MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

29. – Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul de Interne

 

31. – Ordonantă pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

32. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

97. – Ordonantă de urgentă privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.026/C. – Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul de Interne

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul

Administratie  si Internelor”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si/sau juridice de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin unitătile sale, se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) Prestarea în regim de urgentă a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice si/sau juridice.

(3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat si se achită la unitătile Trezoreriei Statului, în conditiile legii.

(4) În situatia în care prestatiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unitătile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însotite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unitătile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată si stampilă că serviciile nu au fost efectuate.

(5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”

3. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă.

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul de Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 29.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice si juridice de Ministerul Administratiei si Internelor, prin unitătile sale, si taxele percepute pentru desfăsurarea acestor activităti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Personalul militar din Ministerul Apărării Nationale, care desfăsoară, în afara teritoriului statului român, misiunile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român sau alte activităti, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 8.“

2. La anexa nr. 8 “Drepturile bănesti ale personalului din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si din Ministerul Justitiei, care desfăsoară misiuni în străinătate“, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. Personalul militar din Ministerul Apărării Nationale, care participă la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)–d) si f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, beneficiază de drepturi bănesti, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare, după cum urmează:

A. Personalul militar:

a) solda lunară compusă din:

– solda de functie prevăzută prin ordinul de numire sau avută anterior, dacă este mai mare;

– solda gradului pe care îl are;

– diferenta soldei de grad;

– solda de merit;

– indemnizatia de comandă;

– gradatiile la care are dreptul;

– indemnizatia de dispozitiv;

b) indemnizatiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare;

c) premiul anual.

B. Personalul civil:

a) salariul de bază si componentele acestuia;

b) indemnizatia de dispozitiv;

c) indemnizatiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare;

d) premiul anual.

C. Personalul militar si civil:

a) un spor lunar de până la 100%, aplicat la solda lunară/salariul de bază, stabilit cu aprobarea ministrului apărării nationale, pentru fiecare misiune în parte;

b) o primă de campanie, egală cu solda lunară/salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăsurării misiunii si se plăteste la plecarea în zona de operatii sau de dislocare.“

Art. II. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante, prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, nu se aplică personalului Ministerului Apărării Nationale.

Art. III. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Centrele de permanentă se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localităti din mediul urban sau rural în care directiile de sănătate publică, respectiv directiile medicale din ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuitătii asistentei medicale primare.“

2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) centrele de permanentă organizate în cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, care se înfiintează în zonele stabilite de directiile medicale din structura ministerelor si institutiilor respective, cu acordul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.“

3. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) centrele de permanentă organizate în cadrul ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, pentru care conditiile necesare functionării, inclusiv dotarea cu medicamente si materiale sanitare pentru trusele de urgentă, se asigură de ministerele si institutiile centrale în structura cărora se organizează centrele respective.“

4. La articolul 7, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă, în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanentă, precum localităti izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori si cu un număr redus de medici, conform unui program stabilit de medicii respectivi cu directia de sănătate publică judeteană.“

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Centrele de permanentă vor functiona cu un număr de minimum 3 medici de familie, care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.

(2) În situatia în care medicii de familie nu pot fi asigurati din unitătile administrativ-teritoriale respective sau din unitătile sanitare apartinând ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, pot participa la asociere medici din unitătile administrativ-teritoriale, altele decât cele arondate centrului.

(3) Directiile de sănătate publică, respectiv directiile medicale din ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanentă un medic coordonator dintre medicii de familie asociati.“

6. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.“

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – Centrul de permanentă este deservit de ambulantele celei mai apropiate substatii a serviciului judetean de ambulantă, respectiv de serviciile de ambulantă organizate de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, care au înfiintate centre de permanentă.“

8. La articolul 12, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) numărul de telefon al substatiei serviciului judetean de ambulantă, respectiv al celui mai apropiat serviciu de ambulantă organizat de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie.“

9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – Dispozitiile referitoare la functionarea centrelor de permanentă din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.“

Art. II. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 32.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români

 

Având în vedere faptul că realizarea reformei institutionale privind administratia publică a impus reorganizarea activitătii structurilor de stare civilă si a structurilor de evidentă informatizată a persoanelor, prin a căror fuziune s-au constituit noi structuri – serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor – organizate la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti,

tinând cont de aceste modificări structurale, de cele de ordin legislativ, precum si de importanta deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetătenii români, aspecte care impun cu necesitate adoptarea unui instrument juridic ale cărui coordonate principale să fie: introducerea unor noi principii în evidenta populatiei; dinamica miscării populatiei, atât în tară, cât si peste hotare; schimbarea criteriilor privind domiciliul, resedinta si punerea în legalitate a cetătenilor români, în interesul rezolvării operative si corecte a tuturor situatiilor existente; stabilirea unor noi termene de valabilitate a actelor de identitate, care să permită identificarea corectă a cetătenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identitătii, diminuarea birocratiei existente până în prezent în relatiile autoritătilor cu cetătenii,

luând în considerare situatia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, determinată de implicatiile inexistentei unui cadru juridic eficient, adaptat la realitătile societătii românesti, si pentru respectarea dreptului fiecărui cetătean de a-si stabili în mod neîngrădit locul de domiciliu sau resedinta, care presupune adoptarea unor măsuri urgente,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

 

Art. 1. – Prezenta ordonantă de urgentă constituie cadrul care reglementează evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice si institutiile statului de drept.

Art. 2. – (1) Evidenta cetătenilor români reprezintă un sistem national de înregistrare si actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii populatiei, miscării acesteia si comunicării de date, în interesul cetătenilor, al statului si al institutiilor publice.

(2) Evidenta cetătenilor români se tine după principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, împreună cu serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, în Registrul permanent de evidentă a populatiei din cadrul Sistemului national informatic de evidentă a populatiei.

(3) Pentru cetătenii români care au domiciliul în străinătate, evidenta acestora se tine după principiul ultimului domiciliu avut în tară si după resedinta declarată în România.

Art. 3. – Sistemul national informatic de evidentă a populatiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., este administrat de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare C.N.A.B.D.E.P., si reprezintă ansamblul activitătilor desfăsurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, eliberarea si evidenta documentelor de stare civilă, a cărtilor de identitate, a cărtilor de alegător si a altor documente necesare persoanei în relatiile cu statul.

Art. 4. – Registrul permanent de evidentă a populatiei, denumit în continuare R.P.E.P., este componenta principală a S.N.I.E.P. si reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetătenilor români, rezultate în urma procesării automate, într-o conceptie unitară, în scopul cunoasterii numărului, structurii si miscării populatiei pe teritoriul tării.

Art. 5. – (1) Întocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din R.P.E.P. se fac de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, si de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor.

(2) Administrarea bazelor de date integrate, precum si producerea cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător, în sistem informatizat, se realizează de către C.N.A.B.D.E.P.

(3) Continutul R.P.E.P. se aprobă si se modifică prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

(4) R.P.E.P. functionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

(5) Cetătenii români sunt înregistrati în R.P.E.P. la nastere, pe baza datelor de stare civilă din actele de nastere.

Art. 6. – (1) Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică.

(2) Codurile numerice personale sunt generate si administrate prin mijloace informatice de către C.N.A.B.D.E.P., care emite si distribuie anual către serviciile publice comunitare judetene de evidentă a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor al municipiului Bucuresti si Directia generală afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe listele continând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.

(3) Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la nastere, un C.N.P. care se înscrie în actele si certificatele de stare civilă si se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si în R.P.E.P.

(4) Atribuirea C.N.P. se face, în tară, de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, iar în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (2).

(5) Pentru situatii de exceptie, la solicitarea institutiilor publice mentionate la alin. (2), C.N.A.B.D.E.P. generează coduri numerice personale suplimentare, în vederea atribuirii persoanelor fizice, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(6) Gestionarea si verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor sub coordonarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, actualizarea, valorificarea si administrarea datelor din R.P.E.P.

 

Art. 7. – Activitatea de evidentă a persoanelor este organizată pe trei niveluri:

a) la nivel central, de către Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;

b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de către serviciile publice comunitare judetene de evidentă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) la nivel local si al sectoarelor municipiului Bucuresti, de către serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor.

Art. 8. – (1) Actualizarea datelor din R.P.E.P. se realizează de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si de serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităti, potrivit atributiilor ce le revin, în situatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Autoritătile prevăzute la alin. (1) sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;

b) Ministerul Justitiei, pentru cei care dobândesc sau pierd cetătenia română;

c) instantele judecătoresti, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificări intervenite ca urmare a divortului si pentru cei supusi interdictiei de a părăsi o localitate sau de a se afla într-o localitate, în temeiul hotărârilor judecătoresti care au rămas definitive si irevocabile;

d) Directia generală de pasapoarte, pentru cei care dobândesc sau detin statutul de cetătean român cu domiciliul în străinătate.

Art. 9. – (1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea specială si nu pot fi prelucrate decât în conditiile prevăzute de aceasta.

(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, communicate din R.P.E.P., sunt obligati să utilizeze datele numai pentru destinatia stabilită si să asigure protectia acestora, în conditiile legii.

Art. 10. – (1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.P.E.P., la cererea persoanelor fizice si juridice, se face cu plată, în conditiile stabilite de lege.

(2) Comunicarea unor date din R.P.E.P. în cadrul unor actiuni de interes public si achitarea taxelor corespunzătoare se fac pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, si beneficiar.

(3) Pentru actiuni de interes public care necesită comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii unor obligatii legale ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, furnizarea datelor din R.P.E.P. se face de către C.N.A.B.D.E.P. si structurile sale teritoriale.

(4) Furnizarea datelor cu caracter personal prevăzute la alin. (3) se face în conditiile stabilite de lege, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor, prin C.N.A.B.D.E.P., si beneficiar.

(5) Protocoalele prevăzute la alin. (2) si (4) contin în mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livrează si măsurile de protectie si securitate a datelor prevăzute de lege.

(6) Se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările în R.P.E.P. sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, în scopul exercitării atributiilor legale, de către:

a) institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice, securitătii nationale si justitiei;

b) institutiile publice cu atributii în domeniul realizării creantelor bugetare prin modalitătile de executare silită prevăzute de lege;

c) casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

e) institutiile cu atributii în domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a bătrânilor;

f) alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Actele de identitate

 

Art. 11. – (1) Actul de identitate este documentul care se eliberează, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, cetăteanului român si cu care se face dovada identitătii, a domiciliului si, după caz, a resedintei titularului acestuia. Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin act de identitate se întelege cartea de identitate si cartea de identitate provizorie.

Art. 12. – Dovada identitătii si a cetăteniei române în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al părintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului său legal, precum si cu documentele prevăzute la art. 27.

Art. 13. – (1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedintă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdictie, a reprezentantului său legal.

(2) Minorul poate depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, personal ori însotit de unul dintre părinti sau, după caz, de reprezentantul său legal.

(3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă formularul-tip pe care cetătenii români îl completează pentru obtinerea unui act de identitate si care contine informatiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.P.E.P.

(4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezenta lucrătorului serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor si trebuie să fie însotită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a stării civile, a cetăteniei române, a domiciliului si, după caz, a resedintei.

(5) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării documentelor prevăzute la alin. (4), solicitantii vor prezenta un alt document oficial pentru certificarea identitătii. În lipsa unui astfel de document este necesară declaratia unei rude sau, în lipsă, a unei alte persoane care să certifice identitatea solicitantului. Declaratia trebuie să fie autentificată în conditiile Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(6) În situatia cetătenilor români care au domiciliul în România si se află temporar în străinătate, eliberarea cărtii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din tara respectivă.

(7) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor.

Art. 14. – (1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligatia să solicite serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele mentionate la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).

(2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

Art. 15. – (1) Minorilor care la împlinirea vârstei de 14 ani se găsesc internati, în conditiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistentă socială li se eliberează acte de identitate prin grija acestor servicii de către serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor din raza teritorială de competentă.

(2) În situatia în care părintii celor prevăzuti la alin. (1) nu sunt cunoscuti sau nu pot fi identificati, la rubrica “Domiciliu“ se înscrie adresa centrului respectiv.

Art. 16. – (1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:

a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;

b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14–18 ani, termenul de valabilitate a cărtii de identitate este de 4 ani;

c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18–25 ani, termenul de valabilitate a cărtii de identitate este de 7 ani;

d) cărtile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.

(2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

Art. 17. – (1) Orice modificări, adăugări sau mentiuni,altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către lucrătorii de politie sau de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, după caz.

(3) Politistul care constată una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) este obligat să retină actul de identitate respectiv si să-l depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidentă a persoanelor.

Art. 18. – (1) Serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părintilor, data ori locul nasterii;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localitătilor si străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiintării localitătilor sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla în anumite localităti;

i) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

j) în cazul schimbării sexului;

k) în cazul anulării;

l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

(2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b)–k), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor eliberarea unei noi cărti de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).

(3) Cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia să solicite serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor eliberarea unei noi cărti de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).

Art. 19. – (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărtii de identitate;

b) în cazul cetătenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor, dar nu poate depăsi un an.

Art. 20. – Pe actul de identitate se fac mentiuni numai de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, referitoare la stabilirea resedintei, iar în baza comunicării scrise a organelor abilitate, si cu privire la interdictia de a se afla în anumite localităti sau de a părăsi localitatea de domiciliu.

Art. 21. – (1) Actul de identitate al persoanei fizice retinute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se păstrează de către administratia aresturilor ori a penitenciarelor si se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.

(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate în institutii de reeducare si de protectie socială se păstrează pe durata internării de către administratia acestor institutii.

Art. 22. – (1) Titularii actelor de identitate, precum si autoritătile publice prevăzute la art. 21 sunt obligati să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.

(2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice si autoritătile publice mentionate în alin. (1) la unitatea de politie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedintă.

(3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.

Art. 23. – (1) Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună, în cel mai scurt timp posibil, la cea mai apropiată unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidentă a persoanelor.

(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

Art. 24. – (1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut în afara cazurilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Este interzisă darea, primirea sau solicitare actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru încredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.

 

CAPITOLUL IV

Domiciliul si resedinta

 

Art. 25. – (1) Domiciliul unei persoane fizice este la adresa unde ea îsi are locuinta statornică.

(2) Cetătenii români au dreptul să-si stabilească sau să-si schimbe, în mod liber, domiciliul ori resedinta, cu exceptia cazurilor expres prevăzute de lege.

(3) Cetătenii români nu pot avea în acelasi timp decât un singur domiciliu si/sau o singură resedintă. În cazul în care acestia detin mai multe locuinte, îsi pot stabili domiciliul sau resedinta în oricare dintre ele.

Art. 26. – (1) Domiciliul minorului este la părintii săi sau la acela dintre părinti la care el locuieste statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal, în cazul în care se află sub tutelă.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si în cazul persoanei fizice puse sub interdictie.

Art. 27. – Dovada domiciliului se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) acte încheiate în conditiile de validitate prevăzute de legislatia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaratia scrisă de primire în spatiu a găzduitorului, însotită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică;

c) declaratia pe propria răspundere a solicitantului, însotită de nota de verificare a politistului de ordine publică, prin care se certifică existenta unui imobil, faptul că solicitantul locuieste efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se dă si se semnează de către părinti sau de către reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

Art. 28. – Declaratia scrisă de primire în spatiu a găzduitorului poate fi dată în fata lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Art. 29. – Resedinta este adresa la care persoana fizică locuieste temporar mai mult de 15 zile, alta decât cea de domiciliu.

Art. 30. – (1) Persoana care locuieste temporar, în mod neîntrerupt, mai mult de 15 zile la o altă adresă decât cea de domiciliu este obligată să solicite serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor înscrierea în actul de identitate a mentiunii de stabilire a resedintei.

(2) Mentiunea de stabilire a resedintei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cât persoana locuieste în mod efectiv la adresa declarată ca resedintă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.

Art. 31. – (1) Pentru înscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate si cu documentele prevăzute la art. 27.

(2) Se exceptează de la obligatia prevăzută la alin. (1):

a) persoana care locuieste la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;

b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Art. 32. – Mentiunea privind resedinta se completează pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate.

Art. 33. – (1) Persoanelor fizice care nu posedă act de identitate si sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în unităti de ocrotire si de protectie socială, în scoli de reeducare sau în alte institutii li se pot elibera acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau resedinta la adresa institutiei respective.

(2) În situatia în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), institutiile respective sunt obligate să anunte imediat unitatea de politie pe raza căreia îsi desfăsoară activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor în vederea stabilirii identitătii lor.

Art. 34. – În cazul în care mentiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a resedintei s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această mentiune este nulă de drept.

Art. 35. – Persoana care găzduieste o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 15 zile, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

Art. 36. – (1) Evidenta locatarilor prin cartea de imobil se tine în următoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unităti locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) destinate cazării în comun;

b) care servesc total sau partial ca locuintă.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unitătilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare sau locuintelor destinate exclusiv personalului acestora, precum si, după caz, membrilor familiilor si persoanelor aflate în îngrijirea acestora.

Art. 37. – (1) Organizarea activitătii de tinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administratiei si Internelor, prin unitătile de politie.

(2) Cartea de imobil se întocmeste si se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociatia de proprietari; în cazul asociatiei de proprietari, responsabilul cărtii de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv.

(3) Păstrarea, actualizarea si utilizarea datelor din cartea de imobil de către persoana desemnată în acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Responsabilul cărtii de imobil are obligatia să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au resedinta în imobilul respectiv si să o prezinte, la cerere, politistilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor.

(5) Cartea de imobil se întocmeste într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cărtii de imobil.

Art. 38. – (1) Persoanele care îsi schimbă domiciliul sau îsi stabilesc resedinta sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuintă în termen de 15 zile de la mutare.

(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărtii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărtii de imobil.

Art. 39. – La hoteluri si în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, după caz.

Art. 40. – (1) În cazul în care, în conditiile legii, se schimbă denumirea unor unităti administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităti administrativ-teritoriale, precum si în situatia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărtii de identitate si a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se suportă din bugetele unitătilor administrativteritoriale respective.

(2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor retinute sau arestate care nu posedă asemenea documente si care nu dispun de mijloace financiare, precum si persoanelor cu handicap si celor fără venituri, seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate.

(3) Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamitătilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre si care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidentă a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori îsi au resedinta, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situatii.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 41. – Încălcarea dispozitiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contraventională sau penală a persoanelor vinovate.

Art. 42. – Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (2) si (3), art. 23 si art. 37 alin. (4), cu amendă de la 25 lei (RON) la 50 lei (RON);

b) nerespectarea dispozitiilor art. 24, 38 si 39, cu amendă de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);

c) nerespectarea dispozitiilor art. 30 alin. (1) si art. 35, cu amendă de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON).

Art. 43. – Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 42 si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor si de către politisti.

Art. 44. – Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 45. – Evidenta manuală a cetătenilor români constituită pentru perioada 15 iulie 1949 – 1 iulie 2000, pe bază de fise si registre, aflată în conservare la Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, se exploatează si se utilizează în continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor interesate, în conditiile legii.

Art. 46. – (1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.

(2) În cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face mentiune despre aceasta în cerere de către lucrătorul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor care primeste cererea.

Art. 47. – Forma si continutul actelor de identitate, autocolantului privind stabilirea resedintei si cărtii de imobil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a C.N.A.B.D.E.P.

Art. 48. – (1) În scopul asigurării resurselor financiare pentru materialele necesare producerii documentelor prevăzute la art. 3, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri si cheltuieli al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

(2) În scopul asigurării resurselor financiare necesare achizitionării echipamentelor de calcul si programelor software licentiate, utilizate pentru producerea cărtilor de identitate si a cărtilor de alegător, precum si pentru încheierea si derularea contractelor de service la aceste echipamente, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.B.D.E.P.

(3) Dotarea C.N.A.B.D.E.P. si a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu materialele necesare îndeplinirii atributiilor legale se realizează, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia internă si din import.

(4) Tehnica, echipamentele, aparatura, softul si materialele procurate din import în scopul prevăzut la alin. (1) sunt scutite de la plata taxelor vamale.

Art. 49. – (1) C.N.A.B.D.E.P., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunică directiilor judetene de statistică sau, după caz, Directiei regionale de statistică a municipiului Bucuresti datele necesare pentru statistica demografică, referitoare la persoanele fizice care îsi schimbă domiciliul ori resedinta dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritorială în alta.

(2) Schimbările intervenite în denumirea unor unităti administrativ-teritoriale, precum si situatiile de reorganizare sau de trecere în alt rang a unei unităti administrativteritoriale sunt comunicate C.N.A.B.D.E.P. de către structura de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

(3) Schimbările prevăzute la alin. (1) si (2) se comunică în sistem informatic, periodicitatea si circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administratiei si Internelor de comun acord cu Institutul National de Statistică.

(4) Înfiintarea, desfiintarea sau schimbarea denumirii străzilor, făcută în conditiile legii, este comunicată birourilor judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor sau, după caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti, de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(5) Datele prevăzute la alin. (4) se comunică în scris, anexându-se copia hotărârii prin care s-a înfiintat, s-a desfiintat sau s-a schimbat denumirea străzilor.

Art. 50. – Ministerul Administratiei si Internelor elaborează, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă, norme metodologice de aplicare unitară a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 51. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul adoptă, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care să asigure actualizarea R.P.E.P.

Art. 52. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 97.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004

 

Văzând Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. – Regulamentul privind modul de constituire, organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.856/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) va avea următorul

cuprins:

“a) 2 membri, de către conducătorul unitătii, inclusiv dintre functionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justitiei;“

2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În unitătile unde nu sunt ofiteri cu gradul profesional de cel putin inspector sef principal, presedintele comisiei poate fi desemnat un functionar public cu grad profesional mai mic, iar în cazul când sesizările vizează functionari publici cu grad profesional mai mare decât al presedintelui comisiei de disciplină desemnat, acestea vor fi trimise comisiei de disciplină din cadrul  Administratiei Nationale a Penitenciarelor.“

3. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Sesizările îndreptate împotriva functionarilor publici care detin functii de conducere în cadrul sistemului penitenciar, indiferent de unitatea în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, se adresează comisiei de disciplină din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.“

4. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Sesizarea se poate face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data luării la cunostintă despre fapta săvârsită de către persoanele prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârsirii faptei care constituie abatere disciplinară.“

5. La articolul 33, alineatul (6) se abrogă.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Administratia Natională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 1.026/C.