MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 653         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

247. – Lege privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente

 

645. – Decret pentru promulgarea Legii privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 419 din 18 iulie 2005 asupra modului în care Parlamentul României a pus de acord prevederile Legii privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 375 din 6 iulie 2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005

 

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

690. – Hotãrâre privind repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

 

691. – Hotãrâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Târgoviste si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste, judetul Dâmbovita

 

692. – Hotãrâre privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

693. – Hotãrâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

696. – Hotãrâre privind transmiterea unei pãrti dintr-un imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

698. – Hotãrâre pentru aprobarea rectificãrii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare pe anul 2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente*)

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

SUMARUL

Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãtii si justitiei, precum si unele mãsuri adiacente

 

TITLUL I Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, republicatã

TITLUL II Modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 501/2002

TITLUL III Modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 66/2004

TITLUL IV Modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, cu modificãrile si completãrile ulterioare

TITLUL V Modificarea si completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

TITLUL VI Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

TITLUL VII Regimul stabilirii si plãtii despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

TITLUL VIII Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

TITLUL IX Modificarea Codului penal

TITLUL X Circulatia juridicã a terenurilor

TITLUL XI Renta viagerã agricolã

TITLUL XII Modificarea si completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitãtii imobiliare, cu modificãrile si completãrile ulterioare

TITLUL XIII Accelerarea judecãtilor în materia restituirii proprietãtilor funciare

TITLUL XIV Dispozitii tranzitorii

TITLUL XV Modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

TITLUL XVI Modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã

TITLUL XVII Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul magistratilor

 

 

TITLUL I

Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

            Art. I. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

            1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmãtorul cuprins:

            “Art. 1. - (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, în naturã, în conditiile prezentei legi.

compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea învestitã potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãtite, sau despãgubiri acordate în conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si plãtii despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

2. La articolul 1, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmãtorul cuprins:

“(21) Mãsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii, se acordã prin decizia sau, dupã caz, dispozitia motivatã a entitãtii învestite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii. Mãsurile reparatorii în echivalent constând în despãgubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, dupã caz, dispozitia motivatã a entitãtii învestite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii.”

3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“a) imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurãri, miniere si de transporturi, precum si prin alte acte normative de nationalizare;”

4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si d) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948 privind donatiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donatiile fãcute statului s.a., neîncheiate în formã autenticã, precum si imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autenticã prevãzutã de art. 813 din Codul Civil, în acest din urmã caz dacã s-a admis actiunea în anulare sau în constatarea nulitãtii donatiei printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã si irevocabilã;

d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor mãsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;”

5. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera d1), cu urmãtorul cuprins:

“d1) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispozitii administrative sau a unei hotãrâri judecãtoresti pronuntate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscãrii, confiscate, fãrã mostenitori sau fãrã stãpân, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;”

6. La articolul 4, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În cazul în care restituirea este cerutã de mai multe persoane îndreptãtite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constatã sau se stabileste în cote-pãrti ideale, potrivit dreptului comun.”

7. La articolul 4, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) De prevederile prezentei legi beneficiazã si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptãtite.”

8. La articolul 4, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:

“(4) De cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevãzutã la Cap. III, profitã ceilalti mostenitori ai persoanei îndreptãtite care au depus în termen cerere de restituire.”

9. Articolul 5 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - Nu sunt îndreptãtite la restituire în naturã sau la mãsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit despãgubiri potrivit acordurilor internationale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta lege.”

10. La articolul 6, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se înteleg terenurile, cu sau fãrã constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste constructii.”

11. La articolul 6, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmãtorul cuprins:

“(3) În situatia prevãzutã la alin. (2), restituirea în naturã se va dispune prin decizia sau dispozitia unitãtii detinãtoare.

(4) În situatia în care utilajele si instalatiile solicitate sunt evidentiate în patrimoniul unor societãti comerciale privatizate, altele decât cele prevãzute la art. 20 alin. (1) si (2), dupã stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entitãtii implicate în privatizare se vor propune acordarea de despãgubiri în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

12. La articolul 7, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmãtorul cuprins:

“(3) În situatia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de douã persoane îndreptãtite dintre cele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, cãruia i s-a preluat terenul prin mãsurile abuzive aplicate în perioada ulterioarã datei de 6 martie 1945, si cel de-al doilea, persoana cãreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin mãsurile abuzive arãtate la art. 2 alin. (1), se va restitui în naturã terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost împroprietãriti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte mãsuri reparatorii în echivalent, în conditiile legii.

(4) În cazurile prevãzute la alin. (3) dacã restituirea în naturã nu este posibilã potrivit prezentei legi, ambele persoane îndreptãtite beneficiazã de mãsuri reparatorii în echivalent.”

13. Articolul 8 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Nu intrã sub incidenta prezentei legi terenurile situate în extravilanul localitãtilor la data preluãrii abuzive sau la data notificãrii, precum si cele al cãror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile ulterioare.”

14. La articolul 8, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmãtorul cuprins:

“(3) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut comunitãtilor minoritãtilor nationale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 66/2004.

(4) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale.”

15. La articolul 9, alineatul (2) se abrogã.

16. La articolul 10, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În situatia imobilelor preluate în mod abuziv si ale cãror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea în naturã se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile rãmase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate mãsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent.”

17. La articolul 10, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) În cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat constructii preluate în mod abuziv s-au edificat noi constructii, autorizate, persoana îndreptãtitã va obtine restituirea în naturã a pãrtii de teren rãmase liberã, iar pentru suprafata ocupatã de constructii noi, cea afectatã servitutilor legale si altor amenajãri de utilitate publicã ale localitãtilor urbane si rurale, mãsurile reparatorii se stabilesc în echivalent.”

18. La articolul 10, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmãtorul cuprins:

“(31) Se restituie în naturã inclusiv terenurile fãrã constructii afectate de lucrãri de investitii de interes public aprobate, dacã nu a început constructia acestora, ori lucrãrile aprobate au fost abandonate.

(32) Se restituie în naturã si terenurile pe care, ulterior preluãrii abuzive, s-au edificat constructii autorizate care nu mai sunt necesare unitãtii detinãtoare, dacã persoana îndreptãtitã achitã acesteia o despãgubire reprezentând valoarea de piatã a constructiei respective, stabilitã potrivit standardelor internationale de evaluare.”

19. La articolul 10, alineatul (4) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(4) În cazul imobilelor preluate în mod abuziv si ale cãror constructii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitãti naturale, persoana îndreptãtitã beneficiazã de restituirea în naturã pentru terenul liber. Dacã terenul nu este liber, mãsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în echivalent.”

20. La articolul 10, alineatul (5) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(5) Dispozitiile alin. (4) se aplicã în mod corespunzãtor si imobilelor rechizitionate în baza Legii nr. 139/1940 si ale cãror constructii edificate pe acestea au fost distruse în timpul rãzboiului, dacã proprietarii nu au primit despãgubiri.”

21. La articolul 10, alineatul (6) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(6) Valoarea corespunzãtoare a constructiilor preluate în mod abuziv si demolate se stabileste potrivit valorii de piatã de la data solutionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internationale de evaluare în functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului.”

22. La articolul 10, alineatul (7) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în naturã, se stabileste potrivit valorii de piatã de la data solutionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internationale de evaluare.”

23. La articolul 10, alineatul (8) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(8) În situatiile prevãzute la alin. (1), (2) si (4), mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea învestitã potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãtite sau despãgubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

24. La articolul 10, alineatul (9) se abrogã.

25. La articolul 11, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Imobilele expropriate si ale cãror constructii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în naturã persoanelor îndreptãtite, dacã nu au fost înstrãinate, cu respectarea dispozitiilor legale. Dacã persoana îndreptãtitã a primit o despãgubire, restituirea în naturã este conditionatã de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despãgubirii primite, actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei în vigoare.”

26. La articolul 11, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) În cazul în care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrãrile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în naturã cu constructiile rãmase, iar pentru constructiile demolate mãsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacã persoana îndreptãtitã a primit o despãgubire, restituirea în naturã este conditionatã de rambursarea diferentei dintre valoarea despãgubirii primite si valoarea constructiilor demolate asa cum a fost calculatã în documentatia de stabilire a despãgubirilor, actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei în vigoare.”

27. La articolul 11, alineatul (3) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(3) În cazul în care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrãrile pentru care s-a dispus exproprierea ocupã terenul partial, persoana îndreptãtitã poate obtine restituirea în naturã a pãrtii de teren rãmase liberã, pentru cea ocupatã de constructii noi, autorizate, cea afectatã servitutilor legale si altor amenajãri de utilitate publicã ale localitãtilor urbane si rurale, mãsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispozitiile art. 10 alin. (3), (31), (32) si (4) se vor aplica în mod corespunzãtor.”

28. La articolul 11, alineatul (5) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(5) Valoarea constructiilor expropriate si demolate se stabileste potrivit valorii de piatã de la data solutionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internationale de evaluare în functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului.”

29. La articolul 11, alineatul (6) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(6) Valoarea constructiilor expropriate, care nu se pot restitui în naturã si a terenurilor aferente acestora se stabileste potrivit valorii de piatã de la data solutionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internationale de evaluare.”

30. La articolul 11, alineatul (8) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(8) În situatiile prevãzute la alin. (2), (3) si (4), mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea învestitã potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãtite sau despãgubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

31. La articolul 11, alineatul (9) se abrogã.

32. La articolul 12, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - (1) În situatia imobilelor detinute de stat, de o organizatie cooperatistã, sau de orice altã persoanã juridicã dintre cele prevãzute la art. 20 alin. (1), (2) si (3), dacã persoana îndreptãtitã a primit o despãgubire, restituirea în naturã este conditionatã de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despãgubirii primite, actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit.”

33. La articolul 12, alineatele (2)-(4) se abrogã.

34. La articolul 13, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Contractele de locatiune pentru imobilele restituite în naturã având destinatiile arãtate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integrantã din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioadã de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locatiune pentru imobilele restituite în naturã având destinatiile arãtate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioadã de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului.”

35. La articolul 14, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Dacã imobilul restituit prin procedurile administrative prevãzute de prezenta lege sau prin hotãrâre judecãtoreascã face obiectul unui contract de locatiune, concesiune, locatie de gestiune sau asociere în participatiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice detinãtoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacã aceste contracte au fost încheiate potrivit legii.”

36. La articolul 14, alineatul (2) se abrogã.

37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 16. - (1) În situatia imobilelor având destinatiile arãtate în anexa nr. 2 lit. a) care face parte integrantã din prezenta lege, necesare si afectate exclusiv si nemijlocit activitãtilor de interes public, de învãtãmânt, sãnãtate, ori social-culturale, fostilor proprietari sau, dupã caz, mostenitorilor acestora, li se restituie imobilul în proprietate cu obligatia de a-i mentine afectatiunea pe o perioadã de pânã la 3 ani, pentru cele arãtate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, dupã caz, de pânã la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispozitiei, pentru cele arãtate la pct. 1 si 2 din anexa nr. 2 lit. a).

(2) În acest interval plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine detinãtorilor.

(3) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile restituite în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate.

(4) În cazul în care proprietarul pune la dispozitie un alt imobil corespunzãtor, care respectã normele si cerintele legale incidente desfãsurãrii în conditii adecvate a activitãtii prevãzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, în termen de 90 de zile, sã procedeze la eliberarea acestuia.”

38. La articolul 16, alineatul (5) se abrogã.

39. La articolul 17, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Locatarii imobilelor având destinatiile arãtate în anexa nr. 2 lit. a) si lit. b) pct. 1, care face parte integrantã din prezenta lege, au drept de preemtiune la cumpãrarea acestora.”

40. La articolul 18, litera c) se abrogã.

41. La articolul 18, litera d) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“d) imobilul a fost înstrãinat cu respectarea dispozitiilor legale.”

42. Dupã articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmãtorul cuprins:

“Art. 181. - (1) În situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificãrilor formulate potrivit procedurilor prevãzute la cap. III si cãrora le-au fost adãugate, pe orizontalã si/sau verticalã, în raport cu forma initialã, noi corpuri a cãror arie desfãsuratã însumeazã peste 100% din aria desfãsuratã initial si dacã pãrtile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acordã sau, dupã caz, propun mãsuri reparatorii prin echivalent. Mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea învestitã potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãtite, sau despãgubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

(2) În situatia imobilelor-constructii care fac obiectul notificãrilor formulate potrivit procedurilor prevãzute la cap. III si cãrora le-au fost adãugate, pe orizontalã si/sau verticalã, în raport cu forma initialã, corpuri suplimentare de sine-stãtãtoare, fostilor proprietari sau, dupã caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, în naturã, suprafata detinutã în proprietate la data trecerii în proprietatea statului.

(3) Detinãtorul suprafetei adãugate imobilului preluat are drept de preemtiune la cumpãrarea suprafetei restituite fostului proprietar sau, dupã caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile în aceste situatii indiferent de calitatea detinãtorului.

(4) Noul proprietar al suprafetei restituite în proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpãrarea suprafetei adãugate imobilului dupã trecerea acestuia în proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) si (3) fiind aplicabile în mod corespunzãtor.”

43. La articolul 19, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuintã, trecute în proprietatea statului, cu modificãrile ulterioare, persoana îndreptãtitã are dreptul la mãsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piatã corespunzãtoare a întregului imobil, teren si constructii, stabilitã potrivit standardelor internationale de evaluare. Dacã persoanele îndreptãtite au primit despãgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea încasatã, actualizatã cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzãtoare a imobilului.”

44. La articolul 19, alineatul (3) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(3) În cazurile prevãzute la alin. (2) mãsurile reparatorii prin echivalent constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea învestitã potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãtite, sau despãgubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

45. La articolul 19, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmãtorul cuprins:

“(41) În situatia imobilelor prevãzute la alin. (2), mãsurile reparatorii în echivalent se acordã sau, dupã caz, se propun prin dispozitia motivatã a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.”

46. La articolul 20, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de o regie autonomã, o societate sau companie nationalã, o societate comercialã la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatistã sau de orice altã persoanã juridicã de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptãtite, în naturã, prin decizie sau, dupã caz, prin dispozitie motivatã a organelor de conducere ale unitãtii detinãtoare.”

47. La articolul 20, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmãtorul cuprins:

“(21) Dupã emiterea deciziei de restituire în naturã a imobilelor, organele de conducere ale societãtilor comerciale prevãzute la alin. (1) si (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit si la recalcularea patrimoniului. Cota de participatie a statului sau a autoritãtii administratiei publice ori, dupã caz, a organizatiei cooperatiste se va diminua în mod corespunzãtor cu valoarea bunului imobil restituit.”

48. La articolul 20, alineatul (3) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(3) În cazul imobilelor detinute de unitãtile administrativ-teritoriale restituirea în naturã sau prin echivalent cãtre persoana îndreptãtitã se face prin dispozitia motivatã a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti ori, dupã caz, a presedintelui Consiliului Judetean.”

49. La articolul 20, alineatul (4) se abrogã.

50. La articolul 20, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmãtorul cuprins:

“(41) Sub sanctiunea nulitãtii absolute, pânã la solutionarea procedurilor administrative si, dupã caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisã înstrãinarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea în participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice formã a bunurilor imobile - terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.”

51. Articolul 22 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, dupã caz, ale calitãtii de asociat sau actionar al persoanei juridice, precum si, în cazul mostenitorilor, cele care atestã aceastã calitate si, dupã caz, înscrisurile care descriu constructia demolatã si orice alte înscrisuri necesare evaluãrii pretentiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse pânã la data solutionãrii notificãrii.”

52. Dupã articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmãtorul cuprins:

“Art. 221. - (1) În absenta unor probe contrare, existenta si, dupã caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumã a fi cea recunoscutã în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus mãsura preluãrii abuzive sau s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) si în absenta unor probe contrare, persoana individualizatã în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupã caz, s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive este presupusã cã detine imobilul sub nume de proprietar.”

53. La articolul 23, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmãtorul cuprins:

“(41) Proprietarii cãrora, prin procedurile administrative prevãzute de prezenta lege, le-au fost restituite în naturã imobilele solicitate vor încheia cu detinãtorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupã care, dacã protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecãtoresc un proces-verbal de constatare unilateralã a preluãrii imobilului.”

54. La articolul 23, alineatul (6) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari ori, dupã caz, de presedintii consiliilor judetene potrivit art. 20 alin. (3).”

55. La articolul 24, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Dacã restituirea în naturã nu este posibilã, detinãtorul imobilului sau, dupã caz, entitatea învestitã potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii, este obligatã ca, prin decizie sau, dupã caz, prin dispozitie motivatã, în termenul prevãzut la art. 23 alin. (1) sã acorde persoanei îndreptãtite în compensare alte bunuri sau servicii ori sã propunã acordarea de despãgubiri în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situatiile în care mãsura compensãrii nu este posibilã sau aceasta nu este acceptatã de persoana îndreptãtitã.”

56. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:

“(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si în cazul imobilelor înstrãinate de persoanele juridice prevãzute la art. 20 alin. (1), (2) si (3).”

57. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se abrogã.

58. La articolul 24, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmãtorul cuprins:

“(31) Decizia sau, dupã caz, dispozitia motivatã de respingere a notificãrii sau a cererii de restituire în naturã, poate fi atacatã de persoana care se pretinde îndreptãtitã la sectia civilã a tribunalului în a cãrui circumscriptie se aflã sediul unitãtii detinãtoare sau, dupã caz, al entitãtii învestite cu solutionarea notificãrii, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(32) În cazul în care dispozitia motivatã de solutionare a cererii de restituire în naturã este atacatã în justitie de persoana îndreptãtitã, în functie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispozitia va adopta o pozitie procesualã raportatã la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispozitia, va decide, motivat, de la caz la caz, dacã va exercita cãile de atac prevãzute de lege, în cazul solutiilor date de instantele de judecatã.”

59. La articolul 24, alineatele (6), (7) si (8) se abrogã.

60. La articolul 27, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Pentru imobilele evidentiate în patrimoniul unor societãti comerciale privatizate, altele decât cele prevãzute la art. 20 alin. (1) si (2), persoanele îndreptãtite au dreptul la despãgubiri în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzãtoare valorii de piatã a imobilelor solicitate.”

61. La articolul 27, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:

“(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si în cazul în care imobilele au fost înstrãinate.”

62. La articolul 27, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) În situatia imobilelor prevãzute la alin. (1) si (11), mãsurile reparatorii în echivalent se propun de cãtre institutia publicã care efectueazã sau, dupã caz, a efectuat privatizarea, dispozitiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzãtor.”

63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II-a se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“În acest caz, mãsurile reparatorii în echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea învestitã potrivit prezentei legi cu solutionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãtite sau despãgubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

64. La articolul 27, alineatul (4) se abrogã.

65. Articolul 28 se abrogã.

66. Articolul 29 se abrogã.

67. La articolul 32, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Persoanele arãtate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despãgubiri în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.”

68. La articolul 32, alineatul (3) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Mãsurile reparatorii prin echivalent prevãzute la alin. (1) se vor propune, dupã stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivatã a institutiei publice implicate în privatizarea societãtii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, dupã caz, prin ordin al ministrului finantelor publice, în cazul în care societatea comercialã care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate nu mai existã, nu poate fi identificatã, ori nu a existat o asemenea continuitate.”

69. La articolul 32, alineatul (4) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(4) Recalcularea valorii actiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationalã a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statisticã si a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societãtilor pe actiuni, în cazul în care bilantul este anterior acesteia.”

70. La articolul 32, alineatele (7) si (8) se abrogã.

71. La articolul 33, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 33. - (1) În situatia imobilelor-constructii demolate, notificarea formulatã de persoana îndreptãtitã se solutioneazã potrivit art. 10 sau 11 prin dispozitia motivatã a primarului unitãtii administrativ-teritoriale în a cãrei razã s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.”

72. La articolul 33, alineatul (2) se abrogã.

73. Articolul 41 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 41. - Încãlcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, administrativã, contraventionalã, civilã sau penalã.”

74. La articolul 44, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:

“(3) Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si emiterea deciziei sau a dispozitiei continând propunerea de acordare a despãgubirilor în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si platã a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, întocmitã în lipsa înscrisurilor prevãzute la alin. (1) si (2).”

75. Dupã articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 451, 452 si 453 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 451. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevãzute de prezenta lege atrage rãspunderea contraventionalã a autoritãtii administratiei publice centrale sau locale, a institutiei sau, dupã caz, a societãtii, regiei autonome ori a organizatiei cooperatiste cãreia îi incumbã aceste obligatii.

(2) Constituie contraventii urmãtoarele fapte:

a) tergiversarea nejustificatã a solutionãrii notificãrii persoanei îndreptãtite;

b) încãlcarea obligatiei prevãzute la art. 23 alin. (2) teza a II-a;

c) încãlcarea obligatiei prevãzute la art. 23 alin. (3);

d) încãlcarea obligatiei prevãzute la art. 23 alin. (41);

e) încãlcarea interdictiei de înstrãinare, prevãzutã la art. 20 alin. (41).

(3) Faptele prevãzute la alin. (2) lit. a)-d) se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevãzute la alin. (2) lit. e) se sanctioneazã cu amendã de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.

(4) În cazul regiilor autonome, societãtilor comerciale prevãzute la art. 20 alin. (1) si (2), organizatiilor cooperatiste, ministerelor si altor institutii publice centrale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor, prin corpul de control al acesteia.

(5) În cazul autoritãtilor administratiei publice locale situate pe raza teritorialã a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor.

(6) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevãzutã la alin. (5) este supusã controlului Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor, prin corpul de control al acesteia. În mãsura în care acesta constatã neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligatiilor prevãzute la alin. (5) va propune ministrului administratiei si internelor mãsurile corespunzãtoare.

Art. 452. - Dispozitiile art. 451 se completeazã cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Art. 453. - Nerespectarea obligatiei prevãzute la art. 23 alin. (41) atrage obligatia detinãtorului cãruia îi revine aceastã obligatie de a plãti noului proprietar o sumã calculatã pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosintã a imobilului restituit.”

76. La articolul 48, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:

“(11) Sub sanctiunea nulitãtii absolute, este interzisã înstrãinarea în orice mod a imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pânã la solutionarea definitivã si irevocabilã a actiunilor formulate de persoanele îndreptãtite fosti proprietari sau, dupã caz, mostenitori ai acestora, potrivit art. 50.”

77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumeroteazã si devine anexa nr. 1.

78. Dupã anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu urmãtorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

 

a) Lista imobilelor ce intrã sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicatã

1. Imobile ocupate de unitãti si institutii de învãtãmânt din sistemul de stat (grãdinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de învãtãmânt superior)

2. Imobile ocupate de unitãti sanitare si de asistentã medico-sociale din sistemul public (crese, cãmine-spital pentru bãtrâni, spitale, centre de plasament, case de copii)

3. Imobile ocupate de institutii publice (administratii financiare, trezorerii, ministere si alte autoritãti ale administratiei publice centrale, parchete, judecãtorii, tribunale, curti de apel, sedii de politie si inspectorate judetene, sedii vamale, arhive nationale, directii judetene, case de asigurãri de sãnãtate, primãrii, prefecturi, consilii locale si judetene, inspectorate scolare)

4. Imobile ocupate de institutii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)

b) Lista imobilelor ce intrã sub incidenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicatã

1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate

2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România si imobile ocupate de personalul acestora.”

Art. II. - (1) Deciziile sau dispozitiile ori, dupã caz, ordinele conducãtorilor autoritãtilor administratiei publice centrale, având ca obiect acordarea de mãsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele prevãzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile aduse de prezentul titlu, emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, si nevalorificate, pot fi atacate la sectia civilã a tribunalului în a cãrui circumscriptie teritorialã se aflã sediul unitãtii detinãtoare, în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

(2) Hotãrârea pronuntatã de prima instantã poate fi atacatã cu recurs la curtea de apel.

Art. III. - Actele juridice de înstrãinare având ca obiect imobile cu destinatia de locuintã, încheiate dupã 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdictiei prevãzute de art. 44 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 241/2001, cu modificãrile ulterioare, si care nu au fost atacate în instantã în conditiile art. 46 alin (1) din Legea nr. 10/2001, republicatã, pot fi atacate la sectia civilã a tribunalului în a cãrui razã teritorialã se aflã imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu sau, dupã caz, de la data luãrii la cunostintã a încheierii contractului.

Art. IV. - (1) În cazul în care, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, societatea comercialã prevãzutã la art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile aduse prin prezentul titlu, si-a încetat activitatea ca persoanã juridicã, competenta de solutionare a cererii de restituire revine entitãtii care a exercitat, în numele statului, calitatea de actionar la respectiva societate comercialã.

(2) În situatia prevãzutã la alin. (1) dispozitiile art. 27 alin. (1), (11) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile aduse prin prezentul titlu, se vor aplica în mod corespunzãtor.

Art. V. - (1) Notificãrile nesolutionate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect constructii de orice fel, situate în extravilanul localitãtilor, apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploatatia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea solutionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orãsenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor si pentru terenurile prevãzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicatã.

Art. VI. - Imobilele înstrãinate cu încãlcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiintate prin hotãrâri judecãtoresti definitive si irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicatã, se restituie în naturã.

Art. VII. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã, dându-se textelor o nouã renumerotare.

 

TITLUL II

Modificarea si completarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) si (7) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Imobilele care au apartinut cultelor religioase din România si au fost preluate în mod abuziv, cu sau fãrã titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lãcasele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevãzute la art. 11, se retrocedeazã fostilor proprietari, în conditiile prezentei ordonante de urgentã.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonante de urgentã, constructiile existente în naturã, împreunã cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localitãtilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluãrii abuzive în intravilanul localitãtilor, nerestituite pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Adãugirile aduse constructiilor se preiau cu platã, numai dacã acestea nu depãsesc 50% din aria desfãsuratã actualã. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în aceastã categorie lucrãrile de reparatii curente, capitale, consolidãri, modificãri ale compartimentãrii initiale, îmbunãtãtiri functionale si altele asemenea.

(6) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activitãti de interes public din învãtãmânt sau sãnãtate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiune pe o perioadã de pânã la 5 ani de la data emiterii deciziei. În aceastã perioadã noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotãrâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

(7) O datã cu imobilele retrocedate în naturã se restituie si bunurile mobile, dacã acestea au fost preluate împreunã cu imobilul respectiv si dacã acestea mai existã la data depunerii cererii de retrocedare. Detinãtorul actual al imobilului, la solicitarea si în prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectãrii acestui termen se va urma procedura prevãzutã la art. 46 alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã.”

2. La articolul 1, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:

“(11) Regimul juridic al imobilelor care au destinatia de lãcas de cult va fi reglementat prin lege specialã.”

3. La articolul 1, dupã alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21), (22), (23) si (24), cu urmãtorul cuprins:

“(21) În cazul în care terenul este ocupat partial, persoana îndreptãtitã poate obtine restituirea în naturã a pãrtii de teren rãmase libere, pentru cea ocupatã de constructii noi, pentru cea necesarã în vederea bunei utilizãri a acestora si pentru cea afectatã unor amenajãri de utilitate publicã, mãsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se vor stabili mãsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedeazã în naturã terenurile pe care s-au ridicat constructii usoare sau demontabile.

(22) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în naturã se stabileste potrivit valorii de circulatie la momentul emiterii deciziei, stabilitã potrivit standardelor intentionale de evaluare.

(23) Pentru situatiile prevãzute la alin. (21) în care nu se poate dispune retrocedarea în naturã, se vor acorda mãsuri reparatorii în echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despãgubirilor.

(24) În situatia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se aflã în domeniul public al statului sau al unei unitãti administrativ-teritoriale, acesta urmeazã a fi scos din domeniul public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.”

4. Dupã articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de o regie autonomã, o societate sau companie nationalã, o societate comercialã la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în naturã, prin decizia organelor de conducere ale unitãtii detinãtoare. Cota de participare a statului sau a autoritãtii administratiei publice centrale sau locale se va diminua în mod corespunzãtor cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la reducerea capitalului social si la recalcularea patrimoniului.

(2) În situatiile prevãzute la alin. (1) Comisia specialã de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unitãtii detinãtoare, care are obligatia de a o solutiona în termen de 60 de zile de la data completãrii dosarului.

(3) Prevederile alin. (2), (21), (22) si (7) ale art. 1 se aplicã în mod corespunzãtor.

(4) Pentru situatiile prevãzute la art. 1 alin. (21) în care nu se poate dispune retrocedarea în naturã, se vor acorda mãsurile reparatorii în echivalent prevãzute de legea specialã sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre unitatea detinãtoare prevãzutã la alin. (1), cu acordul persoanei îndreptãtite.

(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si în cazul în care statul sau o autoritate publicã centralã sau localã actionar sau asociat minoritar al unitãtii care detine imobilul, dacã valoarea actiunilor sau pãrtilor sociale detinute este mai mare sau egalã cu valoarea corespunzãtoare a imobilului a cãrui restituire în naturã este cerutã.

(6) Deciziile prevãzute la alin. (1) pot fi atacate la sectia civilã a tribunalului în a cãrui circumscriptie teritorialã se aflã sediul unitãtii detinãtoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.”

5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si e) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv presedintele Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor, care va avea calitatea de presedinte al comisiei;

e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relatii Interetnice.”

6. La articolul 2, alineatul (4) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Nationalã pentru Restituirea Proprietãtilor.”

7. La articolul 2, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmãtorul cuprins:

“(41) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor, care asigurã secretariatul tehnic al acesteia, beneficiazã de indemnizatie de sedintã reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, dupã caz, din indemnizatia lunarã; într-o lunã se poate acorda o singurã indemnizatie, indiferent de numãrul sedintelor de lucru.”

8. La articolul 2, alineatele (5) si (6) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“(5) Comisia specialã de retrocedare sau, dupã caz, unitatea detinãtoare prevãzutã la art. 11 va analiza documentatia prezentatã de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivatã, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacã se apreciazã ca aceasta nu este întemeiatã sau va propune acordarea mãsurilor reparatorii în echivalent, în conditiile stabilite prin legea specialã. În situatia în care imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va mentiona cã proprietarul are drepturile si obligatiile prevãzute de lege.

(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ în a cãrei razã teritorialã este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotãrârea pronuntatã de instanta de contencios administrativ este supusã cãilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.”

9. La articolul 2, dupã alineatul (6) se introduc douã noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmãtorul cuprins:

“(7) Ministerele, prefecturile, primãriile, serviciile de cadastru si birourile de carte funciarã, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedãrii, în termen de 30 de zile, informatii privind situatia juridicã a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentãrii deciziilor.

(8) În cazul în care detinãtorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primãria în a cãrei razã teritorialã este situat imobilul solicitat, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare, este obligatã sã identifice unitatea detinãtoare si sã comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia.”

10. La articolul 3, dupã alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23) cu urmãtorul cuprins:

“(21) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune începuturi de dovadã scrisã, declaratii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum si orice acte care, coroborate, întemeiazã prezumtia existentei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluãrii abuzive.

(22) În absenta unor probe contrare, existenta si, dupã caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumã a fi cea recunoscutã în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus mãsura preluãrii abuzive sau s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive.

(23) În aplicarea prevederilor alin. (22) si în absenta unor probe contrare, persoana individualizatã în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupã caz, s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive este presupusã cã detine imobilul sub nume de proprietar.”

11. La articolul 4, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unitãtii detinãtoare prevãzute la art. 11 sau a hotãrârii judecãtoresti rãmase definitive, dupã caz.”

12. La articolul 4, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmãtorul cuprins:

“(21) În cazul contractelor de locatiune care au ca obiect spatii cu altã destinatie decât aceea de locuintã noul proprietar se va subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadã de maximum 5 ani potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacã aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii.”

13. La articolul 4, alineatul (3) se abrogã.

14. La articolul 4, alineatul (4) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(4) Litigiile legate de eventualele îmbunãtãtiri aduse imobilelor care se retrocedeazã în conditiile prezentei ordonante de urgentã de cãtre fostii detinãtori, precum si cele legate de aplicarea alin. (21) al art. 4, vor fi solutionate în conditiile legii.”

15. La articolul 4, alineatul (5) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(5) Mãsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despãgubirilor.”

16. Dupã articolul 4, se introduc douã noi articole, articolele 41 si 42, cu urmãtorul cuprins:

“Art. 41. - (1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentã au fost înstrãinate legal dupã data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea mãsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 4 alin. (5).

(2) Actele juridice de înstrãinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgentã sunt lovite de nulitate absolutã dacã au fost încheiate cu încãlcarea dispozitiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrãinãrii.

(3) În cazul actiunilor formulate potrivit dispozitiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare începutã în temeiul prezentei ordonante de urgentã este suspendatã pânã la solutionarea acelor actiuni prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã si irevocabilã. Persoana îndreptãtitã va înstiinta de îndatã Comisia specialã de retrocedare.

(4) Prevederile prezentei ordonante de urgentã sunt aplicabile si în cazul actiunilor în curs de judecatã, persoana îndreptãtitã putând alege calea acestei ordonante de urgentã, renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.

Art. 42. - (1) Sub sanctiunea nulitãtii absolute, pânã la solutionarea procedurilor administrative si, dupã caz, judiciare, prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, este interzisã înstrãinarea, schimbarea destinatiei, ipotecarea sau grevarea sub orice formã a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în conditiile prezentei ordonante de urgentã.

(2) Solicitantilor le revine obligatia de a înstiinta în scris detinãtorul actual despre existenta cererilor de retrocedare depuse în conditiile prezentei ordonante de urgentã.”

17. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonante de urgentã vor încheia cu detinãtorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rãmânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, dupã caz, a unitãtii detinãtoare prevãzute la art. 11, termen dupã care, dacã protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecãtoresc un proces-verbal de constatare unilateralã a preluãrii imobilului.

(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevãzute la art. 1 alin. (6) si la art. 4 alin. (2) si (21).”

18. Articolul 51 se renumeroteazã si va deveni articolul 54.

19. Dupã articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 si 53, cu urmãtorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã atrage rãspunderea contraventionalã a institutiei sau, dupã caz, a conducãtorului institutiei cãreia îi incumbã respectarea acestor obligatii.

(2) Constituie contraventii urmãtoarele fapte:

a) nerespectarea obligatiei prevãzute la art. 1 alin. (24);

b) nerespectarea obligatiei prevãzute la art. 1 alin. (7);

c) nerespectarea obligatiei prevãzute la art. 11 alin. (2) de cãtre unitatea detinãtoare;

d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informatiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) si (8);

e) nerespectarea obligatiei prevãzute la art. 5 alin. (1);

f) încãlcarea interdictiei de înstrãinare prevãzute la art. 42 alin. (1).

(3) Faptele prevãzute la alin. (2) lit. a)-e) se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(4) Fapta prevãzutã la alin. (2) lit. f) se sanctioneazã cu amendã de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.

(5) Neîncheierea de cãtre detinãtorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligatia acestuia de a plãti noului proprietar o sumã, calculatã pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosintã a imobilului.

Art. 52. - (1) Constatarea contraventiilor prevãzute la art. 51 alin. (2) si aplicarea sanctiunilor în ceea ce priveste ministerele, prefecturile, unitãtile detinãtoare prevãzute la art. 11 se fac de cãtre Autoritatea Nationalã pentru Restituirea Proprietãtilor, prin corpul de control al acesteia.

(2) În cazul autoritãtilor administratiei publice locale situate pe raza teritorialã a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv Prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor.

(3) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevãzutã la alin. (2) este supusã controlului Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor, prin corpul de control al acesteia. În mãsura în care acesta constatã neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a acestor obligatii va propune ministrului administratiei si internelor mãsurile corespunzãtoare.

Art. 53. - Dispozitiile art. 51 si art. 52 se vor completa cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare.”

Art. II. - Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinând cultelor religioase, prevãzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94/2000, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile ulterioare, este de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune prevãzut la art. 41 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94/2000, aprobatã cu modificãri si completãri, prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitãtilor la data preluãrii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate în extravilanul localitãtilor, apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploatarea forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de cãtre Comisia specialã de retrocedare, în vederea solutionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale orãsenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Termenul de 60 de zile prevãzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specialã de retrocedare primeste situatia juridicã din care reiese cã imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.

Art. V. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, inclusiv cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Art. VI. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 184/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 48/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.

 

TITLUL III

Modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România

 

Art. I. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 66/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolele 1-5 se abrogã.

2. La articolul 6, alineatele (1), (2) si (5) vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Imobilele care au apartinut comunitãtilor minoritãtilor nationale din România si care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fãrã titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie fostilor proprietari în conditiile prezentei ordonante de urgentã.

(2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonante de urgentã, constructiile existente în naturã, împreunã cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localitãtilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluãrii abuzive în intravilanul localitãtilor, nerestituite pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Adãugirile aduse constructiilor se preiau cu platã, numai dacã acestea nu depãsesc 50% din aria desfãsuratã actualã. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în aceastã categorie lucrãrile de reparatii curente, capitale, consolidãri, modificãri ale compartimentãrii initiale, îmbunãtãtiri functionale si altele asemenea.

(5) În cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activitãti de interes public din învãtãmânt sau sãnãtate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiunea pe o perioadã de pânã la 5 ani de la data emiterii deciziei. În aceastã perioadã noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotãrâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.”

3. Articolul 7 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art 7. - (1) Comisia specialã de retrocedare sau, dupã caz, unitatea detinãtoare va analiza documentatia prezentatã de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivatã, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacã se apreciazã cã aceasta nu este întemeiatã sau va propune acordarea mãsurilor reparatorii în echivalent, în conditiile stabilite prin legea specialã.

(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanta de contencios administrativ în a cãrei razã teritorialã este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotãrârea pronuntatã de instanta de contencios administrativ este supusã cãilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de cadastru si birourile de carte funciarã, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedãrii, în termen de 30 zile, informatii privind situatia juridicã a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentãrii deciziilor.

(4) În situatia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice, în decizia de retrocedare se va mentiona cã proprietarul are drepturile si obligatiile prevãzute de lege.”

4. Articolul 8 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8. - Prevederile art. 1 alin. (21)-(24) si (7), art. 11, art. 2 alin. (41), (7) si (8), art. 3 alin. (2), (21)-(23), art. 4, art. 41, art. 42, art. 5, art. 51-53 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.”

Art. II. - De la data intrãrii în vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în conditiile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 66/2004.

Art. III. - Dreptul la actiune prevãzut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplicã în mod corespunzãtor.

Art. IV. - (1) Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitãtilor la data preluãrii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate în extravilanul localitãtilor, apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploatatia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de cãtre Comisia specialã de retrocedare, în vederea solutionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orãsenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(2) Termenul de 60 de zile prevãzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specialã de retrocedare primeste situatia juridicã din care reiese cã imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.

Art. V. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitãtilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 66/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

TITLUL IV

 Modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Art. I. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 11, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Dispozitiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor si în ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori.”

2. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmãtorul cuprins:

“(21) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fãrã înscriere în cooperativele agricole de productie sau de cãtre stat, fãrã nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacã acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.”

3. La articolul 18, alineatul (3) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Terenurile neatribuite, rãmase la dispozitia comisiei, dupã încheierea integralã a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispozitia celor care doresc sã întemeieze sau sã dezvolte exploatatii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în conditiile legii sau puse la dispozitie pentru obiective de interes social.”

4. La articolul 23, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmãtorul cuprins:

“(21) În cazul înstrãinãrii constructiilor, suprafetele de teren aferente prevãzute la alin. (2) sunt cele convenite de pãrti la data înstrãinãrii, dovedite prin orice mijloc de probã.”

5. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:

“(11) Suprafata terenurilor prevãzute în alin. (1), aferente casei de locuit si anexelor gospodãresti, nu poate fi mai mare decât cea prevãzutã în actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie, consiliul popular sau primãria din localitatea respectivã.”

6. La articolul 24, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafatã de teren echivalentã în intravilan sau, în lipsã, în extravilan, acceptatã de ei, iar, dacã nu mai existã teren, se vor acorda despãgubiri.”

7. La articolul 27, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia mãsurãtorilor comisia localã ia act de recunoasterea reciprocã a limitelor proprietãtii de cãtre vecini, le consemneazã în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare si înainteazã documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.”

8. La articolul 27, dupã alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22), cu urmãtorul cuprins:

“(21) Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolã de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.

(22) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încãlcarea legii, dacã acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacã respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpãrare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitãtii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.”

9. La articolul 27, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmãtorul cuprins:

“(41) Primarul va afisa lunar suprafata constituitã sau reconstituitã, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum si suprafata rãmasã în rezerva comisiei locale.”

10. La articolul 52, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:

“(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedurã civilã sunt aplicabile.”

11. Articolul 60 se abrogã.

12. La articolul 92, alineatul (3) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Scoaterea definitivã din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrãri de îmbunãtãtiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitãtilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Ruralã, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale.”

13. La articolul 92, alineatul (5) se abrogã.

14. Articolul 108 se abrogã.

15. Articolul 109 se abrogã.

16. Dupã articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 1101, 1102 si 1103 cu urmãtorul cuprins:

“Art. 1101. - Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmãtoarele fapte:

a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupã caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate cãtre persoanele îndreptãtite, precum si eliberarea titlului de proprietate fãrã îndeplinirea conditiilor legale;

b) neafisarea datelor mentionate în art. 27 alin. (41) de cãtre primar în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii precedente;

c) afisarea de cãtre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realitãtii.

Art. 1102. - Contraventiile prevãzute la art. 1101 se sanctioneazã astfel:

a) cea de la litera a) cu amendã de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) cele de la literele b) si c) cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 1103. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevãzute la art. 1101 si art. 1102 se fac de cãtre împuternicitii Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor si de cãtre prefect sau împuternicitii acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale.”

Art. II. - Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligatia ca în termen de cel mult 120 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sã înainteze Agentiei Domeniilor Statului documentele necesare întocmirii protocoalelor de predare-primire cu aceastã institutie privind terenurile care au fost preluate direct de la societãtile comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, precum si de la statiunile de cercetare, institute si unitãti de învãtãmânt.

 

TITLUL V

Modificarea si completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Articol unic. - Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. La articolul III alineatul (1), partea introductivã si litera a) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins :

“Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absolutã, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, urmãtoarele acte emise cu încãlcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare si ale prezentei legi:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptãtite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:

(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodatã teren în proprietate predat la cooperativa agricolã de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;

(ii) actele de reconstituire si constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari, solicitate de cãtre acestia, în termen legal, libere la data solicitãrii, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 si a prezentei legi, precum si actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;

(iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrisi în cooperativa agricolã de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;

(iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupã eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcriptiuni si inscriptiuni sau, dupã caz, intabulat în cartea funciarã, precum si actele de înstrãinare efectuate în baza lor;

(v) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate în mãsura în care au depãsit limitele de suprafatã stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;

(vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au detinut anterior în proprietate astfel de terenuri.”

2. La articolul III, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:

“(11) Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localitãtilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privatã îsi suspendã efectele cu privire la aceste terenuri pânã la solutionarea cererii de cãtre comisia de fond funciar, cu exceptia terenurilor intrate deja în circuitul civil. Dupã validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie.”

3. La articolul III, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Nulitatea poate fi invocatã de primar, prefect, Autoritatea Nationalã pentru Restituirea Proprietãtilor si de alte persoane care justificã un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecãtoresti de drept comun.”

4. La articolul III, dupã alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu urmãtorul cuprins:

“(21) Nulitatea absolutã, în sensul prezentei legi, va putea fi invocatã si în litigiile în curs.

(22) Nulitatea absolutã nu opereazã asupra titlurilor obtinute de fostii proprietari pe alte amplasamente dacã la intrarea în vigoare a prezentei legi si-au gãsit vechile amplasamente de care au fost deposedati atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.

(23) Fostii proprietari pot reveni la vechiul amplasament si atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renuntã în favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.

(24) În cazul unor înstrãinãri succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sã remitã pretul actualizat fostului proprietar rãmas fãrã teren.”

 

TITLUL VI

Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Art. I. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 1. - Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în conditiile prevãzute de prezenta lege. Dispozitiile acestei legi se aplicã si în cazul restituirii constructiilor accesorii terenurilor agricole si silvice.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacã acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeazã sã fie retrocedate într-un singur amplasament.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevãzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusã în cooperativa agricolã de productie sau preluatã prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.”

4. La articolul 4, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localitãtilor, foste proprietãti ale persoanelor fizice si juridice, care au trecut în proprietatea statului si pe care se gãsesc instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfãsoarã activitãti miniere de exploatare sau operatiuni petroliere de dezvoltare-explorare si exploatare, se restituie, în conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existentã la comisiile locale, iar în situatia în care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate sau din alte localitãti, acceptate de fostii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibilã se vor acorda despãgubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, în conditiile legii.”

5. La articolul 4, dupã alineatul (1) se introduc nouã alineate noi, alineatele (11)-(19), cu urmãtorul cuprins:

“(11) Pentru terenurile fostilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevãzute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedãrii, amenajãri piscicole, sere sau plantatii de hamei, de duzi, plantatii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligatia de a le mentine destinatia si, acolo unde este cazul, unitatea si functionalitatea.

(12) Pentru terenurile mentionate mai sus, pe care s-au efectuat de cãtre stat investitii, neamortizate pânã la intrarea în vigoare a prezentei legi, fostii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligatia de a plãti statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizatã a investitiei, dacã aceasta reprezintã mai mult de 30% din valoarea totalã a investitiei la data intrãrii în vigoare a acestei legi, sau sã primeascã terenuri pe alte amplasamente, acceptate de acestia, de aceeasi categorie de folosintã cu terenul pe care l-au predat ori despãgubiri.

(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investitiile au fost vândute cu respectarea legii, fostii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de acestia, sau pentru despãgubiri plãtite fie de cãtre investitor, fie de cãtre stat.

(14) În cazul optiunii pentru despãgubiri plãtite de investitori, fostii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a acestei legi sau de la data validãrii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, pretul terenului, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piatã, si termenul de platã, care nu poate fi mai mare de 3 ani.

(15) Acordul va fi înregistrat la comisia judeteanã care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului dacã investitorul nu îsi respectã obligatia de platã în termenul convenit. Din momentul înregistrãrii acordului, optiunea pãrtilor este definitivã si pãrtile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si, respectiv, despãgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, în conditiile dispozitiilor legale privind acordarea de despãgubiri de cãtre acesta, doar pentru acoperirea valorii investitiilor preluate de stat o datã cu terenul pe care l-au avut în proprietate.

(16) Pânã la efectuarea plãtii, proprietarul investitiei va plãti fostului proprietar al terenului o sumã, convenitã de pãrti, care nu poate fi mai micã decât redeventa plãtitã statului la momentul acordului si nu va putea înstrãina în nici un mod investitia sa, sub sanctiunea nulitãtii absolute.

(17) Proprietarii investitiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului în momentul achitãrii integrale a contravalorii terenului.

(18) În situatia în care nu se opteazã pentru despãgubiri plãtite de cãtre investitor, sau în situatia în care fostul proprietar si investitorul nu ajung la un acord în termenul mentionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despãgubiri de la stat, atât pentru teren cât si pentru investitiile dovedite la data preluãrii terenului, în conditiile legii.

(19) În cazul realizãrii acordului prevãzut la alin. (14), pentru investitiile dovedite la data preluãrii terenului, fostul proprietar primeste despãgubiri de la stat, în conditiile legii.”

6. La articolul 4, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) În cazul în care investitiile pentru care suprafata de teren a fost preluatã de stat nu au fost executate sau se aflã în stadiu de proiect, suprafata preluatã se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, pe vechiul amplasament.”

7. La articolul 6, alineatele (11) si (12) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“(11) Titlurile de proprietate obtinute anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 18/1991 si existenta liberã a vechilor amplasamente fac dovada absolutã a proprietãtii, obligând comisiile de fond funciar sã procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

(12) Consemnãrile efectuate între anii 1945 si 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de productie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativã cu privire la proprietate.”

8. La articolul 6, dupã alineatul (12) se introduc douã noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmãtorul cuprins:

“(13) În situatia în care nu mai existã înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientã în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente si când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

(14) Orice probã dovedind dreptul de proprietate al fostilor proprietari poate fi înlãturatã numai printr-o probã de aceeasi fortã produsã de cãtre detinãtorul actual al terenului sau de cãtre terti, tãgãduind dreptul de proprietate.”

9. La articolul 6, alineatul (2) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“(2) Dispozitiile art. 12 si art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevãzute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplicã în mod corespunzãtor la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.”

10. La articolul 6, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmãtorul cuprins:

“(21) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de douã persoane, dintre care una este fostul proprietar, cãruia i s-a preluat terenul prin mãsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1990, si cea de a doua, persoana cãreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în naturã ambilor solicitanti. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în naturã terenul persoanei care detinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost împroprietãriti cu asemenea terenuri vor fi despãgubiti în conditiile legii.

(22) Diferentele între suprafetele înscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativã, în actele de donatie cãtre stat, în arhivele statului din perioada 1945-1990 si situatia de fapt la data punerii în posesie se corecteazã în favoarea fostilor proprietari.”

11. Articolul 61 se abrogã.

12. Articolul 7 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 7. - Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 si 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacã persoanele în cauzã au deja un titlu emis în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.”

13. Articolul 8 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 8 - Persoanelor fizice cãrora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenta dintre suprafata de 10 hectare de familie si suprafata preluatã de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decât au detinut înainte de preluare, la cerere, dacã este posibil, li se comaseazã terenurile în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeasi categorie de folosintã cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberându-se un nou titlu de proprietate, dupã revocarea celui initial de comisia judeteanã de fond funciar.”

14. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetãrii si producerii de seminte, de material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã, rãmân în administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele îndreptãtite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedãrii se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitãtilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

(3) Terenurile agricole care au apartinut cu titlu de proprietate Academiei Române, universitãtilor, institutiilor de învãtãmânt superior cu profil agricol si unitãtilor de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora.”

15. La articolul 9, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmãtorul cuprins:

“(11) Dispozitiile alin. (1) se aplicã si terenurilor folosite la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de unitãtile de învãtãmânt cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care rãmân în administrarea institutiilor de învãtãmânt vor fi delimitate prin hotãrâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

(12) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor îndreptãtite în conditiile alin. (1) si (11) unitãtile de cercetare si învãtãmânt vor primi în administrare suprafete de teren corespunzãtoare din proprietatea statului.”

16. La articolul 9, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:

“(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au apartinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de cãtre Agentia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Române, dacã nu se afecteazã vechile amplasamente ale fostilor proprietari si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, cu completãrile ulterioare.”

17. La articolul 12, alineatul (1) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Comisiile comunale, orãsenesti sau municipale din unitãtile administrativ-teritoriale pe care se aflã terenurile, împreunã cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliarã vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacã acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole situate în vecinãtatea localitãtilor, acceptate de fostii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrãrile de hidroamelioratii, acolo unde ele existã.”

18. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi si va înainta lunar Autoritãtii Nationale pentru Restituirea Proprietãtilor un raport privind situatia aplicãrii prevederilor legii, cu propuneri de mãsuri, inclusiv de angajare a rãspunderii pentru primarii care întârzie sau împiedicã în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele si în conditiile stabilite de lege.”

19. Articolele 15, 19 si 20 se abrogã.

20. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:

“Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de cãtre comisiile locale si comisiile judetene sau de prefect, în conformitate cu prevederile art. 12 si art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificãrile si completãrile ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si Sanctionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.172/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.”

21. La articolul 23, dupã alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmãtorul cuprins:

“(12) Unitãtile de cult prevãzute la alin. (1), dacã au avut în proprietate suprafete mai mari decât cele retrocedate pânã la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafatã detinutã în 1945.”

 

Continuarea în pagina a 2-a