MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 663         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

235. – Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes national

 

621. – Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes national

 

239. – Lege privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

 

625. – Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

 

240. – Lege privind societătile de microfinantare

 

626. – Decret pentru promulgarea Legii privind societătile de microfinantare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 310 din 14 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

118. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

609. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes national

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se declară ca obiectiv de interes national zona de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei, potrivit anexelor nr. 1–8 la prezenta lege, pentru lucrările de restaurare, consolidare, conservare si punere în valoare a acestora, precum si pentru lucrările publice de reabilitare a constructiilor, echipamentelor si a infrastructurii.

Art. 2. – (1) Se constituie Comitetul Nordul Moldovei, structură fără personalitate juridică, cu rol consultativ. Acesta este format din reprezentanti ai Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, ai Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, consiliilor judetene si prefecturilor Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, precum si ai consiliilor locale ale localitătilor prevăzute în anexele la prezenta lege. În derularea programelor privind restaurarea lăcasurilor de cult, reprezentantii Comitetului Nordul Moldovei colaborează cu reprezentantii cultelor religioase implicate.

(2) Comitetul Nordul Moldovei are rolul de a coordona actiunile întreprinse de autoritătile pe care le reprezintă pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 si de a propune Guvernului măsuri prin care să fie aplicată strategia de dezvoltare a zonei.

(3) Comitetul Nordul Moldovei propune autoritătilor administratiei publice competente, pentru unitătile administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1–8, măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung si urmăreste realizarea coordonată a acestora, avându-se în vedere, cu precădere:

a) reabilitarea constructiilor, echipamentelor si infrastructurii, precum: dezvoltarea si modernizarea aeroporturilor, modernizarea drumurilor nationale, judetene si comunale cuprinse în zonele stabilite în anexele nr. 1–8, rectificarea si modernizarea căilor de rulare a căilor ferate, construirea unor sosele de centură, asfaltarea căilor de acces în zonele turistice, dezvoltarea retelelor de apă, canal, gaze, curent electric, telefonie în întreaga zonă, realizarea unor sisteme de colectare a apelor care să protejeze monumentele istorice, asfaltarea si modernizarea străzilor din interiorul localitătilor zonei si a întregii infrastructuri;

b) reabilitarea obiectivelor turistice din zonă;

c) restaurarea si introducerea monumentelor istorice în circuitul turistic.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului culturii si cultelor, cu consultarea structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, regulamentul de organizare si functionare a Comitetului Nordul Moldovei.

Art. 3. – Pentru finantarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se utilizează:

a) sume alocate cu această destinatie de la bugetul de stat si de la bugetele judetene, municipale, orăsenesti sau comunale, după caz;

b) sume alocate din Fondul national de dezvoltare regională, precum si din alte fonduri constituite potrivit legii;

c) sume alocate de organisme internationale, precum si de organizatii neguvernamentale;

d) sume provenite din sponsorizări, donatii si alte liberalităti, potrivit legii;

e) sume provenite din alte surse, constituite potrivit legii.

Art. 4. – Sumele prevăzute la art. 3 lit. b) si c) si, după caz, cele prevăzute la lit. d) vor fi repartizate unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexele nr. 1–8, în functie de programul stabilit, si vor fi cuprinse în bugetele acestora, urmând a fi utilizate exclusiv pentru finantarea lucrărilor prevăzute în program.

Art. 5. – Anexele nr. 1–8 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 6. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 235.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DELIMITAREA TERITORIALĂ

a zonei în care vor fi efectuate lucrări de restaurare, consolidare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice, respectiv de reabilitare a constructiilor, echipamentelor si infrastructurii

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale în care vor fi efectuate, cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic a unor monumente istorice si reabilitare a zonelor rurale din judetul Suceava

 

1. Arbore

2. Baia

3. Botosana

4. Cacica

5. Cajvana

6. Ciprian Porumbescu

7. Cornu Luncii

8. Dolhasca (Probota)

9. Dolhesti

10. Fălticeni

11. Gura Humorului (Voronet)

12. Marginea

13. Mălini

14. Mănăstirea Humorului

15. Mitocu Dragomirnei (Dragomirna)

16. Moldovita

17. Preutesti

18. Putna

19. Rădăseni

20. Rădăuti

21. Salcea

22. Slatina

23. Solca

24. Suceava

25. Sucevita

26. Vatra Moldovitei

 

ANEXA Nr. 3*)

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale în care vor fi efectuate, cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic a unor monumente istorice si reabilitare a zonelor rurale din judetul Iasi

 

1. Aroneanu

2. Bârnova

3. Ceplenita

4. Cotnari

5. Cucuteni

6. Deleni

7. Dobrovăt

8. Dolhesti

9. Hârlău

10. Iasi

11. Mircesti

12. Mosna

13. Ruginoasa

14. Târgu Frumos

15. Scobinti

16. Tibănesti

 

ANEXA Nr. 5*)

 

ANEXA Nr. 6

 

LISTA

unitătilor administrativ-teritoriale în care se efectuează, cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic a unor monumente istorice si reabilitare a zonelor rurale din judetul Neamt

 

1. Agapia

2. Bicaz

3. Ceahlău

4. Piatra-Neamt

5. Pângărati

6. Războieni

7. Roman

8. Tarcău

9. Tazlău

10. Târgu-Neamt

11. Vânători-Neamt

12. Viisoara

 

ANEXA Nr. 7*)

 

ANEXA Nr. 8

 

LISTA

lucrărilor administrativ-teritoriale în care se efectuează, cu precădere, lucrări de reabilitare a obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic a unor monumente istorice si reabilitare a zonelor rurale din judetul Botosani

 

1. Botosani

2. Brăesti

3. Copălău

4. Cosula

5. Curtesti – satul Agafton

6. Dorohoi

7. Havârna

8. Hiliseu-Horia – satul Hiliseu-Crisan

9. Roma – satul Cotârgaci

10. Stefănesti

11. Văculesti

12. Vorniceni

13. Vorona

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2005.

Nr. 621.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Articolul 51 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, se abrogă.

Art. II. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

2. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Persoanele care intentionează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii retele sau servicii de comunicatii electronice nu au obligatia transmiterii notificării. Drepturile si obligatiile prevăzute în autorizatia generală li se aplică în mod corespunzător.“

3. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.41. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRC se asigură integral din următoarele surse:

a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII1, pentru activitatea de supraveghere si control în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, desfăsurată de ANRC;

b) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat în conditiile prevederilor art. 19 alin. (2);

c) alte venituri ce se pot realiza de ANRC, conform prevederilor actelor normative în vigoare.“

4. Articolele 47 si 48 se abrogă.

5. După capitolul VIII se introduce un capitol nou, capitolul VIII1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VIII1

Tariful de monitorizare

Art. 481. – (1) Persoanele care, la data de 31 decembrie a unui anumit an, au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice, furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii postale sunt obligate la plata către ANRC a unui tarif de monitorizare anual pentru anul următor, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor.

(2) Procentul prevăzut la alin. (1) se determină anual, fără a depăsi 0,5%, ca raport între:

a) cheltuielile estimate pe anul în curs, prevăzute în bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevăzute în bugetul aprobat; si

b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Cifra de afaceri este cea prevăzută în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare estimativ.

(4) Pentru persoanele care nu furnizează retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii postale de-a lungul unui an calendaristic întreg, cifra de afaceri se calculează proportional cu numărul de zile în care au beneficiat de dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii postale.

Art. 482. – (1) Cuantumul tarifului de monitorizare datorat pentru un an se determină estimativ la data de 15 iulie a anului respectiv, în raport cu cifrele de afaceri pe anul anterior.

(2) Odată cu determinarea tarifului de monitorizare estimativ pentru anul în curs, ANRC va regulariza sumele datorate cu titlu de tarif de monitorizare pentru anul încheiat, stabilind tariful de monitorizare definitiv, în raport cu cifrele de afaceri realizate în cursul anului încheiat de persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare pentru acel an, prevăzute la art. 481 alin. (1). Pentru persoanele care nu au transmis ANRC situatiile financiare anuale continând cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare definitiv, acesta se va calcula în functie de cifrele de afaceri aferente anului anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.

Art. 483. – (1) Obligatia de plată a tarifului de monitorizare se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, care se comunică fiecărui furnizor.

(2) Tariful de monitorizare estimativ se achită în două transe egale, prima în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, iar cea de-a doua până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(3) Diferenta dintre tariful de monitorizare definitiv si tariful de monitorizare estimativ se achită sau se restituie, după caz, conform procedurii prevăzute la art. 485.

(4) Tariful de monitorizare si tariful de utilizare a resurselor de numerotatie constituie creante bugetare, aplicându-li-se în mod corespunzător dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 484. – (1) Persoanele prevăzute la art. 481 alin. (1) au obligatia de a transmite ANRC situatiile financiare anuale, continând cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare estimativ sau definitiv, după caz, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(2) Persoanele prevăzute la art. 481 alin. (1) pot solicita, în vederea aplicării prevederilor art. 481 alin. (1) si alin. (2) lit. b), luarea în consideratie a veniturilor rezultate din furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale, în locul cifrei de afaceri prevăzute la art. 481 alin. (3).

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2), persoanele prevăzute la art. 481 alin. (1) sunt obligate să tină contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveste veniturile obtinute din activitătile de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii postale, în acelasi mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităti ar fi desfăsurate de entităti cu personalitate juridică distinctă. Certificarea veniturilor se va realiza în conditiile stabilite de ANRC, de către un auditor independent autorizat conform legii.

(4) Prevederile art. 481 alin. (4) se aplică în mod corespunzător veniturilor din activităti de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori de furnizare de servicii postale, determinate potrivit alin. (2) si (3).

Art. 485. – Procedura de aplicare a prevederilor art. 481–484 se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC.“

6. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art.51. – (1) ANRC si MCTI au dreptul să solicite furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori furnizorilor de servicii postale informatiile necesare în vederea exercitării atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă sau de legislatia specială din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANRC si MCTI, în special în următoarele scopuri:

a) verificarea respectării obligatiilor prevăzute de dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale sau impuse de ANRC si MCTI în conformitate cu aceste dispozitii;

b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu prevederile cap. VIII1;

c) stabilirea contributiilor pentru finantarea serviciilor din sfera serviciului universal;

d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal si impunerea în sarcina acestora a obligatiilor prevăzute în legislatia specială din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale;

e) identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice, realizarea analizelor de piată si identificarea furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile cap. V;

f) impunerea în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată a obligatiilor prevăzute de legislatia specială din domeniul comunicatiilor electronice;

g) acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie si verificarea respectării obligatiilor prevăzute în acestea;

h) solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, dintre furnizorii de servicii postale, dintre utilizatori si furnizorii de servicii postale, precum si dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice;

i) realizarea de statistici clar definite, necesare exercitării atributiilor ANRC si MCTI, acordând în acest sens un termen de minimum 30 de zile pentru colectarea datelor;

j) elaborarea de rapoarte, studii, analize si altele asemenea, în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, pentru evaluarea necesitătii si oportunitătii emiterii de noi reglementări si pentru evaluarea si controlul implementării reglementărilor în vigoare;

k) publicarea unor situatii comparative privind calitatea si tarifele serviciilor, în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor finali.

(3) În exercitarea atributiilor sale, IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice informatiile necesare în vederea verificării respectării obligatiilor prevăzute de dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori impuse de IGCTI în conformitate cu aceste dispozitii.

(4) Informatiile prevăzute la alin. (1) si (3) vor fi solicitate în scris si motivat, iar cantitatea si natura acestora trebuie să fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(5) Furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale au obligatia de a pune la dispozitie informatiile, altele decât cele solicitate la alin. (2) lit. i), în termenul si în conditiile indicate de ANRC si MCTI sau IGCTI, după caz.“

7. La articolul 55 alineatul (1), după litera h) se introduce o literă nouă, litera h1), cu următorul cuprins:

“h1) nedepunerea situatiilor financiare anuale la ANRC, în termenul prevăzut la art. 484 alin. (1);“.

8. La articolul 56 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să furnizeze în mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1);“.

9. La articolul 58, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art.58. – (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) si f)–h1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1).

............................................................................................

(4) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) si f)–h1) se aplică, prin rezolutie scrisă, de către presedintele ANRC.“

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. I, ale art. II pct. 3, 4, 7 si 9, precum si ale art. II pct. 5, referitoare la introducerea art. 481–484 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.

Art. IV. – Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 239.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 625.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind societătile de microfinantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta lege are ca scop crearea cadrului necesar organizării, functionării si dezvoltării societătilor de microfinantare.

Art. 2. – În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) societate de microfinantare – persoana juridică constituită cu scopul de a acorda microcredite si care nu poate desfăsura activităti de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, în sensul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată;

b) microcredit – împrumutul acordat la cererea solicitantilor – persoane fizice sau juridice – în lei, în echivalentul de până la 25.000 euro, cu o perioadă de rambursare de maximum 60 de luni, destinat dezvoltării unor proiecte, activităti sau afaceri, sustinerii proiectelor de dezvoltare comunitară sau economică, a initiativelor comunitătilor locale si a programelor sociale, în scopul îmbunătătirii standardului de viată al comunitătilor locale;

c) solicitant – persoana fizică sau juridică care prezintă unei societăti de microfinantare o cerere însotită de o propunere fundamentată pentru initierea si dezvoltarea unei activităti aducătoare de venit;

d) beneficiar – persoana fizică sau juridică căreia societatea de microfinantare i-a acordat un microcredit în conditiile prezentei legi;

e) activităti de microfinantare – acordarea de microcredite către beneficiari, potrivit termenilor si conditiilor negociate cu solicitantii, din fonduri proprii, împrumutate sau atrase de la institutii financiare ori organizatii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea societătilor de microfinantare

 

Art. 3. – Societătile de microfinantare sunt societăti financiare care se constituie ca societăti comerciale pe actiuni si se organizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

Art. 4. – (1) Obiectul principal de activitate al societătilor de microfinantare constă, exclusiv, în acordarea de microcredite din fonduri proprii, împrumutate sau atrase de la institutii financiare ori organizatii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit legii.

(2) Societătile de microfinantare pot avea ca obiect secundar de activitate acordarea de servicii pentru dezvoltarea economică a beneficiarilor de microcredite, incluzând servicii de consultantă, informare, educare si instruire de specialitate.

(3) În vederea realizării activitătilor prevăzute la alin. (1) si (2), o societate de microfinantare poate desfăsura următoarele operatiuni:

a) să împrumute sau să atragă fonduri rambursabile ori nerambursabile de la entităti rezidente sau nerezidente;

b) să accepte în garantie depozite constituite de beneficiari, cu conditia ca sumele constituite ca garantie să fie depozitate într-o institutie de credit – persoană juridică română sau la sucursalele din România ale institutiilor de credit străine autorizate de Banca Natională a României;

c) să încheie acte juridice având ca obiect bunurile imobile si mobile dobândite în urma executării voluntare sau silite a garantiilor constituite la acordarea microcreditului;

d) să administreze fonduri publice acordate drept fonduri pentru microcredite de către agentiile guvernamentale.

(4) Societătile de microfinantare vor putea realiza activitatea prevăzută la alin. (3) lit. d), cu respectarea conditiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare.

(5) Contractarea de împrumuturi si acceptarea de depozite în garantie, potrivit alin. (3) lit. a) si b), nu constituie activităti de acceptare de depozite si nu necesită autorizarea Băncii Nationale a României, în întelesul Legii nr. 58/1998, republicată.

(6) În situatiile în care beneficiarul microcreditului nu respectă contractul de microcredit, societatea de microfinantare poate dobândi sumele constituite ca depozit în garantie, potrivit alin. (3) lit. b), ca urmare a executării voluntare sau silite, putând folosi sumele respective pentru acordarea de microcredite.

(7) O societate de microfinantare va desfăsura exclusiv activitătile mentionate în prezentul articol si nu va putea acorda credite ipotecare, conform Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările ulterioare, sau credite de consum, în sensul Legii nr. 58/1998, republicată, si al reglementărilor Băncii Nationale a României privind creditul ipotecar si creditul de consum.

Art. 5. – Înfiintarea societătilor de microfinantare se notifică Băncii Nationale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comertului.

Documentatia necesară în vederea notificării constă în actul constitutiv semnat de actionari si în dovada înmatriculării la registrul comertului.

Art. 6. – Societătile de microfinantare sunt obligate să notifice Băncii Nationale a României orice modificare intervenită cu privire la documentatia depusă initial.

Art. 7. – (1) Capitalul social minim al societătilor de microfinantare este echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.

(2) Capitalul social minim al societătilor de microfinantare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii.

(3) Actiunile emise de societătile de microfinantare nu pot fi decât actiuni nominative.

Art. 8. – (1) Denumirea unei societăti de microfinantare va include sintagma societate de microfinantare sau abrevierea acesteia. Termenul de microfinantare poate fi folosit în denumire, antet, acte emise, reclame sau în publicitate numai de către societătile de microfinantare.

(2) O societate de microfinantare nu poate folosi în denumire, antet sau în acte emise cuvintele bancă, national, stat, român sau orice derivate ale acestora sau orice alte cuvinte care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori activitătile si operatiunile societătii de microfinantare.

(3) Entitătile care nu intră sub incidenta prezentei legi nu pot folosi în denumire, antet sau în acte emise sintagma societate de microfinantare sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul în eroare cu privire la desfăsurarea de activităti de microfinantare în baza prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Functionarea societătilor de microfinantare

 

Art. 9. – (1) Societatea de microfinantare elaborează norme interne de creditare, care trebuie să contină si cerinte prudentiale în vederea desfăsurării activitătii, astfel încât să se asigure confidentialitatea datelor si a informatiilor furnizate de beneficiari si exercitarea unei activităti în conformitate cu regulile unei practici solide si prudente.

(2) Societatea de microfinantare are obligatia să organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfăsurarea activitătii sale în conformitate cu cerintele legale si prudentiale.

Art. 10. – (1) Fiecare societate de microfinantare angajează, în conditiile legii, un auditor financiar independent. Nu poate fi angajată în această calitate decât o societate de audit financiar, autorizată în conditiile legii să desfăsoare această activitate în România.

(2) Auditorul financiar independent:

a) Ontocmeste un raport anual cu privire la situatiile financiare ale societătii de microfinantare, care să reflecte pozitia financiară a acesteia, performantele financiare si fluxurile de trezorerie;

b) analizează procedurile controlului intern si, dacă apreciază că acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări societătii de microfinantare pentru remedierea acestora;

c) acordă societătii de microfinantare asistentă financiarcontabilă, cu respectarea reglementărilor specifice si a principiului independentei, în conformitate cu legislatia aplicabilă acesteia;

d) auditează normele interne de creditare si formulează opinia sa cu privire la continutul acestora, pe care o înscrie într-un raport special întocmit în acest scop;

e) desfăsoară orice alte activităti prevăzute de legislatia în vigoare privind activitatea de audit financiar.

Art. 11. – Societatea de microfinantare păstrează confidentialitatea tuturor operatiunilor pe care le desfăsoară, inclusiv cu privire la identitatea si informatiile puse la dispozitie de beneficiar, cu exceptia prevederilor art. 16.

Art. 12. – În cauzele penale, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instantei judecătoresti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului, societătile de microfinantare vor furniza informatii de natura secretului profesional.

Art. 13. – (1) Orice persoană implicată în activitatea societătii de microfinantare este obligată să păstreze confidentialitatea si secretul profesional.

(2) Personalul societătii de microfinantare nu poate utiliza în folos personal sau al unui tert informatiile pe care le detine ori de care a luat cunostintă în orice mod.

(3) Personalul unei societăti de microfinantare nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activitătii, nici după încetarea acesteia, informatii ori date care, devenite publice, ar dăuna intereselor sau prestigiului societătii de microfinantare ori vreunui client al acesteia.

(4) Prevederile alin. (1)–(3) sunt aplicabile si persoanelor care obtin informatii de natura celor prevăzute la alin. (3) din rapoartele ori din documentele de orice fel ale societătii de microfinantare.

(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol poate fi sesizată de către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 14. – Activitatea de microfinantare se derulează exclusiv prin conturi deschise de societătile de microfinantare la institutii de credit – persoane juridice române, precum si la sucursalele din România ale institutiilor de credit străine autorizate de Banca Natională a României să functioneze pe teritoriul României.

Art. 15. – (1) În mod individual sau în cadrul asociatiilor profesionale societătile de microfinantare îsi pot constitui un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând societătilor de microfinantare.

(2) Statutul corpului executorilor proprii ai societătilor de microfinantare se reglementează prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 16. – Societătile de microfinantare sunt obligate să prevadă în normele interne de creditare reguli cu privire la profilul beneficiarului, criteriile si conditiile acordării creditului si cerintele de prudentialitate cu privire la expunerea fată de un debitor si expunerea agregată.

Art. 17. – Societătile de microfinantare sunt obligate să raporteze anual Băncii Nationale a României structura portofoliului de microcredite.

Art. 18. – Societătile de microfinantare sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare si la Biroul de credit, în conformitate cu reglementările în domeniu.

 

CAPITOLUL IV

Contractul de microcredit si protectia beneficiarilor

 

Art. 19. – Principiile care stau la baza acordării de microcredite către beneficiari sunt:

a) fundamentarea initierii sau dezvoltării unor proiecte, activităti sau afaceri, inclusiv a proiectelor de dezvoltare comunitară ori economică, a initiativelor comunitătilor locale si a programelor sociale;

b) asigurarea transparentei operatiunilor de microfinantare si a tratamentului egal al beneficiarilor, prin punerea la dispozitie celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la termenii si conditiile microfinantării si prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie a solicitantilor de microcredite;

c) interzicerea conditionării acordării microcreditului de acceptarea de către beneficiar a unor servicii ce nu au legătură cu microcreditul;

d) efectuarea activitătilor de publicitate si reclamă cu respectarea principiilor liberei concurente si a intereselor economice ale beneficiarilor.

Art. 20. – (1) Societatea de microfinantare va prezenta solicitantilor de microcredite, anterior semnării contractului de microcredit, toate conditiile acestuia.

(2) Contractul de microcredit trebuie să cuprindă cel putin dispozitii referitoare la:

a) dobândă;

b) dobânzile penalizatoare;

c) comisioanele si tarifele aplicabile;

d) costul serviciilor conexe oferite de societatea de microfinantare;

e) modul de plată a împrumutului;

f) garantiile reale si/sau personale;

g) destinatia si modul de utilizare a microcreditului;

h) clauza de confidentialitate;

i) răspunderea părtilor pentru încălcarea contractului de microcredit;

j) toate celelalte costuri care cad în sarcina beneficiarilor de microcredite.

(3) Beneficiarii au dreptul de a rambursa anticipat microcreditul primit. Conditiile cu privire la rambursarea anticipată a microcreditului trebuie prevăzute în contractul de microcredit printr-o clauză distinctă.

(4) Contractele de microcredit, precum si garantiile reale si personale constituite în scopul garantării microcreditului constituie titlu executoriu.

Art. 21. – Este interzisă conditionarea acordării microcreditelor de:

a) cumpărarea sau vânzarea actiunilor societătii de microfinantare, indiferent sub ce formă;

b) acceptarea de către beneficiar a altor servicii care nu au legătură cu microcreditul;

c) gajarea actiunilor sau părtilor sociale ale beneficiarului, în vederea garantării datoriilor societătii de microfinantare.

 

CAPITOLUL V

Prevederi contabile si fiscale

 

Art. 22. – Societătile de microfinantare vor organiza si vor conduce contabilitatea proprie, aplicând în mod corespunzător prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, precum si normele Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea reglementărilor contabile, armonizate cu Standardele internationale de contabilitate.

Art. 23. – Societătile de microfinantare constituie, regularizează si utilizează provizioane specifice de risc de credit, cărora le sunt aplicabile reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Asocierea societătilor de microfinantare

 

Art. 24. – (1) Societătile de microfinantare se pot constitui în asociatii profesionale care să le reprezinte interesele colective, precum si interesele beneficiarilor de microcredite fată de autoritătile publice, să analizeze probleme de interes comun în domeniul microfinantării, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociatiei si publicul în legătură cu operatiunile si activitătile de microfinantare si să organizeze servicii de interes comun, în conditiile legii.

(2) Societătile de microfinantare pot adera la asociatii internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive.

(3) Asociatiile profesionale prevăzute la alin. (1) au obligatia de a monitoriza performantele societătii de microfinantare, precum si de a calcula si publica indicatorii de performantă, cu o frecventă cel putin anuală.

Art. 25. – Desfăsurarea activitătii financiare a societătilor de microfinantare, cu respectarea normelor legale contabile si fiscale aplicabile acestora, este supusă controlului organelor abilitate ale Ministerului Finantelor Publice, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 26. – Organizatiile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăsoară activităti de microfinantare vor lua măsuri de conformare cu cerintele acesteia, după cum urmează:

a) asigurarea nivelului capitalului social minim al societătii de microfinantare, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) asigurarea formei juridice, a denumirii si auditului financiar ale societătii de microfinantare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi;

c) aplicarea celorlalte prevederi din prezenta lege, de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind societătile de microfinantare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind societătile de microfinantare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 626.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 310

din 14 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Rusu – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Liana Diaca în Dosarul nr. 1.305/2004 al Curtii de Apel Galati – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând practica în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.305/2004, Curtea de Apel Galati – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Exceptia a fost ridicată de Liana Diaca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii, deoarece acest text de lege “nu poate reglementa acte juridice apărute cu mult înaintea aparitiei sale, fără să retroactiveze“.

Curtea de Apel Galati – Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Se arată în acest sens că prevederea legală criticată contravine dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece “înlătură sanctiunea nulitătii si validează un act viciat cu consecinte retroactive“.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată în acest sens că textul de lege criticat “lipseste de eficientă juridică actele de înstrăinare a imobilelor preluate de către stat fără titlu valabil, prin sanctionarea lor cu nulitatea absolută“, cu exceptia cazului în care îasemenea acte îsi mentin valabilitatea în situatia în care au fost încheiate cu bună-credintă“. Se mai arată că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, invocându-se în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că prevederea legală criticată “nu are caracter novator“, deoarece “nu aduce nici o modificare conditiilor de validitate existente la data încheierii actului juridic“, astfel încât nu încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie. Se mai invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care s-a statuat că “o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi (...)“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Asa cum rezultă din Încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale din data de 14 decembrie 2004, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Legea nr. 10/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare. Astfel, art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 a devenit art. 50 alin. (2), fără a se modifica solutia legislativă initială, astfel că, prin prezenta decizie, Curtea urmează a se pronunta asupra acestor din urmă dispozitii legale, al căror cuprins este următorul:

“(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste prevederi contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora: “(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, devenit art. 50 alin. (2) în urma republicării legii, a mai făcut obiect al controlului de neconstitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 71 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003, exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsă ca neîntemeiată. Pentru a pronunta această solutie, Curtea a retinut că, potrivit textului de lege criticat, sanctiunea nulitătii absolute loveste actele juridice de înstrăinare în cazul în care obiectul acestora îl formează imobile preluate de stat fără titlu valabil sau actul de înstrăinare a fost încheiat cu rea-credintă. Întrucât este de principiu că nimeni nu poate transmite altuia mai mult decât are el Onsusi, respectiv “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“, un act de înstrăinare consimtit de un neproprietar, fiind esentialmente viciat si lipsit de eficientă juridică, se poate sustine că prevederea expresă a unei sanctiuni cu o asemenea finalitate nu are caracter retroactiv. Mai mult, examinând teza întâi a art. 46 alin. (2) prin raportare la teza a doua a aceluiasi text, Curtea constată că, fără a prevedea în mod expres, aceasta are în vedere actele de înstrăinare încheiate cu rea-credintă. Aceste acte erau sanctionate cu nulitatea absolută si anterior actualei reglementări, ceea ce impune concluzia că textul de lege criticat nu are caracter novator si, prin urmare, nu retroactivează.

Solutia pronuntată în decizia anterior mentionată, precum si considerentele ce au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au fost aduse elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Liana Diaca în Dosarul nr. 1.305/2004 al Curtii de Apel Galati – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Având în vedere recunoasterea activitătii de importantă natională desfăsurată de Opera Maghiară din Cluj-Napoca prin includerea acesteia printre beneficiarii Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 112/2005, se modifică în sensul că dispozitiile punctului 2 din Nota la anexa nr. IV/2 se aplică în mod corespunzător si pentru Opera Maghiară din Cluj-Napoca.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 118.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

În temeiul art. 2 alin. (3), art. 13 alin. (5), art. 17 alin. (2) si al art. 44 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 158.415/VM din 8 iulie 2005,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare autoritate, realizează controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si certificarea materialelor forestiere de reproducere, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Autoritatea atribuie sarcinile care îi revin privind controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si certificarea materialelor forestiere de reproducere si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare (ITRSV).

(3) Controlul se realizează de personalul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Controlul se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind modul în care se realizează controlul producătorilor, comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2005.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 11/2004, cu modificările si completările ulterioare, se fac de către personalul împuternicit conform prevederilor de mai sus.

Art. 2. – Se desemnează Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice ca autoritate responsabilă, în numele autoritătii, cu certificarea, conform regulilor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, a materialelor forestiere de reproducere destinate comertului international.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 528/2004 pentru împuternicirea personalului din aparatul propriu si structurile subordonate ca responsabil cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 1 septembrie 2004.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 11 iulie 2005.

Nr. 609.

 

ANEXĂ

 

LISTA

personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Împuternicit al

1.

Moise Maria

Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia dezvoltare forestieră si consolidarea proprietătii

2.

Cazanovschi Alice

ITRSV Brasov

3.

Negoescu Carmen

ITRSV Brasov

4.

Idorasi Mirel

ITRSV Bucuresti

5.

Marinescu

Badea ITRSV Bucuresti

6.

Ghiran Dănut

ITRSV Cluj-Napoca

7.

Moisil Savir

ITRSV Cluj-Napoca

8.

Irimia Ion

ITRSV Focsani

9.

Cherciu Ionică

ITRSV Focsani

10.

Răducan

Daniel ITRSV Ploiesti

11.

Toma Adrian

ITRSV Ploiesti

12.

Martin Brândusa

ITRSV Suceava

13.

Creangă Ion

ITRSV Suceava

14.

Györi Gavril

ITRSV Oradea

15.

Iancu Angela

ITRSV Oradea

16.

Mogdasi Marius

ITRSV Timisoara

17.

Moraru Carmen

ITRSV Timisoara

18.

Zărnescu Ion

ITRSV Râmnicu Vâlcea

19.

Mănescu Marian

ITRSV Râmnicu Vâlcea