MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 673         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. – Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

 

738. – Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

758. – Hotărâre privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati

 

766. – Hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

 

767. – Hotărâre privind stabilirea continutului mandatului acordat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă“ pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

403. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distributie a energiei electrice

 

404. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distributie a energiei electrice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 pct. III.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ ORDONANTĂ

privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea si certificarea autenticitătii acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi care detin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă.

(4) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele rutiere noi prezentate pentru omologare natională de tip a întregului vehicul si care detin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă, procedura de omologare natională de tip a întregului vehicul cuprinde numai certificarea conformitătii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentatiei respective privind omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, existentă sau prezentată la R.A.R. de către fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importator.

(5) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene.“

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art.11. – În sensul prezentei ordonante termenii de mai jos au următorul înteles:

1. vehicul rutier – un sistem mecanic care circulă pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, si care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane si/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări;

2. vehicul rutier nou – un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;

3. vehicul rutier utilizat – un vehicul rutier care nu îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;

4. acordurile de la Geneva – Acordul privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti si conditiile de recunoastere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescriptii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, si Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum si echipamentelor si componentelor ce pot fi montate si/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002.“

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Pentru fiecare tip de vehicul rutier omologat de tip, R.A.R. eliberează fabricantului vehiculului, reprezentantului acestuia sau importatorului:

a) certificatul de omologare natională a unui tip de vehicul. În baza omologării nationale de tip a întregului vehicul, detinătorul omologării de tip eliberează o copie a certificatului de omologare de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului fabricat cu tipul omologat si care va însoti fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat; sau

b) certificatul de omologare CE a unui tip de vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană. În baza omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, detinătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate care va însoti fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat.

(2) În vederea înmatriculării sau înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, conform prevederilor prezentei ordonante.

(3) Eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor include si încadrarea de către R.A.R. a vehiculelor rutiere din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce priveste nivelul emisiilor poluante ale acestora.“

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:

a) omologarea natională de tip a întregului vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineste conditiile tehnice si administrative aplicabile conform legislatiei în vigoare;

b) omologarea individuală a unui vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un vehicul rutier îndeplineste individual conditiile tehnice si administrative aplicabile conform legislatiei în vigoare;

c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul reprezintă procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineste conditiile tehnice si administrative aplicabile conform legislatiei în vigoare armonizate cu legislatia comunitară în domeniu.“

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Omologarea individuală a unui vehicul rutier se acordă pentru:

a) vehiculele rutiere noi fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăti de acelasi tip, de către aceeasi persoană juridică sau fizică; b) vehiculele rutiere care au fost înmatriculate ultima dată în altă tară, cu exceptia, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5);

c) vehiculele rutiere care au suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile mentionate în cartea de identitate a vehiculului.

(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentantele judetene sau a municipiului Bucuresti.“

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Omologarea natională de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică română.

(2) La omologarea natională de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaste certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia, emise de către autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile, si certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestuia emise de către autoritătile competente din statele care sunt părti contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE–ONU aplicabile.

(3) Omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(4) La omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaste certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia emise de către autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile.“

8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de către R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonante.“

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Omologarea natională de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, piesele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică română, dacă vehiculul îndeplineste conditiile tehnice si administrative aplicabile.

(2) În baza omologării nationale de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, piesele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare natională de tip.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineste conditiile tehnice si administrative aplicabile armonizate cu legislatia comunitară în domeniu.

(4) În baza omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare comunitară (CE) de tip.

(5) Omologarea internatională (CEE–ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestuia se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineste conditiile tehnice si administrative aplicabile.

(6) În baza omologării internationale (CEE–ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare internatională (CEE–ONU) de tip.“

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) Eliberarea certificatelor de omologare internatională (CEE–ONU) pentru vehiculele rutiere în ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestora se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin R.A.R. si, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ si, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.

(2) R.A.R. îndeplineste în numele Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.“

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Pentru mentinerea în circulatie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România care au suferit modificări prin care sunt afectate caracteristicile mentionate în cartea de identitate a vehiculului trebuie supuse omologării individuale si modificării cărtii de identitate a vehiculului.

(2) La modificările mentionate la alin. (1), în cazul interventiei la sistemele care privesc siguranta circulatiei, protectia mediului, eficienta energetică si protectia împotriva furturilor si care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE–ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, entităti tehnice, piese si materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislatiei în vigoare.

(3) Modificările mentionate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizati de R.A.R., conform legislatiei în vigoare.“

12. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. si, după caz, de către detinătorul omologării de tip a întregului vehicul.“

13. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a casării acestuia sau a exportului, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligatia de a retine cartea de identitate a vehiculului si de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se va mentiona «Vehicul casat» sau «Vehicul exportat».“

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – Eliberarea cărtii de identitate se face în următoarele conditii:

a) în cazul omologării individuale, precum si în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat si corespunde legislatiei si reglementărilor aplicabile;

b) în cazul existentei unei omologări nationale de tip a întregului vehicul valabile, în baza copiei certificatului de omologare natională de tip a întregului vehicul;

c) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul existentei unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, în baza certificatului de conformitate CE;

d) de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punct de vedere al stării tehnice.“

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării sau eliberării cărtii de identitate a vehiculului, după caz, care nu pot fi identificate de către R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, astfel cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autoritătile competente, după caz, nu pot obtine eliberarea cărtii de identitate a vehiculului si nici eliberarea unuia dintre documentele mentionate la art. 13 alin. (5).

(2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obtine eliberarea unuia dintre documentele mentionate la art. 13 alin. (5) si nici eliberarea/modificarea cărtii de identitate a vehiculului.“

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art.13. – (1) La înmatriculare în România, detinătorii vehiculelor rutiere, cu exceptia celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticitătii acestora.

(2) Certificarea autenticitătii unui vehicul rutier constă, după caz, în:

a) atestarea faptului că principalele sale elemente de identificare sunt originale si/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;

b) atestarea identitătii vehiculului în raport cu datele mentionate în cartea de identitate a acestuia;

c) atestarea faptului că vehiculul nu figurează la data efectuării certificării autenticitătii ca dat în urmărire pe plan intern sau international conform bazelor de date aflate la dispozitia autoritătilor competente din România;

d) atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autoritătile competente din tara de provenientă, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).

(3) Activitatea de certificare a autenticitătii se efectuează prin metode nedistructive de către specialistii R.A.R., în laboratoare organizate în spatiile proprii sau în spatii apartinând unor operatori economici.

(4) Certificarea autenticitătii se efectuează pentru: a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;

b) vehiculele rutiere înmatriculate în România si care îsi schimbă detinătorul;

c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).

(5) Pentru vehiculele care corespund din punct de vedere al certificării autenticitătii, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate sau o notă de identificare, după caz.

(6) Pentru vehiculele care nu corespund din punct de vedere al certificării autenticitătii, R.A.R. eliberează o notă de constatare.

(7) Sunt exceptate de la certificarea autenticitătii autovehiculele destinate competitiilor sportive si vehiculele istorice.

(8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier sau nota de identificare a acestuia, după caz, este valabil/valabilă timp de 60 de zile de la data eliberării acestora.“

17. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

“Art.131. – Pentru îndeplinirea atributiilor sale conform prevederilor prezentei ordonante, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate si înregistrate în România, precum si la bazele de date privind vehiculele date în urmărire pe plan intern si international aflate la dispozitia autoritătilor competente din România, pe bază de protocol încheiat între autorităti.“

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – (1) Constituie contraventii următoarele fapte: a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu detine carte de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. conform prevederilor prezentei ordonante, după caz;

b) mentinerea în circulatie a unui vehicul care a suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile mentionate în cartea de identitate a vehiculului, fără ca modificarea să fi fost mentionată în aceasta;

c) nerespectarea cerintelor precizate la art. 9 alin. (2) si (3) referitoare la efectuarea modificărilor la vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate.

(2) Se sanctionează cu amendă:

a) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) fapta prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c).

(3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) se constată si se sanctionează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(4) Contraventia prevăzută la alin. (1) lit. b) se constată si se sanctionează de către personalul Inspectoratului General al Politiei împuternicit în acest scop de către Ministerul Administratiei si Internelor.

(5) Prevederile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.“

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, îndeplineste următoarele atributii în conformitate cu prevederile prezentei ordonante:

a) acordă omologarea natională de tip a întregului vehicul;

b) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;

c) acordă omologarea natională de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, piesele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia;

d) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;

e) acordă omologarea internatională (CEE–ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestuia;

f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării nationale de tip a întregului vehicul;

g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;

h) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării nationale de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia;

i) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii conditiior tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste sistemele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;

j) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internationale (CEE–ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveste echipamentele, piesele si componentele acestuia;

k) verifică la detinătorul omologării de tip conformitatea productiei si ia măsurile necesare pentru mentinerea acesteia pe toată durata de fabricatie a tipului respectiv de vehicul;

l) impune detinătorului omologării de tip mentionat la lit. k) remedierea defectiunilor de fabricatie constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelasi tip si care pun sau pot pune în pericol siguranta circulatiei ori protectia mediului;

m) supraveghează pe piată conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere, sistemelor, echipamentelor, componentelor si entitătilor tehnice ale acestora introduse pe piată;

n) supraveghează pe piată conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piată;

o) acordă omologarea individuală a unui vehicul rutier;

p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul;

r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;

s) asigură modificarea cărtii de identitate a vehiculelor care au suferit modificări prin care au fost afectate caracteristicile mentionate în cartea de identitate a vehiculului;

t) asigură eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;

u) efectuează operatiunile impuse la certificarea autenticitătii vehiculelor si eliberează certificatul de autenticitate, nota de identificare sau nota de constatare, după caz.

(2) În functie de neconformitătile constatate, R.A.R. poate impune detinătorilor omologării de tip măsuri privind sistarea comercializării si/sau retragerea lotului de vehicule neconforme, cu interdictia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulatie a vehiculelor neconforme cu tipul omologat.

(3) Cheltuielile datorate retragerii din circulatie, remedierii neconformitătilor si repunerii în circulatie a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suportă de către detinătorul omologării de tip.“

20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) La epuizarea spatiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate ale detinătorilor, R.A.R. este obligat să elibereze o nouă carte de identitate a vehiculului.

(2) Pentru situatii speciale, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate aproba eliberarea cărtilor de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an.“

21. Articolul 161 va avea următorul cuprins:

“Art.161. – (1) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărtii de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat al cărtii de identitate, cu avizul autoritătii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, după caz.

(2) De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat al cărtii de identitate în cazul refuzului de predare a cărtii de identitate constatat de executorul judecătoresc cu ocazia executării silite.“

22. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art.171. – (1) Prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se stabilesc:

a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;

b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea natională de tip a întregului vehicul si categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea comunitară de tip (CE) a întregului vehicul;

c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;

d) procedura de acordare a omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia;

e) procedura de acordare a omologării individuale a vehiculului;

f) procedura de certificare a autenticitătii vehiculelor;

g) conditiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;

h) conditiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveste sistemele, echipamentele, componentele si entitătile tehnice ale acestuia;

i) conditiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării individuale a vehiculului.

(2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se stabilesc instructiunile privind cartea de identitate a vehiculului.

(3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, si Instructiunile ministrului de interne, ale ministrului finantelor si ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.

(4) Ordinele prevăzute la alin. (1) si (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se actualizează ori de câte ori este nevoie.“

Art. II. – În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va actualiza Reglementările privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si Reglementările privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitătii si identificarea vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 36/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 11 august 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. – Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Autoritatea Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, în subordinea Guvernului si în coordonarea ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.

(3) Autoritatea este reprezentată la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local, de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si de circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 2. – Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Autoritatea exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia în vederea asigurării si garantării sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;

c) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigură supravegherea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul său de activitate.

Art. 3. – (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are următoarele atributii principale:

A. În domeniul sanitar-veterinar:

a) organizează activitătile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al tării, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) conduce serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste organizarea si necesitătile de finantare a acestora;

c) elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii, pentru domeniile de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;

d) stabileste responsabilitătile generale ale medicilor veterinari;

e) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

f) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice;

g) participă la elaborarea sau avizarea conventiilor si acordurilor interguvernamentale privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar;

h) răspunde împreună cu Ministerul Sănătătii de organizarea si aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor;

i) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea privind identificarea si înregistrarea animalelor;

j) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea posturilor de inspectie la frontieră;

k) organizează si asigură functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;

l) elaborează regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat si stabileste atributiile si responsabilitătile acestora;

m) organizează si concesionează, prin directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, activitătile sanitar-veterinare publice de interes national si controlează efectuarea acestora de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti;

n) stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea internă si internatională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrană concentrată pentru animale de companie; inspectii si controale sanitarveterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontieră, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate în furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse medicinale veterinare;

o) asigură supravegherea si controlul privind respectarea conditiilor generale din domeniul alimentar prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

p) elaborează programele nationale în domeniul sanitarveterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii;

q) controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare;

r) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar.

B. În domeniul sigurantei alimentelor:

a) elaborează si implementează strategia si legislatia privind siguranta alimentelor;

b) elaborează norme pentru siguranta alimentelor, aprobate prin ordin al presedintelui, si, dacă este cazul, împreună cu autoritătile competente, aprobate prin ordine comune;

c) promovează si coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul sigurantei alimentelor;

d) realizează evaluarea riscului si stabileste măsurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor;

e) coordonează activitătile de elaborare a codurilor de bună practică si altele asemenea;

f) coordonează metodologic activitatea de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator;

g) asigură coordonarea elaborării si implementării politicilor guvernamentale în domeniul sigurantei alimentelor si biotehnologiei;

h) coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la activitătile “Codex Alimentarius“, precum si la activitătile organismelor si organizatiilor nationale si internationale în domeniul specific de activitate;

i) coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la actiunile organismelor si organizatiilor nationale si internationale în domeniul standardizării, sigurantei si calitătii alimentelor;

j) coordonează activitatea de control în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor, după modelul existent în tările din Uniunea Europeană;

k) coordonează metodologic activitatea de control, testare si expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator;

l) realizează si valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanentă, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea avizelor si a autorizatiilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritătile publice cu atributii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice, datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;

m) coordonează activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat în domeniul sigurantei alimentelor;

n) furnizează avize stiintifice si asistentă tehnică în domeniul specific de activitate;

o) reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă – SRA;

p) organizează un punct permanent de contact pe baza unui îtelefon verde“, telefon de urgentă de la care orice persoană fizică sau juridică poate obtine informatii obiective si la care aceasta poate prezenta contestatii în domeniul sigurantei alimentelor;

q) îndeplineste orice alte atributii în domeniul sigurantei alimentelor, precum si în domeniul reglementării alimentatiei si biotehnologiei;

r) supraveghează si monitorizează, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul industriei alimentare;

s) participă la activitatea de standardizare, gradare si clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte institutii abilitate;

t) reprezintă punctul de contact si tine permanent legătura cu autoritătile pentru siguranta alimentelor constituite la nivel national si international;

u) elaborează si promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si participă la promovarea reglementărilor în domeniul calitătii alimentelor;

v) elaborează programe nationale în domeniul sigurantei alimentelor, împreună cu celelalte institutii abilitate;

x) îndeplineste, în domeniul sigurantei alimentelor, atributiile stabilite prin legislatia specifică.

(2) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

(3) Autoritatea elaborează si promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

(4) Autoritatea întreprinde demersurile necesare în vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activităti în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare.

(5) Autoritatea poate contracta servicii de consultantă în domeniul tehnologiei informatiei si comunicării, relatiilor publice, organizării campaniilor de promovare, educare si informare referitoare la activitatea specifică, precum si în domeniul specific de activitate.

(6) Autoritatea editează buletine informative si alte publicatii de specialitate, în limita alocatiilor bugetare.

(7) Autoritatea, prin specialistii din structura sa, stabiliti prin ordin al presedintelui, coordonează măsurile ce se impun în situatiile de urgentă din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si, atunci când este cazul, se consultă cu celelalte institutii abilitate.

(8) În exercitarea atributiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale si cu organisme interesate.

Art. 4. – (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primuluiministru pe o perioadă de 5 ani.

(2) Vicepresedintii exercită atributiile delegate de presedintele Autoritătii. Răspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.

(5) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

(6) Secretarul general exercită atributiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(7) Presedintele conduce Autoritatea si unitătile subordonate, numeste si eliberează din functie personalul Autoritătii si conducerea unitătilor subordonate, în conditiile legii.

(8) Presedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate, precum si în justitie.

Presedintele participă ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

Art. 5. – (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al presedintelui, în cadrul directiilor generale si al directiilor se pot organiza, în conditiile legii, servicii, birouri, compartimente si colective temporare.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autoritătii este de 313, inclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui.

(3) Personalul din cadrul Autoritătii si al directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format din functionari publici si din personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din structura Autoritătii se face potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din cadrul administratiei publice centrale.

(5) Atributiile si responsabilitătile directiilor generale, directiilor, birourilor, compartimentelor si structurilor din cadrul Autoritătii, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 6. – În calitatea sa de coordonator al domeniului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale exercită următoarele atributii:

a) analizează periodic rapoartele de activitate în domeniile coordonate si dispune măsurile necesare;

b) avizează proiectele de acte normative initiate de Autoritate si coordonează politicile din domeniul sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor;

c) monitorizează măsurile dispuse pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

d) avizează numărul maxim de posturi din structura Autoritătii;

e) avizează structura organizatorică a aparatului propriu al Autoritătii.

Art. 7. – (1) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii, precum si numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de câte un director executiv medic veterinar, ajutat de directori executivi adjuncti, numărul acestora fiind stabilit cu respectarea prevederilor alin. (4) al art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Institutele veterinare sunt conduse de câte un director, ajutat de 2 directori adjuncti.

(4) Redimensionarea circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistentă teritoriale se face în functie de complexitatea activitătii si de numărul de animale, la propunerea directorului general al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii, prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(5) Numărul de posturi, structura organizatorică, statele de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare pentru unitătile subordonate se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(6) Salarizarea personalului din directiile sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, iar salarizarea personalului din cadrul institutelor veterinare centrale se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare.

Art. 8. – În cadrul Autoritătii functionează Consiliul stiintific si Consiliul consultativ.

Art. 9. – (1) Consiliul stiintific este format din cel putin 7 personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Autoritătii.

(2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) Consiliul stiintific se Ontruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele stiintifice la solicitarea Autoritătii.

(4) Consiliul stiintific poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate.

(5) Membrii Consiliului stiintific beneficiază de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia brută a presedintelui Autoritătii.

Art. 10. – (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităti ale administratiei publice competente în domeniul sanitarveterinar si pentru siguranta alimentelor si din reprezentanti ai societătii civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de presedintele Autoritătii.

(3) Consiliul consultativ se Ontruneste periodic, la solicitarea presedintelui Autoritătii.

(4) Consiliul consultativ are atributii în stabilirea prioritătilor în ceea ce priveste cererile de consultări stiintifice privind identificarea, evaluarea si managementul riscului, precum si al situatiilor de criză.

(5) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii, la propunerea ministerelor si a reprezentantilor societătii civile.

(6) Consiliul consultativ se Ontruneste pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele consultative la solicitarea Autoritătii.

Art. 11. – În cadrul Autoritătii, la Directia generală siguranta alimentelor functionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale cărui componentă si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 12. – Autoritatea duce la îndeplinire atributiile în mod transparent si face publice avizele stiintifice, rapoartele de activitate si alte documente de interes public, în conditiile legii.

Art. 13. – Autoritatea asigură, în conditiile legii, accesul la documentele proprii si ia măsuri ca părtile interesate să primească informatii obiective si accesibile în domeniul său de activitate.

Art. 14. – (1) Sistemul rapid de alertă pentru notificarea riscurilor directe sau indirecte privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului sau siguranta alimentelor se organizează sub forma unei retele care reuneste Ministerul Sănătătii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Autoritatea reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă si al Codex Alimentarius.

Art. 15. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii si ale unitătilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă tehnică de specialitate din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.

Art. 16. – (1) Autoritatea are în dotare un număr de 17 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare, si 6 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2).

(2) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele având consum nenormat.

(3) Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat.

(4) Cheltuielile aferente dotării si utilizării mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1)–(3) se vor efectua în limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.

Art. 17. – În exercitarea atributiilor de serviciu personalul împuternicit al Autoritătii poate dispune punerea sub sechestru sanitar-veterinar a produselor alimentare necorespunzătoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea produselor alimentare improprii consumului si tăierea sau uciderea animalelor, în conditiile legii, conform cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 18. – Contractele-tip pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice, încheiate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 19. – Plata despăgubirilor prevăzute la art. 26 alin. (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, titlul “Transferuri“.

Art. 20. – Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea mărcilor auriculare, precum si pentru alte servicii în domeniul sanitar-veterinar se încheie potrivit reglementărilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 21. – Sintagma medici veterinari cu atributii de inspector al Politiei Sanitare Veterinare din legislatia în vigoare se înlocuieste cu sintagma inspector al autoritătii veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 22. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ho.tărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si

pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan fiîru

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 738.

 

ANEXE

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Institutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii:

I. Unităti cu personalitate juridică:

1. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

3. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

4. directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.

II. Unităti fără personalitate juridică:

1. circumscriptiile sanitar-veterinare zonale;

2. circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru aceste unităti este de 3.688.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIV

de autovehicule pentru activităti specifice desfăsurate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si de unitătile din subordine

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Numărul maxim de autovehicule pentru activităti specifice

Total

din care:

1.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară

si pentru Siguranta Alimentelor

23

17 autoturisme, din care:

– 8 pentru aparatul central – transport de persoane;

– 9 pentru posturile de inspectie la frontieră (PIF);

6 autolaboratoare, din care:

– 3 pentru PIF;

– 1 pentru controlul privind siguranta alimentelor;

– 1 pentru controlul privind sănătatea animală;

– 1 pentru controlul privind sănătatea publică

2.

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta

alimentelor

6/unitate

2 autoturisme, din care:

– pentru transport de persoane – conducerea directiilor

sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

– parc comun;

3 autolaboratoare pentru:

– recoltare de probe pentru siguranta alimentelor;

– recoltare de probe pentru sănătatea animală;

– controlul laptelui si produselor lactate;

1 autoagregat pentru dezinfectie

3.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

8

2 autoturisme pentru:

– transport de persoane pentru interventii rapide

privind suspiciunea unor boli;

– transport pentru evaluare veterinară;

6 autolaboratoare pentru:

– transport de cadavre;

– transport de probe test;

– transport de probe de laborator;

– decontaminare;

– situatii speciale;

– autoutilitară pentru transport de biobază

4.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

4

2 autoturisme pentru:

– deplasare pentru control în teritoriu;

– transport de mărfuri;

2 autolaboratoare pentru:

– recoltare de probe;

– examene rapide de laborator în teritoriu

5.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice

4

2 autoturisme pentru:

si Medicamentelor de Uz Veterinar – deplasare pentru controlul în teritoriu si administratie;

– testare clinică în teritoriu;

2 autolaboratoare pentru:

– circulatia produselor medicinale în teritoriu;

– recoltare de probe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 40 alin. (2) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, si ale art. 4 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căi navigabile, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea bunurilor apartinând domeniului public al statului, aflate în portul Brăila, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 2. – (1) Se aprobă concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati a bunurilor prevăzute la art. 1, pentru îndeplinirea unui program unitar de dezvoltare a infrastructurilor portuare si pentru realizarea de noi infrastructuri publice, în conditiile legii.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi folosite potrivit destinatiei si scopului în care au fost construite, pentru asigurarea operării, tranzitului, exploatării, reparării si aprovizionării navelor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 3. – Personalul de specialitate necesar desfăsurării activitătilor în portul Brăila va fi preluat de Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brăila, pe baza organigramei si normativului de personal stabilite conform Statutului Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati, criteriilor de selectie prevăzute în contractul colectiv de muncă al companiei si prevederilor legislatiei muncii.

Art. 4. – Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în urma inventarierii bunurilor de către acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. – (1) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati se substituie Consiliului Local al Municipiului Brăila în toate drepturile si obligatiile care decurg din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv în acele litigii aflate pe rolul instantelor de judecată, referitoare la bunurile prevăzute la art. 1, cu exceptia acelor litigii al căror obiect îl constituie creantele si obligatiile de plată ale Consiliului Local al Municipiului Brăila, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Toate creantele si obligatiile de plată ale Consiliului Local al Municipiului Brăila, referitoare la bunurile prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi încasate, respectiv plătite, de Consiliul Local al Municipiului Brăila.

Art. 6. – Hotărârea Guvernului nr. 535/2000 privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati în administrarea Regiei Autonome “Administratia Zonei Libere Brăila“ si a Consiliului Local al Municipiului Brăila si anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Brăila“ la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brăila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Brăila se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 758.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând bunurile apartinând domeniului public al statului, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se concesionează, prin atribuire directă, Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galati

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si numirea în functie pe postul rămas vacant a altui membru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (5) si alin. (13) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, încetează mandatul de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, exercitat de doamna Daniela Plescan, reprezentant al Băncii Nationale a României.

Art. 2. – Se numeste în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor doamna Adriana Luminita Popa, reprezentant al Băncii Nationale a României.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 766.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea continutului mandatului acordat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în conformitate cu art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă“ pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă“ pe platforma Sidermet Călan si stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărasi,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se stabileste continutul mandatului acordat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea semnării unui contract privind obligatiile asumate si rezultate din privatizarea Societătii Comerciale “SIDERCA“ – S.A. Călărasi prin constituirea societătii mixte Societatea Comercială “DONASID“ – S.A. Călărasi, cu SIPROFER A.G. Elvetia si Societatea Comercială “SIDERCA“ – S.A. Călărasi, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 767.


*) Anexa se comunică Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distributie a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.412/2004, si ale Hotărârii Guvernului nr. 109/2005,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Contractul de concesiune nr. 5 din 20 iunie 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice în zona III – care cuprinde judetele Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, încheiat între Ministerul Economiei si Comertului si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova“ – S.A.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 403.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unui contract de concesiune privind concesionarea unui serviciu public de distributie a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.412/2004, si ale Hotărârii Guvernului nr. 109/2005,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Contractul de concesiune nr. 6 din 20 iunie 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice în zona IV – care cuprinde judetele Dolj, Mehedinti, Gorj, Vâlcea, Arges, Olt si Teleorman, încheiat între Ministerul Economiei si Comertului si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia“ – S.A.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 15 iulie 2005.

Nr. 404.