MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

37. – Ordonantă privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 

759. – Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena

 

760. – Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 

765. – Hotărâre pentru modificarea si completarea art. 16 din Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURĂRILOR

 

3.547. – Decizie privind aprobarea procesului de fuziune prin absorbtie încheiat între Societatea Comercială “OMNIASIG“ – S.A., în calitate de societate absorbantă, si Societatea Comercială “OMNIASIG ASIRAG“ – S.A. si Societatea Comercială “Asigurare-Reasigurare OMNIASIG-AGI“ – S.A., în calitate de societăti absorbite

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor  scoase din uz

2. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Avizul de functionare este documentul prin care organele din cadrul Politiei Române, desemnate prin dispozitie a inspectorului general al Politiei Române, atestă îndeplinirea de către operatorii economici care desfăsoară activităti de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a conditiilor stabilite prin prezenta ordonantă.“

3. La articolul 11, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) onorabilitate – situatia în care se găseste conducătorul activitătii autorizate, care nu trebuie să fi fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infractiuni săvârsite cu intentie si care actionează în mod etic si responsabil în raport cu beneficiarii;“.

4. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Eliberarea de către R.A.R. a autorizatiei tehnice pentru operatorii economici care desfăsoară activităti de montare, reparare si/sau verificare a aparatelor de control (tahografelor) si a limitatoarelor de viteză este conditionată de asigurarea cerintelor de obiectivitate si neutralitate a agentului economic respectiv în raport cu utilizatorii aparatelor de control (tahografelor) si ai limitatoarelor de viteză.“

5. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Eliberarea de către R.A.R. a autorizatiei tehnice pentru operatorii economici care desfăsoară activităti de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz este conditionată de prezentarea de către solicitant a avizului de functionare prevăzut la art. 1 alin. (5).

(2) Organele din cadrul Politiei Române, desemnate conform prevederilor art. 1 alin. (5), vor elibera avizul de functionare după ce verifică îndeplinirea de către operatorul economic solicitant a conditiilor stabilite prin prezenta ordonantă, în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(3) Avizul de functionare se solicită în scris, la cerere fiind obligatorie anexarea următoarelor documente:

a) o copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, din care să rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

b) cazier judiciar al asociatilor si administratorului operatorului economic solicitant;

c) împuternicire scrisă din partea administratorului operatorului economic pentru depunerea solicitării.

(4) Avizul de functionare nu se eliberează solicitantilor dacă acestia se află în una dintre următoarele situatii:

a) asociatii sau administratorul operatorului economic au fost condamnati prin hotărâri judecătoresti rămase definitive pentru infractiuni de omor, lovire si vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, furtul unui autovehicul, fals sau uz de fals;

b) operatorul economic a fost depistat anterior că desfăsoară activităti neautorizate de dezmembrare a vehiculelor.“

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – La repararea, modificarea constructivă sau reconstructia vehiculelor rutiere, în cazul interventiei la sistemele care privesc siguranta circulatiei, protectia mediului, eficienta energetică si protectia împotriva furturilor si care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE–ONU, operatorii economici prevăzuti la art. 1 pot utiliza numai echipamente, componente, entităti tehnice, piese de schimb si materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate, conform legislatiei în vigoare.“

7. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 si 52, cu următorul cuprins:

“Art.51. – (1) Operatorii economici care desfăsoară activităti de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt

obligati să elibereze pe numele proprietarului vehiculului dezmembrat un certificat de distrugere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.

(2) Se interzice comercializarea în vederea reutilizării a vehiculelor scoase din uz, predate în vederea dezmembrării, precum si a caroseriilor/sasiurilor acestora.

(3) Se interzice de asemenea comercializarea în vederea reutilizării a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entitătilor tehnice si pieselor de schimb care privesc siguranta circulatiei, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 52. – (1) Operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati:

a) să întocmească si să păstreze evidenta strictă a tuturor vehiculelor asupra cărora au derulat activitatea pentru care au fost autorizati;

b) să asigure evidenta modului de tratare a caroseriilor/sasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare;

c) să permită controlul organelor de politie desemnate si să le pună la dispozitie, la solicitare, evidentele mentionate.

(2) Evidentele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se tin în două registre distincte.

(3) Registrele prevăzute la alin. (2), cu filele numerotate si snuruite, se înregistrează la organul din cadrul Politiei Române, desemnat conform prevederilor art. 1 alin. (5), în a cărui rază de competentă teritorială îsi desfăsoară activitatea operatorul economic respectiv.

(4) Operatorii economici sunt obligati să prezinte pentru înregistrare registrele prevăzute la alin. (2), în termen de 10 zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice.“

8. La alineatul (1) al articolului 61, după litera d) se introduc trei litere noi, literele e), f) si g), cu următorul cuprins:

“e) nerespectarea prevederilor art. 51, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);

f) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON);

g) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (3) si (4), cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).“

9. Alineatul (3) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–e) se constată si se sanctionează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, autoritatea competentă în domeniul transporturilor, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. f) si g) se constată si se sanctionează de către ofiterii si agentii de politie împuterniciti în acest scop de Ministerul Administratiei si Internelor. Personalul R.A.R. împuternicit de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului să aplice contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–e) poate dispune, în functie de gravitatea faptelor, si oprirea/suspendarea temporară a activitătii sau anularea autorizatiei tehnice.“

10. În textul ordonantei se înlocuiesc următoarele sintagme:

a) “Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei“ cu “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului“;

b) “autorizatie tehnică de functionare“ cu “autorizatie tehnică“;

c) “vehicule uzate“ cu îvehicule scoase din uz“.

Art. II. – (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, operatorii economici care au ca obiect de activitate dezmembrarea de vehicule scoase din uz si cărora le-a fost eliberată de către R.A.R. autorizatia tehnică sunt obligati să solicite avizul de functionare prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări si completări

prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare. După obtinerea avizului, operatorii economici îl depun la R.A.R. si procedează conform art. 51 si 52 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare.

(2) În situatia în care se constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale precizate prin prezenta ordonantă, organul din cadrul Politiei Române refuză eliberarea avizului de functionare si comunică acest aspect R.A.R., care va dispune, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, anularea autorizatiei tehnice existente.

Art. III.– Nivelul tuturor amenzilor prevăzute de prezenta ordonantă se exprimă în lei noi.

Art. IV. – Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Producătorii agricoli si silvici organizati în societăti comerciale, societăti agricole sau în alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, sau în orice altă formă de asociere conform legislatiei în vigoare pot fi recunoscuti ca grupuri de producători, dacă au ca principal scop valorificarea productiei membrilor asociati si îndeplinesc conditiile stabilite prin prezenta ordonantă.

(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători si alte societăti agricole sau organizatii de producători decât cele prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc si respectă conditiile de recunoastere prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 2. – În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) producător – persoana fizică sau juridică care îsi valorifică productia proprie în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

b) grup de producători – o asociere de producători agricoli (uniune) care are ca scop identificarea pietelor de desfacere, adaptarea productiei si valorificarea acesteia în functie de necesitătile pietei, urmărind asigurarea calitătii produselor, concentrarea ofertei si aprovizionarea ritmică a pietei;

c) valoarea productiei comercializate – valoarea fără TVA a productiei realizate de membrii grupului de producători si valorificate prin intermediul acestuia.

Art. 3. – Grupurile de producători sunt persoane juridice de drept privat care îndeplinesc conditiile si criteriile prevăzute la art. 4–6.

 

CAPITOLUL II

Recunoasterea functionării de către autoritatea competentă

 

Art. 4. – (1) Grupurile de producători pot să solicite de la autoritatea competentă a statului recunoasterea sau recunoasterea preliminară, după caz.

(2) Autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 5. – Grupurile de producători functionează si pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.

Art. 6. – (1) Principalele criterii de recunoastere a grupului de producători sunt:

a) îndeplineste conditiile minime de recunoastere privind numărul de membri si valoarea productiei comercializate în comun, prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante;

b) permite membrilor săi să beneficieze de asistentă tehnică privind tehnologiile de cultură si protectia mediului;

c) dispune de conducere si mijloace tehnice care îi permit să asigure managementul comercial si bugetar pentru functionarea grupului.

(2) Perioada minimă de functionare a grupului de producători, în conditiile prezentei ordonante, nu poate fi mai mică de un an.

 

CAPITOLUL III

Aviz de recunoastere/retragere

 

Art. 7. – (1) Avizul de recunoastere preliminară se solicită de grupurile de producători în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.

(2) Recunoasterea definitivă se acordă în termen de 3–5 ani.

Art. 8. – (1) Avizul de recunoastere se eliberează în termen de maximum 3 luni de la data depunerii cererii de recunoastere.

(2) Respingerea cererii de recunoastere se comunică solicitantului în scris, motivat, în termen de 30 de zile.

Art. 9. – Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor si conditiilor de recunoastere a grupului de producători, precum si a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autoritătii competente a statului, care eliberează avizul de recunoastere.

Art. 10. – Modelul avizului de recunoastere si de recunoastere preliminară si cel al deciziei de retragere a recunoasterii grupului de producători se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante.

Art. 11. – Avizul de recunoastere a grupului de producători poate fi retras de către autoritatea emitentă printr-o decizie de retragere a recunoasterii grupului de producători, în cazul în care:

a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoastere privind numărul de membri si valoarea produselor comercializate;

b) avizul de recunoastere a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitătii;

c) nu îsi respectă obligatiile fată de membrii grupului de producători.

 

CAPITOLUL IV

Obiectul de activitate si functionare

 

Art. 12. – Grupurile de producători functionează pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generală.

Art. 13. – Obiectul de activitate al grupurilor de producători constă în:

a) identificarea pietelor de desfacere si propunerea planificării productiei membrilor conform cererii pietei, în conditii de calitate, conform standardelor de comercializare în vigoare;

b) plasarea pe piată a produselor obtinute de membrii grupului de producători;

c) aplicarea unor reguli unitare de calitate a productiei pentru toti membrii grupului;

d) aprovizionarea în comun cu materiale si servicii pentru membrii grupului;

e) asigurarea utilizării tehnicilor de productie, a modalitătilor de gestiune a deseurilor, care să nu dăuneze mediului, în special pentru protectia apei, solului si a peisajului natural.

Art. 14. – (1) Calitatea de membru al unui grup de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol sau silvic care detine legal o bază de productie si îsi declară în scris intentia de a comercializa productia agricolă ori silvică proprie în cadrul unui grup de producători si plăteste cotizatia, în conformitate cu statutul.

(2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru al grupului de producători se pot retrage din grup, renuntând la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată, stabilită prin statut, diferă în functie de produs sau grupă de produse.

Art. 15. – Membrii grupului de producători au următoarele obligatii:

a) să respecte si să aplice hotărârile adoptate de conducerea grupului de producători cu privire la normele de productie, conditiile de valorificare si protectia mediului;

b) să valorifice, prin intermediul grupului de producători, procentul stabilit în statut, dar nu mai putin de 75% din productia destinată valorificării.

Art. 16. – Grupurile de producători pot fuziona în cadrul aceleiasi grupe de produse sau se pot diviza, păstrându-si recunoasterea ca grup de producători, cu respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse.

 

CAPITOLUL V

Avantaje financiare

 

Art. 17. – (1) Grupurile de producători pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si pot solicita eliberarea acestuia în numele membrilor lor, cu acordul scris al acestora.

(2) Destinatia, modul si conditiile de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Grupurile de producători pot beneficia de credite de investitii acordate de la bugetul de stat, pe baza unor programe de finantare, potrivit legislatiei în vigoare.

(4) La accesarea programelor de finantare pentru investitii, grupul de producători poate beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecărui membru, astfel:

a) integral, dacă are până la 10 membri;

b) 70% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 10 si 20 de membri;

c) 50% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 20 si 50 de membri;

d) 25% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are peste 50 de membri.

Art. 18. – Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finantare publică pentru aceeasi activitate.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. – Normele de aplicare a prezentei ordonante se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 20. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 21. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata contributiei voluntare a României la Fondul de prevenire si combatere a terorismului nuclear al Agentiei Internationale pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena în anul 2005, în sumă de 100.000 RON.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Moisescu,

secretar de stat

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 759.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărării Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – După articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduc sase noi articole, articolele 21–26, după cum urmează:

“Art.21. – (1) Referirile din prezenta hotărâre la norme metodologice» au în vedere Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile referitoare la «oferta finală» din cadrul normelor metodologice se vor aplica în mod corespunzător «ofertelor angajante», cu derogările făcute prin prezenta hotărâre.

Art. 22. – Negocierea cu selectie de oferte în vederea vânzării prevăzute la art. 3 lit. c) din strategia de privatizare prevăzută în anexa la prezenta hotărâre se va realiza pe bază de oferte angajante si oferte angajante îmbunătătite, în temeiul prevederilor prezentei hotărâri si ale normelor metodologice, cu derogările făcute prin prezenta hotărâre.

Art. 23 – (1) După depunerea ofertelor angajante, comisia de privatizare va invita la negocieri în vederea depunerii de oferte angajante îmbunătătite ofertantul a cărui ofertă angajantă a întrunit cel mai mare număr de puncte si ofertantul a cărui ofertă angajantă a întrunit numărul de puncte imediat următor, ca urmare a aplicării grilei de punctaj asupra tuturor ofertelor angajante depuse care respectă instructiunile si care au fost însotite de toate documentele prevăzute la art. 35 din normele metodologice, denumiti în continuare «ofertanti selectati».

(2) În cazul în care, în urma aplicării grilei de punctaj, există egalitate de puncte între două sau mai multe oferte angajante clasate pe primul loc, comisia de privatizare va invita la negocieri în vederea depunerii de oferte angajante îmbunătătite numai ofertantii clasati la egalitate pe primul loc, acestia fiind considerati «ofertanti selectati».

(3) În cazul în care, în urma aplicării grilei de punctaj, a rezultat un singur ofertant clasat pe primul loc si mai multi ofertanti clasati pe locul al doilea, având oferte ce întrunesc acelasi număr de puncte, atunci comisia de privatizare va invita la negocieri în vederea depunerii de oferte angajante îmbunătătite pe toti acesti ofertanti clasati pe primul si pe al doilea loc, acestia fiind considerati «ofertanti selectati».

(4) În vederea depunerii de oferte angajante îmbunătătite, comisia de privatizare va invita ofertantii selectati la negocierea proiectului contractului de vânzarecumpă rare de actiuni si, dacă este cazul, a proiectului altor documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzactiei, care se comunică ofertantilor potentiali cu cel putin 8 zile înainte de data depunerii ofertelor angajante.

(5) După derularea negocierilor, cu cel putin 8 zile înaintea datei anuntate pentru depunerea ofertelor angajante îmbunătătite, se vor comunica ofertantilor selectati proiectul final al contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si, dacă este cazul, proiectul final al altor documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzactiei si vor fi invitati să depună oferte angajante îmbunătătite.

(6) Ofertele angajante îmbunătătite se vor depune având ca bază acceptarea neconditionată de către ofertantii selectati a proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si, dacă este cazul, a proiectului final al altor documente contractuale comunicate conform alin. (5) si vor consta în pretul pe actiune oferit. Pretul pe actiune oferit de un ofertant selectat prin oferta sa angajantă îmbunătătită va fi cel putin egal cu pretul pe actiune pe care respectivul ofertant selectat l-a oferit prin oferta sa angajantă.

(7) După depunerea ofertelor angajante îmbunătătite, comisia de privatizare va desemna ofertantul câstigător ca fiind acel ofertant selectat care a depus o ofertă angajantă îmbunătătită conformă cu instructiunile comunicate de comisie si a oferit cel mai mare pret pe actiune dintre ofertele angajante îmbunătătite depuse.

(8) În cazul în care acelasi cel mai mare pret pe actiune este oferit prin ofertele angajante îmbunătătite de 2 sau mai multi ofertanti selectati, comisia de privatizare îi va invita pe acesti ofertanti selectati să depună o nouă ofertă angajantă îmbunătătită reprezentând un nou pret pe actiune.

(9) În cazul în care doar unul dintre ofertantii selectati acceptă proiectul final al contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si, dacă este cazul, proiectul final al altor documente contractuale comunicate conform alin. (5) si depune o ofertă angajantă îmbunătătită, acest ofertant selectat va fi desemnat drept ofertant câstigător.

(10) Contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si celelalte documente contractuale necesare încheierii tranzactiei, după caz, vor fi semnate în termen de 15 zile de la data aprobării de către Guvern a elementelor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni.

(11) În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si celelalte documente contractuale necesare încheierii tranzactiei, după caz, nu se încheie cu ofertantul declarat câstigător, comisia de privatizare poate decide să semneze contractul de vânzare-cumpărare si celelalte documente contractuale necesare încheierii tranzactiei cu ofertantul care a oferit prin oferta sa angajantă îmbunătătită pretul pe actiune imediat următor. Prevederile alin. (10) se aplică în mod corespunzător.

(12) În cazul în care nu este depusă nici o ofertă angajantă îmbunătătită sau nici o ofertă angajantă îmbunătătită depusă nu este conformă cu instructiunile pentru depunerea ofertelor angajante îmbunătătite ori contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si celelalte documente contractuale necesare finalizării tranzactiei, după caz, nu se încheie cu nici unul dintre ofertantii selectati, comisia de privatizare poate decide să declare oferta câstigătoare dintre acei ofertanti care au depus oferte angajante care respectă instructiunile si care au fost însotite de toate documentele prevăzute la art. 35 din normele metodologice.

(13) În cazul prevăzut de alin. (12), comisia de privatizare va negocia contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si celelalte documente contractuale necesare încheierii tranzactiei, după caz, cu ofertantul a cărui ofertă angajantă a întrunit cel mai mare număr de puncte ca urmare a aplicării grilei de punctaj, prevederile art. 41 alin. (2) si ale art. 42 din normele metodologice aplicându-se în mod corespunzător. Contractul de vânzare-cumpă rare de actiuni si celelalte documente contractuale necesare încheierii tranzactiei, după caz, se vor definitiva într-un termen ce va fi stabilit de comisia de privatizare prin instructiuni ce vor fi comunicate si vor fi semnate în conformitate cu prevederile alin. (10).

(14) În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nu se încheie conform alin. (13), comisia de privatizare poate decide să negocieze în vederea definitivării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si a celorlalte documente contractuale necesare încheierii tranzactiei, după caz, cu ofertantul clasat imediat următor în urma aplicării grilei de punctaj tuturor ofertelor angajante depuse care respectă instructiunile si care au fost însotite de toate documentele prevăzute la art. 35 din normele metodologice. Prevederile alin. (13) se vor aplica în mod corespunzător. Comisia de privatizare poate aplica procedura prevăzută în acest alineat, în mod corespunzător, ofertantilor următor clasati, până la semnarea documentelor contractuale.

(15) Faptul că un ofertant nu este selectat conform alin. (1) sau faptul că un ofertant ori un ofertant selectat nu este declarat ofertant câstigător în temeiul prevederilor oricărora dintre alineatele precedente relevante nu determină încetarea caracterului obligatoriu al ofertelor angajante, îmbunătătite sau nu, după caz, fiecare ofertant rămânând angajat de oferta sa initială ori, după caz, de oferta sa initială asa cum a fost îmbunătătită prin oferta sa angajantă îmbunătătită, asa cum se va preciza în instructiunile comunicate ofertantilor.

Art. 24. – (1) Garantia de participare depusă în conditiile art. 33 din normele metodologice si a instructiunilor comunicate de comisia de privatizare se restituie integral tuturor ofertantilor, cu exceptia ofertantului declarat câstigător, în termen de două zile lucrătoare de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni cu ofertantul câstigător.

(2) Cazurile în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate executa garantia de participare vor fi precizate prin instructiunile transmise potentialilor ofertanti.

Art. 25. – Cerinta prevăzută la pct. (ii) sectiunea “pentru persoanele juridice străine“ de la art. 35 alin. (1) lit. d) din normele metodologice nu este aplicabilă în cazul vânzării de actiuni ale Băncii Comerciale Române – S.A. conform prezentei hotărâri.

Art. 26 – Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile normelor metodologice.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 760.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea art. 16 din Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 16 din Procedurile privind achizitiile publice de produse si servicii care implică apărarea natională, ordinea publică, siguranta si securitatea natională, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) atunci când produsele se află în dotarea unei institutii publice din sistemul de apărare natională, ordine publică, sigurantă si securitate natională a unui alt stat, iar aceasta le oferă spre vânzare direct, fără intermediari.

Achizitia se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

(i) produsul este în stare de functionare, iar starea fizică permite folosirea acestuia, de către autoritatea contractantă, pe o perioadă de cel putin 1/3 din durata normală de utilizare stabilită de legislatia română pentru un produs similar;

(ii) raportul dintre calitate si pret este net avantajos comparativ cu cel al unui produs similar nou;

(iii) există aprobarea ordonatorului principal de credite al autoritătii contractante, în cazul constatării îndeplinirii conditiilor prevăzute la pct. (i) si (ii) de către o comisie special constituită, prevederile art. 10 alin. (1) fiind incidente.“

2. La alineatul (7), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) documentele de calificare. Acestea nu se solicită în situatia prevăzută la alin. (1) lit. b1);“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 765.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea procesului de fuziune prin absorbtie încheiat între Societatea Comercială “OMNIASIG“ – S.A., în calitate de societate absorbantă, si Societatea Comercială “OMNIASIG ASIRAG“ – S.A. si Societatea Comercială “Asigurare-Reasigurare OMNIASIG-AGI“ – S.A., în calitate de societăti absorbite

 

În baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 iunie 2005 prin care s-a aprobat procesul de fuziune prin absorbtie încheiat între Societatea Comercială “OMNIASIG“ – S.A., în calitate de societate absorbantă, si Societatea Comercială “OMNIASIG ASIRAG“ – S.A. si Societatea Comercială “Asigurare-Reasigurare OMNIASIG-AGI“ – S.A., în calitate de societăti absorbite,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Articol unic. – (1) Se aprobă procesul de fuziune prin absorbtie încheiat între Societatea Comercială “OMNIASIG“ – S.A., în calitate de societate absorbantă, si Societatea Comercială “OMNIASIG ASIRAG“ – S.A. si Societatea Comercială “Asigurare-Reasigurare OMNIASIG-AGI“ – S.A., în calitate de societăti absorbite, conform proiectului de fuziune încheiat între cele trei societăti la data de 30 mai 2005.

(2) Societatea are obligatia de a prezenta la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 60 de zile de la data primirii aprobării, o copie a hotărârii adunării generale a actionarilor, în vederea avizării modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale “OMNIASIG“ – S.A.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 3.547.