MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

96. – Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

 

Protocol privind combaterea terorismului, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităti, în special a formelor ei organizate

 

689. – Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Oboga si Morunglav, judetul Olt

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera d) a articolului 2 se abrogă.

2. La articolul 4 litera b), se introduc cinci noi liniute cu următorul cuprins:

“– asistentă în marketing – activităti de promovare a produselor, lucrărilor sau serviciilor prestate de operatorii economici români,  utilizate si pentru realizarea obiectului contractului de achizitie, pe terte piete;

– asistentă financiară – activităti legate de furnizarea sau de sprijinirea obtinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea participării acestuia la realizarea obiectului contractului de achizitie;

– alte activităti care sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionată, precum: cooperare în cercetare si dezvoltare, noi investitii, înfiintarea de companii mixte, asistentă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistentă pentru întreprinderi mici si mijlocii;

– donarea de utilaje, standuri de probă, piese si subansambluri de schimb pentru realizarea sau întretinerea produselor contractate în România;

– donarea de simulatoare pentru instruirea personalului autoritătilor contractante, precum si efectuarea de cursuri de pregătire gratuite atât pentru personalul autoritătilor contractante, cât si pentru cel al operatorilor economici autohtoni;“.

3. Literele l), m) si p) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“l) valoarea efectivă a unei tranzactii prin compensare – valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de institutia publică din România cu care s-a derulat operatiunea compensatorie si acceptată de Agentie, din care se scad, dacă este cazul, valoarea acceptată a importurilor si/sau profitul realizat de contractant si/sau de entitatea eligibilă si transferat în afara tării după plata impozitelor si taxelor legale;

m) valoarea de compensare a unei tranzactii prin compensare – valoarea rezultată din înmultirea valorii efective a tranzactiei cu multiplicatorul de compensare;

............................................................................................

p) creditare – procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligatiei de compensare, stabilită prin acordul de compensare;“.

4. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si în cazul în care un operator economic din România, pentru realizarea obiectului unui contract încheiat cu o autoritate contractantă, încheie contracte de import de produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, 3 milioane euro.“

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art.51. – Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achizitiilor finantate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finantată.“

6. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru achizitii în caz de urgentă sau stare de necesitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii contractante prevăzute la art. 4 lit. f), obligatia de compensare poate fi modificată.“

7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)–(15), cu următorul cuprins:

“(11) Veniturile proprii ale Agentiei se constituie din:

a) încasări din tarife pentru activităti de consultantă si asistentă acordate potentialilor contractanti si altor firme interesate;

b) încasări din cote procentuale aplicate la valoarea tranzactiilor curente de compensare;

c) încasări din furnizarea unor materiale documentare contra cost;

d) încasări din alte activităti;

e) orice alte surse prevăzute de lege.

(12) Structura activitătilor si nivelul tarifelor, al cotelor procentuale si al preturilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(13) Veniturile încasate de Agentie conform prevederilor alin. (11), inclusiv în perioada când Agentia este finantată de la bugetul de stat, se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia Agentiei si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(14) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârsitul exercitiului bugetar sau la sfârsitul perioadei de finantare de la buget, ca diferentă între veniturile încasate si cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(15) Guvernul României poate aproba, la cererea Agentiei, trecerea la finantarea din venituri proprii, înainte de expirarea perioadei de un an.“

8. La articolul 8 alineatul (2), literele b), g), j), k) si o) vor avea următorul cuprins:

“b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operatiunilor de compensare si a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultati ca urmare a analizei prioritătilor de dezvoltare a României; supunerea spre aprobare Guvernului a conditiilor  de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restrictiilor, cotelor si limitărilor aplicabile operatiunilor compensatorii, operatiunilor compensatorii în avans si transferului de credite de compensare;

............................................................................................

g) stabilirea procedurilor pentru derularea operatiunilor compensatorii si a tuturor documentelor conexe acestora;

............................................................................................

j) analizarea documentelor înaintate de către contractant si calcularea valorii creditului curent;

k) evaluarea, la sfârsitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligatiei de compensare;

............................................................................................

o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând căile si măsurile de atingere a obiectivelor propuse, raport prezentat spre aprobare primului-ministru;“.

9. La articolul 8 alineatul (2), după litera j) se introduce o literă nouă, litera j1), cu următorul cuprins:

“j1) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale si a oricăror alte documente referitoare la operatiunile compensatorii, depuse de contractanti, si elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situatiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligatiilor de compensare;“.

10. La articolul 8 alineatul (2), literele l), m) si n) se abrogă.

11. Articolul 9 se abrogă.

12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Procedura de atribuire a contractului de achizitie, de semnare a acordului de compensare si de executare a obligatiei de compensare“

13. Articolele 10 si 11 se abrogă.

14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include si specificatii cu privire la clauza de compensare.“

15. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul în care procedura de atribuire a contractului nu implică publicarea anuntului de intentie, autoritatea contractantă va informa firmele participante despre obligativitatea introducerii clauzei de compensare.“

16. La articolul 17, după litera b) se introduce o literă nouă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) valoarea obligatiei de compensare asumate;“

17. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art.171. – În contractul de achizitie se mentionează expres:

a) obligatia contractantului de a perfecta cu Agentia acordul de compensare, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1);

b) valoarea obligatiei de compensare asumate;

c) angajamentul contractantului de a pune la dispozitie Agentiei o scrisoare de garantie de bună executie conform prevederilor art. 35;

d) acceptarea de către contractant a penalitătilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă pentru cazul în care obligatia asumată nu se realizează conform acordului de compensare.“

18. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului III va avea următorul cuprins:

“Semnarea acordului de compensare“

19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) În termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achizitie, contractantul semnează acordul de compensare.

(2) Acordul de compensare se semnează de contractant si de Agentie.

(3) Acordul de compensare cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligatiei de compensare, perioada în care obligatia de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operatiune compensatorie – directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operatiuni compensatorii, garantiile bancare de bună executie a acordului, declaratia privind acceptarea neconditionată a penalitătilor si a prevederilor stipulate în prezenta ordonantă de urgentă, precum si oricare alte informatii considerate utile.“

20. Articolele 20, 21 si 22 se abrogă.

21. Alineatul (3) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(3) Este permisă acumularea unor credite de compensare în avans, aceasta neputând constitui nici un fel de obligatie din partea unei autorităti contractante de a atribui contracte de achizitie pe această bază sau de a le folosi ca element de punctare în cadrul procedurii de atribuire a contractului.“

22. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Angajarea si creditarea operatiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederileprezentei ordonante de urgentă.

(5) Creditele acumulate în avans se mentin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 3 ani de la creditare.“

23. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

“Art.231. – Conditiile de angajare, acceptare, derulare, creditare, restrictiile, cotele si limitările aplicabile operatiunilor compensatorii, operatiunilor compensatorii în avans si transferului de credite de compensare se stabilesc, la propunerea Agentiei, prin hotărâre a Guvernului.“

24. Alineatele (1) si (2) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Pentru fiecare operatiune compensatorie, contractantul va transmite la Agentie o cerere de tranzactie eligibilă.

(2) După executarea tranzactiei aprobate de Agentie ca fiind eligibilă, contractantul va transmite o cerere de creditare însotită de documentatia stabilită de Agentie ca fiind necesară pentru stabilirea/creditarea valorii efective si, respectiv, a valorii de compensare a acesteia.“

25. Articolele 26, 27 si 28 se abrogă.

26. Literele a) si b) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

a) raportul trimestrial, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit;

b) raportul anual, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.“

27. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art.31. – (1) Determinarea creditului acumulat pentru fiecare tranzactie se face prin înmultirea valorii efective a tranzactiei cu multiplicatorul de compensare aferent; suma creditelor obtinute pentru fiecare tranzactie reprezintă creditul curent.

(2) După aprobarea de către Agentie, creditul curent, calculat conform alin. (1), se trece în contul contractantului, iar obligatia de compensare se va reduce în mod corespunzător.

(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligatiei de compensare, contractantul si-a îndeplinit în totalitate obligatia.

(4) Valoarea creditului curent se exprimă în moneda de plată stabilită prin contractul de achizitie. Transformarea dintr-o altă monedă sau din lei în moneda contractului de achizitie se realizează prin aplicarea cursului de referintă al Băncii Nationale a României valabil la data încasării facturilor de către operatorii economici români pentru produsele, serviciile sau lucrările realizate în cadrul operatiunilor compensatorii.“

28. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art.32. – (1) Îndeplinirea obligatiilor contractantului se urmăreste separat pe cele două categorii de operatiuni compensatorii, directe si indirecte.

(2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operatiuni compensatorii, obtinută în final, depăseste valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operatiuni compensatorii.

(3) Depăsirile obligatiilor de compensare se mentin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului de compensare.“

29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art.33. – (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligatiei de compensare, Agentia evaluează stadiul îndeplinirii obligatiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordului de compensare.

(2) Situatia rezultată din evaluare este supusă aprobării presedintelui Agentiei, care decide dacă contractantul si-a îndeplinit obligatiile, dacă acordă un nou termen, sau se procedează la executarea scrisorii de garantie de bună executie.“

30. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. – Valoarea nerealizată a obligatiei de compensare, corespunzătoare unui an, se reportează pentru anul următor.“

31. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art.40. – Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligatieide compensare, persoane care fac parte din Agentie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sanctiunea nulitătii contractului individual de muncă.“

32. La articolul 44, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) efectuarea unei achizitii din import de produse, servicii sau lucrări pentru sistemul national de apărare, a căror valoare depăseste 3 milioane euro, cu eludarea sau încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.“

33. Articolul 52 se abrogă.

Art. II. – (1) Acordurile de compensare aferente contractelor de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, intrate în vigoare începând cu data de 12 decembrie 2002 până în prezent, vor fi perfectate de către Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială.

(2) Data de referintă pentru aplicarea termenelor prevăzute la art. 7 si la art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, va fi a 30-a zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. – Sectiunea a 9-a “Reglementări privind realizarea unor contracte de achizitii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat“ a capitolului I din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. IV. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială va prezenta propuneri pentru o hotărâre a Guvernului referitoare la aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii si a modului de ierarhizare a acestora prin coeficienti de multiplicare.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 10 februarie 2004, precum si Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante.

Art. V. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei de Compensare

pentru Achizitii de Tehnică Specială,

Cristian Tarara

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998

 

Având în vedere escaladarea fără precedent a fenomenului terorist, în special tragicele evenimente produse în anul 2004 la Madrid si Beslan si în anul 2005 la Londra, este necesară aprobarea de urgentă a unui instrument juridic regional, eficient si necesar, aspect care vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, si, în consecintă, se impune ratificarea Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998. Documentul de cooperare internatională creează cadrul legal necesar pentru cooperarea statelor membre în cadrul Organizatiei de Cooperare Economică a Mării Negre, în scopul combaterii si reprimării actelor de terorism.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Se ratifică Protocolul privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 96.

 

PROTOCOL

privind combaterea terorismului, aditional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea

Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate*)

 

PREAMBUL

 

Guvernele statelor membre ale Organizatiei de Cooperare Economică a Mării Negre (CEMN): Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, Republica Moldova, România, Federatia Rusă, Serbia si Muntenegru, Republica Turcia, Ucraina, denumite în continuare părti,

fiind părti contractante ale Acordului de coperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalitătii, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, denumit în continuare Acordul CEMN,

urmând prevederile Cartei CEMN, ale Declaratiei deceniale a Summit-ului de la Istanbul, precum si ale Declaratiei celei de-a Cincea Întâlniri a Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ai Statelor Membre CEMN din 26 octombrie 2001, ca

si ale Declaratiei Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ai Statelor Membre CEMN privind contributia CEMN la securitate

si stabilitate din 25 iunie 2004, care condamnă în mod sever terorismul international ca pe o amenintare globală la

adresa păcii si securitătii,

constiente de faptul că terorismul, sub toate formele si manifestările sale, reprezintă o serioasă amenintare la adresa păcii si securitătii internationale, a stabilitătii politice, economice si sociale a părtilor, a sigurantei si integritătii teritoriale a statelor membre CEMN, ca si a dezvoltării relatiilor de prietenie si de bună vecinătate si a cooperării bi- si multilaterale dintre statele din regiunea Mării Negre,

luând în considerare prevederile documentelor Natiunilor Unite privind combaterea terorismului si sustinând în totalitate rezolutiile Consiliului de Securitate din acest domeniu, în special Rezolutia 1373,

subliniind faptul că lupta împotriva terorismului trebuie desfăsurată cu respectarea deplină a statului de drept si a drepturilor omului,

confirmând sprijinul neconditionat al principiilor universale de drept international, au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

 

Pentru scopurile prezentului protocol aditional, terorismul reprezintă acele infractiuni prevăzute în conventiile si protocoalele Natiunilor Unite privind combaterea terorismului.

 

ARTICOLUL 2

 

În baza Acordului CEMN si a prezentului protocol aditional si în conformitate cu legislatiie nationale, precum si cu angajamentele internationale ale statelor lor, părtile vor coopera pentru prevenirea, descoperirea, reprimarea, divulgarea si investigarea actelor de terorism.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părtile îsi vor stabili autoritatea/autoritătile competentă/competente si/sau punctul/punctele de contact prin intermediul cărora să fie asigurată comunicarea directă.

2. În termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului protocol aditional pentru fiecare parte, aceasta va înainta depozitarului o listă cuprinzând numele si coordonatele autoritătii/autoritătilor competente si ale punctului/punctelor său/sale de contact. Părtile vor informa depozitarul asupra oricăror modificări survenite în această listă.

 

ARTICOLUL 4

 

1. În vederea aplicării prezentului protocol aditional, părtile vor actiona în conformitate cu art. 5 din Acordul CEMN si cu Protocolul aditional la Acordul CEMN, semnat la Kiev la 15 martie 2002.

2. Dacă este necesar, părtile, în regim de urgentă, vor stabili linii de comunicare, vor realiza consultări si întâlniri

ordinare sau extraordinare.

 

ARTICOLUL 5

 

În cadrul Acordului CEMN si al prezentului protocol aditional, părtile vor realiza schimburi de informatii de interes reciproc, în mod special referitoare la:

a) acte de terorism care sunt pregătite si îndreptate împotriva sefilor de state, persoanelor aflate sub protectie internatională, membrilor misiunilor diplomatice si ai consulatelor, oficialilor organizatiilor interguvernamentale internationale, împotriva participantilor la vizite de stat, precum si la evenimente nationale/internationale si împotriva altor oficiali si civili;

b) organizatii teroriste, grupuri si persoane care reprezintă o amenintare la adresa securitătii statelor lor, precum si la legăturile dintre astfel de organizatii teroriste, grupuri si persoane;

c) atentate teroriste si actiuni îndreptate împotriva suveranitătii si integritătii teritoriale a statelor părtilor;

d) acte de terorism si amenintări cu comiterea unor astfel de acte pe teritoriul statelor părtilor, îndreptate împotriva unitătilor si facilitătilor economice, tehnologice si ecologice, în special împotriva acelora de importantă vitală;

e) organizatii teroriste si grupări care actionează pe teritoriile statelor părtilor, membrii, liderii, tacticile si metodele acestora, precum si la persoane implicate ori care sustin activitătile unor astfel de grupări sau organizatii;

f) organizatii si institutii care sprijină terorismul, mecanismele, amploarea si directiile acestui sprijin;

g) trafic ilicit de arme, inclusiv munitie, substante explozive si dispozitive, surse si materiale nucleare si radioactive, arme chimice si biologice, precum si componentele acestora, realizat de către persoane si grupări de crimă organizată, si la canalele folosite pentru transportul ilegal al acestora pe teritoriul statelor părtilor;

h) canale si surse suspecte si descoperite, folosite pentru sustinerea financiară, logistică sau sub alte forme de sprijinire materială a grupurilor si organizatiilor teroriste;

i) practică si reglementări legislative privind combaterea terorismului.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor initia si vor desfăsura o strânsă cooperare în special pentru:

a) reprimarea pregătirii si producerii actelor de terorism, precum si a acordării teroristilor a oricărei forme de sprijin,

inclusiv de natură financiară;

b) refuzul de a acorda găzduire celor care finantează, planifică, sprijină sau comit acte de terorism;

c) descoperirea si distrugerea locurilor folosite pentru antrenarea teroristilor, planificarea si pregătirea actelor de terorism, dacă sunt prezentate dovezi clare în acest sens;

d) prevenirea deplasării si anihiliarea căilor de transport ale teroristilor si grupurilor teroriste;

e) depistarea si identificarea structurilor folosite de către grupuri sau organizatii teroriste pentru acoperirea activitătilor lor;

f) prevenirea, descoperirea si reprimarea sprijinului financiar, a livrărilor de arme si munitii, de substante explozive si dispozitive, de surse si materiale nucleare si radioactive, de arme chimice si biologice, precum si de componente ale acestora, ca si a acordării oricărei forme de asistentă oricărei persoane si organizatii în vederea planificării, pregătirii si comiterii actelor de terorism.

Părtile se vor informa asupra rezultatelor actiunilor coordonate.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni pregătirea de acte de terorism pe teritoriul propriilor lor state, atunci când acele acte de terorism urmează să fie comise pe teritoriul statelor celorlalte părti, precum si pentru a refuza azil celor care au planificat, au facilitat sau au participat la producerea de acte de terorism.

 

ARTICOLUL 8

 

Pentru a întări aplicarea prezentului protocol aditional, părtile pot coopera sub următoarele forme:

a) formarea, perfectionarea si îmbunătătirea deprinderilor profesionale ale personalului;

b) schimbul de informatii si de experientă privind utilizarea metodelor stiintifice si tehnologice pentru cercetările criminologice;

c) desfăsurarea în comun de forme de perfectionare, seminarii, consultări si cercetări stiintifice;

d) schimb de legislatie, analize si date statistice interne relevante;

e) orice alte forme prevăzute în Acordul CEMN.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Informatiilor si documentelor obtinute în baza prezentului protocol aditional le va fi acordat de către partea solicitantă acelasi grad de confidentialitate care se acordă informatiilor similare ale părtii solicitate.

2. Informatiile si documentele obtinute în baza prezentului protocol aditional, ca si informatiile referitoare la metodele de investigatii si tehnicile de utilizare a echipamentului sau materialelor speciale nu vor fi transmise unei terte părti fără autorizarea prealabilă a părtii care le furnizează.

3. Informatiile sau rezultatele pe care o parte le-a obtinut de la o altă parte potrivit solicitărilor formulate în baza prezentului protocol aditional nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care acestea au fost solicitate sau înaintate, fără autorizarea prealabilă, dată în scris, de către partea care le furnizează.

4. Transmiterea si protectia informatiilor clasificate vor fi realizate de către părti în conformitate cu legislatiile lor nationale si/sau cu acordurile internationale relevante.

5. Fără a aduce atingere obligatiilor internationale asumate de către statele membre CEMN, părti la Acordul CEMN si la prezentul protocol aditional, datele personale primite în baza prezentului protocol aditional vor beneficia de un nivel de protectie cel putin echivalent cu cel asigurat de partea care le furnizează.

 

ARTICOLUL 10

 

Fiecare parte va suporta cheltuielile ce îi revin din aplicarea prezentului protocol aditional, cu exceptia situatiilor în care, de comun acord, pentru fiecare caz în parte, se decide altfel.

 

ARTICOLUL 11

 

În vederea realizării cooperării prevăzute în baza prezentului protocol aditional, părtile vor folosi limba engleză în cazul procedurilor realizate în scris si limbile engleză si rusă pentru procedurile verbale, cu exceptia cazului în care, de comun acord, părtile nu convin altfel.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Aplicarea prezentului protocol aditional se realizează potrivit legislatiei statului fiecărei părti.

2. Prezentul protocol aditional nu va aduce atingere cerlorlalte obligatii internationale ale statelor părtilor.

3. Diferendele care pot apărea în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea prezentului protocol aditional vor fi solutionate de către părtile implicate, prin consultări si negocieri, în conformitate cu regulile în materie ale dreptului international.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Secretariatul International Permanent al CEMN (PERMIS) va fi depozitarul prezentului protocol aditional.

2. Prezentul protocol aditional, într-un singur exemplar original redactat în limba engleză, va fi depozitat la PERMIS al CEMN, care va transmite fiecărei părti o copie certificată.

3. PERMIS al CEMN va informa statele membre CEMN cu privire la:

a) fiecare actiune de semnare;

b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) fiecare dată privind intrarea în vigoare a prezentului protocol aditional, în conformitate cu art. 15;

d) orice alt act sau document de notificare privind prezentul protocol aditional.

 

ARTICOLUL 14

1. Prezentul protocol aditional va fi deschis spre semnare fiecărui stat membru CEMN.

2. Partea care a semnat prezentul protocol aditional nu poate să devină parte la acesta fără să fi devenit parte la Acordul CEMN.

3. Prezentul protocol aditional va fi supus ratificării, acceptării, aprobării sau aderării.

4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depozitate la depozitar.

 

ARTICOLUL 15

 

1. Prezentul protocol aditional va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data la care al treilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare a fost depus la PERMIS al CEMN.

2. Pentru fiecare parte care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul protocol aditional după data intrării acestuia în vigoare, prezentul protocol aditional va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după data depunerii de către acea parte a respectivelor instrumente.

 

ARTICOLUL 16

 

1. Oricare parte poate propune modificări la prezentul protocol aditional.

2. Aceste modificări vor fi acceptate prin consimtământul tuturor părtilor si vor intra în vigoare în conformitate cu alin. 3 si 4 ale art. 14 si cu art. 15.

 

ARTICOLUL 17

 

Oricare parte se poate retrage de la sau poate denunta prezentul protocol aditional, printr-o notificare oficială transmisă la PERMIS al CEMN. Retragerea sau denuntarea va produce efecte după 3 luni de la data la care notificarea retragerii sau denuntării a fost primită de către PERMIS al CEMN.

Drept care subsemnatii, fiind pe deplin autorizati în acest scop, am semnat prezentul protocol aditional. Încheiat la Atena, Grecia, la 3 decembrie 2004, într-un singur exemplar, redactat în limba engleză.

 

Pentru Guvernul Republicii Albania

Pentru Guvernul Republicii Armenia

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan (cu declaratie si rezerve)

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria

Pentru Guvernul Georgiei

Pentru Guvernul Republicii Elene

Pentru Guvernul Republicii Moldova

Pentru Guvernul României

Pentru Guvernul Federatiei Ruse

Pentru Guvernul Serbiei si Muntenegrului

Pentru Guvernul Republicii Turcia

Pentru Guvernul Ucrainei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Oboga si Morunglav, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare, situate pe raza administrativteritorială a comunelor Oboga si Morunglav, judetul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 689.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor de exploatare, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Oboga si Morunglav, judetul Olt, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativ vechi

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

Lungime (km)

Indicativ nou

DE 742

Oboga (DJ 643) – Râul Oltet

0+000+3+660

3,660

DC 2A

DE 1723

Râul Oltet – Morunglav (DJ 644)

0+000+0+985

0,985

 

 

TOTAL:

 

 

4,645