MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

106. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

107. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

727. – Hotărâre privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.

 

746. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Craiova–Filiasi între km 233+200 si km 268+390 pe teritoriul localitătilor Almăj, Brădesti si Filiasi din judetul Dolj“

 

747. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 388+100 si km 408+895–Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin“

 

748. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 408+895 si km 449+960–Lot 4, pe teritoriul localitătilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin”

 

749. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Domasnea“

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A.

 

Situatia extraordinară, prevăzută de art. 115 alin”(4) din Constitutia României, republicată, este impusă de necesitatea reglementării de urgentă, în mod unitar, a regimului bunurilor mobile si imobile pe care Compania Natională de Investitii “C.N.I.“ – S.A. le poate detine în concesiune, închiriere sau folosintă gratuită, bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, pe care să le utilizeze în conditiile actului prin care i-au fost date si pentru realizarea scopului si obiectului de activitate ale companiei.

Având în vedere veniturile proprii realizate de Compania Natională de Investitii “C.N.I.“ – S.A. din activitatea desfăsurată, se consideră oportună abilitarea companiei de a investi aceste sume în realizarea unor obiective proprii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în conditiile legii, fără a afecta desfăsurarea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează si functionează ca societate comercială pe actiuni care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si cu actul constitutiv propriu.

(3) Actul constitutiv al C.N.I. se Ontocmeste în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si ale prezentei ordonante si se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.“

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) C.N.I. poate detine în proprietate bunuri mobile si imobile, după caz.

(2) C.N.I. poate detine în concesiune si/sau în închiriere bunuri proprietate publică a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului si obiectului său de activitate în conditiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.

(3) C.N.I. poate detine în concesiune, închiriere sau în folosintă gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului si obiectului său de activitate în conditiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.“

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – C.N.I. desfăsoară activităti de interes public sau social în domeniul constructiilor, pe baza programelor aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si/sau a programelor proprii.“

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art.51. – (1) C.N.I. realizează programe-pilot de proiectare, executie si de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de solutii constructive, materiale si/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea si/sau reabilitarea termică a constructiilor existente, prevenirea si atenuarea efectelor riscurilor naturale, conform art. 3 alin. (8) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003.

(2) Programele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si se finantează din venituri proprii ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului constituite în baza prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si alte surse legal constituite.

5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) Constructiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale si/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în functie de sursa de finantare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.“

6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu beneficiarii investitiilor care îi pun la dispozitie terenuri pentru constructii, viabilizate (cu acces la utilitătile necesare: retele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică si termică si altele asemenea) si libere de orice sarcini.“

7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Pentru constructiile de interes public ori social, proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, utilitătile si dotările tehnico-edilitare aferente se realizează de către autoritătile administratiei publice locale, potrivit legii si în corelare cu programele de constructii derulate prin C.N.I.

(22) Pentru constructiile proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice derulate prin programele C.N.I., utilitătile si dotările tehnico-edilitare aferente acestora se asigură prin grija beneficiarilor.“

8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Programele de interes public sau social în domeniul constructiilor, a căror finantare se asigură prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care vor fi derulate prin C.N.I., se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.“

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art.10. – C.N.I. poate finanta din venituri proprii credite cu garantie guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, credite contractate direct de stat sau credite garantate cu bunuri detinute în proprietate, contractate cu acordul adunării generale a actionarilor, programe de investitii proprii, pentru realizarea unor constructii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în conditiile legii, cu conditia să nu afecteze desfăsurarea programelor de interes public sau social în domeniul constructiilor.“

10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“(2) Atributiile adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.N.I.“

11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Atributiile consiliului de administratie si cele ale presedintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al C.N.I.“

12. În tot cuprinsul ordonantei, denumirea “Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei“ se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului“.

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de asigurări sociale de sănătate pe baza principiilor prevăzute în Programul de guvernare,

pentru definirea statutului institutional al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, eficientizarea activitătii acesteia si a caselor de asigurări de sănătate,

si tinând cont de necesitatea completării reglementărilor actuale privind plata contributiei de asigurări sociale de sănătate, elementele ce vizează interesul public si constituie situatii de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Sunt asigurati, potrivit prezentei ordonante de urgentă, toti cetătenii români cu domiciliul în tară, precum si cetătenii străini si apatrizii care au domiciliul sau resedinta în România si fac dovada plătii contributiei la fond, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.“

2. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. si alte categorii de pensionari, numai pentru veniturile obtinute din pensii;“.

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Obligatia virării contributiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract individual de muncă sau în baza unui statut special prevăzut de lege, precum si persoanelor fizice, după caz.“

4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele juridice sau fizice la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fată de fond si dovada plătii contributiilor.“

5. Alineatul (5) al articolului 10 se abrogă.

6. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(3) CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializă. Durata acestor contracte este de un an si poate fi prelungită prin acte aditionale pentru anii următori în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.“

7. La alineatul (1) al articolului 50, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) dobânzi, donatii, sponsorizări, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS si CAS, precum si alte venituri, în conditiile legii.“

8. La alineatul (2) al articolului 51, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor din activităti desfăsurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăsoare activităti independente, dar nu mai putin de un salariu de bază minim brut pe tară, lunar, dacă este singurul venit asupra căruia se calculează contributia.“

9. Alineatul (2) al articolului 52 se completează cu următoarea formulare:

“Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială. Structura acestuia pe categorii de venituri este detaliată prin normele de încasare aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.“

10. Alineatul (3) al articolului 52 va avea următorul cuprins:

“(3) Nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de bază, potrivit prevederilor art. 13. Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată a contributiei.“

11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligatia să îsi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, sunt obligate să comunice direct casei de asigurări alese veniturile, pe baza declaratiei de asigurare, în vederea stabilirii si achitării contributiei de 6,5%. Modelul declaratiei de asigurare se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS.“

12. După alineatul (2) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Pentru lucrătorii migranti care îsi păstrează domiciliul sau resedinta în România, contributia lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate în România, iar în situatia în care nu realizează astfel de venituri, la valoarea unui salariu de bază minim brut pe tară.“

13. Alineatul (3) al articolului 53 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru persoanele care se asigură facultativ în conditiile art. 7 alin. (2) contributia lunară la fond se calculează prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a două salarii de bază minime brute pe tară pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.“

14. Alineatul (4) al articolului 53 va avea următorul cuprins:

“(4) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, să achite contributia legală lunară pe ultimii 3 ani, începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculată la salariul de bază minim brut pe tară în vigoare la data plătii.“

15. După alineatul (4) al articolului 55 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) În cazul neachitării în termen a contributiilor datorate fondului de către persoanele fizice, CNAS, prin casele de asigurări, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere, potrivit procedurilor instituite de Codul fiscal si Codul de procedură fiscală si normelor de încasare aprobate prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.“

16. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“Art.60. – (1) CNAS este institutie publică, autonomă, de interes national, cu personalitate juridică, care administrează si gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor si programelor Guvernului în domeniul sanitar si are sediul în municipiul Bucuresti, calea Călărasi nr. 248, sectorul 3.“

17. Alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“(3) CNAS functionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie si aprobat prin ordin al presedintelui CNAS. Casele de asigurări functionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutuluicadru, avizat de Consiliul de administratie al CNAS si aprobat prin ordin al presedintelui CNAS.“

18. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

“Art.62. – Pe lângă CNAS functionează consilii de experti pentru elaborarea proiectelor de acte normative, cu consultarea obligatorie a ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, precum si pentru implementarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din fond.“

19. La alineatul (1) al articolului 64, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

“s) initiază, negociază si încheie cu institutii similare documente de cooperare internatională în domeniul său de activitate.“

20. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si are rang de secretar de stat. Presedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS si în limita numărului de posturi prevăzut de lege pentru functia de secretar de stat. Presedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sănătătii.“

21. După alineatul (2) al articolului 72 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În conditiile în care la prima convocare a unei sedinte a consiliului de administratie nu se îndeplineste cvorumul prevăzut la alin. (1), presedintele CNAS, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, are dreptul să convoace o nouă sedintă în termen de maximum 7 zile, în cadrul căreia hotărârile sunt luate cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor prezenti.“

22. Articolul 73 va avea următorul cuprins:

“Art.73. – Presedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea si gestionarea fondului si reprezintă CNAS în relatiile cu tertii si pe asigurati în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate.“

23. Alineatele (2) si (3) ale articolului 74 vor avea următorul cuprins:

“(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioadă de 4 ani, si se numeste prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) Organizarea concursului si criteriile de selectie sunt stabilite de presedintele CNAS, cu avizul consiliului de administratie.“

24. Literele b) si u) ale articolului 76 vor avea următorul cuprins:

“b) avizează propriul regulament de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS;

............................................................................................

u) avizează organigrama CNAS si organigramele caselor de asigurări teritoriale, care se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS;“

25. Alineatul (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:

“(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, precum si pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite ordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunostintă persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

26. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

“Art.81. – (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiti pe bază de concurs, prin ordin al presedintelui CNAS sau, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, respectiv în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 56/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administratie al casei de asigurări si presedintele acestuia. Între CNAS si directorul general al casei de asigurări – manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management.“

27. Litera b) a articolului 85 va avea următorul cuprins:

“b) să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând a suporta penalitătile prevăzute în contract;“.

28. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

“Art.106. – (1) Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune sănătătii altei persoane răspund potrivit legii si sunt obligate să suporte cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate prin grija caselor de asigurări si constituie venituri ale fondului.

(2) Furnizorii de servicii care acordă asistenta medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidentă distinctă a acestor cazuri si au obligatia să comunice lunar casei de asigurări cu care se află în relatie contractuală documentele justificative care atestă cheltuielile efective realizate.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) În vederea vânzării pachetului minoritar de actiuni detinut de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la Societatea Comercială “Romtelecom“ – S.A., Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va încheia un contract de consultantă, cuprinzând componenta variabilă a onorariului, cu un consultant international specializat.

(2) Selectarea consultantului prevăzut la alin. (1) si încheierea contractului de consultantă se vor realiza în conditiile prevăzute de normele speciale aplicabile procesului de privatizare.

Art. 2. – Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului, cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A. se suportă după cum urmează:

a) cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A. vor fi suportate din bugetul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare, aprobat pentru anul 2005;

b) cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu titlu de pret pentru actiunile vândute, vor fi suportate de către acesta din bugetul propriu privind activitatea de privatizare, ce va fi aprobat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 727.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Craiova–Filiasi între km 233+200 si km 268+390 pe teritoriul localitătilor Almăj, Brădesti si Filiasi din judetul Dolj“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 6 Craiova–Filiasi între km 233+200 si km 268+390 pe teritoriul localitătilor Almăj, Brădesti si Filiasi din judetul Dolj“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 70.305 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia contributia Guvernului României la Împrumutul ISPA 2000/RO/16/P/PT/004, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/2001, pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sectiunii Craiova–Drobeta-Turnu Severin a drumului national DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova– Lugoj), România“, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 si la Bucuresti la 1 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 22 august 2001, aprobată prin Legea nr. 619/2001, cu modificările ulterioare, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Dolj si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 746.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 388+100 si km 408+895 – Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilizare publică de interes national “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 388+100 si km 408+895 – Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 143.350 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia contributia Guvernului României la împrumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat prin Legea nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin – Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj), România“, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Caras-Severin si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 747.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 408+895 si km 449+960 – Lot 4, pe teritoriul localitătilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj, între km 408+895 si km 449+960 – Lot 4, pe teritoriul localitătilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras- Severin“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 949.350 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia contributia Guvernului României la împrumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat prin Legea nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj), România“, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Caras-Severin si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 748.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Domasnea“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin–Lugoj între km 358+000 si km 495+800“ din cadrul obiectivului de investitie “Variantă ocolitoare Domasnea“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 2.073.577,58 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia contributia Guvernului României la împrumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat prin Legea nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea sectiunii Drobeta- Turnu Severin–Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova–Lugoj), România“, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzut la art. 1.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 749.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.