MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 676         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iulie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

750. – Hotărâre privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

777. – Hotărâre privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se constituie următoarele consilii interministeriale permanente, denumite în continuare consilii interministeriale, ca organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componenta prevăzută în anexa nr. 1:

a) Consiliul interministerial pentru afaceri interne si justitie;

b) Consiliul interministerial pentru relatii externe si afaceri europene;

c) Consiliul interministerial pentru integrare europeană;

d) Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale si comerciale, piata internă, competitivitate, mediul de afaceri;

e) Consiliul interministerial pentru administratie si functie publică, descentralizare, comunităti locale;

f) Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protectia consumatorului;

g) Consiliul interministerial pentru educatie, cultură, cercetare, tineret, sport si minorităti;

h) Consiliul interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală si mediu;

i) Consiliul interministerial pentru dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului si turism;

j) Consiliul interministerial pentru situatii de criză;

k) Consiliul de planificare strategică.

Art. 2. – (1) Consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 lit. a)–j) îndeplinesc următoarele atributii principale:

a) solutionează problemele specifice din domeniile majore pe care le gestionează;

b) asigură coerenta fundamentării si implementării politicilor guvernamentale din domeniul respectiv;

c) asigură comunicarea interministerială din domeniul respectiv, precum si armonizarea punctelor de vedere;

d) formează grupuri de lucru interministeriale pentru solutionarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial;

e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici;

f) coordonează monitorizarea implementării politicilor promovate;

g) elaborează rapoarte periodice;

h) monitorizează activitatea comisiilor interministeriale si a grupurilor de lucru din subordine.

(2) Consiliul de planificare strategică îndeplineste următoarele atributii principale:

a) stabileste si coordonează prioritătile ce derivă din documente strategice pentru îndeplinirea obiectivelor Guvernului în colaborare cu ministerele de resort;

b) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele si conditionalitătile asumate de Executiv în relatia cu organizatiile internationale;

c) realizează programarea multianuală a prioritătilor strategice fundamentale si coroborarea acestora cu programarea bugetară pe termen mediu;

d) corelează politicile ce urmează a fi implementate cu fondurile bugetare alocate pe termen scurt si mediu.

Art. 3. – (1) Consiliile interministeriale au ca membri pe ministrii de stat care coordonează domeniul respectiv, ministrii de resort din domeniul respectiv, ministrul finantelor publice, ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un consilier de stat al primuluiministru pe problematica domeniului respectiv, conform anexei nr. 1.

(2) Conducerea consiliilor interministeriale este asigurată, după caz, de primul-ministru, ministrii de stat, respectiv ministrii de resort, conform anexei nr. 1.

Art. 4. – (1) Consiliile interministeriale se reunesc în sedinte ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare, la solicitarea oricărui membru.

(2) Fiecare membru al consiliului interministerial are dreptul să introducă o problemă pe agenda întâlnirii ordinare sau extraordinare.

(3) Deciziile consiliilor interministeriale se iau în unanimitate. În cazul în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se vor propune alternative, decizia finală amânându-se pentru sedinta următoare. Luarea unei decizii nu poate fi amânată de mai mult de două ori, în caz contrar decizia finală urmând a fi luată în prima sedintă a Guvernului, pe baza alternativelor mentionate.

Art. 5. – (1) Consiliile interministeriale prezintă Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 6 luni.

(2) La solicitarea Guvernului, consiliile interministeriale vor prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acestea.

Art. 6. – (1) Fiecare consiliu interministerial îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care îl aprobă în prima sedintă de lucru.

(2) Secretariatul tehnic al fiecărui consiliu interministerial se constituie din reprezentantii ministerelor de resort implicate si câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.

Art. 7. – (1) În subordinea consiliilor interministeriale pot functiona comisii interministeriale, înfiintate conform prevederilor legale în vigoare, precum si grupuri de lucru pentru solutionarea problemelor punctuale, clar definite si cu termene precise.

(2) Consiliile interministeriale au obligatia de a monitoriza activitatea comisiilor si grupurilor de lucru interministeriale din subordine si de a propune înfiintarea unor structuri noi sau desfiintarea celor care si-au îndeplinit obiectivul pentru care au fost constituite.

(3) Structura, gradul de reprezentare, mandatul si termenele de realizare a obiectivelor comisiilor sau grupurilor de lucru sunt stabilite de consiliul interministerial în a cărui subordine sunt organizate.

(4) În comisiile si grupurile de lucru pot participa, ca membri cu drepturi depline, si reprezentanti ai altor institutii publice care nu fac parte din consiliul coordonator.

Art. 8. – La lucrările consiliilor interministeriale, ale comisiilor si grupurilor de lucru subordonate pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai autoritătilor si institutiilor administratiei publice, ai institutiilor academice si de învătământ superior, ai organizatiilor societătii civile, care ar putea contribui la solutionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.

Art. 9. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 preiau în subordine organismele interministeriale constituite până la această dată, conform anexei nr. 2.

(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare consiliu interministerial va face propuneri pentru desfiintarea sau păstrarea, după caz, a organismelor interministeriale din subordine preluate conform anexei nr. 2.

Art. 10. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 750.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu data de 1 septembrie 2005, se majorează cu 10% punctajele medii anuale obtinute prin valorificarea, potrivit legii, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, a fiecărui an de contributie realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări ale agricultorilor, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, după data de 29 iulie 1992 si până la data de 1 aprilie 2001, pentru:

a) persoanele ale căror drepturi de pensie, cuvenite sau aflate în plată, s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001;

b) persoanele ale căror drepturi de pensie, cuvenite sau aflate în plată, s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 – 31 august 2005.

Art. 2. – (1) De prevederile art. 1 beneficiază si persoanele cărora li se aplică măsurile de recalculare prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), sumele rezultate ca urmare a majorării punctajului mediu annual conform art. 1 se achită astfel:

a) începând cu luna septembrie 2005, pentru pensiile ale căror drepturi recalculate au fost plătite în primele trei etape de plată a drepturilor recalculate;

b) în luna de plată care se va stabili prin hotărâre a Guvernului, pentru cea de-a patra etapă de plată a drepturilor recalculate.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică si în cazul drepturilor de pensie care se deschid începând cu data de 1 septembrie 2005 conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si la stabilirea cărora se valorifică, potrivit legii, perioade dintre cele prevăzute la art. 1.

Art. 4. – Sumele rezultate în urma aplicării majorării prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din bugetul de stat.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna septembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 777.