MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iulie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. – Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiare

 

770. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăsurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare si pentru modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  1.294/2004

 

782. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Marghita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, judetul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

408. – Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, reevaluarea conformitătii si inspectiile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si functia de supraveghere

 

805. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.333/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 270/2004 privind asistenta medicală de urgentă prespitalicească

 

814. – Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a componentei Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Reglementări ale unor operatiuni financiare si fiscale

 

SECTIUNEA 1

Contributia asupra productiei de zahăr si izoglucoză

 

Art. 1. – Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se instituie obligatia plătii contributiei pentru productia de zahăr si a contributiei pentru productia de izoglucoză, realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană, contributii care se fac venit la bugetul de stat si vor fi virate Sistemului de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene.

Art. 2. – Procedura de plată către Sistemul de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene, stabilirea contribuabililor pentru contributia de zahăr si izoglucoză, alocarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză, stabilirea cotei contributiei si a termenelor de plată, precum si calculul, controlul si colectarea acestor contributii se stabilesc prin lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Recuperarea debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finantelor Publice a ratelor de capital, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, precum si a comisioanelor restante la fondul de risc, dobânzilor

si penalitătilor de întârziere aferente acestora

 

Art. 3. – (1) Sumele plătite la scadente de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat si subîmprumutate ca urmare a lipsei disponibilitătilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri, precum si comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de către acestia, dobânzile si penalitătile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială îsi au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat.

(2) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a obligatiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescriptie.

(4) Creantele preluate de la Ministerul Finantelor Publice de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare“ – S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul actelor normative mentionate anterior.

 

SECTIUNEA a 3-a

Recuperarea creantelor rezultate din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile

 

Art. 4. – (1) Recuperarea creantelor rezultate din contravaloarea în lei a importurilor efectuate din ajutoare economice nerambursabile, oferite Guvernului României de donatori externi, în baza unor acorduri bilaterale, datorată Fondului de contrapartidă de către beneficiarii acestora, se realizează prin intermediul organelor fiscale în a căror rază teritorială îsi au domiciliul fiscal beneficiarii.

(2) În acest scop Ministerul Finantelor Publice, în calitate de gestionar al Fondului de contrapartidă, conform Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, solicită organelor fiscale competente efectuarea unor actiuni de control la beneficiarii sumelor prevăzute la alin. (1), aflati în evidenta directiei de specialitate din minister.

(3) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a obligatiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescriptie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătătii cu garantia statului în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea

 

Art. 5. – Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sănătătii sunt autorizate să finalizeze documentatiile aferente împrumutului extern contractat în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătătii, în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, cu modificările ulterioare.

Art. 6. – (1) Se autorizează Ministerul Sănătătii să plătească trimestrial în favoarea Băncii Volksbank comisioane bancare în echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 si până la utilizarea în cursul anului 2005 a echivalentului în lei al sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, capitolul “Sănătate“, titlul 84 “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane credite“.

 

CAPITOLUL II

Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative în domeniul financiar

 

SECTIUNEA 1

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente

 

Art. I. – Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să repartizeze si să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) si (11), precum si să efectueze, după caz, plăti direct din această pozitie de cheltuieli.“

 

SECTIUNEA a 2-a

Completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

 

Art. II. – La articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 382/2002, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 

“a1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizează pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenta echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data plătii;“.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati

 

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 122/2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se abrogă.

2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile si comisioanele plătite de Ministerul Finantelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garantia statului de către societate, aceasta va plăti Ministerului Finantelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobândă anuală de 7,24% plus o marjă de 1% aplicată la aceste sume. La suma rezultată prin aplicarea dobânzii anuale de 7,24 % plus o marjă de 1%, se va aplica si rata dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurentei nr. 51/2005 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal si a celui interzis.“

3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de esalonare care au fost încheiate conform alin. (2), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadentei până la plata integrală a debitului, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

 

SECTIUNEA a 4-a

Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Art. IV. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), se abrogă litera d).

2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileste prin conventii.

Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c) nivelul ratei dobânzii se stabileste în conditii de maximă eficientă pentru stat.“

3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă. Pentru operatiunile de plăti dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plătilor de mică si mare valoare în relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Natională a României si/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăti si se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.“

4. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice si se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.“

5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) comisioane percepute pentru operatiunile si serviciile prestate de către Trezoreria Statului;“.

 

SECTIUNEA a 5-a

Completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

 

Art. V. – Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolului 286 se introduce un nou articol, articolul 2861, cu următorul cuprins:

“Art.2861. – (1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate detine actiuni emise de către societătile de investitii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietătii private, până în limita de 1% din capitalul social al societătilor de investitii financiare.

(2) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionari care depăsesc limita prevăzută la alin. (1).

(3) În termen de 3 luni de la data depăsirii limitei de 1% din capitalul social al societătilor de investitii financiare, actionarii aflati în această situatie sunt obligati să vândă actiunile care depăsesc limita de detinere. C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prezentului articol.“

2. Societătile de investitii financiare vor lua măsuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, în sensul eliminării oricăror prevederi contrare dispozitiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare. În cazul în care societătile de investitii financiare nu efectuează modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, statutele sau actele constitutive se consideră modificate de drept, în sensul respectării limitei de 1% din capitalul social.

 

SECTIUNEA a 6-a

Suspendarea aplicării unor dispozitii legale

 

Art. VI. – (1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2006.

(2) Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru actiuni de cercetare-dezvoltare si inovare, finantate pe bază de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite în conditiile legii, asigurându-se o crestere a acestora.

 

SECTIUNEA a 7-a

Abrogări ale unor dispozitii legale

 

Art. VII. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) sectiunea a 11-a “Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort“, art. XIII din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;

b) alin. (3) al art. 13 din cap. I sectiunea a 6-a “Reglementări privind finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, în conditii de transparentă si competitivitate“ din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 146/2005.

 

SECTIUNEA a 8-a

Dispozitii finale

 

Art. VIII. – Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăsurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare si pentru modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Dispozitiile pct. 10–15 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăsurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare si pentru modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 mai 2005, se modifică si se înlocuiesc cu dispozitiile anexei nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Anexele nr. 3 si 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri dispozitiile art. II si ale anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăsurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare si pentru modificarea anexelor nr. 3 si 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 mai 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Florin Bejan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 770.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2005)

 

CALENDARUL

pentru acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare în anul 2005

 

Etapa

Activitatea

Termen/Interval

10.

Eliberarea bonurilor

valorice 4 – 20 iulie 2005

11.

Achizitionarea de calculatoare

5 iulie – 5 septembrie 2005

12.

Depunerea copiilor de pe facturi si de pe procesele-verbale de predare-primire de către beneficiari elevi si studenti

6 iulie – 12 septembrie 2005

13.

Depunerea de către agentii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi si de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare

la comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti, respectiv la comisiile din institutiile de învătământ superior; înregistrarea agentilor economici

pe portalul dedicat

6 iulie – 12 septembrie 2005

14.

Afisarea si actualizarea listei cu agentii economici înregistrati, împreună  cu numărul de cereri primite

6 iulie – 15 septembrie 2005

15.

Decontarea către agentii economici

20 iulie – 4 octombrie 2005

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

MODELUL

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizitionării de calculatoare**)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

LISTA

beneficiarilor ajutorului financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

– model –

Nr.

crt.

Beneficiar (părinte, tutore – în cazul minorilor)

Minorul pentru care

s-a solicitat ajutorul

Numele solicitantului major

care a depus cererea

Judet

înscriere

Localitatea

Numele unitătii

de învătământ

Numele elevului

minor reprezentat

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Marghita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Marghita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, judetul Bihor.

Art. 2. – Ministerul Apărării Nationale va folosi în continuare constructiile si terenul aferent acestora, prin structura militară existentă, până la desfiintarea completă a acesteia.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 782.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Marghita, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Marghita,

Str. Eroilor nr. 7,

judetul Bihor

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Marghita,

judetul Bihor,

Consiliul Local al

Municipiului Marghita

– imobil 3.114;

– cod 8.29.09;

– nr. M.F. 106.705.

Suprafata construită = 12.249 m2

Suprafata desfăsurată = 12.249 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 110.860 m2

Municipiul Marghita,

judetul Bihor

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Marghita,

judetul Bihor,

Consiliul Local al

Municipiului Marghita

– imobil 3.115;

– cod 8.29.09;

– nr. M.F. 106.706.

Suprafata totală a terenului =

707.000 m2

Municipiul Marghita,

Str. Eroilor nr. 7,

judetul Bihor

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Marghita,

judetul Bihor,

Consiliul Local al

Municipiului Marghita

– imobil 3.143;

– cod 8.29.09;

– nr. M.F. 106.707.

Suprafata construită = 2.266 m2

Suprafata desfăsurată = 2.266 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 170.000 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, reevaluarea conformitătii si inspectiile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si functia de supraveghere

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) si ale art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, reevaluarea conformitătii si inspectiile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si functia de supraveghere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin este valabil până la data de 1 ianuarie 2007 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 18 iulie 2005.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune transportabile noi, reevaluarea conformitătii si inspectiile periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si functia de supraveghere

 

Denumirea si adresa

organismului

Nr. de

Identificare

în Registrul

organismelor

recunoscute

Produsul/grupa

de produse care

va fi evaluat/evaluată

Procedura de evaluare/sarcini specifice

Hotărârea

Guvernului

nr. 941/2003

Societatea Comercială

ISCIR CERT – S.A.,

str. Sf. Elefterie nr. 47–49,

parter, sectorul 1, Bucuresti

02

Echipamente sub presiune

transportabile

– Controlul intern al productiei – modul A

– Examinarea EC de tip – modul B

– Examinarea EC a proiectului – modul B1

– Conformitatea cu tipul – modul C1

– Asigurarea calitătii productiei – modul D

– Asigurarea calitătii productiei – modul D1

– Asigurarea calitătii produsului – modul E

– Asigurarea calitătii produsului – modul E1

– Verificarea produsului – modul F

– Verificarea EC a unitătii de produs – modul G

– Asigurarea totală a calitătii – modul H

– Asigurarea totală a calitătii, cu examinarea proiectului

si supravegherea specială a încercării finale – modul H1

Anexa nr. 2

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.333/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 270/2004 privind asistenta medicală de urgentă prespitalicească

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1)–(3) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 270/2004 privind asistenta medicală de urgentă prespitalicească,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. M.C. 9.075/2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.333/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 270/2004 privind asistenta medicală de urgentă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 29 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – Toti furnizorii de servicii medicale de urgentă prespitalicească si de transport sanitar din România sunt obligati să obtină autorizatia de functionare, eliberată de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, până la data de 31 ianuarie 2006.“

2. Alineatul (4) al articolului 4 din anexă va avea următorul cuprins:

“(4) În situatia în care activitatea a fost începută, evaluarea si autorizarea se efectuează până la data de 31 ianuarie 2006.“

Art. II. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.333/2004, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 805.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a componentei Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. M.C. 9.238/2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a componentei Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 18 martie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Agentia Natională de Transplant are sediul central în municipiul Bucuresti, în cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti, str. C. Caracas nr. 2–8, sectorul 1.“

2. Alineatul (1) al articolului 22 din Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Consiliul stiintific al Agentiei Nationale de Transplant este format din 33 de membri, personalităti recunoscute în domeniul activitătii de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agentiei Nationale de Transplant. Componenta consiliului stiintific este stabilită în anexa nr. 3. Directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant este membru de drept al consiliului stiintific.“

3. Anexa nr. 3 se completează cu următoarele pozitii:

“29. Prof. dr. Tiberiu Horvat – Spitalul Clinic Militar Central Bucuresti – Clinica de Chirurgie Toracică;

30. Prof. dr. Adrian Covic – Spitalul Clinic «C.I. Parhon» nr. 2, Clinica IV Nefrologie, Iasi;

31. Prof. dr. Bogdan Marinescu – Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie «Prof. dr. Panait Sârbu» Bucuresti;

32. Conf. dr. Viorel Bucuras – Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Timisoara, Clinica de Urologie;

33. Sef lucrări dr. Oana Grigoras – Spitalul Clinic de Urgentă «Sf. Spiridon» Iasi, Clinica A.T.I.“

Art. II. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 26 iulie 2005.

Nr. 814.