului de licentă să obtină 60 de credite de pregătire psihopedagogică. Diploma de licentă în stiintele educatiei conferă, în conditiile de mai sus, dreptul de a ocupa posturi didactice.

(8) Toate departamenele pentru pregătirea personalului didactic si programele lor de studii se acreditează conform unei metodologii stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(9) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic acreditate din universităti si facultătile de psihologie si stiinte ale educatiei pot organiza studii universitare de masterat didactic.

(10) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile, din care minimum 30 de credite din discipline psihopedagogice si minimum 90 de credite dintr-un modul de specializare format din disciplinele fundamentale ale unui domeniu de studiu de nivel licentă, stabilit de facultătile de profil.

(11) Diploma de masterat didactic conferă dreptul de a exercita profesia didactică si în domeniul modulului de specializare, în regim de completare de normă, precum si toate celelalte drepturi legale.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

 

Având în vedere importanta îndeplinirii în termen a angajamenelor asumate de România pentru anul 2005 în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislatia românească, a documentelor comunitare în domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane, a cărei nerealizare ar putea activa clauza specială de salvgardare privind amânarea aderării României la Uniunea Europeană, tinând seama de faptul că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) a punctului 2 va avea următorul cuprins:

“a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod fortat ori cu încălcarea normelor legale privind conditiile de muncă, salarizare, sănătate si securitate;“

2. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Traficul de persoane săvârsit în una dintre următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii;

c) de un functionar public în exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu închisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi.“

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, constituie infractiunea de trafic de minori si se pedepseste cu închisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârsită prin amenintare, violentă sau alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori Onselăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-si exprima vointa sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase pentru obtinerea consimtământului persoanei care are autoritate asupra minorului, pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt săvârsite în conditiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), si închisoare de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2).

(4) Dacă faptele prevăzute în pezentul articol au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 ani la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.“

4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârsit, ca urmare a exploatării sale, infractiunea de prostitutie sau pe cea de cersetorie, nu se pedepseste pentru această infractiune dacă mai înainte de a se fi început urmărirea penală pentru infractiunea de trafic de persoane Oncunostintează autoritătile competente despre aceasta sau dacă, după ce a început urmărirea penală ori după ce făptuitorii au fost descoperiti, înlesneste arestarea acestora.

(2) Persoana care a comis una dintre infractiunile prevăzute de prezenta lege, iar în timpul urmăririi penale denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiuni prevăzute de prezenta lege beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.“

5. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. – (1) Străinii victime ale traficului de persoane pot fi cazati în centrele special amenajate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fără a mai fi necesară luarea în custodie publică a acestora. În acest scop, administratia centrelor amenajează spatii speciale, separate de cele destinate cazării străinilor luati în custodie publică.

(2) Străinii victime ale traficului de persoane, solicitanti ai unei forme de protectie în România, pot fi cazati în centrele special amenajate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată.

(3) Cazarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de seful Autoritătii pentru străini, la solicitarea scrisă a autoritătilor competente.

(4) Victimele traficului de persoane sunt informate în locurile de cazare, într-o limbă pe care o înteleg, cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicate.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) pot beneficia de consiliere psihică si psihologică, precum si de asistentă medicală si socială într-o limbă pe care o înteleg.

(6) Asistenta medicală, medicamentele si hrana persoanelor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit normelor legale aplicabile străinilor luati în custodie publică.“

6. După articolul 39 se introduce articolul 391, cu următorul cuprins:

“Art.391 – (1) Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de fiinte umane beneficiază de o perioadă de recuperare si reflectie de până la 90 de zile, pentru a se reface, a iesi de sub influenta făptuitorilor si a lua o decizie în cunostintă de cauză privind cooperarea cu autoritătile competente, timp în care li se acordă de către Autoritatea pentru străini, la solicitarea procurorului sau a instantei, tolerarea rămânerii pe teritoriul României. În perioada de recuperare si reflectie străinii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 38.

(2) În timpul sau la expirarea perioadei de reflectie, străinilor victime ale traficului de persoane li se poate acorda, la cerere, un permis de sedere temporară, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti

 

Tinând seama de necesitatea de a se reglementa conditiile în care, în situatii exceptionale, se pot folosi interpreti si traducători neautorizati în vederea exercitării unor drepturi si atributii recunoscute unor beneficiari persoane fizice si autoritătilor competente, prevăzute de lege,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – După articolul 14 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se introduce, un nou articol, articolul 15, cu următorul cuprins:

“Art.15. – (1) În cazurile în care nu există interpreti si traducători autorizati potrivit prezentei legi, pentru a se asigura exercitarea drepturilor si atributiilor recunoscute de lege organele prevăzute la art. 1 pot folosi persoane de încredere care cunosc limbile din/si în care se face traducerea si/sau interpretarea si pe care le folosesc în mod curent sau profesional.

(2) Plata pentru activitatea de interpret si traducător depusă de cei prevăzuti la alin. (1) se face în conditiile prevăzute de prezenta lege pentru interpretii si traducătorii autorizati.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

p. Ministrul culturii si cultelor,

Virgil Stefan Nitulescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Comunicatii,

Alexandrina Hârtan

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Moisescu,

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 666.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2005

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în semestrul I al anului 2005

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 50.000 mii lei (RON) la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 710.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete ale tării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind

finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu

modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 4.550 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru unitătile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finantării unor lucrări urgente de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale, de reabilitare/refacere a constructiilor apartinând unor unităti de învătământ preuniversitar de stat.

Art. 2. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005, la capitolul 57.01 “Învătământ“, titlul “Cheltuieli de capital“, cu suma de 360 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în acest an la Baza didactică a Universitătii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din municipiul Timisoara, judetul Timis.

Art. 3. – Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 si 2 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005 si în volumul si în structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Anton Anton,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 734.

 

ANEXĂ

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind înfiintarea Consiliului consultativ al Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2001 privind aprobarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) În scopul asigurării coordonării implementării si dezvoltării Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, se înfiintează Consiliul consultativ al Programului UNCTAD/EMPRETEC – România, denumit în continuare Consiliul.

(2) Consiliul are ca membri persoanele care îndeplinesc următoarele functii:

a) coordonator international al Programului UNCTAD/EMPRETEC Geneva;

b) director al Programului UNCTAD/EMPRETEC – România, din cadrul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie;

c) consilier de afaceri al Programului UNCTAD/EMPRETEC – România, director general la Centrul de Promovare al Comertului Exterior si presedintele Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din România – ANEIR;

d) director general la Patronatul Român;

e) presedintele Federatiei Patronatelor din Întreprinderile Mici si Mijlocii – FEPIMM;

f) director executiv la Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România – CNIPMMR;

g) presedinte executiv al Federatiei Sindicatelor din Textile, Încăltăminte, Confectii si Pielărie;

h) vicepresedinte executiv al Junior Chamber International – JCI România.

(3) Din componenta Consiliului va face parte si câte un reprezentant din partea institutiilor financiare implicate în implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România.

Art. 2. – (1) Consiliul Ondeplineste următoarele obiective:

a) supervizarea implementării Programului UNCTAD/EMPRETEC – România;

b) asigurarea surselor de finantare necesare functionării Programului UNCTAD/EMPRETEC – România.

(2) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Consiliul va exercita următoarele atributii principale:

a) identifică sursele de finantare necesare functionării Programului UNCTAD/EMPRETEC – România si întreprinde măsurile necesare atragerii lor;

b) avizează propunerile de îmbunătătire a cadrului institutional, de organizare a activitătii în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC – România la nivel national si în teritoriu, urmărind punerea lor în practică;

c) avizează programul anual de activităti privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România si dezvoltarea de noi componente ale acestuia;

d) evaluează periodic eficienta implementării Programului UNCTAD/EMPRETEC – România la nivelul întreprinderilor mici si mijlocii;

e) acordă asistentă si facilitează finantarea planurilor de afaceri elaborate de participantii la Programul UNCTAD/EMPRETEC – România, precum si formarea si de dezvoltarea legăturilor de afaceri.

Art. 3. – (1) Consiliul îsi va desfăsura activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat în prima sa sedintă si va avea la dispozitie materialele elaborate de personalul Centrului Empretec.

(2) Coordonarea activitătii Consiliului va fi asigurată de consilierul de afaceri al Programului UNCTAD/EMPRETEC – România cu sprijinul directorului programului.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 126.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – INMR

 

În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – INMR, care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, în conformitate cu indicatorii prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului national de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul national de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. – Directia generală buget, economico-financiară si administrativ va comunica bugetele de venituri si cheltuieli institutelor nationale de cercetare-dezvoltare mentionate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 aprilie 2005.

Nr. 208.

 

ANEXĂ*)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din 21 iunie 2005, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 13.180 din 30 mai 2005, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Louis Blank nr. 2, bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 34, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 40/18569/1994, codul fiscal nr. 6311561, reprezentată legal prin domnul Victor Stan, în calitate de administrator,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Prin Decizia nr. 3.278 din 27 aprilie 2004 autoritatea de supraveghere a dispus interzicerea temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări“ – S.R.L. până la refacerea evidentelor contabile pe anii 2001, 2002, 2003, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2.328/2.390/2002. Conform art. 2.1 din decizia respectivă, brokerul de asigurare avea obligatia să prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor evidentele contabile refăcute pe anii sus-mentionati.

Astfel, desi prin decizia de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare au fost stabilite anumite obligatii în sarcina Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări“ – S.R.L., brokerul de asigurare nu a îndeplinit măsurile dispuse prin această decizie, în sensul că nu a transmis până în prezent evidentele contabile solicitate de autoritatea de supraveghere.

Fapta încalcă dispozitiile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care prevăd că nerespectarea, în orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1), precum si a deciziilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emise potrivit art. 8 alin. (2) din lege constituie contraventie si se sanctionează conform art. 39 alin. (3) din aceeasi lege.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 4 alin. (1) si art. 8 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (1) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage autorizatia de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Louis Blank nr. 2, bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 34, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 40/18569/1994, codul fiscal nr. 6311561, reprezentată legal prin domnul Victor Stan, în calitate de administrator.

Art. 2. – Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări“ – S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări“ –S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Gheorghe Cismaru

 

Bucuresti, 30 iunie 2005.

Nr. 3.419.