MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 642         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. – Ordonantă de urgentă privind asigurarea calitătii educatiei

 

101. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială “Automobile Dacia“ – S.A.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind asigurarea calitătii educatiei

 

Luând în considerare necesitatea asigurării calitătii educatiei, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi institutionale a calitătii educatiei si protectia beneficiarului de educatie,

tinând cont de necesitatea schimbării situatiei actuale când România se numără printre foarte putinele tări europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calitătii educatiei,

având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează asigurarea calitătii educatiei.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică tuturor organizatiilor furnizoare de educatie care operează pe teritoriul României.

Art. 2. – În întelesul prezentei ordonante de urgentă:

a) educatia se referă la programele si activitătile de formare academică sau profesională initială si continuă.

b) organizatia furnizoare de educatie este o institutie de învătământ, o organizatie nonguvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfăsoară activităti ori programe legal autorizate de formare initială sau continuă;

c) programele de studii concretizează oferta educatională a unei organizatii furnizoare de educatie;

d) beneficiarii directi ai educatiei sunt elevii si studentii, precum si persoanele adulte cuprinse într-o formă de educatie;

e) beneficiarii indirecti ai educatiei sunt angajatorii, angajatii, familiile beneficiarilor directi si, într-un sens larg, întreaga societate;

f) cadrul national al calificărilor cuprinde în mod progresiv si corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învătare. Cadrul national al calificărilor este comparabil si compatibil cu cel european corespunzător.

Art. 3. – (1) Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute asteptările beneficiarilor, precum si standardele de calitate.

(2) Evaluarea calitătii educatiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizatie furnizoare de educatie si programul acesteia îndeplinesc standardele si standardele de referintă. Atunci când evaluarea calitătii este efectuată de însăsi organizatia furnizoare de educatie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calitătii este efectuată de o agentie natională sau internatională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calitătii educatiei este realizată printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitătii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizatia furnizoare de educatie satisface standardele de calitate. Asigurarea calitătii exprimă capacitatea unei organizatii furnizoare de a oferi programe de educatie, în conformitate cu standardele anuntate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătătirea continuă a calitătii educatiei.

(4) Controlul calitătii educatiei în institutiile de învătământ prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal presupune activităti si tehnici cu caracter operational, aplicate sistematic de o autoritate de inspectie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătătirea calitătii educatiei presupune evaluare, analiză si actiune corectivă continuă din partea organizatiei furnizoare de educatie, bazată pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea celor mai relevante standarde de referintă.

Art. 4. – (1) Acreditarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studiu este parte a asigurării calitătii.

(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calitătii prin care se certifică respectarea standardelor predeterminate, pentru înfiintarea si functionarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studii.

Art. 5. – (1) Calitatea educatiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice institutie, organizatie sau unitate de învătământ, precum si pentru angajatii acesteia. Predarea si învătarea de calitate contribuie la dezvoltarea personală a elevilor, studentilor si a altor beneficiari de educatie, la bunăstarea societătii si la păstrarea si ameliorarea mediului.

(2) Politicile promovate de Ministerul Educatiei si Cercetării si strategiile specifice de aplicare a acestora contribuie la evaluarea, asigurarea, controlul si îmbunătătirea permanentă a calitătii educatiei. Finantarea din surse publice a educatiei se face, în primul rând, în functie de calitate.

(3) Institutiile de învătământ trebuie să functioneze astfel încât prin calitatea activitătii să satisfacă încrederea publică, iar învătământul să se afirme ca bun public.

(4) Politicile de asigurare a calitătii educatiei din România sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel european si mondial.

Art. 6. – (1) La nivel de organizatie furnizoare de educatie si la nivel de sistem educational, prezenta ordonantă de urgentă are ca obiective principale:

a) îmbunătătirea calitătii educatiei prin stabilirea si implementarea de mecanisme institutionale si procedurale de evaluare, asigurare, control si îmbunătătire a calitătii;

b) producerea si diseminarea de informatii sistematice, coerente si credibile, public accesibile despre calitatea educatiei, oferite de diferitele organizatii prezente pe piata educatională din România;

c) protectia beneficiarilor de educatie;

d) crearea unei culturi a calitătii la nivelul organizatiei furnizoare de educatie;

e) fundamentarea politicilor si strategiilor sectoriale în domeniul educatiei.

(2) În cadrul învătământului superior, evaluarea comparativă transinstitutională a programelor de studii universitare are drept consecintă finantarea diferentiată, în functie de calitatea diferită a programului oferit, si conditionează accesul institutiilor de învătământ superior la granturi de cercetare.

 

CAPITOLUL II

Metodologia asigurării calitătii educatiei

 

Art. 7. – (1) Asigurarea calitătii educatiei este centrată preponderent pe rezultatele învătării.

(2) Rezultatele învătării sunt exprimate în termeni de cunostinte, competente, valori si atitudini care se obtin prin parcurgerea si finalizarea unui nivel de învătământ sau program de studii.

Art. 8. – (1) Metodologia asigurării calitătii în educatie se bazează pe relatiile ce se stabilesc între următoarele componente:

a) criterii;

b) standarde si standarde de referintă;

c) indicatori de performantă;

d) calificări.

(2) Calitatea în educatie este asigurată prin următoarele procese:

a) planificarea si realizarea efectivă a rezultatelor asteptate ale învătării;

b) monitorizarea rezultatelor;

c) evaluarea internă a rezultatelor;

d) evaluarea externă a rezultatelor;

e) îmbunătătirea continuă a rezultatelor în educatie.

(3) Componentele si procesele de asigurare a calitătii si relatiile dintre ele se diferentiază în functie de:

a) nivelul de învătământ si, după caz, al calificării;

b) tipul organizatiei furnizoare de educatie;

c) tipul programului de studii.

Art. 9. – În întelesul prezentei ordonante de urgentă:

a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare si functionare a unei organizatii furnizoare de educatie.

b) Standardul reprezintă descrierea cerintelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităti în educatie.

c) Standardul de referintă reprezintă descrierea cerintelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităti de către o organizatie furnizoare de educatie, pe baza bunelor practici existente la nivel national, european sau mondial.

d) Indicatorul de performantă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităti desfăsurate de o organizatie furnizoare de educatie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referintă.

e) Calificarea este rezultatul învătării obtinut prin parcurgerea si finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.

Art. 10. – Asigurarea calitătii educatiei se referă la următoarele domenii si criterii:

A. Capacitatea institutională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

a) structurile institutionale, administrative si manageriale;

b) baza materială;

c) resursele umane;

B. Eficacitatea educatională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale învătării, concretizată prin următoarele criterii:

a) continutul programelor de studiu;

b) rezultatele învătării;

c) activitatea de cercetare stiintifică sau metodică, după caz;

d) activitatea financiară a organizatiei;

C. Managementul calitătii, care se concretizează prin următoarele criterii:

a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitătii;

b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodică a programelor si activitătilor desfăsurate;

c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învătării;

d) proceduri de evaluare periodică a calitătii corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate învătării;

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calitătii;

g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, după caz, certificatele, diplomele si calificările oferite;

h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitătii educatiei, conform legii.

 

CAPITOLUL III

Asigurarea internă a calitătii educatiei

 

Art. 11. – (1) La nivelul fiecărei organizatii furnizoare de educatie din România se înfiintează comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii.

(2) Organizatia furnizoare de educatie elaborează si adoptă propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii.

(3) Conducătorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii este formată din 3–9 membri.

Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

(4) Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii în unitătile din învătământul preuniversitar cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanti ai corpului profesoral;

b) reprezentanti ai părintilor, în cazul învătământului prescolar, primar sau gimnazial ori ai elevilor, în cazul învătământului profesional, liceal si postliceal;

c) reprezentanti ai consiliului local.

(5) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii în cadrul institutiilor de învătământ superior cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanti ai corpului profesoral;

b) reprezentanti ai studentilor si ai absolventilor;

c) reprezentanti ai angajatorilor.

(6) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii nu pot îndeplini functii de conducere în institutia respectivă, cu exceptia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii poate fi remunerată, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(7) Pentru orice altă organizatie furnizoare de educatie, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii cuprinde următoarele categorii:

a) reprezentanti ai furnizorului;

b) reprezentanti ai beneficiarilor directi;

c) reprezentanti ai angajatorilor.

Art. 12. – Atributiile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii sunt:

a) elaborează si coordonează aplicarea procedurilor si activitătilor de evaluare si asigurare a calitătii, aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie, conform domeniilor si criteriilor prevăzute la art. 10;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educatiei în organizatia respectivă. Raportul este adus la cunostintă tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare si este pus la dispozitie evaluatorului extern;

c) elaborează propuneri de îmbunătătire a calitătii educatiei;

d) cooperează cu agentia română specializată pentru asigurarea calitătii, cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tară ori din străinătate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea externă a calitătii educatiei

 

Art. 13. – Evaluarea externă a calitătii educatiei cuprinde:

a) evaluarea capacitătii institutionale a organizatiei furnizoare de educatie;

b) evaluarea eficacitătii educationale a organizatiei furnizoare de educatie;

c) evaluarea managementului calitătii la nivel institutional;

d) evaluarea calitătii programelor de studiu oferite;

e) evaluarea concordantei dintre evaluarea internă si situatia reală;

f) evaluarea comparativă transinstitutională a unui acelasi tip de program de studiu oferit de diferite organizatii furnizoare de educatie.

Art. 14. – (1) Pentru evaluarea externă a calitătii se înfiintează Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, denumită în continuare ARACIS, si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.

(2) Pe baza acordului ARACIS, respectiv ARACIP, evaluarea externă poate fi efectuată si de alte agentii autohtone sau internationale.

Art. 15. – (1) ARACIS si ARACIP au în structura organizatorică:

a) Departamentul de acreditare;

b) Departamentul de asigurare a calitătii.

(2) Pentru evaluarea si acreditarea organizatiilor furnizoare de educatie continuă si a programelor acestora, agentiile nationale pot înfiinta departamente speciale.

Art. 16. – (1) ARACIS este o institutie publică independentă, de interes national, cu personalitate juridică si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.

(2) Sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc, la propunerea ARACIS, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. – (1) ARACIS are următoarele atributii în domeniul acreditării:

a) elaborează periodic metodologia si standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe si furnizori de învătământ superior, care se avizează de Ministerul Educatiei si Cercetării si se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) evaluează în temeiul standardelor si al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie initiativă, si propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învătământ superior si a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educatiei si Cercetării elaborează actele normative pentru înfiintarea de structuri de învătământ superior.

(2) ARACIS are următoarele atributii în domeniul asigurării calitătii:

a) formulează si revizuieste periodic, pe baza bunelor practici, standarde nationale de referintă si indicatorii de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul superior;

b) colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu ARACIP în elaborarea si promovarea de politici si strategii de actiune, pentru cresterea calitătii educatiei în România;

c) organizează anual consultări cu institutiile de învătământ superior pentru a stabili prioritătile asigurării calitătii;

d) elaborează si face publice propriile proceduri de evaluare externă a calitătii educatiei;

e) încheie cu institutii din tară si din străinătate contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calitătii programelor si furnizorilor de programe de educatie specifice învătământului superior, precum si pentru evaluarea transinstitutională a programelor similare în vederea stabilirii de ierarhizări la nivel national sau international;

f) efectuează, pe bază contractuală, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetării, evaluarea calitătii unor programe si institutii de învătământ superior;

g) face publice rezultatele evaluărilor externe;

h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare si de asigurare internă si externă a calitătii;

i) elaborează periodic, cel putin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calitătii învătământului superior din România;

j) colaborează cu agentii similare din alte tări pentru dezvoltarea si aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătătire a calitătii programelor de învătământ superior;

k) elaborează Codul de etică profesională a expertilor ARACIS;

l) publică anual un raport cu privire la propria activitate;

m) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calitătii propriei activităti în vederea pregătirii evaluării externe de către agentii similare din alte tări.

Art. 18. – În îndeplinirea atributiilor sale, ARACIS are următoarele drepturi:

a) să folosească colaboratori externi, experti în domeniul de activitate al ARACIS, remunerati conform legii;

b) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competentă si competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregăteste metodologic si îi deleagă pentru efectuarea misiunilor de evaluare externă a calitătii;

c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de experti;

d) să informeze institutia evaluată si, după caz, Ministerul Educatiei si Cercetării asupra rezultatului evaluării externe.

Art. 19. – (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri, cu functii didactice de predare în învătământul superior.

(2) La înfiintarea ARACIS, membrii Consiliului interimar sunt stabiliti după cum urmează:

a) 8 membri propusi de Ministerul Educatiei si Cercetării;

b) 7 membri proprusi de Conferinta Natională a Rectorilor.

(3) Consiliul interimar va avea în componentă si reprezentanti ai învătământului în limbile minoritătilor.

(4) Numirea membrilor, a presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului interimar se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, consiliul interimar:

a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referintă si lista de indicatori de performantă;

b) scoate la concurs posturile din organigrama ARACIS.

Candidatii pentru ocuparea acestor posturi nu pot cumula functii didactice în învătământul superior;

c) constituie propriul registru de experti pentru activitătile de acreditare si de evaluare a calitătii în învătământul superior;

d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, pentru ocuparea a 8 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani si îsi alege presedintele si vicepresedintele;

e) nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o functie de demnitate publică sau functia de rector.

(6) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se Onnoieste prin scoaterea la concurs a 8 posturi si îsi alege noul presedinte si vicepresedinte.

Art. 20. – Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistică, personalul tehnic si baza de date a Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academică. Functiile Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 21. – (1) ARACIS se finantează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:

a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calitătii;

b) taxe de autorizare si acreditare a institutiilor de învătământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS si aprobate prin hotărâre a Guvernului;

c) taxe de evaluare externă a calitătii, stabilite de ARACIS;

d) fonduri externe nerambursabile, obtinute prin participarea la programe internationale, donatii, sponsorizări, alte surse.

Art. 22. – (1) ARACIS poate face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior.

(2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internatională.

Art. 23. – Potrivit principiului subsidiaritătii, institutiile românesti de învătământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externă a calitătii fie de la ARACIS, fie de la o altă agentie înscrisă în registrul european al agentiilor de asigurare a calitătii în învătământul superior, agreată de ARACIS.

Art. 24. – (1) ARACIP este institutie publică, de interes national, în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu personalitate juridică si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.

(2) Sediul, structura organizatorică si functionarea ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) ARACIP are următoarele atributii:

a) elaborează, actualizează periodic si propune Ministerului Educatiei si Cercetării standardele, standardele de referintă si indicatorii de performantă pentru evaluarea si asigurarea calitătii în învătământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) elaborează si propune Ministerului Educatiei si Cercetării metodologia de evaluare institutională si de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c) realizează activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din învătământul preuniversitar;

d) propune Ministerului Educatiei si Cercetării înfiintarea, respectiv acreditarea, prin ordin, a institutiilor de învătământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învătământ, program de studii si calificare profesională, după caz;

e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetării, evaluarea calitătii educatiei din învătământul preuniversitar;

f) propune Ministerului Educatiei si Cercetării acreditarea organizatiilor care oferă programe de formare profesională;

g) realizează împreună cu inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerul Educatiei si Cercetării activitatea de monitorizare si control al calitătii;

h) efectuează periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea organizatiilor furnizoare de educatie acreditate;

i) face publice rezultatele evaluărilor externe;

j) elaborează manuale de evaluare internă a calitătii, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), si le supune aprobării prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

k) elaborează ghiduri de bune practici;

l) publică un raport anual cu privire la propria activitate;

m) elaborează periodic, cel putin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calitătii învătământului preuniversitar din România;

n) elaborează recomandări de îmbunătătire continuă a calitătii învătământului preuniversitar;

o) elaborează Codul de etică profesională a expertilor în evaluare si acreditare.

(4) În îndeplinirea atributiilor sale ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, experti în domeniul de activitate al agentiei, Onscrisi în registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare, remunerati conform legii.

(5) ARACIP este condusă de un presedinte si un vicepresedinte si dispune de un aparat propriu format din experti si personal administrativ, angajati prin concurs.

(6) Nu pot fi angajati ai ARACIP persoane care îndeplinesc o functie de demnitate publică.

Art. 25. – Pentru îndeplinirea obiectivelor sale ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistică, personalul si baza de date ale Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar.

Functiile Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 26. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetării, prin structurile sale, este responsabil de controlul si implimentarea măsurilor de asigurare si îmbunătătire a calitătii recomandate de ARACIP.

(2) Controlul calitătii în învătământul preuniversitar se exercită prin inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 27. – (1) Finantarea ARACIP se face integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din:

a) venituri obtinute pe bază de contract încheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetării pentru evaluarea calitătii educatiei în învătământul preuniversitar;

b) perceperea unor taxe de autorizare, acreditare si evaluare periodică, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

c) fonduri externe nerambursabile obtinute prin participarea la programe internationale;

d) donatii, sponsorizări, alte surse.

Art. 28. – (1) ARACIS si ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza transectorial politicile si strategiile aplicate în domeniul evaluării si asigurării calitătii în educatie.

(2) ARACIS si ARACIP propun Ministerului Educatiei si Cercetării proiecte de politici în domeniul asigurării calitătii.

 

CAPITOLUL V

Acreditarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor de studiu

 

Art. 29. – (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educatie se supune procesului de evaluare si acreditare, în conditiile legii, înainte de a începe să functioneze.

(2) În învătământul preuniversitar acreditarea se face la nivelul structurilor institutionale pentru fiecare nivel de învătământ, fiecare tip de program de studii si de calificare profesională, după caz.

(3) În învătământul superior acreditarea se face la nivelul structurilor institutionale pentru fiecare program din ciclul de licentă, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat si doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării, numai la cererea institutiei de învătământ superior.

(4) Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive:

a) autorizarea de functionare provizorie, care reprezintă actul de înfiintare si acordă dreptul de a desfăsura procesul de învătământ si de a organiza, după caz, admiterea la studii;

b) acreditarea, care acordă – alături de drepturile prevăzute la lit. a) – si dreptul de a emite diplome, certificate si alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetării si de a organiza, după caz, examen de absolvire.

(5) Evaluarea externă, în vederea acreditării, se declansează la cererea organizatiei care îsi propune să ofere unul sau mai multe programe de educatie initială sau continuă si se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile si criteriile prevăzute la art. 10.

(6) Standardele nationale specifice fiecărei etape de acreditare, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externă, esalonarea în timp a procesului de acreditare, precum si taxele percepute în vederea autorizării si acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agentiilor de asigurare a calitătii si a Ministerului Educatiei si Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 30. – Procedura de autorizare de functionare provizorie cuprinde următoarele activităti:

a) organizatia interesată în furnizarea de educatie elaborează un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de învătământ, tip de program de studiu si de calificare;

b) raportul de evaluare internă se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitătii împreună cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externă si de autorizare de functionare provizorie;

c) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti în evaluare si acreditare, care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin vizite la institutia solicitantă îndeplinirea standardelor pe domeniile si criteriile prevăzute la art. 10 si elaborează propriul raport de evaluare;

d) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitătii validează raportul expertilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agentia propune Ministerului Educatiei si Cercetării acordarea sau, după caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie;

e) pentru organizatiile care sunt interesate în desfăsurarea de activităti de educatie de nivel preuniversitar, autorizatia de functionare provizorie se acordă în baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

f) pentru organizatiile care sunt interesate în desfăsurarea de activităti de învătământ superior, autorizatia de functionare provizorie se acordă în baza avizului favorabil al ARACIS si al Ministerului Educatiei si Cercetării, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 31. – Procedura de acreditare cuprinde următoarele activităti:

a) organizatia autorizată să functioneze provizoriu elaborează un raport de evaluare internă folosind ca termeni de referintă standardele specifice etapei de acreditare;

b) raportul de evaluare internă se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitătii împreună cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externă si de acreditare;

c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării nu poate depăsi 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicării autorizatiei de functionare provizorie;

d) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti în evaluare si acreditare care analizează raportul de evaluare internă, verifică prin vizite la institutia solicitantă îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile si criteriile prevăzute la art. 10 si elaborează propriul raport de evaluare;

e) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitătii validează raportul expertilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agentia propune Ministerului Educatiei si Cercetării acreditarea sau, după caz, neacreditarea institutiei solicitante;

f) pentru organizatiile care desfăsoară activităti de educatie de nivel preuniversitar, acreditarea se acordă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în baza avizului ARACIP;

g) pentru organizatiile care desfăsoară activităti de învătământ superior, acreditarea se acordă prin lege, în baza avizului ARACIS si al Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 32. – (1) Organizatia furnizoare de educatie care a fost autorizată să functioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic si de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, si de a participa la programe europene, în conditiile legii.

(2) Organizatia furnizoare de educatie, acreditată, este parte a sistemului national de educatie, cu toate drepturile si obligatiile conferite de lege.

Art. 33. – (1) După obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, organizatia furnizoare de educatie implementează mecanismul de asigurare internă a calitătii si Ontocmeste rapoarte de evaluare internă a calitătii educatiei, pe care le transmite, anual, ARACIP sau ARACIS, după caz.

(2) După obtinerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calitătii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agentiei sau din propria initiativă a organizatiei furnizoare de educatie, atunci când solicită o nouă evaluare externă.

(3) Organizatia furnizoare de educatie si programele de studii acreditate ale acesteia se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agentie agreată de acestea, potrivit legii.

Art. 34. – (1) În conditiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educatiei si Cercetării, care avertizează organizatia furnizoare de educatie si acordă termenul de un an pentru aducerea activitătii educationale cel putin la nivelul standardelor nationale.

(2) Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de organizatia furnizoare de educatie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o nouă evaluare externă.

(3) Dacă si noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educatiei si Cercetării dispune:

a) încetarea scolarizării în cadrul programului respectiv de studii începând cu anul I;

b) obligarea organizatiei furnizoare de educatie să elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare internă a calitătii educatiei pentru anii de studii pentru care continuă activitatea.

(4) Organizatia furnizoare de educatie este obligată să se supună, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluări externe.

(5) Dacă si acest al treilea raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educatiei si Cercetării elaborează si promovează actul normativ prin care încetează definitiv scolarizarea în cadrul respectivului program si se reglementează situatia bazei materiale si a studentilor sau elevilor, după caz.

Art. 35. – (1) Pot desfăsura activităti de învătământ superior si pot utiliza denumirile de universitate, academie de studii sau altele similare numai institutiile de învătământ superior autorizate să functioneze provizoriu ori acreditate.

(2) Desfăsurarea de activităti de învătământ preuniversitar si universitar si eliberarea de acte de studii, în alte conditii decât cele prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă, atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovati.

(3) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de către Ministerul Educatiei si Cercetării sau de către orice altă persoană fizică ori juridică care se consideră lezată în drepturile sale prin functionarea institutiei în cauză.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 36. – (1) Organizatiile furnizoare de educatie aplică mecanismele de evaluare internă a calitătii, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, începând cu semestrul al doilea al anului scolar, respectiv universitar, 2005–2006.

(2) În anul scolar, respectiv universitar, 2005–2006 ARACIS si ARACIP experimentează metodologiile de evaluare si asigurare externă a calitătii. Până la 1 septembrie 2006, ARACIS si ARACIP elaborează un raport detaliat asupra rezultatelor experimentării.

(3) Începând cu anul scolar, respectiv universitar, 2006–2007 se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare si asigurare externă a calitătii conform prezentei ordonante de urgentă, la nivel national, tinându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare.

Art. 37 – (1) În cazul institutiilor de învătământ preuniversitar si universitar care se află în proces de autorizare de functionare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată, si, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea învătământului preuniversitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academică, respectiv Comisia Natională de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Organizatiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de functionare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 38. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se vor supune aprobării hotărârile Guvernului privind sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS si ARACIP.

Art. 39. – La 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se abrogă Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată, Ordonanta Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea învătământului preuniversitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 si art. 148 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 40. – Toate institutiile si unitătile de învătământ public care functionează la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sunt considerate acreditate si se supun procedurilor de evaluare periodică din 5 în 5 ani.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 75.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială “Automobile Dacia“ – S.A.

 

Având în vedere necesitatea reglementării urgente a unor aspecte juridice legate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială “Automobile Dacia“ – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 516/2004,

în considerarea faptului că pe rolul instantelor judecătoresti se află litigii si proceduri de executare silită, iar neadoptarea în regim de urgentă a acestei reglementări va conduce la pronuntarea unor solutii contradictorii de către instantele judecătoresti în legătură cu interpretarea si aplicarea prevederilor respectivului act normativ, cu consecinta diminuării sumelor pe care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului are obligatia de a le vărsa în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru a fi utilizate conform destinatiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială “Automobile Dacia“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 septembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 516/2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Mandatul prevăzut la alin. (1) va fi comunicat instantelor judecătoresti, la cererea acestora, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.“

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului dobândeste calitate procesuală în toate procesele si cererile cu care sunt si vor fi învestite instantele judecătoresti având ca obiect si care sunt în legătură cu sumele si pretentiile rezultate din executarea mandatului prevăzut la art. 1.

(2) La cererea Societătii Comerciale «Automobile Dacia» – S.A. sau din oficiu, instanta judecătorească sesizată cu solutionarea proceselor si cererilor prevăzute la alin. (1) va proceda la introducerea în cauză a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în toate cazurile în care constată că cererea de chemare în judecată a fost formulată numai împotriva Societătii Comerciale «Automobile Dacia» – S.A.“

3. După articolul 4 se introduc două articole noi, articolele 5 si 6, cu următorul cuprins:

“Art.5. – Prin derogare de la art. 403 si 404 din Codul de procedură civilă, contestatia la executare formulată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau de Societatea Comercială «Automobile Dacia» – S.A. împotriva executării silite pornite în temeiul hotărârii judecătoresti date în procesele si cererile prevăzute la art. 4 alin. (1) suspendă executarea silită până la data la care hotărârea judecătorească dată asupra contestatiei rămâne irevocabilă potrivit legii.

Art. 6. – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în conditiile si limitele stabilite potrivit mandatului prevăzut la art. 1, efectuează plata către Societatea Comercială «Automobile Dacia» – S.A. a sumelor prevăzute în hotărârile judecătoresti irevocabile.“

Art. II. – Procesele, cererile si procedurile de executare silită aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor continua potrivit prevederilor acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 101.