MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 654         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

108. – Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală

 

110. – Ordonantă de urgentă privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

112. – Ordonantă de urgentă pentru abrogarea unei pozitii din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

764. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, precum si alocarea unei sume pentru judetul Suceava din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală

 

Prin Programul de guvernare pentru perioada 2005–2008, Guvernul României si-a propus, ca obiectiv prioritar, întărirea capacitătii institutionale din administratia publică locală.

În vederea sustinerii acestui obiectiv este necesară asigurarea unui cadru legal prin care să se elimine inechitătile create prin acordarea nejustificată a unor drepturi de natură salarială (spor de vechime în muncă), în baza hotărârilor definitive si irevocabile ale unor instante de judecată. În acest sens si pentru a se evita extinderea aplicării unor dispozitii contrare prevederilor legale, ca urmare a altor actiuni în instantă în curs de  solutionare, se impune, în regim de urgentă, reglementarea situatiei privind remunerarea functiilor de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Indemnizatiile lunare pentru functiile cuprinse în cap. I nr. crt. 10–37 din anexa nr. VII/1b si la nr. crt. 21–26 din anexa VII/2b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Indemnizatiile lunare prevăzute în anexă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie–decembrie 2005. În perioada de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la data de 30 septembrie 2005 se acordă 45% din suma aferentă cresterii totale a indemnizatiilor lunare, calculată ca diferentă între indemnizatiile lunare cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgentă, si indemnizatiile lunare avute în luna decembrie 2004.

Art. 2. – Pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală, indemnizatiile prevăzute în anexă reprezintă unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial. La calculul cuantumului indemnizatiei nu se adaugă sporul de vechime în muncă si nici alte sporuri prevăzute de lege.

Art. 3. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 septembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 108.

 

ANEXĂ*)

 

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICĂ

din administratia publică locală

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Urgenta adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea finalizării procesului de reformă a asistentei medicale ambulatorii, conditie esentială în alocarea eficientă a resurselor si reducerea costurilor asistentei medicale acordate în spitale si diminuarea deficitului bugetar al sistemului sanitar, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Întrucât privatizarea asistentei medicale ambulatorii are drept componentă intrinsecă detinerea în proprietate a spatiilor în care se desfăsoară această activitate, având în vedere că nu a fost creat cadrul legal în acest sens,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu completările ulterioare, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.

(2) Vânzarea spatiilor având destinatia prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă se realizează prin negociere directă sau, după caz, prin licitatie publică cu strigare, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin spatii medicale se întelege spatiile în care se desfăsoară efectiv activitate medicală si cota indiviză corespunzătoare din spatiul comun.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitară proprie.

Art. 2. – (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile si spatiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protectie a unui monument istoric.

Vânzarea acestor spatii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.

(2) Până la adoptarea unei legi speciale privind regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitătilor minoritătilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisă înstrăinarea spatiilor medicale situate în imobilele în cauză ori schimbarea destinatiei acestora.

(3) Spatiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, pot fi vândute după definitivarea situatiei juridice a acestora, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 3. – (1) Au dreptul de a cumpăra spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă medicii, medicii dentisti, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică care desfăsoară activităti conexe actului medical, persoanele care desfăsoară activităti conexe actului medical si care detin în mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinând în mod legal spatiul, au ca unic obiect de activitate furnizarea serviciilor medicale.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spatiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4.

(3) Spatiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de acestia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de concesiune.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind vânzarea spatiilor medicale prin negociere directă

 

Art. 4. – În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spatiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului si care se află în administrarea lor, care urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate vor fi afisate la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul institutiei, după caz.

Art. 5. – (1) Prefectii vor veghea ca hotărârea prevăzută la art. 4 să cuprindă toate spatiile medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă. În acest scop hotărârile consiliilor locale si ale consiliilor judetene vor fi comunicate prefectilor în termen de cel mult 10 zile de la adoptare si vor fi afisate la sediul primăriei, respectiv al consiliului judetean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dacă este cazul, iar în situatia în care se refuză solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instantei de contencios administrativ.

(2) În cazul municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vânzării se aprobă pe sectoare de către consiliile locale ale sectoarelor, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru spatiile aflate în proprietatea ori administrarea acestuia. Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Art. 6. – (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în fiecare comună, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet în care există spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă se constituie o comisie pentru vânzarea spatiilor medicale, denumită în continuare comisie.

(2) Comisia se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, si va fi formată din următorii membri:

a) 2 reprezentanti ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judetean în a cărui proprietate, respectiv administrare, se află spatiul medical;

b) un reprezentant al directiei de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al organizatiilor profesionale corespunzătoare;

d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat de directorul general.

(3) În cazul imposibilitătii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, acestia vor fi înlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin decizie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.

(4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea consiliilor locale, respectiv a consiliilor judetene, institutiile prevăzute la alin. (2) au obligatia de a-si desemna reprezentantii si/sau, după caz, înlocuitorii acestora.

(5) Membrii comisiei îsi desemnează un presedinte.

Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unitătii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

(6) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoană juridică, respectiv nu pot fi sot/sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spatiului medical. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se completează cu alti membri din rândul supleantilor.

(7) Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemnizatie ale cărei cuantum si conditii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judetean, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene ori a municipiului Bucuresti, si se achită din fondurile realizate din vânzarea spatiilor medicale.

Art. 7. – (1) Comisia are următoarele atributii:

a) desemnează la prima sedintă presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei;

b) tine evidenta spatiilor care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă;

c) aprobă pretul minim de vânzare al spatiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât pretul stabilit în baza raportului de evaluare;

d) aprobă vânzarea spatiilor medicale în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă;

e) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază pretul de vânzare cu cumpărătorul, pornind de la pretul din raportul de evaluare;

f) organizează licitatia publică cu strigare, dacă este cazul.

(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

(3) Raportul de evaluare se întocmeste de către un evaluator care va fi selectat de comisie prin licitatie publică.

Art. 8. – Pretul de vânzare al spatiului medical se stabileste prin negociere directă între cumpărător si comisie, pornindu-se de la pretul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de către solicitant pe bază de acte justificative.

Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăsi jumătate din pretul stabilit în raportul de evaluare.

Art. 9. – (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spatiu, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăsurarea procedurii de vânzare si pretul obtinut pentru spatiul vândut.

(2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei.

(3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestată la sectia de contencios administrativ a tribunalului de către partea interesată.

Art. 10. – Contractul de vânzare-cumpărare a spatiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile de la data încheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgentă, si se semnează, din partea vânzătorului, de presedintele consiliului judetean ori de primar, după caz.

Art. 11. – (1) Pretul de vânzare al spatiilor se va plăti de cumpărător la încheierea contractului sau, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, în rate.

(2) Spatiile dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităti decât în scopul desfăsurării activitătii medicale si activitătilor conexe actului medical.

(3) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanti ai vânzătorului si un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 12. – (1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situatia de a cumpăra, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, două sau mai multe spatii medicale situate în aceeasi comună, oras sau municipiu ori în unităti administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vânzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumpărătorului.

(2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a mai depus o altă cerere de cumpărare.

Art. 13. – (1) Vânzarea spatiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuti la art. 3 în următoarele conditii:

a) avans de 25% din pretul de vânzare;

b) rate lunare esalonate pe un termen de până la 5 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de până la un an;

c) perceperea unei dobânzi anuale de 10%.

(2) Pentru vânzarea în rate, comisia va solicita cumpărătorului constituirea unei ipoteci pe spatiul si terenul care fac obiectul vânzării, în conditiile legii.

(3) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă două rate succesive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.

Art. 14. – (1) Terenul aferent spatiului medical se vinde o dată cu acesta, dacă este clarificată situatia sa juridică si dacă sunt îndeplinite conditiile legale. Pretul de vânzare al terenului aferent se determină potrivit art. 8.

(2) Terenul a cărui situatie juridică se clarifică după data vânzării spatiului medical, cu exceptia celor care sunt proprietate publică a statului sau a unitătii administrativteritoriale, va fi vândut cumpărătorului spatiului, la cererea acestuia, prin negociere directă, la pretul stabilit conform art. 8.

(3) Persoanele fizice sau juridice străine care îndeplinesc conditiile art. 3 alin. (1) pot cumpăra terenurile aferente spatiului medical numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 15. – Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cheltuielile se deduc din încasările obtinute.

Art. 16. – Sumele obtinute din vânzarea spatiilor medicale în conditiile prezentei ordonante de urgentă se fac venit la bugetul de stat în cotă de 10%, diferenta fiind virată la bugetele locale respective, într-un cont special, si utilizată pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vânzătoare.

Art. 17. – (1) În situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin împreună un spatiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codetinător exprimarea intentiei de cumpărare sau nu a spatiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare.

(2) În cazul în care nu toti codetinătorii spatiului medical doresc cumpărarea, însă cel putin unul a solicitat ferm cumpărarea, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întreg spatiul detinut în comun.

(3) În situatia în care doar unul dintre codetinătorii spatiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător si ceilalti codetinători se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia. (4) În situatia în care mai multi codetinători solicită cumpărarea spatiului medical, respectivul spatiu se va vinde acestora.

Art. 18. – Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

 

CAPITOLUL III

Vânzarea spatiilor medicale prin licitatie publică cu strigare

 

Art. 19. – Spatiile nevândute prin negociere directă se vând prin licitatie publică cu strigare persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 20. – (1) Comisia va face public anuntul de vânzare a spatiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 4, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.

(2) Anuntul de vânzare va cuprinde:

a) denumirea si sediul vânzătorului, precum si datele de identificare a spatiului supus vânzării;

b) locul, data si ora începerii licitatiei;

c) numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relatii suplimentare;

d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;

e) garantia de participare la licitatie, constituită potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare;

f) taxa de participare la licitatie.

(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:

A. pentru persoane juridice:

a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscală;

b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

c) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

d) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

c) copie de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

(4) Anuntul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de largă circulatie si se afisează la sediul vânzătorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile înainte de data tinerii licitatiei.

Art. 21. – (1) Licitatia are loc la data stabilită în anuntul de vânzare si este valabilă dacă s-au prezentat cel putin 3 ofertanti.

(2) Pretul minim de pornire este cel stabilit de comisia de evaluare.

(3) În cazul în care nu se oferă pretul minim de vânzare, licitatia va fi reluată după publicarea unui nou anunt de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăsurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile înainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.

(4) A doua licitatie este valabilă dacă s-au prezentat cel putin 2 ofertanti. Dacă acestia oferă un pret care nu este mai mic de 50% din pretul minim de vânzare, comisia poate solicita participantilor formularea de oferte de cumpărare cu pretul în rate.

(5) Pretul de vânzare nu poate scădea sub 50% din pretul minim de vânzare nici în cazul vânzării în rate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. – (1) În cazul spatiilor medicale trecute în proprietatea statului în conditiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, procedurile de vânzare sunt suspendate de drept până la data încheierii procedurilor de restituire, prevăzute de aceeasi lege.

(2) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule.

Art. 23. – Presedintii consiliilor judetene si primarii vor comunica lunar Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Sănătătii, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spatiilor medicale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor.

Art. 24. – Spatiile medicale cumpărate în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu pot fi folosite decât pentru activităti medicale si/sau pentru activităti conexe actului medical.

Art. 25. – (1) La înstrăinarea prin vânzare a spatiilor si a terenurilor dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă poate fi exercitat dreptul de preemptiune.

(2) Dreptul de preemptiune la înstrăinare a imobilelor prevăzute la alin. (1) revine coproprietarilor, dacă este cazul, si apoi proprietarilor vecini.

(3) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati să se pronunte asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.

(4) După împlinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins.

Art. 26. – Actul de înstrăinare încheiat cu încălcarea dreptului de preemptiune prevăzut la art. 25 este nul.

Art. 27. – (1) Spatiile medicale si terenurile aferente în care functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, care apartin domeniului public al statului, trec în domeniul privat al statului si în administrarea consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Inventarierea spatiilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 29. – Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

Art. 30. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea unei pozitii din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Urgenta adoptării prezentului act normativ rezultă din faptul că pachetul de legi privind reforma în domeniul proprietătii a fost promovat prin ordonantă de urgentă si adoptat în sedinta Guvernului din data de 7 iulie 2005. Pentru aplicarea prevederilor acestei ordonante de urgentă fondul forestier proprietate publică a statului va fi diminuat cu aproximativ 2 milioane ha.

Ca urmare a faptului că Regia Natională a Pădurilor – Romsilva trebuie să valorifice aproximativ 40% din masa lemnoasă din pădurile pe care le administrează începând cu data de 1 octombrie, este necesar ca anterior acestei date să fie asigurată concurenta pe piată în conditiile legii. Actualele prevederi legale tratează pozitia Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva ca pe o pozitie de monopol.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Pozitia “masa lemnoasă pe picior – pretul de începere a licitatiei“ din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, precum si alocarea unei sume pentru judetul Suceava din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, culte si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret“, titlul “Transferuri“, cu suma de 300 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finalizarea lucrărilor de constructii la Biserica “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul“ din comuna Arbore, judetul Suceava.

Art. 2. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 600 mii lei (RON) pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Arbore, judetul Suceava, pentru realizarea unei variante ocolitoare necesare devierii traficului greu din zona bisericii-monument din comuna Arbore, judetul Suceava.

Art. 3. – Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 si 2 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 5. – Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 764.