MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 631         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

243. – Lege privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare

 

629. – Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 298 din 9 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală (Ordonanta Guvernului nr. 92/2003)

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

391. – Decizie privind eliberarea domnului Ilie Dincă din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

392. – Decizie privind numirea doamnei Mariea Ionescu în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

724. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calitătii de detectiv particular

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se aprobă initierea de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, a procedurilor de majorare a capitalului social al societătilor comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute la art. 2 alin. (1), prin liberarea de actiuni noi prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile ale Societătii Comerciale pentru Închiderea-Conservarea Minelor – S.A. asupra acestor societăti cu actiuni.

Art. 2. – (1) Se împuterniceste Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să mandateze reprezentantii statului în adunările generale ale actionarilor să procedeze la aplicarea prevederilor art. 1 si să aprobe majorarea capitalului social al Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia“ – S.A., Societătii Comerciale “Complexul Energetic Rovinari“ – S.A., Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni“ – S.A., Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova“ – S.A., emiterea de actiuni noi si liberarea acestora prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile ale Societătii Comerciale pentru Închiderea-Conservarea Minelor – S.A. asupra societătilor comerciale mentionate cu actiuni ale acestora.

(2) Se împuterniceste Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să mandateze reprezentantii statului în adunările generale ale actionarilor să exercite drepturile si atributiile actionarului la Societatea Natională a Lignitului “Oltenia“ – S.A., Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari“ – S.A., Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni“ – S.A. si Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova“ – S.A., pentru actiunile care fac obiectul compensărilor, potrivit alin. (1).

Art. 3. – (1) Actiunile rezultate în urma compensărilor prevăzute la art. 2 se transferă de către Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor – S.A., potrivit hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în termen de 30 de zile de la data aprobării fiecărei compensări, pe bază de protocol, Ministerului Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în vederea administrării si valorificării acestora.

(2) Până la valorificarea actiunilor ce fac obiectul compensărilor potrivit art. 2, Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va încasa dividendele aferente acestor actiuni.

(3) Sumele obtinute în urma valorificării actiunilor rezultate din compensările prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor efectuate de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru pregătirea si finalizarea procesului de privatizare vor fi virate, în termen de 30 de zile de la data încasării acestora de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, către Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor – S.A.

(4) Sumele încasate de către Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor – S.A. potrivit alin. (3) se vor utiliza de societate pentru plata obligatiilor restante către bugetul general consolidat al statului.

Art. 4. – Creantele certe, lichide si exigibile ale Societătii Comerciale pentru Închiderea-Conservarea Minelor – S.A. asupra Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia“ – S.A. si complexurilor energetice sunt cele înregistrate la data de 30 iunie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 243.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 629.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 298

din 9 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală (Ordonanta Guvernului nr. 92/2003)

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală (Ordonanta Guvernului nr. 92/2003), exceptie ridicată de Societatea Comercială “MTB RO 2001“ – S.R.L. din Focsani în Dosarul nr. 1.625/C+C/2004 al Tribunalului Vrancea – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 168D/2005 si nr. 237D/2005, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate.

La apelul nominal în dosarele nr. 168D/2005 si nr. 237D/2005, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 168D/2005 si nr. 237D/2005 la Dosarul nr. 167D/2005, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele conexării, prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât toate dosarele au obiect identic.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 168D/2005 si nr. 237D/2005 la Dosarul nr. 167D/2005, care este primul înregistrat.

Pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitiile legale criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie si nu contravin dreptului de proprietate privată, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 449/2004 si nr. 550/2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 8 februarie si 22 februarie 2005, pronuntate în dosarele nr. 1.625/C+C/2004, nr. 1.626/C+C/2004 si nr. 1.624/C+C/2004, Tribunalul Vrancea – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 178 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “MTB RO 2001“ – S.R.L. din Focsani, de Societatea Comercială “HYPPO GAS“ – S.R.L. din Focsani si de Societatea Comercială “HYPPO“ – S.R.L. din Focsani, în cadrul unor litigii fiscale având ca obiect solutionarea contestatiilor introduse de autorii exceptiei împotriva unor procese-verbale de control emise de Directia Generală a Finantelor Publice Vrancea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că, în baza dispozitiilor legale criticate, organul de solutionare a contestatiilor poate suspenda solutionarea cauzei atunci când organul de control a sesizat organele în drept cu privire la existenta indiciilor săvârsirii unei infractiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra solutiei ce urmează să fie dată în procedura administrativă. Astfel, se amână sine die solutionarea contestatiei administrative, împiedicându-se accesul liber la justitie si creându-se posibilitatea pentru organul de control să pună în executare silită actul de control, fără posibilitatea persoanei lezate de a se apăra în legătură cu legalitatea si temeinicia titlului executoriu si de a-si proteja dreptul de proprietate. În conformitate cu dispozitiile legale criticate, se poate dispune suspendarea pe baza unei simple sesizări penale, fără ca organul de urmărire penală să fi dispus începerea urmăririi penale. De asemenea, sustin că se încalcă prevederile art. 21 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât, în cauză, “organul fiscal, printr-un act de control, a stabilit în mod nelegal si netemeinic existenta unor obligatii bugetare, a formulat o sesizare penală fără nici o legătură cu obligatiile bugetare, iar organul administrativ învestit cu solutionarea contestatiilor administrative a dispus suspendarea solutionării contestatiilor administrative, fără termen“.

Tribunalul Vrancea – Sectia comercială si de contencios administrativ si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, arată că, potrivit art. 172 alin. (1) si (2) din Codul de procedură fiscală, contestatia administrativă poate fi retrasă de contestator până la solutionarea acesteia, situatie în care nu se pierde dreptul de a înainta o nouă contestatie în interiorul termenului general de depunere. De asemenea, art. 179 alin. (2) prevede, la cererea contestatorului, posibilitatea suspendării executării actului administrativ atacat până la solutionarea contestatiei.

Pe de altă parte, art. 169 alin. (1) din Codul de procedură fiscală precizează că o contestatie împotriva titlului de creantă si împotriva altor acte administrativ-fiscale este o cale administrativă de atac care nu înlătură dreptul la actiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, drept exercitat în conditiile legii. În această situatie devin aplicabile dispozitiile Legii contenciosului administrativ, care prevăd că, urmare a atacării actului administrativjurisdic tional la instanta de contencios administrativ competentă, reclamantul poate cere suspendarea executării actului administrativ până la solutionarea actiunii.

Conform art. 6 alin. 4 din Legea nr. 554/2004, dacă partea care a optat pentru jurisdictia administrativ specială întelege să renunte la calea administrativ-jurisdictională în timpul solutionării acestui litigiu, va notifica intentia sa organului administrativ-jurisdictional sesizat, care va emite o decizie ce atestă această renuntare. Potrivit art. 6 alin. 2 din aceeasi lege, actele administrativ-jurisdictionale pot fi atacate direct la instanta de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea nu exercită căile administrative de atac.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, apreciind că, potrivit art. 21 alin. (4) din Constitutie, jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite, iar potrivit art. 126 alin. (2), competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Caracterul facultativ al contestatiei administrative privind titlul de creantă fiscală este expres afirmat prin art. 174 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia contestatia “poate“ fi formulată. În toate cazurile, organul competent se va pronunta prin decizie, indiferent dacă este vorba despre retragerea ori solutionarea contestatiei sau de suspendarea procedurii în conditiile art. 183 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, decizia va stabili si termenul până la care se suspendă procedura, ca atare, sustinerea autorului exceptiei în sensul că este vorba despre o suspendare pe termen nelimitat este nefondată.

Pe de altă parte, în orice caz, decizia privind suspendarea procedurii, ca si celelalte decizii privind contestatia pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competentă si, ca urmare, dispozitia legală criticată nu contravine accesului liber la justitie. În acest sens se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 449/2004 si nr. 550/2004.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, apreciază că aceasta nu poate fi retinută, deoarece suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativă, prin decizia motivată a organului de solutionare competent, nu contravine în nici un mod dreptului persoanelor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor lor legitime. Potrivit art. 187 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, deciziile emise în solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competentă, în acest sens pronuntându-se si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 449/2004.

În ceea ce priveste invocarea art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, apreciază că dispozitiile legale criticate nu încalcă dreptul de proprietate privată, ale cărui limite si continut sunt stabilite prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare si din notele scrise ale autorilor exceptiei, îl constituie dispozitiile art. 178 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură fiscală (Ordonanta Guvernului nr. 92/2003).

După republicarea Codului de procedură fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, aceste dispozitii au devenit art. 183 alin. (1) lit. a) si au următorul cuprins: “Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, solutionarea cauzei atunci când: a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenta indiciilor săvârsirii unei infractiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra solutiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă; [...]“

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 21 alin. (1), (2) si (3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“;

– Art. 44 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.“

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că dispozitiile legale criticate reglementează un caz de suspendare facultativă a procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativă, si anume acela în care solutia care urmează să se pronunte în cadrul acestei proceduri depinde de solutia ce s-ar da în actiunea penală, pornită ca urmare a sesizării organelor în drept făcută de către organul care a efectuat activitatea de control, cu privire la existenta indiciilor săvârsirii unei infractiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra solutiei ce urmează să fie dată în procedura administrativă.

Prin Decizia nr. 72 din 28 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 2 august 1996, Curtea Constitutională a statuat, cu prilejul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a art. 244 pct. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia instanta poate suspenda judecata când s-a început urmărirea penală pentru o infractiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea, că întâietatea rezolvării actiunii penale este neîndoielnic justificată si consacrată ca atare si de prevederile art. 19 alin. 2 din Codul de procedură penală, scopul suspendării constituindu-l tocmai verificarea existentei sau a inexistentei infractiunii cu privire la care instanta are unele îindicii“.

Totodată, Curtea a retinut că nu trebuie ignorate nici prevederile art. 22 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit cărora hotărârea definitivă a instantei penale are autoritate de lucru judecat, în fata instantei civile, cu privire la existenta faptei, a persoanei care a săvârsit-o si a vinovătiei acesteia.

Pentru identitate de ratiune, cele statuate în materie civilă îsi găsesc justificarea si în ceea ce priveste actiunile în contencios administrativ.

Ca atare, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu restrâng accesul liber la justitie si nici nu contravin principiului ocrotirii si garantării proprietătii private, întrucât solutionarea contestatiei administrative nu se amână sine die, asa cum sustin în mod eronat autorii exceptiei, suspendarea reprezentând un incident procedural survenit în cursul desfăsurării judecătii, care are ca efect sistarea temporară a procedurii de judecată. Astfel, nu se poate sustine că persoana lezată este lipsită de posibilitatea de a se apăra în legătură cu legalitatea si temeinicia titlului executoriu si că, astfel, i s-ar încălca dreptul de proprietate prevăzut de art. 44 din Constitutie. Cu privire la dispozitiile legale criticate, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 449 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 3 decembrie 2004, statuând că acestea sunt constitutionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei sus-mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Referitor la sustinerile autorilor exceptiei de neconstitutionalitate potrivit cărora, în cauza de fată, organul fiscal a stabilit în mod nelegal si netemeinic existenta unor obligatii bugetare printr-un act de control si a formulat o sesizare penală fără nici o legătură cu obligatiile bugetare, Curtea constată că aceste sustineri nu pot fi primite, întrucât nu constituie motive de neconstitutionalitate, ci de aplicare a legii, care sunt de competenta instantelor judecătoresti.    

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 183 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură fiscală (Ordonanta Guvernului nr. 92/2003), exceptie ridicată de Societatea Comercială “MTB RO 2001“ – S.R.L. din Focsani, de Societatea Comercială “HYPPO GAS“ – S.R.L. din Focsani si de Societatea Comercială “HYPPO“ – S.R.L. din Focsani în dosarele nr. 1.625/C+C/2004, nr. 1.626/C+C/2004, respectiv nr. 1.624/C+C/2004 ale Tribunalului Vrancea – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ilie Dincă din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, formulată prin Memorandumul nr. 20/7.789/2005,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, precum si al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Ilie Dincă se eliberează din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mariea Ionescu în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, formulată prin Memorandumul nr. 20/7.789/2005,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, precum si al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, doamna Mariea Ionescu se numeste în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 392.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calitătii de detectiv particular

 

Având în vedere dispozitiile pct. 2.3 din Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004, si Avizul Ministerului Sănătătii nr. 26.671 din 5 iulie 2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Baremele medicale pentru dobândirea calitătii de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Persoana care sustine examen în vederea obtinerii atestatului de detectiv particular trebuie să prezinte fisa de examen medical prevăzută în anexa nr. 2, completată în mod corespunzător.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iulie 2005.

Nr. 724.

 

ANEXA Nr. 1

 

BAREMELE MEDICALE

pentru dobândirea calitătii de detectiv particular

 

Boli contraindicate:

I. Aparat respirator:

1. tuberculoză pulmonară si bronsică activă;

2. tuberculoză pulmonară si bronsică inactivă, stabilizată la mai putin de 4 ani de la vindecarea clinico-radiologică si bacteriologică;

3. tuberculoză pulmonară operată (exereza segmentară sau lobară, toracoplastie, decorticare pleurală, pleurectomie);

4. pleurezie tuberculoasă la mai putin de 4 ani de la vindecare;

5. tuberculoză extrarespiratorie:

a) activă la orice organ;

b) stabilizată sau la mai putin de 4 ani de la vindecarea procesului tuberculos confirmat prin examene bacteriologice, radiologice si anatomopatologice;

6. silicotuberculoză;

7. sarcoidoză pulmonară;

8. astm bronsic;

9. supuratii bronhopulmonare acute, în tratament sau cronice;

10. bronhopneumopatie cronică obstructivă;

11. bronsiectazie;

12. boală chistică;

13. sechele pleurale cu tulburări functionale;

14. pneumoconioze.

II. Aparat osteoarticular si tesut conjunctiv:

1. reumatism articular acut sub un an de la debut, sub tratament;

2. poliartrită reumatoidă;

3. spondilită anchilopoietică;

4. poliartrită psoriazică;

5. sindrom Reiter-Fiesinger-Leroy cu tulburări functionale;

6. reumatism cronic degenerativ – artroze ale articulatiilor mari sau mici, cu tulburări functionale;

7. discopatie vertebrală cu tulburări de statică sau dinamică vertebrală si deficit radicular;

8. osteocondroză vertebrală avansată, cu imagine radiologică specifică;

9. spondiloză cu rigiditate segmentară a coloanei vertebrale;

10. osteoporoză;

11. boli de colagen (lupus eritematos diseminat, periarterită nodoasă, dermatomiozită, sclerodermită etc.).

III. Oftalmologie

1. lipsa unui glob ocular;

2. sinblefarom;

3. inflamatii ulceroase cronice ale marginilor pleoapei;

4. ectropion, entropion sau lagoftalm;

5. epifora produsă de obstructii ale căilor lacrimale congenitale sau dobândite la unul ori la ambii ochi;

6. pterigion neoperat sau operat si recidivat;

7. trahom;

8. keratită cronică;

9. keratoconus;

10. leucom corneean simplu sau aderent;

11. stafilom;

12. luxatie sau subluxatie a cristalinului;

13. cataractă, toate formele;

14. afakie, pseudoafakie;

15. aniridie;

16. colobomă a irisului;

17. iridociclită cronică;

18. panoftalmie;

19. secluzio-ocluzio pupilar mono- sau bilateral;

20. colobomă a coroidei;

21. opacitate a corpului vitros;

22. dezlipire de retină;

23. retinopatii de toate categoriile;

24. hipermetropie peste plus 5 dioptrii;

25. ambliopie;

26. acromatopsie;

27. hemeralopie;

28. nistagmus;

29. pareza unuia sau a mai multor muschi oculari cu diplopie;

30. atrofie optică;

31. hemianopsie;

32. oftalmoplegie internă sau externă;

33. glaucom;

34. corpi străini intraoculari;

35. tumori benigne oculare si/sau ale anexelor oculare, neoperabile;

36. tumori maligne oculare si/sau ale anexelor oculare.

IV. O.R.L.:

1. rinofima;

2. sclerom al căilor aeriene superioare;

3. sinuzită, pansinuzită cronică;

4. polisinuzită operată si recidivată;

5. rinite atrofice grave si ozenă;

6. deviatie sau perforatie a septului nazal, cu tulburări functionale;

7. otită medie supurată cronică;

8. otită medie cicatriceală, cu scădere medie de auz;

9. surditate;

10. otoscleroză;

11. afectiuni cronice labirintice;

12. afectiuni laringiene cronice;

13. stenoze faringo-laringo-traheale;

14. tumori benigne neoperate;

15. tumori maligne confirmate.

V. Aparat digestiv:

1. ulcer gastric si/sau duodenal acut;

2. ulcer gastric si/sau duodenal cronic cu manifestări clinice la mai mult de 3 ani;

3. stenoză esofagiană, pilorică, intestinală, rectală;

4. rectocolită ulcero-hemoragică;

5. hepatită acută toxică sau infectioasă;

6. hepatită acută la mai putin de 2 ani de la vindecare, prelungită sau recidivată;

7. hepatită cronică;

8. steatoză hepatică;

9. ciroze hepatice de orice etiologie;

10. angiocolecistopatii cronice confirmate;

11. hepatită cronică agresivă;

12. litiază biliară neoperată;

13. pancreatite acute sau cronice.

VI. Sistem endocrin:

1. disgenezii endocrine gonadale;

2. acromegalie sau gigantism;

3. distrofie adipozogenitală, formă gravă;

4. diabet zaharat;

5. diabet insipid;

6. sindrom de insuficientă hipofizară:

a) somatotropă (hipotrofie staturală, infantilism sexual, nanism hipofizar);

b) partială sau globală;

7. hipertiroidie (boală Basedow, adenom toxic, gusă multinodulară, hipertiroidizată);

8. hipotiroidie manifestă;

9. gusă:

a) medie difuză si/sau micropolinodulară, cu alterarea functiei tiroidiene;

b) nodul tiroidian unic cu diametru mai mare de 2 cm (cu potential de malignizare);

10. hiperparatiroidism;

11. hipoparatiroidism, formă manifestă (tetanie);

12. sindroame de hiperfunctie corticosuprarenală (boală sau sindrom Cushing);

13. boala Addison;

14. insuficientă gonadică;

15. obezitate frustă (I.M.C. mai mare 30 kg/m2), cu sau fără modificări endocrine metabolice.

VII. Aparat cardiovascular:

1. angiocardiopatii congenitale;

2. leziuni valvulare cardiace definitive;

3. anevrism arterial sau venos;

4. acroasfixie a extremitătilor (acrocianoză, boala Raynaud);

5. arteriopatii periferice obliterante;

6. cardiopatie ischemică dureroasă;

7. insuficientă cardiacă cronică;

8. bradicardie sinusală permanentă, sub 50 de pulsatii pe minut;

9. puls alternant;

10. aritmii cardiace:

a) extrasistolică permanentă;

b) flutter sau fibrilatie;

11. tahicardie paroxistică;

12. tahicardie sinusală permanentă;

13. tulburări de conducere permanente:

a) bloc major de ramură;

b) bloc atrioventricular;

c) sindrom de preexcitatie (WPW);

14. valori ale tensiunii arteriale permanente cu maxima sub 100 mm/Hg, cu tulburări functionale.

VIII. Sânge si organe hematopoietice:

1. anemii (Hb sub 12 g% la bărbati si sub 11 g% la femei, hematocrit sub 35%);

2. anemii megaloblastice;

3. anemii hemolitice cronice prin defecte intraeritrocitare sau extraeritrocitare;

4. anemii prin insuficientă medulară primară sau secundară;

5. boli neoplazice (leucemii acute sau cronice, reticuloze maligne, limfoame maligne, mielom multiplu etc.);

6. boala Hodgkin;

7. poliglobulii;

8. sindroame hemoragice de origine plasmatică (hemofilie), trombocitară sau vasculară.

IX. Aparat renal:

1. glomerulonefrite acute sau cronice;

2. glomerulonefroză cronică;

3. pielonefrite cronice;

4. sindrom nefrotic;

5. insuficientă renală acută sau cronică;

6. scleroză renală primitivă sau secundară.

X. Neurologice:

1. abces cerebral sau cerebelos operat ori neoperat;

2. sindroame vestibulare centrale;

3. boli degenerative metabolice congenitale sau dobândite;

4. tumori vertebromedulare operate sau neoperate;

5. sechele neurologice după traumatisme vertebromedulare;

6. hernie de disc operată, cu sau fără sechele;

7. sifilis nervos;

8. epilepsie;

9. hemoragie subarahnoidiană, cu sau fără sechele neurologice evidente;

10. accidente vasculare ischemice;

11. anevrism arterial cerebral;

12. encefalite si sechele encefalitice;

13. sindroame extrapiramidale;

14. sindroame cerebeloase si cerebromedulare;

15. sindroame pseudobulbare;

16. pareze si paralizii de orice natură;

17. leuconevraxite;

18. scleroză laterală amiotrofică;

19. siringomielie, siringoglobulie si hematomielie;

20. atrofii musculare mielopatice;

21. miopatii;

22. miastenie;

23. hemispasm facial;

24. nevralgie esentială a trigemenului;

25. neuropatii cu tulburări functionale;

26. neurofibromatoză generalizată;

27. boala ticurilor;

28. disartrie, disfazie;

29. balbism;

30. tumori cerebrale de orice natură, operate sau neoperate;

31. sechele după poliomielită anterioară acută.

XI. Psihice:

1. tulburări caracteriale si psihopatoide;

2. sindroame neurastenice si nevrotice;

3. neurastenie si psihastenie;

4. pitiatism;

5. psihopatii (schizoidă, ciclotimică, epileptică);

6. psihoze endogene (maniaco-depresive, afective, schizofrenie, paranoia, organice tranzitorii);

7. psihoze toxiinfectioase, metabolice, endocrine sau posttraumatice;

8. sechele neuropsihice după traumatisme craniene;

9. stări dementiale de orice natură;

10. oligofrenii si infantilism psihic;

11. toxicomanii, inclusiv alcoolismul;

12. devieri sexuale pe fond de personalitate patologică.

 

NOTĂ: În situatia în care persoana care doreste să sustină examenul necesar obtinerii calitătii de detectiv particular si, implicit, a dreptului de portarmă a prezentat anterior o tulburare psihică, este necesară examinarea sa de către o comisie medico-legală care să stabilească capacitatea sa psihică, absenta tulburărilor psihice si aptitudinea de a purta armă.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Judetul ...........

Localitatea ............

Unitatea sanitară .............

 

FISA DE CONSULTATII MEDICALE

pentru persoanele care solicită atestarea calitătii de detectiv particular

 

Ziua ........... luna ......... anul ..........

A. Numele .................................., prenumele ..................................., sexul M/F, născut/născută în anul ........ luna .................... ziua ........... în comuna/orasul/municipiul .........................., judetul/sectorul ...................., fiul/fiica lui ............... si al/a ......................, domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. .............................. nr. ......., judetul ..............., posesor/posesoare al/a cărtii/buletinului de identitate seria ........... nr. ............, eliberat/eliberată de ............... la data ............., nr. telefon ...........

B. Antecedente personale (înscrise de medicul de familie) ..............................................................................................................

Semnătura si parafa medicului de familie

C. Rezultatele examinărilor medicale

 

Specialitatea

Nr. fisă/

registru consultatii

Data examinării

Constatări

Concluzii

APT/INAPT

Semnătura

si parafa medicului

0

1

2

3

4

5

Medicină internă

 

 

 

 

 

Neurologie

 

 

 

 

 

Psihiatrie

 

 

 

 

 

Oftalmologie

 

 

 

 

 

O.R.L.

 

 

 

 

 

Examenul radiologic pulmonar (Rgf, MRF)

 

 

 

 

 

 

Unitatea sanitară ..................

Nr. buletin ............ data ........... rezultatul ..............

Semnătura si parafa medicului ...............

D. Concluzii

APT/INAPT pentru exercitarea profesiei de detectiv particular

Semnătura si parafa medicului coordonator al unitătii sanitare