MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 678         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

249. – Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

681. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

686. – Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei în familie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) orice altă persoană juridică de drept privat care desfăsoară si activităti economice.“

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările si completările ulterioare, dintre judecătorii desemnati ca judecători-sindici, în temeiul art. 50 din această lege.“

3. La articolul 11 alineatul (1), literele c) si i) vor avea următorul cuprins:

“c) desemnarea administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atributiilor acestora, controlul asupra activitătii lor si, dacă este cazul, înlocuirea lor. Desemnarea are caracter provizoriu până la prima adunare a creditorilor, care poate decide mentinerea sau schimbarea administratorului ori a lichidatorului numit de judecătorul-sindic. Pentru desemnarea provizorie, judecătorul-sindic tine cont de eventuale cereri ale creditorilor petenti si poate respinge aceste cereri numai motivat;

...........................................................................................

i) solutionarea obiectiilor la rapoartele administratorului sau lichidatorului;“.

4. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Creditorii nemultumiti pot contesta decizia prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile de la pronuntare, la judecătorul-sindic, care va solutiona de urgentă si deodată toate contestatiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va mentine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii în situatia în care administratorul ales de creditori nu Ondeplineste conditiile legale pentru a fi numit ori se află într-un caz de incompatibilitate.“

5. La articolul 38, alineatele (1) si (7) vor avea următorul cuprins:

“Art.38. – (1) Dacă cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 32, 33 si 35, judecătorul-sindic va pronunta o încheiere de deschidere a procedurii, iar dacă prin declaratia prevăzută la art. 33 alin. (1) lit. g) debitorul îsi va arăta intentia de intrare în faliment, judecătorul-sindic va pronunta o încheiere de deschidere a procedurii falimentului. Încheierile vor fi notificate în conditiile art. 75.

În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la publicarea notificării, judecătorulsindic va tine, în termen de 10 zile, o sedintă la care vor fi citati debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va solutiona, deodată, printr-o sentintă, toate opozitiile.

.........................................................................................

(7) Dacă debitorul nu contestă în termenul prevăzut la alin. (3) că ar fi în stare de insolventă, judecătorul-sindic va da o sentintă de deschidere a procedurii. Dacă debitorul nu contestă starea de insolventă si solicită deschiderea procedurii falimentului, judecătorul-sindic va pronunta o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului.“

6. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art.41. – Prin hotărârea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va desemna, în conditiile art. 11 alin. (1) lit. c), un administrator, stabilindu-i atributiile, potrivit art. 24, precum si remuneratia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul în care judecătorul-sindic pronuntă deschiderea procedurii falimentului, va numi prin aceeasi încheiere un lichidator, stabilindu-i remuneratia în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului.“

7. La articolul 92 alineatul (5), literele D, H si I vor avea următorul cuprins:

“D. fuziunea debitorului, în conditiile legii;

..........................................................................................

H. modificarea actului constitutiv al debitorului, în conditiile legii;

I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C si D, în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare, este necesar acordul expres, în scris, al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise, acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3).“

8. Alineatul (6) al articolului 92 se abrogă.

9. Alineatul (1) al articolului 93 se abrogă.

10. Articolul 96 se abrogă.

11. La articolul 99, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.99. – (1) La începutul sedintei de vot administratorul judiciar va informa creditorii despre voturile valabile exprimate în scris.

(2) Următoarele categorii de creditori vor vota separat:

a) creditorii titulari de creante garantate;

b) creditorii bugetari;

c) creditorii chirografari.

Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creditori dacă titularii majoritătii creantelor din acea categorie votează în favoarea planului.“

12. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlati sau se află sub control comun cu debitorul, în sensul legislatiei pietei de capital, pot participa la sedintă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai putin decât ar primi în cazul falimentului.“

13. La articolul 99, alineatele (5) si (8) se abrogă.

14. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

“Art.100. – La data stabilită, un plan va fi confirmat de judecătorul-sindic, dacă sunt întrunite următoarele conditii:

A. cel putin două dintre categoriile de creante mentionate la art. 99 alin. (2) acceptă planul;

B. în situatia în care există doar două categorii de creditori, planul este acceptat de creditorii care detin două treimi din valoarea masei credale;

C. dacă există o singură categorie de creditori, planul este acceptat de creditorii care detin 75% din valoarea masei credale.“

15. La articolul 104, alineatul (3) se abrogă.

16. La articolul 114, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cu exceptia cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului.

Bunurile vor putea fi vândute în bloc – ca un ansamblu în stare de functionare sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin licitatie publică, acestea vor fi vândute prin negociere directă.“

17. La articolul 115 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) vânzarea la licitatie.“

18. La articolul 122, punctul 10 se abrogă.

19. Articolul 140 va avea următorul cuprins:

“Art.140. – (1) Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 137 alin. (1) se efectuează de către executorul judecătoresc conform Codului de procedură civilă.

(2) După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în temeiul tabelului definitiv consolidat pus la dispozitia sa de către lichidator.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 iulie 2005.

Nr. 681.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei în familie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 pct. D lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Strategia natională în domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei în familie si Planul de măsuri pentru implementarea strategiei nationale în domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei în familie pe perioada 2005–2007, prevăzute în anexele nr. 1*) si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2005.

Nr. 686.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a