MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 637         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

244. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

 

630. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

 

640. – Decret privind numirea unui ambasador

 

641. – Decret privind numirea unui ambasador

 

642. – Decret privind numirea unui ambasador

 

643. – Decret privind numirea unui ambasador

 

644. – Decret privind numirea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. – Ordonantă de urgentă privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

92. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Siderurgica“ – S.A. Hunedoara

 

95. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 

98. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

751. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Mănăstirea Lainici din judetul Gorj

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, publicată în Monitorul Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 14 se abrogă.

2. La articolul II, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Societătile comerciale la care transferul dreptului de proprietate a avut loc până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sau la care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de actiuni înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cuprinzând clauze referitoare la acordarea de înlesniri la plată de către autoritatea implicată în privatizare, cu creditorii bugetari vor beneficia de înlesnirile la plată reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 18 alin. (62) si/sau ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, după caz, inclusiv pentru creantele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate,

în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 557/2003.“

3. La articolul II, după alineatul (2) se introduc 3 alineate noi, alineatele (21)–(23), cu următorul cuprins:

“(21) Pentru obligatiile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) si (2) nu se calculează si nu se datorează dobânzi si penalităti de orice fel între data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si data emiterii ordinului comun.

(22) Obligatiile bugetare, reprezentând dobânzi si penalităti de întârziere calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (2), se scutesc la plată si în situatia în care debitul principal a fost achitat.

(23) În cazul în care, după semnarea ordinului comun privind acordarea de înlesniri la plată prevăzute la alin. (1) si (2), se constată că în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de obligatii bugetare si data emiterii ordinului comun s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi si penalităti de orice fel, aferente, prin plată, compensare, executare silită si alte modalităti prevăzute de reglementările legale în materie si care sunt cuprinse în suma care face obiectul esalonării la plată, societătile comerciale vor achita ratele esalonate până la concurenta sumei rămase de plată, iar în cazul în care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii de plată, acestea nu se restituie si nu se compensează.“

4. La articolul II, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, beneficiază de înlesnirile la plata obligatiilor bugetare restante reglementate de acest act normativ numai după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurentei.“

5. La articolul III, alineatele (1) si (6) vor avea următorul cuprins:

“Art.III. – (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri laplata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, si care, până cel târziu în cea de-a 15-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeasi dată, precum si a îndeplinirii celorlalte conditii în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de mentinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată,

începând cu data mai sus mentionată, cu toate efectele prevăzute de lege.

..........................................................................................

(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plată erau stabilite termene si după data mentionată la alin. (1), precum si pentru

debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante

de urgentă sau expiră până la data mentionată la alin. (1), înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate conditiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data mentionată la alin. (1), inclusiv în situatia în care nu au fost constituite în termen garantiile sau nu a fost anuntată înstrăinarea de active.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 244.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 630.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Ireny Comaroschi se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Ungară.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 640.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Oana Cristina Popa se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Croatia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 641.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ioan Donca se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Federatia Rusă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 642.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Andrei Corgea-Hoisie se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Austria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 643.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul George Ciamba se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Elenă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 644.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

Având în vedere necesitatea imperativă a existentei si functionării în domeniul resurselor minerale si petroliere a unei autorităti publice autonome care să asigure gestionarea eficientă si durabilă a acestor bunuri,

tinând cont că autonomia acestei autorităti publice reprezintă o conditie principală de functionare impartială,

văzând că, prin efectul dispozitiilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, autonomia acestei autorităti publice centrale nu poate fi asigurată, împrejurare ce produce importante disfunctionalităti în reglementarea domeniului minier si petrolier,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

           

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă articolul 8 alineatul (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004.

Art. II. – Începând cu data prezentei ordonante de urgentă, finantarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se realizează pe bază de buget propriu prevăzut în anexă distinctă la bugetul de stat.

Art. III. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă în bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea nr. 511/2004, modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

           

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Octavian Moisescu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Siderurgica“ – S.A. Hunedoara

 

Având în vedere necesitatea dezvoltării infrastructurii Parcului Industrial Hunedoara si aplicării procesului de reconversie a fortei de muncă din zona Hunedoara, zonă cu rată mare a somajului, cu impact deosebit în sfera economico-socială,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Siderurgica“ – S.A. Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 270/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pretul obtinut de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea actiunilor societătii se va vira Parcului Industrial Hunedoara, în termen de 10 zile de la data emiterii deciziei Consiliului Concurentei, în scopul realizării infrastructurii necesare functionării Parcului Industrial Hunedoara.

(2) Procedura privind virarea sumei prevăzute la alin. (1) către Parcul Industrial Hunedoara se stabileste prin hotărâre a Guvernului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 92.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 

Având în vedere necesitatea utilizării excedentelor financiare colectate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Fondurile încasate din taxele ecologice si de salubrizare se administrează de consiliile judetene ale administratiei publice în a căror rază de competentă se află punctul de trecere a frontierei de stat a României. Acestea se folosesc pentru întretinerea si salubrizarea punctelor de trecere a frontierei de stat si zonei limitrofe a acestora si pentru modernizarea drumurilor judetene si comunale, conform hotărârilor consiliilor judetene.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Pentru respectarea prevederilor din Programul de guvernare 2005–2008 referitoare la cresterea puterii de cumpărare a pensionarilor din sistemul public de pensii, în special a pensionarilor agricultori,

având în vedere faptul că măsurile de recalculare prevăzute de lege nu sunt aplicabile tuturor categoriile de pensionari, precum si pentru eliminarea discrepantelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite persoanelor care provin din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori si cuantumurile pensiilor agricultorilor stabilite în baza legislatiei actuale, elemente care vizează interesul public si care au caracter de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.81. – Punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public se poate majora prin măsuri adoptate prin hotărâri ale Guvernului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 98.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, pentru Mănăstirea Lainici din judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în

bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 500 mii lei (RON) la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul 38 “Transferuri“,

alineatul 40.61 “Sustinerea cultelor“, pentru Mănăstirea Lainici din judetul Gorj.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu

prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 751.