MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 655         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

109. – Ordonantă de urgentă privind transporturile rutiere

 

739. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucuresti–Pitesti la Săbăreni“

 

754. – Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investitii “Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

604. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Clasificării pesterilor si a sectoarelor de pesteri – arii naturale protejate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transporturile rutiere

 

Această reglementare are un caracter urgent, având în vedere respectarea termenului de aderare a României la structurile Uniunii Europene, asigurarea conditiilor egale de desfăsurare a activitătii operatorilor de transport rutier români si străini pe teritoriul României, precum si sanctionarea nediscriminatorie în mod eficient a celor care nu respectă conditiile referitoare la accesul la activitatea de transport rutier, asa cum sunt acestea prevăzute de reglementările europene.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea si asigurarea desfăsurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri si de persoane pe teritoriul României, în conditii de sigurantă si calitate, cu respectarea principiilor liberei concurente si a măsurilor de protectie a mediului înconjurător, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice si pentru satisfacerea necesitătilor economiei nationale si nevoilor de apărare a tării.

(2) Activitătile de transport rutier, precum si activitătile conexe acestora se desfăsoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere si de utilizare a infrastructurii rutiere, precum si conditiile privind siguranta circulatiei.

(3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier si de activitătile conexe acesteia, protectia vietii umane si a mediului este prioritară.

Art. 2. – Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu:

a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăseste 3,5 tone;

b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin constructie si echipare, sunt destinate să transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducătorul auto;

c) vehicule rutiere apartinând sau aflate sub controlul institutiilor din sistemul national de apărare;

d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă, canalizare, pentru servicii de gaze naturale si electricitate, pentru servicii telefonice si telegrafice, pentru transmisiuni de radio si televiziune;

e) vehicule rutiere utilizate în actiuni de salvare sau în situatii de urgentă;

f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale;

g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie;

h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto;

i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfectionării tehnice;

j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare;

k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrări agricole si forestiere;

l) vehicule istorice.

Art. 3. – (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. activitate conexă transportului rutier – activitate care se desfăsoară în legătură cu transportul rutier;

2. autoturism – autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

3. autobuz – autovehicul cu cel putin 4 roti si o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru transportul de persoane pe scaune si în picioare si care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

4. autocar – autobuz destinat si echipat numai pentru transportul de persoane asezate pe scaune, pe distante mari, amenajat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, neavând posibilitatea transportului de persoane în picioare;

5. autorizatie de transport international – document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite conditii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinatie), pe perioada sa de valabilitate;

6. autogară – spatiu special amenajat si dotat pentru a permite stationarea autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public, precum si pentru a oferi conditii/servicii pentru persoanele aflate în incintă;

7. cap de traseu – punct de plecare sau punct de destinatie, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;

8. cabotaj – operatiune de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel putin două puncte de încărcare/descărcare aflate pe teritoriul României; deplasarea fără încărcătură a unui vehicul rutier între două operatiuni consecutive de transport international nu este considerată cabotaj;

9. certificat de transport în cont propriu – document prin care se atestă că întreprinderea îndeplineste conditia de competentă profesională, aceasta având dreptul să efectueze numai transport rutier în cont propriu;

10. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu – documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de întreprindere si utilizate la operatiuni de transport rutier în cont propriu;

11. copia conformă a licentei de transport – documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier;

12. document de transport – document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, acesta având înscrise date privind expeditorul, întreprinderea care efectuează transportul,  beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, si care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei si a tipului de transport rutier efectuat;

13. inspectie tehnică periodică – operatiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveste în principal sistemele si componentele acestora, ce contribuie la siguranta circulatiei, protectia mediului si încadrarea în categoria de folosintă;

14. intermediere în transporturile rutiere – activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic national si/sau international, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier;

15. întreprindere – operator economic, persoană fizică sau persoană juridică, cu ori fără scop patrimonial, orice asociatie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu ori fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate;

16. licentă pentru activităti conexe transportului rutier – document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăsoare activităti conexe transportului rutier;

17. licentă de transport – document prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiară si competentă profesională, acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor nationale si internationale din domeniul transporturilor rutiere;

18. licentă de traseu – document care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic national pe un anumit traseu, conform graficului de circulatie continut în caietul de sarcini al acesteia;

19. masă totală maximă autorizată – masa totală maximă a unui vehicul rutier, în functie de constructia si de performantele sale, care este declarată de constructorul acestuia;

20. microbuz – autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, în afara locului conducătorului auto;

21. omologare – procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislatiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerintele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

22. operator de transport rutier – orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu autovehicule rutiere detinute în proprietate sau cu orice alt titlu si care în prealabil a obtinut licenta de transport;

23. operator de transport rutier de mărfuri – operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri;

24. operator de transport rutier de persoane – operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului, cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop, adecvate să transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, în virtutea dotărilor si a tipului lor constructiv;

25. operator de transport rutier român – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România;

26. operator de transport rutier străin – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internationale;

27. operator pentru activităti conexe transportului rutier – orice întreprindere care desfăsoară activităti conexe transportului rutier si care a obtinut în prealabil licenta pentru activităti conexe transportului rutier;

28. program de transport – program întocmit de către autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu si statiile de oprire în tranzit, capacitatea si numărul de autovehicule necesare;

29. serviciu regulat de transport de persoane – serviciu de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor, pe bază de legitimatii de călătorie individuale, potrivit graficelor de circulatie, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligatia respectării graficelor de circulatie, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi conditionat cel mult de o rezervare prealabilă;

30. serviciu regulat special de transport de persoane – serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane între localităti, în măsura în care acest serviciu se desfăsoară în conditiile prevăzute la pct. 29. Serviciul regulat special de transport de persoane include:

a) transportul muncitorilor între domiciliu si locul de muncă;

b) transportul elevilor si al studentilor spre si dinspre institutiile de învătământ;

c) transportul militarilor si al familiilor acestora între domiciliu si unitatea militară;

31. statie – punct de pe traseul unui serviciu regulat de persoane, amenajat si semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea si coborârea persoanelor transportate;

32. serviciu ocazional de transport de persoane – serviciu distinct fată de serviciul regulat sau serviciul regulat special de transport de persoane, caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la initiativa clientului sau a operatorului de transport rutier;

33. traseu – parcurs care asigură legătura între mai multe localităti, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate;

34. transport rutier – orice operatiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor, chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumită portiune a drumului, transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport;

35. transport rutier agabaritic – transport rutier cu mase si/sau dimensiuni depăsite;

36. transport rutier în trafic national – operatiune de transport rutier care se efectuează între două localităti situate pe teritoriul României, fără a depăsi teritoriul statului;

37. transport rutier în trafic international – operatiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state;

38. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră – operatiune de transport rutier care implică deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului învecinat, pe o distantă de cel mult 30 km fată de frontieră, dacă acordurile bilaterale încheiate între statele respective nu prevăd altfel;

39. transport rutier judetean – operatiune de transport rutier care se efectuează între două localităti situate pe teritoriul aceluiasi judet;

40. transport rutier interjudetean – operatiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a două judete diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judete; în sensul prezentei ordonante de urgentă, transportul rutier între municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean;

41. transport rutier specializat – operatiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale;

42. vehicul rutier – sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare si care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane si/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonante de urgentă, sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile si tractoarele, definite astfel:

a) autovehicul – orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circulă pe sine si a autovehiculelor cu 2 sau 3 roti;

b) remorcă – vehicul rutier fără motor, conceput si construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

c) semiremorcă – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o fortă verticală semnificativă;

d) tractor – vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci.

(2) De asemenea, în sensul prezentei ordonante de urgentă, ansamblul format din autovehicul si remorcă/semiremorcă si ansamblul format din tractor si remorcă/semiremorcă sunt considerate vehicule rutiere.

Art. 4. – În sensul prezentei ordonante de urgentă, transporturile rutiere se clasifică pe categorii si tipuri după cum urmează:

A. categorii de transport rutier:

a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfăsurare:

1. transport rutier în trafic national;

2. transport rutier în trafic international;

b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activitătii:

1. transport rutier public;

2. transport rutier în cont propriu;

B. tipuri de transport rutier:

a) transport rutier de mărfuri:

1. transport rutier de mărfuri generale;

2. transport rutier de mărfuri perisabile;

3. transport rutier de mărfuri si deseuri periculoase;

4. transport rutier de deseuri;

5. transport rutier de animale vii;

6. transport rutier agabaritic;

b) transport rutier de persoane:

1. transport rutier prin servicii regulate;

2. transport rutier prin servicii regulate speciale;

3. transport rutier prin servicii ocazionale.

Art. 5. – (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere si reprezintă, în sensul prezentei ordonante de urgentă, autoritatea competentă.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, are următoarele atributii:

a) elaborează strategiile nationale de dezvoltare a activitătilor de transport rutier;

b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere si al activitătilor conexe acestora;

c) elaborează programe de dezvoltare durabilă si de modernizare a sistemului national de transport rutier, de sigurantă si securitate a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;

d) asigură conditiile unui mediu concurential normal în activitatea de transport rutier, în corelatie cu celelalte moduri de transport si între operatorii de transport rutier;

e) stabileste norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum si pentru operatorii de activităti conexe transportului rutier;

f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier, precum si de către ceilalti utilizatori ai infrastructurii rutiere;

g) asigură dezvoltarea cercetării si elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere;

h) monitorizează piata transporturilor rutiere în scopul constatării aparitiei situatiilor de criză si adoptă măsurile necesare acestor situatii;

i) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora;

j) stabileste conditiile tehnice si metodologia pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice, precum si a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere;

k) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piată.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor  rutiere, are următoarele atributii:

a) exercită autoritatea de registru si inspectie de stat în transporturile rutiere;

b) organizează si tine evidenta tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu exceptia celor care apartin institutiilor din sistemul national de apărare si sigurantă publică;

c) elaborează programe privind echiparea retelei de transport rutier cu infrastructuri si sisteme telematice de culegere a datelor, precum si cu centre de control si/sau informare a traficului rutier si de monitorizare a operatiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare si a sigurantei traficului rutier;

d) elaborează norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora si controlează respectarea lor;

e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor nationale si internationale în activitătile specifice domeniului transporturilor rutiere;

f) autorizează activitătile de transport rutier public si în cont propriu, în trafic national si/sau international si eliberează în acest sens licente, certificate de transport în cont propriu si autorizatii de transport international  pentru operatorii de transport, întreprinderi si operatorii de activităti conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor si conventiilor la care România este parte;

g) autorizează centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere si scolile de conducători auto;

h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea si atestarea profesională a conducătorilor auto, a persoanelor desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier, a consilierilor de sigurantă, precum si a instructorilor de conducere auto si a profesorilor de legislatie rutieră;

i) asigură cadrul privind conditiile în care se execută transportul combinat de mărfuri si promovarea acestuia în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri si de persoane; k) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătătii, norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto, precum si pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;

l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă, conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare;

m) certifică sau omologhează, potrivit reglementărilor în vigoare, produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în tară sau importate si dispune, în caz de neconcordantă, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;

n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;

o) certifică încadrarea în normele de poluare si sigurantă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului international de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale;

p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, controlează, la producător si la vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat si dispune, în caz de neconcordantă, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;

q) autorizează operatorii economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;

r) autorizează înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

s) asigură efectuarea inspectiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea primei înmatriculări în România si certificării autenticitătii acestora, în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere;

t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort si vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri;

u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizatii de transport international valabile pe teritoriul României.

Art. 6. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate să desemneze unităti care functionează în subordinea sau sub autoritatea sa să elaboreze si să pună în aplicare norme tehnice si reglementări specifice vehiculelor rutiere si transportului rutier si care să asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate.

Art. 7. – Institutiile publice, regiile autonome, precum si societătile comerciale prevăzute la art. 6, care functionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Transporturilor, Constructiilor si Turismului, se autofinantează din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii.

Art. 8. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere si constructiei vehiculelor rutiere, la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Efectuarea transporturilor rutiere

 

Art. 9. – (1) Operatiunile de transport rutier se pot efectua numai în conditiile respectării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si a acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Transportul rutier de mărfuri periculoase se poate efectua numai în conditiile respectării prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, si a reglementărilor specifice în vigoare.

(3) Transportul rutier al deseurilor periculoase se poate efectua numai în conditiile respectării reglementărilor specifice în vigoare.

(4) Operatiunile de transport rutier de mărfuri sau de persoane în trafic national se pot efectua numai în conditiile respectării prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare.

(5) Operatiunile de transport rutier de mărfuri sau de persoane în trafic international se pot efectua numai în conditiile respectării prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994.

Art. 10. – (1) Orice conducător auto care efectuează operatiuni de transport rutier, ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, are obligatia de a urma cursurile de pregătire profesională ale căror tematică si mod de organizare sunt stabilite de autoritatea competentă.

(2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la alin. (1) se finalizează cu un examen. În urma promovării examenului se eliberează un certificat de competentă profesională.

Art. 11. – Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, de către operatorii de transport rutier care detin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere.

Art. 12. – Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia si se realizează în următoarele conditii:

a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităti ale întreprinderii;

b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;

d) persoanele transportate sunt angajatii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activitătilor proprii; e) întreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute în proprietate sau obtinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de mărfuri, vehiculele putând fi închiriate fără sofer;

f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajati ai întreprinderii sau de persoana fizică însăsi.

Art. 13. – Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic national si/sau international numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetătenie română sau de către cetăteni străini cu drept de muncă în România.

Art. 14. – (1) Pentru a putea efectua operatiuni de transport rutier, conducătorii auto cetăteni străini trebuie să detină un atestat de calificare profesională recunoscut pe teritoriul României.

(2) Atestatul de calificare profesională se eliberează de către autoritatea competentă, la cererea operatorului de transport rutier.

(3) Conditiile de eliberare a atestatului de calificare profesională a conducătorului auto se stabilesc de autoritatea competentă.

Art. 15. – Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic international având ca tară de destinatie România, transport rutier cu tranzitarea teritoriului României sau transport rutier în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României numai în conditiile respectării legislatiei române, a acordurilor si conventiilor bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte.

Art. 16. – Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise dacă acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel.

 

CAPITOLUL III

Accesul la activitatea de transport rutier

 

SECTIUNEA 1

Transportul rutier public

 

Art. 17. – (1) Pot desfăsura operatiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistrati în Registrul operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competentă.

(2) Modul de întocmire, completare si gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabileste de către autoritatea competentă.

Art. 18. – (1) Pentru dobândirea calitătii de operator de transport rutier, o întreprindere trebuie să obtină licenta de transport care se acordă în urma îndeplinirii conditiilor de onorabilitate, capacitate financiară si competentă profesională.

(2) Conditia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier:

a) nu a fost condamnată pentru infractiuni de natură comercială;

b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu a fost sanctionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind:

– conditiile de plată si de angajare;

– transportul rutier de mărfuri sau de persoane si, în special, prevederile privind perioadele de conducere si de odihnă ale conducătorilor auto, greutătile si dimensiunile vehiculelor rutiere, siguranta rutieră si siguranta vehiculului rutier, protectia mediului si alte reguli privind răspunderea profesională.

(3) Conditia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune conditii a activitătii întreprinderii si buna administrare a acesteia. Conditia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier si 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. Modul de evaluare a capacitătii financiare a unei întreprinderi se stabileste de autoritatea competentă.

(4) Conditia de competentă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă.

(5) Certificatul de pregătire profesională atestă detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit de autoritatea competentă si se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii, care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă.

Art. 19. – (1) Exemplarul original al licentei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă, cu valabilitate de 5 ani, si se păstrează la sediul acestuia.

(2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier, autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licentei de transport.

(3) Copiile conforme cu exemplarul original al licentei de transport se eliberează de către autoritatea competentă, pentru perioade succesive de un an, până la expirarea licentei de transport.

(4) În cazul în care operatorul de transport detine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate, licenta de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.

Art. 20. – (1) Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licentei de transport valabile, emisă de autoritatea competentă.

(2) Copia conformă a licentei de transport se suspendă în cazul săvârsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.

Art. 21. – Licenta de transport se retrage în cazul în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente continând informatii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia.

Art. 22. – Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operatiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licentei de transport si a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Transportul rutier pe cont propriu

 

Art. 23. – (1) Pot desfăsura operatiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor.

(2) Registrul întreprinderilor se întocmeste de către autoritatea competentă, modul de completare si gestionare fiind stabilit de aceasta.

Art. 24. – (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să obtină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii conditiei de competentă profesională si a cerintelor de sigurantă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto si vehiculele rutiere.

(2) Criteriile de îndeplinire a conditiei de competentă profesională, prevăzută la alin. (1), se stabilesc de către autoritatea competentă, prin reglementări specifice.

Art. 25. – (1) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă, cu valabilitate de 5 ani, si se păstrează la sediul acesteia.

(2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere detinute de întreprindere si utilizate la operatiuni de transport rutier, autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu, cu valabilitate de un an.

(3) În cazul în care întreprinderea detine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere, certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.

Art. 26. – Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu, emisă de autoritatea competentă, pentru fiecare vehicul rutier.

Art. 27. – (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente continând informatii eronate cu ocazia solicitării acordării acestuia.

(2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în cazul săvârsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.

 

CAPITOLUL IV

Transportul rutier de mărfuri

 

Art. 28. – (1) Transportul rutier public de mărfuri poate fi efectuat de către operatorii de transport numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licentei de transport, acordată de autoritatea competentă.

(2) Transportul rutier de mărfuri în cont propriu poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum si documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu.

Art. 29. – În vederea efectuării transportului rutier public de mărfuri în trafic international, suplimentar fată de copia conformă a licentei de transport corespunzătoare acestei categorii de transport rutier, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle documentul de transport, precum si certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare si sigurantă rutieră.

Art. 30. – Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic international numai pe baza autorizatiilor de transport international eliberate de către autoritatea competentă, dacă acordurile sau conventiile internationale la care România este parte nu prevăd altfel.

Art. 31. – Operatorii de transport străini pot efectua operatiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic international pe teritoriul României numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL V

Transportul rutier de persoane

 

Art. 32. – (1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licentei de transport, acordată de autoritatea competentă.

(2) Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum si documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu.

Art. 33. – Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

Art. 34. – (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu national se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de către autoritatea competentă, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si interjudetean se efectuează pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani.

(3) În vederea întocmirii programului de transport judetean, consiliul judetean are obligatia să transmită autoritătii competente, până la data comunicată de aceasta, propuneri care să contină traseele judetene care urmează a fi incluse în program.

Art. 35. – La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, operatorii de transport rutier au obligatia respectării prevederilor caietului de sarcini al licentei de traseu si a graficului de circulatie continut în acesta.

Art. 36. – (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de către autoritătile competente ale statelor tranzitate.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua si de către mai multi operatori de transport rutier, în comun.

Art. 37. – Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international pe teritoriul României (tranzit sau destinatie) numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competentă.

Art. 38. – (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic national se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizând ca statii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte statii decât statiile publice, asigurându-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic international se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritătile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizând ca statii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte statii decât statiile publice, asigurându-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

Art. 39. – (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic national se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic international se poate efectua numai în conditiile respectării prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă.

(3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă si autoritătile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.

(4) Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competentă cu autoritătile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.

 

CAPITOLUL VI

Activităti conexe transportului rutier

 

Art. 40. – (1) Activitătile conexe transportului rutier se pot efectua de către întreprinderi numai pe baza licentei pentru activităti conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă.

(2) Licenta pentru activităti conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare activitate conexă efectuată, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

(3) În situatia în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licentei de activităti conexe transportului rutier pentru fiecare dintre acestea.

(4) Copia conformă a licentei pentru activităti conexe transportului rutier se suspendă în cazul săvârsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare.

Art. 41. – Activitătile conexe transporturilor rutiere sunt următoarele:

a) activităti desfăsurate de autogări;

b) activităti de intermediere a operatiunilor de transport rutier public.

Art. 42. – Autogările si statiile publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate în cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publică si pot fi în proprietate privată sau publică.

Art. 43. – (1) Înfiintarea unei autogări destinate transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic national si/sau international se poate face numai cu avizul autoritătii competente.

(2) Înfiintarea autogărilor, schimbarea distantei sau desfiintarea acestora se poate realiza numai cu acordul consiliilor locale si cu avizul autoritătii competente, în cazul în care spatiile în care îsi desfăsoară activitatea sunt proprietatea statului sau a unitătii administrativ-teritoriale.

Art. 44. – Amenajarea, semnalizarea rutieră si întretinerea statiilor publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de către administratia publică locală, administratorul drumului sau detinător, după caz.

Art. 45. – (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate plecările, opririle în tranzit si sosirile se realizează din/în autogări sau din/în punctele stabilite de administratia publică locală, cu avizul autoritătii competente.

(2) În localitătile în care nu există autogări, administratia publică locală stabileste puncte pentru plecare, oprire în tranzit sau sosire, cu avizul autoritătii competente.

Art. 46. – Oprirea în autogară în vederea urcării/coborârii persoanelor transportate este permisă numai în situatia în care graficul de circulatie al licentei de traseu are prevăzută statia respectivă.

Art. 47. – Activitătile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier.

Art. 48. – Licenta pentru activităti conexe se retrage în cazul în care întreprinderea care efectuează activităti conexe transportului rutier nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care aceasta a furnizat documente continând informatii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia.

 

CAPITOLUL VII

Regimul vehiculelor rutiere

 

Art. 49. – (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspectia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru accesul pe infrastructura rutieră vehiculele rutiere fabricate în tară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau înregistrării si/sau inspectiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Transportul rutier de mărfuri si/sau de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport.

Art. 50. – (1) Omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării vehiculelor rutiere se acordă de către autoritatea competentă, care eliberează si cartea de identitate a vehiculului rutier.

(2) Conditiile de certificare a autenticitătii si de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora se stabilesc de către autoritatea competentă.

(3) Producătorii de vehicule rutiere, reprezentantii autorizati ai acestora sau persoanele fizice ori juridice care importă vehicule rutiere, după caz, au obligatia să solicite omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 51. – (1) Operatorii economici care efectuează servicii de reparatii, reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum si de inspectie tehnică periodică a vehiculelor rutiere pot desfăsura aceste activităti numai pe baza autorizatiei tehnice eliberate de autoritatea competentă.

(2) Conditiile de desfăsurare a activitătilor de reparatii, reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspectie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, precum si conditiile de acordare a autorizatiilor tehnice a operatorilor economici care efectuează asemenea servicii se stabilesc de către autoritatea competentă.

Art. 52. – Produsele si materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în tară sau importate trebuie să fie certificate si/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de către autoritatea competentă.

Art. 53. – Lista produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileste de către autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL VIII

Tarife

 

Art. 54. – Eliberarea licentelor de transport si a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu, a licentelor pentru activităti conexe si a autorizatiilor de transport international, precum si altele asemenea se face de către autoritatea competentă, contra cost, pe baza tarifelor stabilite de către aceasta.

Art. 55. – La derularea operatiunilor de transport rutier, tarifele se stabilesc liber, pe baza cererii si ofertei.

 

CAPITOLUL IX

Controlul activitătii de transport rutier si a activitătilor conexe acestora

 

Art. 56. – (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, precum si a prevederilor în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere se efectuează în trafic si la sediul întreprinderilor.

(2) Controlul la sediul întreprinderilor se efectuează de către personalul autoritătii competente împuternicit în acest scop.

(3) Controlul în trafic se efectuează de către personalul autoritătii competente împuternicit în acest scop, împreună cu ofiteri/subofiteri ai politiei rutiere sau ai politiei de frontieră, după caz.

Art. 57. – La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, acestea au obligatia prezentării tuturor documentelor solicitate de către personalul autoritătii competente, împuternicit în acest scop.

 

CAPITOLUL X

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 58. – Constituie contraventie următoarele fapte:

a) efectuarea de către un operator de transport străin a transportului rutier public, având ca tară de tranzit sau destinatie România, fără autorizatie de transport international valabilă pe teritoriul României;

b) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fără legitimatii de călătorie;

c) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj;

d) efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existenta la bordul vehiculului rutier a documentului de transport si a copiei conforme, a licentei de transport sau certificatului de transport în cont propriu, după caz;

e) efectuarea transportului rutier de persoane fără existenta la bordul autovehiculului a documentului de transport corespunzător tipului de serviciu efectuat si a copiei conforme, a licentei de transport sau certificatului de transport în cont propriu, după caz;

f) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic international cu autovehicule care nu se încadrează în prevederile Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002;

g) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic international fără respectarea tipului de serviciu ocazional înscris în documentul de transport prevăzut în Acordul privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002;

h) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale ale unor persoane care nu sunt mentionate în documentul de transport;

i) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum si conditionarea accesului la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimatiilor de călătorie;

j) nerespectarea graficului de circulatie continut în caietul de sarcini al licentei de traseu;

k) comercializarea de vehicule rutiere ale căror caracteristici de omologare si/sau de identificare nu mai corespund datelor mentionate în cartea de identitate a vehiculului;

l) utilizarea de vehicule rutiere care nu au fost supuse omologării pentru circulatie conform reglementărilor în vigoare;

m) înstrăinarea documentului de transport, precum si utilizarea acestuia de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, sau utilizarea documentului de transport completat necorespunzător;

n) călătoria fără legitimatie de călătorie valabilă în cadrul serviciilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate;

o) efectuarea de operatiuni de transport rutier de către conducători auto care nu detin certificat de competentă profesională.

Art. 59. – (1) Se sanctionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz:

a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. d), e) si j);

b) de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. i);

c) de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. f), g), h), k), l) si m);

d) de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. a).

(2) Se sanctionează cu amendă aplicată conducătorului auto:

a) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. b) si o);

b) de a 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. c).

(3) Se sanctionează cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicată persoanei care călătoreste fără legitimatie de călătorie, fapta prevăzută la art. 58 lit. n).

Art. 60. – Contraventiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se constată si se sanctionează de către:

a) personalul autoritătii competente împuternicit în acest scop;

b) ofiteri/subofiteri ai politiei rutiere sau politiei de frontieră;

c) personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, conform competentelor acordate;

d) personalul cu atributii de control din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor;

e) personalul cu atributii de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele detinute de acesta.

Art. 61. – (1) Controlul operatorilor de transport rutier străini sau al vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, cu care se efectuează operatiuni de transport rutier pe teritoriul României, se realizează de către personalul autoritătii competente împuternicit în acest scop.

(2) În situatia în care la efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere, se imobilizează vehiculul rutier în conditii de sigurantă si securitate a transportului, procedându-se totodată la ridicarea plăcutelor de înmatriculare si a certificatului de înmatriculare, până la îndeplinirea conditiilor legale pentru continuarea efectuării transportului, si se aplică sanctiunea corespunzătoare celor constatate.

(3) Permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu conditia achitării amenzii aplicate în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare sau cu conditia plătii unei sume egale cu aceasta direct către organismul al cărui agent constatator a aplicat sanctiunea contraventională, urmând ca în conformitate cu prevederile legale această sumă să fie restituită sau vărsată la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform cu hotărârea definitivă a instantei judecătoresti în cazul formulării unei contestatii.

Art. 62. – Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgentă, sunt exceptate de la imobilizarea prevăzută la art. 61 vehiculele care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.

Art. 63. – Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 64. – Împotriva măsurii de retragere sau suspendare a unuia dintre documentele prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă sau de respingere a cererii de eliberare a unuia dintre documentele respective operatorul de transport rutier sau întreprinderea, după caz, se poate adresa cu plângere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 65. – (1) Începând cu data de 10 septembrie 2008 conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesională initială (CPI) si un certificat de calificare profesională continuă (CPC).

(2) Începând cu data de 10 septembrie 2009 conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, au obligatia de a detine si un certificat de calificare profesională initială (CPI) si un certificat de calificare profesională continuă (CPC).

(3) Autoritatea competentă va stabili conditiile privind pregătirea initială si continuă a conducătorilor auto prevăzuti la alin. (1).

Art. 66. – (1) Transportului rutier de mărfuri în regim de cabotaj i se aplică o perioadă de tranzitie în conformitate cu prevederile pct. 5 “Politica în domeniul transporturilor“ alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005.

(2) Transportul rutier de persoane în regim de cabotaj se liberalizează de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 67. – De la data aderării, transportul rutier de persoane în cont propriu, efectuat între România si statele membre ale Uniunii Europene, se efectuează numai pe baza certificatului de transport în cont propriu.

Art. 68. – Monitorizarea pietei transporturilor rutiere se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si măsurile ce trebuie luate în situatii de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2003.

Art. 69. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora norme privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora.

Art. 70. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

Art. 71. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (3), art. 3 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b) si c) si ale art. 4 lit. a) si d) din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfă si transportator rutier de călători si recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 124 din 23 mai 1996, asa cum a fost modificată de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, precum si prevederile art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregătirea initială si periodică a conducătorilor auto care efectuează transport de marfă si călători, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003, ce amendează Regulamentul nr. 3.820/85/CEE si Directiva 91/439/CEE si abrogă Directiva 76/914/CEE.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă creează cadrul general pentru aplicarea de la data aderării a Regulamentului nr. 684/92/CEE din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de călători cu autocarul si autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 074 din 20 martie 1992, ale Regulamentului nr. 11/98/CE din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 684/92/CEE privind regulile comune pentru transportul international de călători cu autocarul si autobuzul si a Regulamentului nr. 881/92/CEE din 26 martie 1992 privind accesul la piată în transportul rutier de mărfuri în cadrul Comunitătii către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 095 din 9 aprilie 1992, precum si ale Regulamentului nr. 484/2002/CE din 1 martie 2002 de modificare a Regulamentului nr. 881/92/CEE si Regulamentului nr. 3.118/93/CEE în vederea instituirii unui atestat de conducător auto.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 109.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucuresti–Pitesti la Săbăreni“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Sporire capacitate DN 7 km 11+200 – km 30+800 – pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea – judetul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investitie “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucuresti–Pitesti la Săbăreni“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., în calitatea sa de expropriator în numele statului român, de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă suma globală estimată de 76.373,96 lei (RON), finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii“, titlul “Cheltuieli de capital“, anexa 3/24/25, fisa cod 24.68.01.051086 “Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF Bucuresti–Pitesti la Săbăreni“, ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Ilfov si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planurile cu amplasamentul lucrării vor fi publicate si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 739.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investitii “Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national “Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – (1) Se aprobă suma globală de 1.226.635,25 lei (RON), ca justă despăgubire pentru imobilele ce sunt situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1.

(2) Suma globală prevăzută la alin. (1) va fi finantată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finantare prevăzut în anexa II la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România“, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România“, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, aprobată prin Legea nr. 155/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Suma prevăzută la art. 3 se virează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere.

Art. 5. – Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate din judetul Sibiu si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planurile de situatie cu amplasamentul lucrării vor fi publicate si într-un ziar local.

Art. 6. – Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementărilor în vigoare si fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 754.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Clasificării pesterilor si a sectoarelor de pesteri – arii naturale protejate

 

Având în vedere prevederile art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001,

în temeiul Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone,

în baza avizelor Academiei Române nr. 954 din 24 iunie 2004 si nr. 1.233 din 23 martie 2005,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Clasificarea pesterilor si a sectoarelor de pesteri – arii naturale protejate, conform anexei.

Art. 2. – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 246/2004 pentru aprobarea clasificării pesterilor si sectoarelor de pesteri – arii naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 13 august 2004.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 604.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a