MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 635         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 iulie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 337 din 28 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. – Ordonantă pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

26. – Ordonantă privind managementul institutiilor publice de cultură

 

27. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

979. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 337

din 28 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Georgeta Ion în Dosarul nr. 6.486/2004 al Judecătoriei Slobozia.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că părtile Elena Mateescu si Dumitru Mateescu au depus la dosar o cerere prin care solicită amânarea judecării cauzei în vederea pregătirii apărării.

Având cuvântul asupra acestei chestiuni prealabile, autoarea exceptiei lasă la aprecierea Curtii cererea de amânare a judecării cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii de amânare.

Deliberând, Curtea respinge cererea de amânare. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul autoarei exceptiei, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, depunând în acest sens concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, priveste chestiuni de aplicare a legii, care nu intră în atributiile Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 februarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 6.486/2004, Judecătoria Slobozia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Georgeta Ion în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate nu oferă protectie suficientă fată de “abuzurile, toleranta sau pasivitatea oficială a reprezentantilor implicati în cercetarea si supravegherea penală a faptelor“, ceea ce încalcă dreptul la un proces echitabil. Se sustine, totodată, că, “[...] fără să se efectueze o anchetă oficială din cauza opozitiei politiei, prin interpretarea eronată a faptelor si împrejurărilor s-a realizat o denegare de dreptate contrar articolelor [...] mentionate, întrucât elementul central al oricărei proceduri penale conditionează derularea sa echitabilă, prin calificarea juridică a faptului ilicit, un rol important avându-l administrarea probelor, principiul egalitătii armelor si termenul rezonabil de solutionare“, precum si faptul că “nedezvăluirea unor probe, [...] folosirea de probe falsificate sau obtinute ilegal [...] au condus la rezultate cu niste consecinte deosebit de grave“.

Judecătoria Slobozia, exprimându-si opinia asupra exceptiei, apreciază că s-ar impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 131 alin. (1) si ale art. 20 alin. (2) din Constitutie, raportate la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile constitutionale pretins încălcate “nu au legătură cu art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală [...]“. Se arată că acestea sunt texte de aplicabilitate generală, cuprinzând principii privind probele, si nu texte privind o anumită procedură derulată într-o anumită fază de procedură penală.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală fată de art. 16 din Constitutie, deoarece textele legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare si se aplică în mod egal tuturor părtilor procesului penal. Se arată, totodată, că nu poate fi retinută critica în raport cu prevederile constitutionale ale art. 20 alin. (2) din Constitutie, raportate la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederile legale criticate asigurând îndeplinirea exigentelor care conditionează într-o societate democratică dreptul la un proces echitabil. De asemenea, se apreciază că celelalte dispozitii din Constitutie, invocate de autorul exceptiei, nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autoarei exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

– Art. 62: “În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală si instanta de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.“;

– Art. 63 alin. 1: “Constituie probă orice element de fapt care serveste la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la identificarea persoanei care a săvârsit-o si la cunoasterea împrejurărilor necesare pentru justa solutionare a cauzei.“

În motivarea exceptiei sunt invocate dispozitiile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 alin. (2) referitoare la prioritatea reglementărilor internationale privind drepturile omului fată de normele interne si ale art. 131 alin. (1) privind rolul Ministerului Public, cu raportare la art. 6 paragraful 1, art. 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care reglementează dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv si, respectiv, interzicerea discriminării. Se invocă, de asemenea, art. 1 din Protocolul nr. 1 la conventie, privind protectia proprietătii.

Autoarea exceptiei sustine, în esentă, că în cauză nu s-ar fi realizat o “anchetă eficace“, fapt determinat de interpretarea eronată a “faptelor si împrejurărilor“, “nedezvăluirea unor probe“ si “folosirea de probe falsificate sau obtinute ilegal“, ceea ce contravine principiilor unui proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autoarei exceptiei vizează, în realitate, modul de aplicare a dispozitiilor legale criticate de către organele de urmărire penală. În fapt, autoarea exceptiei a formulat plângere împotriva Rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale din 18 iulie 2003 a Parchetului Militar Bucuresti, dispusă în Dosarul nr. 1.126/P/2002. Prin Sentinta nr. 72 din 15 iunie 2004, Tribunalul Militar Bucuresti si-a declinat competenta de solutionare în favoarea Judecătoriei Slobozia. În motivarea plângerii, autoarea a criticat solutia de neîncepere a urmăririi penale atacate, sub aspectul modului de instrumentare a cauzei de către organele de urmărire penală si, în special, al probelor administrate. În consecintă, s-a solicitat “respectarea art. 6 paragraf 1 – Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale“ si s-a invocat prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Se retine că aspectele relevate în motivarea exceptiei sunt de competenta instantei de judecată, întrucât nu intră în atributiile Curtii Constitutionale cenzurarea aplicării legii de către organele de urmărire penală. Controlul judecătoresc sub acest aspect se realizează în cadrul căilor de atac prevăzute de lege. O asemenea ingerintă a Curtii în activitatea de judecată ar fi contrară art. 126 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege“.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Georgeta Ion în Dosarul nr. 6.486/2004 al Judecătoriei Slobozia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice

si institutiile publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autoritătilor administratiei publice si institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) si (4), Ministerului Afacerilor Externe si misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administratiei si Internelor, Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Ministerului Public, Agentiei Nationale de Presă ROMPRES, Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, precum si consiliilor locale si judetene.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind managementul institutiilor publice de cultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. – (1) În vederea asigurării eficientei activitătii institutiilor publice de cultură si a continuitătii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiti în continuare conducătorii institutiilor publice de cultură, din cadrul institutiilor publice de cultură, se face în urma unor concursuri de proiecte de management, pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management.

(2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată si se încheie cu institutia publică de cultură.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, ocuparea functiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se face în toate cazurile în mod independent de ocuparea unei functii de executie în cadrul institutiei publice de cultură în cauză.

(4) Salarizarea conducătorilor institutiilor publice de cultură se face conform legii.

Art. 2. – (1) Concursurile prevăzute la art. 1 alin. (1) în vederea angajării conducătorilor institutiilor publice de cultură se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora functionează institutiile publice de cultură, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea functiei de conducere.

(2) Organizarea concursurilor prevăzute la alin. (1) se aduce la cunostintă publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare în mijloacele de informare în masă si prin afisare la sediul si pe pagina de Internet a acestuia.

(3) Concursurile prevăzute la alin. (1) se desfăsoară în termen de minimum 30 de zile si maximum 60 de zile de la aducerea la cunostintă publică a organizării acestora.

(4) La concursuri pot participa si cetăteni ai statelor membre din Uniunea Europeană.

(5) În vederea participării la concursurile prevăzute la alin. (1), candidatii pot solicita institutiei publice de cultură pentru care sunt organizate concursurile orice informatii pe care acestia le consideră necesare elaborării proiectelor de management prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. – (1) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioadă de minimum 3 ani si de maximum 5 ani.

(2) Proiectele de management vor cuprinde cel putin următoarele:

a) diversificarea ofertei culturale a institutiei publice de cultură;

b) cunoasterea si satisfacerea nevoilor culturale ale comunitătilor în care îsi desfăsoară activitatea institutia publică de cultură;

c) promovarea concurentei în domeniul ofertei culturale;

d) promovarea excelentei, experimentului si a inovatiei;

e) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine;

f) aplicarea principiilor de eficientă, eficacitate si economie în gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultură.

Art. 4. – (1) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii organizate la nivelul ordonatorului principal de credite.

(2) Cel putin două treimi din numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt specialisti în management cultural sau în domeniile în care îsi desfăsoară activitatea institutiile publice de cultură pentru care se organizează concursul si care nu se află în raporturi contractuale ori de serviciu cu ordonatorul principal de credite.

Art. 5. – (1) În vederea participării la concurs, candidatii vor depune un dosar cuprinzând, pe lângă documentele si înscrisurile prevăzute de lege, si proiectul de management prevăzut la art. 3.

(2) Dosarele se depun cel mai târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăsurarea concursului.

(3) Rezultatele concursului se aduc la cunostintă publică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfăsurării concursului.

(4) Contestatiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunostintă publică a rezultatelor concursului si se solutionează în termen de maximum două zile de la data limită pentru depunerea contestatiilor de către ordonatorul principal de credite.

(5) După rămânerea definitivă a rezultatelor concursului, numele câstigătorului este făcut public, de îndată, prin grija ordonatorului principal de credite.

(6) Câstigătorul concursului este anuntat în scris despre aceasta si este obligat să se prezinte la institutia publică de cultură, în vederea încheierii contractului de management, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării.

Art. 6. – (1) Evaluarea performantelor manageriale ale conducătorilor institutiilor publice de cultură si ale modului de îndeplinire a proiectului de management se face astfel:

a) după 90 de zile calendaristice, considerată perioadă de probă, de la data încheierii contractului de management;

b) după un an calendaristic de la data încheierii contractului de management;

c) după 2 si, respectiv, 3 si 4 ani calendaristici de la data încheierii contractului de management;

d) cu 6 luni calendaristice înainte de împlinirea duratei proiectului de management.

(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) lit. a)–c) sunt necorespunzătoare, contractul de management încetează de drept, iar conducătorul institutiei publice de cultură asigură conducerea interimară până la ocuparea prin concurs a acestei functii.

(3) În toate situatiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a institutiei publice de cultură pentru o perioadă mai mare de 60 de zile lucrătoare.

(4) Pe durata interimatului directorul general sau directorul, după caz, are dreptul să efectueze doar angajamentele financiare necesare achitării drepturilor salariale ale angajatilor institutiei publice de cultură, precum si efectuarea actelor de gestiune curentă, fără a putea angaja noi cheltuieli.

(5) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) este necorespunzător, contractul de management încetează prin ajungerea la termen, fără posibilitate de prelungire.

(6) Persoana al cărei contract de management a încetat în urma evaluării necorespunzătoare nu mai are dreptul să se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei functii de conducere pentru o perioadă de 5 ani, calculată de la data încetării contractului de management.

(7) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) este corespunzător, conducătorul institutiei publice de cultură poate solicita prelungirea proiectului de management existent pentru o perioadă egală cu a acestuia.

(8) Prelungirea proiectului de management existent se face fie prin modificarea acestuia, fie pe baza unui nou proiect de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonante.

(9) În cazul în care conducătorul institutiei publice de cultură nu doreste prelungirea proiectului de management, este obligat să anunte de îndată, în scris, acest fapt ordonatorului principal de credite.

Art. 7. – (1) În situatia prevăzută la art. 6 alin. (5) ordonatorul principal de credite va organiza concurs pentru ocuparea functiei ce urmează să devină vacantă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei ordonante.

(2) Câstigătorul concursului organizat în conditiile alin. (1) încheie un contract de management cu timp partial de maximum 4 ore pe zi, pentru o perioadă de maximum 6 luni.

(3) Contractul de management prevăzut la alin. (2) se transformă în contract de management cu timp complet după expirarea perioadei prevăzute la alin. (2).

(4) În perioada prevăzută la alin. (3) viitorul conducător al institutiei publice de cultură poate să îsi adapteze proiectul de management pe baza căruia a câstigat concursul, cu acordul ordonatorului principal de credite.

(5) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), proiectul de management al noului conducător al institutiei publice de cultură rămâne definitiv, iar evaluarea conducătorului se va face pe baza acestui proiect de management rămas definitiv.

(6) În perioada prevăzută la alin. (3) contractul de management al conducătorului institutiei publice de cultură care a fost evaluat necorespunzător în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) se transformă în contract cu timp partial de maximum 4 ore pe zi.

Art. 8. – Evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (1) se face în functie de proiectul de management al conducătorului institutiei publice de cultură, tinându-se seama de criteriile de evaluare a performantelor manageriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă, si în toate cazurile numai în functie de nivelul mijloacelor financiare aprobate institutiei publice de cultură.

Art. 9. – Conducerea institutiilor publice de cultură poate fi asigurată si de persoane juridice în temeiul unor contracte de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonante.

Art. 10. – (1) Modelul contractului de management pentru institutiile publice de cultură se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Prevederile prezentei ordonante nu se aplică conducătorilor institutiilor publice de cultură al căror contract de muncă pentru functia de conducere a fost încheiat cu maximum 24 de luni înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(3) În termen de 6 luni calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, conducătorii institutiilor publice de cultură prevăzuti la alin. (2) vor prezenta ordonatorului principal de credite în subordinea căruia functionează institutia publică de cultură pe care o conduc un proiect de management în vederea încheierii contractului de management prevăzut de prezenta ordonantă.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si celorlalti conducători ai institutiilor publice de cultură, altii decât cei prevăzuti la alin. (1).

(5) În cazul în care conducătorii institutiilor publice de cultură doresc încheierea unui contract de management înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (3) si (4), acestia pot prezenta ordonatorului principal de credite un proiect de management.

(6) În cazul în care conducătorii institutiilor publice de cultură prevăzuti la alin. (2) si (4) nu respectă prevederile alin. (3), acestia sunt demisi de drept din functia de conducere, iar ordonatorul principal de credite va organiza de îndată concurs pentru ocuparea functiei de conducere devenite vacante, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei ordonante.

Art. 11. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Virgil-Stefan Nitulescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de evaluare a performantelor manageriale ale conducătorilor institutiilor publice de cultură

 

1. Punerea în valoare si gestiunea ofertei de bunuri si servicii culturale ale institutiei publice de cultură 2. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea actiunilor culturale, racordarea la standardele si directiile de evolutie ale culturii europene si mondiale din domeniile de activitate ale institutiei publice de cultură

3. Promovarea imaginii si vizibilitatea institutiei publice de cultură

4. Colaborarea si parteneriatele cu alti operatori culturali din tară si din străinătate

5. Adecvarea ofertei culturale la solicitările si nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, cresterea audientei, fidelizarea publicului, calitatea si diversitatea serviciilor oferite

6. Identificarea unor surse alternative de finantare, participarea la programe nationale, europene si internationale

7. Eficienta, eficacitatea si economia în managementul mijloacelor financiare si resurselor umane si materiale ale institutiei publice de cultură

8. Participarea la programe de perfectionare profesională în domeniul managementului

9. Viziunea strategică pe termen scurt, mediu si lung asupra dezvoltării institutiei publice de cultură.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prezenta ordonantă reglementează monitorizarea executării obligatiilor asumate de cumpărători pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, societătile si companiile nationale, denumite în continuare societate.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Prezenta ordonantă se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de actiuni detinute de stat la societăti comerciale, încheiate de Fondul Proprietătii de Stat, de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare Autoritate.

4. La alineatul (1) al articolului 3, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) sume datorate – sume exigibile si neachitate la data încheierii actului aditional de esalonare/reesalonare a plătii, la data încheierii conventiei de mentinere în vigoare a contractului, actului aditional de novatie sau de delegatie imperfectă ori la data desfiintării contractului;“.

5. La alineatul (2) al articolului 3, literele h) si i) vor avea următorul cuprins:

“h) sume de bani acordate de către un tert societătii, pe baza unei întelegeri cu cumpărătorul;

i) alte surse care pot fi utilizate pentru realizarea de investitii, prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni.“

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Societătile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de actiuni sunt supuse monitorizării postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse monitorizării postprivatizare pe perioada de derulare a contractului si societătile care după privatizare au fuzionat, după caz, cu altă persoană juridică sau cu cumpărătorul, precum si cele rezultate din divizare, dacă aceste operatiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului.

(2) Monitorizarea postprivatizare se exercită de către Autoritate prin departamentele de specialitate si are ca obiect urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligatiile asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, în scopul realizării obiectivelor privatizării societătii.

(3) În exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea are dreptul să aplice sanctiuni de natură contractuală.

(4) Persoanele care au calitatea de agent constatator si dreptul de a aplica sanctiuni se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.“

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Autoritatea nu poate utiliza rezultatele monitorizării postprivatizare care intră sub incidenta prezentei ordonante decât în scopul urmăririi executării obligatiilor contractuale ale cumpărătorului si cu respectarea secretului comercial si de afaceri.“

8. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Cumpărătorul, reprezentantii legali ai acestuia sau reprezentantii legali ai societătii privatizate sunt obligati să comunice Autoritătii, în cel mult 10 zile de la data luării la cunostintă, situatia în care societatea este sau urmează să fie supusă unei proceduri de fuziune, divizare, lichidare voluntară, dizolvare, reorganizare judiciară sau faliment, dacă prin contract nu este prevăzut altfel.“

9. Litera b) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

“b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activitătii de monitorizare a respectării clauzelor contractuale pe perioada de derulare a contractelor.“

10. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Este interzisă exceptarea de la plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de Autoritate pentru neîndeplinirea la termen a obligatiilor contractuale referitoare la plata ratelor/pretului, realizarea investitiilor de orice fel, vărsarea capitalului de lucru.“

11. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 16 se abrogă.

12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Prevederile art. 16 alin. (1) se aplică si pentru penalitătile/daunele datorate Autoritătii de către societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si altor sume datorate acesteia.“

13. Articolul 25 se abrogă.

14. Articolul 261 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În cazul în care angajamentul investitional nu a fost realizat pe obiectivele prevăzute în contract, dar a fost realizat în cuantum valoric până la scadenta contractuală, nu se datorează penalităti/majorări de întârziere.“

15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 35 vor avea următorul cuprins:

“Art.35. – (1) Monitorizarea postprivatizare în cadrul societătilor, în domeniul urmăririi respectării obligatiilor contractuale, ca urmare a unor sesizări si solicitări primite, precum si prin autosesizare, se efectuează de către Autoritate.

(2) Declansarea si derularea actiunilor de control se fac, după caz, prin colaborare si cu alte institutii cu competente în domeniul controlului, care sunt obligate să răspundă solicitărilor Autoritătii.“

Art. II. – Dispozitiile art. 261 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică numai obligatiilor referitoare la angajamente investitionale a căror scadentă este ulterioară intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. – (1) În scopul organizării si desfăsurării în conditii unitare a monitorizării postprivatizare, prevederile cap. IV “Urmărirea modului de realizare a obligatiilor contractuale“ din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si contractelor aflate în derulare pentru perioada rămasă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru perioada scursă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Autoritatea poate conveni cu cumpărătorul, prin act aditional, aplicarea prevederilor alin. (1).

Art. IV. – Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Octavian Moisescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 27.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. în vederea privatizării,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2005.

Nr. 979.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, emblema, sediul si durata

 

Art. 1. – (1) Denumirea societătii reglementată prin prezentul statut va fi Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., prescurtat C.E.C. – S.A.

(2) În toate actele oficiale Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., denumită în continuare Banca, se identifică în mod clar prin denumire, forma juridică, capitalul social, adresa sediului social, numărul si data înmatriculării în registrul comertului, codul unic de înregistrare, numărul si data înmatriculării în registrul bancar si prin emblema Băncii.

Art. 2. – Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. este persoană juridică română, organizată în forma juridică a unei societăti pe actiuni si îsi desfăsoară activitatea ca bancă, în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, ale prezentului statut si ale regulamentului propriu de functionare adoptat de Bancă (Regulamentul de functionare).

Art. 3. – Emblema Băncii se va compune din sigla C.E.C. – S.A. si denumirea Băncii, formată din Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. Sigla C.E.C. – S.A.: reprezintă un acoperis de culoare portocalie, care prin atasarea unei monede de culoare galbenă se transformă în pusculită, sugerând ideea de economie. Acoperisul si moneda sunt conturate cu negru, iar moneda este tăiată de o bandă lată neagră, care taie acoperisul.

Emblema Băncii este prezentată în forma grafică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

Art. 4. – (1) Sediul social al Băncii este în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, România.

Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului de administratie al Băncii, conform delegării prevăzute la art. 13 alin. (2) din prezentul statut.

(2) Banca îsi desfăsoară activitatea prin sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii secundare fără personalitate juridică în tară si în străinătate. Banca poate înfiinta ori desfiinta astfel de sedii secundare, potrivit legii.

Art. 5. – Banca functionează pe durată nelimitată.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Băncii

 

Art. 6. – (1) Activitatea principală a Băncii este “Alte activităti de intermedieri monetare“ – cod CAEN 6512 si domeniul principal este “Intermediere monetară“ – cod CAEN 651.

(2) Banca poate desfăsura, în limita autorizatiei acordate de către Banca Natională a României, precum si sub rezerva obtinerii celorlalte autorizări cerute de lege, următoarele activităti:

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile – cod CAEN 6512;

b) contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare – cod CAEN 6512;

c) servicii de transfer monetar – cod CAEN 6512;

d) emitere si administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărti de credit, cecuri de călătorie si altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică – cod CAEN 6512;

e) emitere de garantii si asumare de angajamente – cod CAEN 6512;

f) tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor – cod CAEN 6512, în conditiile legii, cu:

– instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

– valută;

– contracte futures si options;

– instrumente având la bază cursul de schimb si rata dobânzii;

– valori mobiliare si alte instrumente financiare;

g) intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente – cod CAEN 6712;

h) acordare de consultantă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultantă si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societăti comerciale – cod CAEN 6713;

i) intermediere pe piata interbancară – cod CAEN 6512;

j) administrare de portofolii ale clientilor si consultantă legată de aceasta – cod CAEN 6712;

k) păstrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare – cod CAEN 6512;

l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditării – cod CAEN 6512 ;

m) închiriere de casete de sigurantă – cod CAEN 6512;

n) depozitare de active ale fondurilor de investitii si societătilor de investitii – cod CAEN 6512;

o) distribuire de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societătilor de investitii – cod CAEN 6523;

p) actionare ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare – cod CAEN 6713;

q) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea – cod CAEN 6512;

r) operatiuni în mandat – cod CAEN 6512, cod CAEN 6720:

– distributie pentru obligatiuni municipale;

– distributie pentru obligatiuni corporative;

– distributie de actiuni;

– distributie de dividende;

– efectuare de operatiuni privind executia de casă a bugetului statului în limita mandatului primit;

– efectuare de operatiuni în calitate de agent de asigurare;

– actionare în calitate de agent în cadrul contractului de credit sindicalizat, în baza mandatului primit de la celelalte bănci cofinantatoare;

– efectuare de operatiuni de debitare automată a contului clientilor persoane fizice si juridice, în baza mandatului acordat de acestia;

– efectuare de plăti compensatorii cuvenite persoanelor fizice si juridice ca urmare a declarării falimentului unor bănci, în baza contractului de mandat încheiat cu Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

– deschidere de conturi ale clientilor la alte bănci si efectuare de operatiuni în numele si pe seama acestora, pentru colectarea de numerar;

– plata beneficiilor cuvenite detinătorilor de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii si, respectiv, dividende cuvenite actionarilor societătilor de investitii, în numele si pe seama acestor fonduri si a societătilor de investitii;

s) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti – cod CAEN 7230, cod CAEN 7240, cod CAEN 8042;

t) participare la capitalul social al altor entităti – cod CAEN 7415;

u) închiriere de bunuri mobile si imobile, în conditiile legii, către terti – cod CAEN 7020;

v) primire de sume spre consemnare, efectuare de plăti, schimb valutar – cod CAEN 6512;

w) transport intern si international cu mijloace proprii si închiriate pentru necesitătile generale ale băncii, precum si activităti de pază a bunurilor si persoanelor – cod CAEN 7460;

x) orice alte activităti permise a fi desfăsurate de bănci în conformitate cu legislatia în vigoare si cu autorizările legale aferente.

(3) Banca poate presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitătile desfăsurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătii sau pentru folosinta salariatilor, si poate efectua orice alte activităti ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat.

(4) Banca poate desfăsura următoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile – cod CAEN 8042, 5510, 7020, 7012, 5263, incluzând, fără a se limita la:

a) operatiuni necesare desfăsurării activitătii;

b) operatiuni cu bunuri mobile si imobile destinate perfectionării pregătirii profesionale a salariatilor, organizării unor spatii de odihnă si recreere sau asigurării de locuinte pentru salariati si familiile acestora;

c) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobândite ca urmare a executării silite a creantelor Băncii.

(5) În realizarea obiectului de activitate si a operatiunilor corespunzătoare acestuia, Banca elaborează reglementări proprii.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social. Actiunile

 

Art. 7. – Capitalul social al Băncii este de 149.700 mii lei (RON), împărtit în 1.497.000 de actiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei (RON)/actiune; la data aprobării prezentului statut acestea apartin în totalitate statului român, care îsi exercită drepturile si îsi asumă toate obligatiile aferente pozitiei de actionar unic prin Ministerul Finantelor Publice.

Art. 8. – (1) Majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social se face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(2) Majorarea capitalului social se poate face prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau prin utilizarea altor surse prevăzute de legislatia bancară. Nu se pot emite actiuni noi de o valoare mai mică decât valoarea nominală a celor existente.

(3) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(4) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor Băncii, proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă si cu obligatia de exercitare a dreptului de subscriere în termenul si în conditiile stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(5) În situatia în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), au mai rămas actiuni nesubscrise, acestea vor putea fi oferite tertilor, în termenul si în conditiile stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor, sau vor fi anulate.

(6) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării acesteia.

(7) Orice modificare a nivelului capitalului social al Băncii se notifică Băncii Nationale a României.

Art. 9. – (1) Capitalul social poate fi redus în conditiile legii si ale prezentului statut, cu conditia de a nu fi mai mic decât nivelul minim stabilit prin reglementările Băncii Nationale a României.

(2) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(3) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Când Banca a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute actionarilor din sumele rambursate în contul actiunilor decât în proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

Art. 10. – Pentru desfăsurarea activitătii sale, Banca constituie fondul de rezervă, fondul pentru riscuri bancare generale, precum si alte fonduri în conditiile prevăzute de lege.

Art. 11. – (1) Actiunile Băncii se înscriu în Registrul actionarilor, tinut prin grija Consiliului de administratie al acesteia la sediul social al Băncii sau, în cazul în care Banca încheie un contract cu o societate de registru independent, de către aceasta din urmă.

(2) Actiunile sunt emise în formă dematerializată si sunt indivizibile. Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, Banca nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune. Atât timp cât o actiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

(3) Banca nu poate dobândi propriile sale actiuni fie direct, fie prin persoane care actionează în nume propriu, dar pe seama Băncii, în afară de cazul în care adunarea generală extraordinară a actionarilor hotărăste altfel, cu respectarea legii.

(4) Banca nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi si nici să constituie garantii în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale actiuni de către un tert.

(5) Orice actiune subscrisă si vărsată integral conferă titularului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale Băncii, dreptul de a participa la împărtirea profitului proportional cu cota detinută din capitalul social, precum si orice alt drept sau obligatie prevăzută de legislatia în vigoare pentru actionarul unei societăti comerciale.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

Art. 12. – (1) Adunarea generală a actionarilor reprezintă totalitatea actionarilor Băncii. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

a) să aprobe strategia Băncii si programul anual de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;

b) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar, si să repartizeze profitul;

c) să revoce si să aleagă membrii Consiliului de administratie al Băncii si să desemneze conducătorii Băncii dintre membrii acestuia, care vor reprezenta si vor angaja Banca;

d) să fixeze remuneratia cuvenită administratorilor pentru exercitiul în curs;

e) să se pronunte asupra gestiunii administratorilor si să îi descarce de gestiune pentru activitatea din anul precedent adunării generale în care se face analiza.

Art. 13. – (1) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va avea competenta să decidă cu privire la următoarele aspecte, precum si orice alte competente acordate prin lege sau prin prezentul statut:

a) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;

b) dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte bănci;

c) emiterea de obligatiuni;

d) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

e) modificarea si completarea obiectului de activitate;

f) schimbarea sediului social;

g) aprobarea încheierii de către conducătorii Băncii a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbul sau constituirea în garantie a bunurilor aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare depăseste jumătate din valoarea contabilă a activelor Băncii la data încheierii actului juridic respectiv;

h) oricare altă modificare a prezentului statut sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(2) Atributiile prevăzute la alin. (1) lit. e) si f) sunt delegate prin prezentul statut de la adunarea generală extraordinară a actionarilor către Consiliul de administratie al Băncii, în conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

(3) Adunarea generală extraordinară a actionarilor Băncii va putea delega Consiliului de administratie al acesteia orice altă atributie stabilită în competenta sa si care, potrivit legii, poate fi delegată acestuia.

Art. 14. – (1) Adunările generale ale actionarilor se convoacă de către Consiliul de administratie al Băncii la sediul acesteia sau în locul indicat în convocare.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste ori de câte ori este necesar.

(4) Consiliul de administratie este obligat să convoace de îndată adunarea generală a actionarilor, la cererea scrisă a actionarilor reprezentând cel putin a zecea parte din capitalul social si dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării generale a actionarilor. În acest caz, adunarea generală a actionarilor va avea loc în termen de o lună de la data înregistrării cererii în evidentele Băncii.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Convocarea sedintelor adunărilor generale ale actionarilor se poate face fie prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Băncii, cu cel putin 15 zile înainte de tinerea acestora, fie prin scrisoare recomandată expediată cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii adunării, la adresa actionarilor înscrisă în Registrul actionarilor. Schimbareaadresei unui actionar nu poate fi opusă Băncii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de actionar, anterior datei expedierii scrisorii de convocare.

Art. 15. – (1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(2) Hotărârile luate de adunările generale în limitele legii sau ale prezentului statut sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. Hotărârile adunării generale contrare legii sau statutului pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă si care au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei. Dacă hotărârea este atacată de toti administratorii, Banca va fi reprezentată în justitie de persoana desemnată de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană.

(3) Adunarea generală a actionarilor este prezidată de presedintele Consiliului de administratie al Băncii sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte. Persoana care prezidează sedinta adunării generale a actionarilor propune si adunarea generală alege, dintre actionarii prezenti, 1–3 secretari, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea adunării generale. Unul dintre secretari întocmeste procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor.

(4) Presedintele Consiliului de administratie al Băncii va putea desemna, dintre functionarii acesteia, unul sau mai multi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operatiunilor prevăzute în alineatul precedent.

(5) Procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor se semnează de către persoana care a prezidat sedinta si de către secretar, care va consata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile făcute de ei în sedintă.

(6) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(7) Hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, în vederea înregistrării, conform legii. Hotărârile nu vor putea fi executate mai înainte de ducerea la îndeplinire a acestor formalităti.

(8) Adunarea generală ordinară a actionarilor este legal întrunită si poate lua hotărâri, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) la prima convocare este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare;

b) dacă adunarea generală a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la lit. a), aceasta se va întruni ca urmare a unei noi convocări, unde poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritatea capitalului social reprezentat în adunare.

(9) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care săreprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Art. 16. – (1) Actionarii Băncii îsi exercită dreptul de vot în adunările generale proportional cu numărul actiunilor pe care le posedă.

(2) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

Art. 17. – (1) Actionarii vor putea fi reprezentati în adunările generale prin alti actionari sau prin alte persoane care nu au calitatea de actionar, în baza unei procuri speciale.

(2) Membrii Consiliului de administratie si functionarii Băncii nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

(3) Membrii Consiliului de administratie al Băncii nu pot vota, în baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana ori administratia lor ar fi în discutie. Ei pot vota însă situatia financiară anuală dacă, detinând cel putin jumătate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Art. 18. – (1) Actionarul care, într-o anumită operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Băncii are obligatia să se abtină de la deliberările privind acea operatiune.

(2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este răspunzător de daunele produse Băncii, dacă fără  votul său nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

 

CAPITOLUL V

Administrarea si conducerea băncii

 

Art. 19. – (1) Banca este administrată de un consiliu de administratie format din cel putin 7 si cel mult 11 membri, persoane fizice. Dacă adunarea generală a actionarilor nu decide altfel, fiecare membru este ales pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru perioade suplimentare.

(2) Consiliul de administratie al Băncii este condus de un presedinte, ales de adunarea generală a actionarilor dintre persoanele desemnate în calitate de conducător al Băncii, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. c) din prezentul statut.

(3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie desemnati de adunarea generală a actionarilor, în calitate de conducător al Băncii, vor detine functia de vicepresedinte al consiliului de administratie.

(4) Membrii consiliului de administratie, înainte de preluarea functiei, urmează să depună o garantie, precum si semnătura lor la oficiul registrului comertului, conform legislatiei în vigoare.

(5) Garantia nu poate fi mai mică decât dublul indemnizatiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie. Garantia va fi restituită fiecărui administrator la încetarea functiei, dar numai după aprobarea situatiei financiare anuale aferente ultimului exercitiu financiar în care acesta a functionat si i s-a dat descărcare de gestiune de către adunarea generală ordinară a actionarilor.

(6) Administratorii sunt solidar răspunzători fată de Bancă pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de actionari;

b) existenta reală a dividendelor plătite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si prezentul statut le impun.

Art. 20. – (1) Consiliul de administratie are următoarele atributii principale, în limitele prevederilor legale imperative:

a) supune aprobării adunării generale ordinare a actionarilor strategia Băncii, programul anual de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar următor;

b) analizează si îsi Onsuseste situatiile financiare anuale: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative pe care, împreună cu raportul administratorilor si cu raportul auditorilor asupra situatiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a actionarilor;

c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale actionarilor;

d) propune adunării generale a actionarilor modificarea statutului si a capitalului social al Băncii;

e) aprobă structura organizatorică a Băncii, Regulamentul de functionare, numărul total de salariati, nomenclatorul de functii, sistemul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;

f) aprobă angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România;

g) aprobă înfiintarea ori desfiintarea de sedii secundare ale Băncii;

h) aprobă participarea Băncii cu capital la investitii financiare si bancare si la alti agenti economici din tară si din străinătate, în conditiile prevăzute de legislatia bancară;

i) aprobă normele metodologice interne de reglementare a domeniilor de activitate în care sunt cuprinse principiile generale si regulile de bază ale domeniilor respective;

j) hotărăste în legătură cu politica de acordare a creditelor si aprobă competentele de acordare a creditelor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;

k) aprobă încheierea de acte juridice prin care Banca să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare cumulată în cursul exercitiuluifinanciar se situează între 10% si 50% din valoarea contabilă a activelor Băncii la data încheierii actelor juridice;

l) aprobă afilierea Băncii la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;

m) stabileste limitele globale de expunere fată de societătile bancare, societătile de asigurare-reasigurare, fondurile de garantare a creditelor si pe piata de capital;

n) autorizează ocuparea de către membrii comitetului de directie a functiilor de reprezentanti în adunările generale ale actionarilor sau de administratori în alte societăti comerciale la care C.E.C. – S.A. este actionar, cu respectarea prevederilor legislatiei comerciale si bancare;

o) numeste în caz de vacantă a unuia sau mai multor administratori, inclusiv în cazul vacantei, indiferent de cauză, a functiei de presedinte sau vicepresedinte, deliberând în prezenta a două treimi din numărul membrilor si cu majoritatea absolută a acestora, administratori provizorii, până la convocarea adunării generale;

p) aprobă profilul de risc si politicile sau strategiile privind administrarea riscurilor din cadrul Băncii;

q) aprobă externalizarea unor activităti ale Băncii;

r) aprobă politica de instruire a personalului;

s) aprobă planul de audit intern al Băncii si regulamentul comitetului de audit intern;

t) exercită orice alte atributii conferite prin reglementările Băncii Nationale a României.

(2) Consiliul de administratie al Băncii are competente decizionale generale cu privire la orice domeniu care nu a fost dat în competenta adunării generale a actionarilor, cu exceptia domeniilor date de prezentul statut în competenta altor factori de decizie, precum si a domeniilor asupra cărora consiliul de administratie decide delegarea responsabilitătilor în sarcina altor factori de decizie.

Art. 21. – (1) Consiliul de administratie al Băncii se întruneste ori de câte ori este necesar, însă cel putin o dată pe lună. Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedinte sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte.

(2) Convocările pentru întrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta, data si ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgentă.

Pentru lucrările de secretariat, consiliul de administratie numeste un secretar fie dintre membrii săi, fie dintre salariatii Băncii. După fiecare sedintă se Ontocmeste un proces-verbal la care sunt anexate si procurile prevăzute la alin. (3), în care se consemnează ordinea deliberărilor, deciziile luate, membrii care au participat la sedintă, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesulverbal va fi înscris în registrul sedintelor consiliului de administratie si va fi semnat de secretar si de membrii care au luat parte la sedintă.

(3) Convocarea se va face de presedintele Consiliului de administratie al Băncii sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte, de regulă, cu cel putin 3 zile înainte de data desfăsurării sedintei. Administratorii participă personal la sedintă sau pot fi reprezentati de alti administratori, în baza unei procuri speciale.

(4) Pentru situatii deosebite care presupun luarea unor decizii în regim de urgentă, membrii Consiliului de administratie al Băncii îsi vor exercita dreptul de vot prin semnătură, fără respectarea procedurii de convocare la sedintă, asupra materialelor aduse la cunostintă prin orice mijloace de comunicare.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administratie al Băncii este necesară prezenta personală a cel putin jumătate din numărul administratorilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti personal sau reprezentati.

(6) Fiecare administrator are dreptul la un vot în sedintele Consiliului de administratie al Băncii. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Dacă presedintele în functie al consiliului de administratie nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor putea alege un presedinte de sedintă, având aceleasi drepturi ca presedintele în functie.

Art. 22. – Banca nu acordă credite pentru nici unul dintre membrii consiliului de administratie si nu garantează împrumuturi pe care acestia le-ar contracta cu altă institutie de credit.

Art. 23. – (1) Consiliul de administratie poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale unui comitet de directie, format din conducătorii Băncii.

(2) Presedintele Consiliului de administratie al Băncii este si presedintele comitetului de directie.

(3) Comitetul de directie se Ontruneste cel putin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepresedinti desemnat de presedinte, si ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. În situatii paritare votul presedintelui este decisiv.

(4) Sedintele comitetului de directie sunt prezidate de presedinte sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte.

(5) Votul în cadrul comitetului de directie nu poate fi dat prin delegatie.

(6) Comitetul de directie prezintă trimestrial o informare asupra îndeplinirii obiectivelor dispuse de consiliul de administratie, precum si asupra investitiilor si altor operatiuni care au modificat patrimoniul acesteia cu valori mai mici de 10% din valoarea contabilă a activelor Băncii la data operatiunii.

(7) Comitetul de directie asigură desfăsurarea activitătii curente a Băncii, în limita atributiilor mentionate la art. 24, precum si a altor competente delegate de consiliul de administratie.

Art. 24. – Atributiile delegate de către Consiliul de administratie al Băncii comitetului de directie, în limita prevederilor legale imperative, sunt, în principal, următoarele:

a) elaborează strategia si programul anual de activitate ale C.E.C. – S.A., proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de investitii, pe care le supune adoptării consiliului de administratie, în vederea înaintării către adunarea generală a actionarilor pentru aprobare;

b) supune aprobării consiliului de administratie structura organizatorică a Băncii, Regulamentul de functionare, numărul total de salariati, nomenclatorul de functii, sistemul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;

c) propune spre aprobare Consiliului de administratie al Băncii normele metodologice pe domenii de activitate, precum si modificarea si completarea acestora;

d) aprobă persoanele împuternicite să tranzactioneze pe piata interbancară în contul Băncii si în contul clientilor, precum si limita maximă de pozitie deschisă pe fiecare arbitrajist si pe total trezorerie;

e) aprobă fondurile de premiere si repartizarea acestora;

f) aprobă sumele ce revin din fondul de participare la profit salariatilor din Centrala Băncii, precum si fondurile pe sucursale;

g) aprobă încheierea contractelor de publicitate, sponsorizări, donatii si mecenat, în conditiile legii;

h) aprobă stabilirea de relatii de corespondent cu alte bănci si aprobă plafoanele de lucru cu acestea, în cadrul limitelor de expunere aprobate de Consiliul de administratie al Băncii;

i) aprobă formarea unor comitete si comisii de lucru, stabilind structura si limitele de competentă ale acestora;

j) propune spre aprobare, potrivit competentelor, Consiliului de administratie al Băncii înfiintarea/desfiintarea de sucursale, agentii proprii, precum si modificările în situatia acestora;

k) aprobă încheierea de acte juridice prin care Banca să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare cumulată în cursul exercitiului financiar se situează sub 10% din valoarea contabilă a activelor Băncii la data încheierii actelor juridice. Comitetul de directie poate delega altor structuri ale Băncii competente pe plafoane valorice expres determinate pentru încheierea de acte juridice prin care Banca să dobândească, să închirieze, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garantie bunurile aflate în patrimoniul băncii;

l) aprobă nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor si spezelor bancare, practicate de Bancă;

m) autorizează ocuparea de către alti salariati ai Băncii, cu exceptia membrilor comitetului de directie, a functiilor de reprezentanti în adunările generale ale actionarilor sau de administratori în alte societăti comerciale la care C.E.C. – S.A. este actionar, cu respectarea prevederilor legislatiei comerciale si bancare;

n) aprobă contractul colectiv de muncă;

o) poate delega presedintelui sau vicepresedintilor competente pentru desfăsurarea anumitor operatiuni, potrivit legii, cu precizarea expresă a limitelor mandatului dat;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Consiliul de administratie al Băncii si Ondeplineste hotărârile luate de acesta;

q) exercită orice alte atributii, cu exceptia celor aflate în competenta exclusivă a adunării generale a actionarilor sau a Consiliului de administratie al Băncii.

Art. 25. – (1) Banca este angajată prin semnătura a cel putin 2 conducători sau a cel putin 2 salariati ai Băncii, împuterniciti de conducerea acesteia, în conformitate cu regulamentele proprii ale Băncii si cu reglementările emise de Banca Natională a României în acest sens.

(2) Conducătorii Băncii trebuie să fie salariati ai acesteia si să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti.

Art. 26. – (1) Atributiile si competentele presedintelui si ale vicepresedintilor Băncii se stabilesc prin Regulamentul de functionare.

(2) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Băncii emite, potrivit legii, ordine si alte acte de dispozitie, în conformitate cu legea si cu prevederile statutare.

 

CAPITOLUL VI

Auditorul financiar independent

 

Art. 27. – (1) Auditorul financiar independent va fi o persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România să desfăsoare activitate de auditor financiar în conditiile legii.

(2) Consiliul de administratie este împuternicit să încheie si să stabilească cu auditorul financiar independent termenii si conditiile contractului de asigurare de servicii de audit financiar.

Art. 28. – Auditorul financiar independent are următoarele atributii:

a) să întocmească un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale Băncii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) să analizeze practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări Băncii pentru remedierea lor;

c) să furnizeze, la solicitarea Băncii Nationale a României, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale Băncii;

d) orice alte atributii stabilite prin lege, precum si prin normele si reglementările Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL VII

Registrele băncii si situatiile financiare anuale

 

Art. 29. – (1) Banca întocmeste si păstrează la sediul său social documente si evidente în limba română, cuprinzând:

a) statutul, precum si toate actele aditionale prin care acesta a fost modificat;

b) un registru al actionarilor săi, cu exceptia cazurilor în care evidenta actionarilor este tinută de o societate de registru independent, potrivit legii;

c) minutele si hotărârile adunării generale a actionarilor;

d) minutele sedintelor si hotărârile Consiliului de administratie al Băncii si ale comitetelor prevăzute de lege sau de reglementările Băncii Nationale a României si, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare ale Băncii;

e) evidentele contabile si fiscale care evidentiază situatia activitătii sale, explicarea tranzactiilor si situatiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Nationale a României să determine dacă Banca s-a conformat prevederilor legale în vigoare;

f) reglementările proprii referitoare la desfăsurarea activitătii, precum si toate amendamentele la acestea;

g) alte înregistrări care sunt cerute potrivit legii ori reglementărilor Băncii Nationale a României.

(2) Documentele reprezentând evidentierea zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client al Băncii, caracteristicile tranzactiilor sale cu acel client ori în contul acestuia si soldul datorat clientului său de către acesta se păstrează la sediul social al Băncii sau la sediile secundare.

Art. 30. – Anul financiar al Băncii începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie.

Art. 31. – (1) Administratorii sunt obligati ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale a actionarilor, să depună la Ministerul Finantelor Publice o copie de pe situatiile financiare anuale, însotită de raportul lor si de raportul auditorului financiar, precum si procesul-verbal al adunării generale a actionarilor prin care au fost aprobate aceste situatii financiare.

(2) Un exemplar al situatiilor financiare anuale împreună cu actele mentionate la alineatul precedent vor fi depuse la oficiul registrului comertului. Un anunt prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Banca va publica situatiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a actionarilor, în forma stabilită de Banca Natională a României si aprobată de Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevăzute de lege.

Art. 32. – (1) Profitul rămas după plata impozitului datorat se repartizează în conformitate cu hotărârea adunării generale a actionarilor în acest sens si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

(3) Aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor nu împiedică  exercitarea actiunii în răspundere împotriva administratorilor sau auditorilor financiari pentru actele acestora.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 33. – Fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea Băncii se efectuează în conditiile si în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul respectiv.

Art. 34. – (1) Orice membru al Consiliului de administratie al Băncii, angajatii acesteia si orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la condcerea, administrarea ori activitatea Băncii au obligatia să păstreze secretul profesional.

(2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, numai în situatiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 35. – Prezentul statut se completează în mod corespunzător cu dispozitiile legale în materie si poate fi modificat sau completat în conditiile legii. Orice prevedere a prezentului statut care contravine, în totalitate ori în parte, unor norme legale imperative va fi considerată nulă, în măsura respectivă, si va fi înlocuită de drept cu prevederea legală aplicabilă, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului statut.

 

ANEXĂ*)

la statut