MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 463         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

472. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

473. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

474. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. – Ordonantă de urgentă privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. în vederea privatizării

 

461. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României“ pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004

 

470. – Hotărâre privind înfiintarea Spitalului Municipal Bacău si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

479. – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Înlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET“, cuprins în Proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

351. – Decizie privind eliberarea domnului Remus Virgil Baciu din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

352. – Decizie privind numirea domnului Remus Virgil Baciu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

354. – Decizie privind numirea domnului Todor Costel Dorin în functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru completarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice“

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 153 din 3 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Năstasă Aurica se numeste în functia de judecător la Judecătoria Vaslui.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 mai 2005.

Nr. 472.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 136 din 19 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Purcărin Cătălin se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 mai 2005.

Nr. 473.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 136 din 19 aprilie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ivan-Cucu Constantin-Virgil se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 mai 2005.

Nr. 474.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. în vederea privatizării

 

Având în vedere că anumite prevederi ale Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptează modul de functionare a acestei institutii de la aplicarea principiilor ce reglementează organizarea si functionarea băncilor, precum si datorită necesitătii precizării cadrului legislativ care va guverna procesul de privatizare ce urmează a fi initiat în lunile iunie–iulie ale acestui an, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ. Urgenta este impusă si de faptul că înaintea lansării procesului de privatizare este necesar să se stabilească cadrul legal pentru a putea fi incluse prevederi clare în documentatia de prezentare a băncii;

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., denumită în continuare C.E.C. – S.A., persoană juridică română de drept privat, este organizată si functionează ca bancă în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, fiindu-i aplicabilă legislatia în domeniul bancar, cu exceptiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă capitalul social al C.E.C. – S.A. este de 1.497 miliarde lei, împărtit în 1.497.000 de actiuni nominative cu o valoare nominală de 1.000.000 lei/actiune.

Până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute la C.E.C. – S.A. acestea apartin în totalitate statului român, care îsi exercită drepturile si îsi asumă toate obligatiile prin Ministerul Finantelor Publice.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, C.E.C. – S.A. va putea să functioneze cu orice număr de actionari de la data vânzării pachetului majoritar de actiuni si până la înstrăinarea de către stat a actiunilor sale.

Art. 3. – (1) Privatizarea C.E.C. – S.A. se realizează în baza prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2004, ale strategiei de privatizare a C.E.C. – S.A. ce va fi aprobată de Guvern, precum si ale art. 341 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, nu este aplicabilă la privatizarea C.E.C. – S.A.

(3) Ministerul Finantelor Publice va exercita toate competentele privind procesul de privatizare si toate drepturile si Osi va asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la C.E.C. – S.A., cu exceptia celor atribuite în mod expres comisiei de privatizare a C.E.C. – S.A.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 83/1997, cu modificările si completările ulterioare, la propunerea comisiei de privatizare a C.E.C. – S.A. si pe baza avizului Băncii Nationale a României, Ministerul Finantelor Publice elaborează si propune Guvernului spre aprobare strategia de privatizare a C.E.C. – S.A.

Art. 4. – (1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de actiuni ale C.E.C. – S.A. către noii actionari rezultati în urma procesului de privatizare, depozitele persoanelor fizice la C.E.C. – S.A. vor fi garantate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) C.E.C. – S.A. va participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prin plata contributiilor anuale, inclusiv a contributiilor majorate si a celor speciale, la termenele si în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) C.E.C. – S.A. va plăti la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prima contributie anuală aferentă deponentilor garantati persoane fizice, în termen de 60 de zile de la data prevăzută la alin. (1). Această contributie se va calcula prin aplicarea cotei prevăzute de lege la baza de calcul a contributiei stabilite pentru ultima zi din luna anterioară datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de actiuni ale C.E.C. – S.A., în functie de numărul de zile rămase până la sfârsitul anului.

Art. 5. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al statului, ca actionar unic, va aproba, prin ordin al ministrului finantelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, noul statut al C.E.C. – S.A.

(2) Până la data îndeplinirii formalitătilor cerute de lege pentru intrarea în vigoare a statutului aprobat potrivit alin. (1), C.E.C. – S.A. îsi va desfăsura activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.602/2002 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., republicată.

Art. 6. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, operatiunile derulate exclusiv de C.E.C. – S.A. în temeiul unor acte normative în vigoare vor putea fi efectuate de orice bancă autorizată sau de Trezoreria Statului, pe baza acordului convenit între aceasta si partea interesată.

Art. 7. – Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care actionează direct sau indirect, individual ori împreună si în legătură cu terti, nu vor putea dobândi dreptul de proprietate asupra unui număr de actiuni care reprezintă mai mult de 20% din capitalul social total al C.E.C. – S.A., cu exceptia institutiilor financiar-bancare de reputatie internatională.

Art. 8. – Pe data intrării în vigoare a Statutului C.E.C. – S.A. prevăzut la art. 5 alin. (1), se abrogă:

a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 4, care rămân în vigoare până la data prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonantă de urgentă;

b) art. 20 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României“ pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României“ pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Beneficiarilor li se acordă burse în valută, pe tip de studii si în cuantum, după cum urmează:

a) studii universitare, în limita maximă a sumei de 30.000 euro/an de studiu, dar nu mai mult de 2.500 euro/lună;

b) studii de masterat, în limita maximă a sumei de 35.000 euro/an de studiu, dar nu mai mult de 3.000 euro/lună;

c) studii de doctorat, în limita maximă a sumei de 20.000 euro/an de studiu, dar nu mai mult de 1.600 euro/lună.“

2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele Comisiei este un reprezentant al mediului universitar, de înaltă notorietate pe plan national si international, propus de ministrul educatiei si cercetării si numit prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit cel mult încă o dată, pe baza aceleiasi proceduri.“

3. La articolul 8 alineatul (3), litera f) va avea următorul cuprins:

“f) un reprezentant nominalizat de către Consiliul National al Rectorilor, din rândul membrilor săi, cu avizul conform al ministrului educatiei si cercetării;“.

4. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Atributiile persoanelor care asigură activitatea de secretariat sunt elaborate de Comisie si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.“

5. La articolul 16 alineatul (1), literele a), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“a) să aibă cetătenia română si domiciliul în România;

.........................................................................................

e) în cazul în care optează pentru obtinerea unei burse pentru studii de masterat sau doctorat, să fie student ori absolvent al unei institutii de învătământ superior acreditate potrivit legii române;

f) în cazul în care optează pentru obtinerea unei burse pentru studii de doctorat, candidatul trebuie să prezinte scrisoarea care atestă acceptarea la studii în cadrul unei institutii de învătământ superior recunoscute de autoritătile competente din tara primitoare, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege.“

6. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(2) Pot participa la concursul national si candidatii care au fost deja acceptati sau care urmează cursuri în unul dintre domeniile prevăzute în anexa la Lege, în cadrul unei institutii de învătământ superior recunoscute de autoritătile competente din tara primitoare.“

7. La articolul 17 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) copie de pe buletin/carte de identitate;“.

8. La articolul 17 alineatul (1), după litera j) se introduc patru noi litere, literele k)–n), cu următorul cuprins:

“k) diploma de bacalaureat sau, după caz, de licentă ori de studii postuniversitare obtinută în institutii de învătământ acreditate din România. În cazul actelor de studii obtinute în străinătate, se vor prezenta actele doveditoare privind echivalarea acestora de către Ministerul Educatiei si Cercetării;

l) dovezile de acceptare la studii, în cazul în care candidatul a fost deja acceptat sau urmează cursurile unei institutii de învătământ superior recunoscute de autoritătile competente din tara primitoare, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege;

m) cel putin două recomandări din partea cadrelor didactice din învătământul preuniversitar sau universitar si/sau a unor specialisti din institutiile publice centrale ori locale;

n) scrisoarea universitătii primitoare din străinătate privind estimarea cheltuielilor cu efectuarea stagiului de studii.“

9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art.18. – (1) Concursul national se desfăsoară sub formă de evaluare de dosare si interviu.“

10. La articolul 18 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) performantă academică si profesională, exprimată prin rezultatele obtinute în urma evaluării dosarelor de candidatură;“.

11. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Trimiterea bursierilor la studii în străinătate se aprobă nominal prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, pe baza contractului încheiat conform art. 23 alin. (3).“

12. La articolul 26, după alineatul (4), se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Decontarea anuală si decontarea finală a cheltuielilor se realizează pe baza documentelor si/sau actelor de studii: situatii scolare – verificate si aprobate; foi matricole, diplome – echivalate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(6) Decontarea cheltuielilor efectuate de Ministerul Educatiei si Cercetării se realizează pe baza documentelor de studii care dovedesc promovarea fiecărui an de studiu si, respectiv, absolvirea studiilor si obtinerea diplomei corespunzătoare. În cazul în care bursierul nu promovează un an de studiu sau nu obtine diploma de studii din motive ce îi sunt imputabile, acesta este obligat să restituie integral sumele avansate de Ministerul Educatiei si Cercetării, potrivit obligatiilor asumate prin contractul încheiat potrivit anexei la prezentele norme metodologice.“

13. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art.35. – Absolventii programului de burse vor efectua un an de stagiatură în cadrul institutiei unde au fost repartizati, conform legislatiei muncii în vigoare din România.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 461.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Spitalului Municipal Bacău si suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă înfiintarea Spitalului Municipal Bacău, institutie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr. 6A, cu o capacitate de 380 de paturi, în subordinea Directiei de Sănătate Publică a Judetului Bacău, finantată integral din venituri proprii.

(2) Spitalul Municipal Bacău va acorda următoarele servicii medicale: preventie, investigatii, tratament, recuperare si monitorizare.

Art. 2.– Structura organizatorică si de personal va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 3. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2005, la capitolul “Sănătate“, titlul “Cheltuieli de capital“, cu suma de 10 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de către Ministerul Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Bacău, în vederea finantării cheltuielilor pentru realizarea documentatiei tehnico-economice necesare construirii Spitalului Municipal Bacău.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2005.

Art. 5. – Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ervin-Zoltán Székely,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 470.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Înlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET“, cuprins în Proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Înlocuirea contoarelor mecanice pe circuitul primar în punctele termice RADET“, cuprins în Proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice “RADET“ Bucuresti, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1998, aprobată prin Legea nr. 131/1998, precum si ale Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, devenit ulterior Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 100/1998, aprobată prin Legea nr. 233/1998.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 479.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Remus Virgil Baciu din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru al Guvernului emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Remus Virgil Baciu se eliberează din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 23 mai 2005.

Nr. 351.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Remus Virgil Baciu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. e) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor,

 

primul-ministru al Guvernului emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Remus Virgil Baciu se numeste în functia de vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 23 mai 2005.

Nr. 352.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Todor Costel Dorin în functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Justitiei

 

Având în vedere Adresa nr. 802.939 din 18 mai 2005 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care au fost comunicate rezultatele si procesele-verbale încheiate în urma concursului organizat în perioada 11– 12 mai 2005 pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Justitiei,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Todor Costel Dorin se numeste în functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 27 mai 2005.

Nr. 354.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru completarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările si completările ulterioare,

văzând si prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I – Norma de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice“, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 25 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

– La paragraful 3.3.5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) În toate cazurile descrise la lit. a), b) si c) se admite o diferentă între două căderi succesive, după efectuarea primei căderi, de 1 digit.“

Art. II. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Stefan Ocneanu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 95.