MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 466         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iunie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

163. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

481. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.17

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevăzute la art. 38.“

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 11–16 cu următorul cuprins:

“11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

«(3) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului.»

12. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrogă.

13. La alineatul (4) al articolului 21, după litera r) se introduce litera s) cu următorul cuprins:

«s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile către organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) si m).»

14. Alineatul (12) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

«(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia să păstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculează si se stabilesc dobânzi si penalităti de întârziere de la data aplicării facilitătii respective, potrivit legii.»

15. Alineatul (5) al articolului 30 se abrogă.

16. La titlul II, capitolul IV se abrogă.“

3. La articolul I punctul 2, articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art.41

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activităti independente, definite conform art. 46;

b) venituri din salarii, definite conform art. 55;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;

d) venituri din investitii, definite conform art. 65;

e) venituri din pensii, definite conform art. 68;

f) venituri din activităti agricole, definite conform art. 71;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75;

h) venituri din transferul proprietătilor imobiliare, definite conform art. 771;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 78.“

4. La articolul I punctul 2 articolul 42, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

“a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natură primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

............................................................................................

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decât cele definite la cap. VIII1;“.

5. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

“(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investitii, din jocuri de noroc si din transferul proprietătilor imobiliare.“

6. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (4) litera d), punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;“.

7. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5),

literele c) si j) vor avea următorul cuprins:

“c) suma cheltuielilor cu indemnizatia plătită pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

............................................................................................

j) cheltuielile reprezentând contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă si boli profesionale, potrivit legii;“

8. La articolul I punctul 2 articolul 48 alineatul (5), după litera m) se introduce litera n) cu următorul cuprins:

“n) cheltuielile reprezentând contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.“

9. La articolul I punctul 2 articolul 55 alineatul (4), după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:

“k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;“

10. La articolul I punctul 2 articolul 57, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează potrivit legii.“

11. La articolul I punctul 2 articolul 65 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referintă de pe pietele interbancare la depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum si la depunerile la casele de ajutor reciproc;“.

12. La articolul I punctul 2 articolul 66, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(1) Câstigul sau pierderea rezultat/rezultată din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, reprezintă diferenta pozitivă sau negativă dintre pretul de vânzare si pretul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu costurile aferente; în cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, pretul de cumpărare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. În cazul tranzactiilor cu actiuni cumpărate la pret preferential, în cadrul sistemului stock options plan, câstigul se determină ca diferentă între pretul de vânzare si pretul de cumpărare preferential, diminuat cu costurile aferente.

............................................................................................

(4) Determinarea câstigului sau a pierderii potrivit alin. (1) se efectuează la data încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între părti, iar câstigul net se determină la sfârsitul anului fiscal asupra întregului portofoliu de astfel de titluri tranzactionate de un contribuabil în anul respectiv, ca diferentă pozitivă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului titlurilor de valoare, cu exceptia celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă.“

13. La articolul I punctul 2 articolul 66, după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:

“(41) Determinarea câstigului potrivit alin. (2) si (3) se efectuează la data încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între părti.“

14. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, a căror scadentă este ulterioară datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scadentei se asimilează cu data constituirii. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează si se retine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situatia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plătii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plătii dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile.“

15. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) în cazul câstigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, care au fost dobândite si înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, obligatia calculării si virării impozitului revine persoanei care detine si tranzactionează astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;“.

16. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera a) se introduc literele a1)–a3) cu următorul cuprins:

“a1) în cazul câstigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, care au fost dobândite si înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut;

a2) în cazul câstigului din transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine intermediarilor, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut;

a3) în cazul câstigului din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz;“.

17. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

“c1) în cazul valorilor mobiliare tranzactionate pe o piată reglementată conform legii, obligatia virării impozitului revine persoanei care detine astfel de titluri de valoare, iar termenul de virare a impozitului este până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;“.

18. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra câstigului net realizat din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 si înstrăinate începând cu data de 1 ianuarie 2006 într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra câstigului net din transferul titlurilor de valoare dobândite începând cu data de 1 iunie 2005 si înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile inclusiv de la data dobândirii;“.

19. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

“e1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câstigului realizat din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract si orice alte operatiuni similare, începând cu data de 1 iunie 2005;“.

20. La articolul I punctul 2 articolul 67 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

“g) impozitul calculat si retinut la sursă, potrivit lit. e1), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit. c) si d);“.

21. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Impozitul retinut conform alin. (1), (2) si lit. a2), a3) si f) ale alin. (3) reprezintă impozit final pe venit, pentru venitul prevăzut la alineatul respectiv; în cazul impozitului prevăzut la alin. (3) lit. a) si a1), acesta se regularizează la sfârsitul anului pe baza diferentei dintre impozitul datorat la nivelul anului si cel calculat si retinut lunar în cursul anului fiscal/anual, pe baze diferentiate, potrivit cotelor aplicabile, conform declaratiilor contribuabilului, în baza alin. (31) al art. 83.“

22. La articolul I punctul 2 articolul 67, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Pierderile înregistrate din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, orice alte operatiuni similare si cele rezultate din aplicarea prevederilor alin. (4) nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se recuperează si constituie pierderi definitive ale contribuabilului.“

23. La articolul I punctul 2, articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art.76

Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentând venit neimpozabil.“

24. La articolul I punctul 2, articolul 77 va avea următorul cuprins:

“Art.77

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

(1) Venitul sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăseste cuantumul de 100 milioane lei si cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăseste cuantumul de 100 milioane lei.

(3) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine plătitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, în bani si/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelasi organizator sau plătitor într-o singură zi.

(5) Impozitul calculat si retinut în momentul plătii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.“

25. La articolul I punctul 2, după articolul 77 se introduce capitolul VIII1 cu următorul cuprins:


“CAPITOLUL VIII
1

Venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

Art. 771

Definirea venitului din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

(1) Sunt supuse impozitării veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se înstrăinează în termen de până la 3 ani inclusiv, de la data dobândirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fără constructii, dobândite după 1 ianuarie 1990.

(2) Venitul impozabil din transferul proprietătilor imobiliare, cu exceptiile prevăzute la alin. (3), reprezintă diferenta favorabilă dintre valoarea de înstrăinare a proprietătilor imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de bază a acestora.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul în natură la capitalul social al societătilor comerciale, precum si veniturile realizate din înstrăinarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fără constructii din intravilan si extravilan dobândite de contribuabil prin:

a) reconstituirea dreptului de proprietate;

b) mostenire sau donatie între rude până la gradul al patrulea inclusiv;

c) schimb imobiliar.

(4) Valoarea de bază a bunurilor imobile prevăzute la alin. (1), în functie de modalitatea de dobândire, se stabileste avându-se în vedere:

a) pretul de achizitie pentru bunurile imobile dobândite prin cumpărare, majorat cu 5%;

b) valoarea imobilului mentionată în act, dacă acesta a fost dobândit prin donatie, schimb, rentă viageră, dare în plată, adjudecare, contract de întretinere, hotărâre judecătorească etc., majorată cu 5%;

c) pentru constructiile noi, costul acestora la data realizării, dovedit prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în conditiile legii, la care se adaugă valoarea terenului aferent, stabilită în conditiile prezentei legi;

d) valoarea rezultată din expertizele utilizate de către camerele notarilor publici, la data dobândirii imobilelor a căror valoare de bază nu se poate stabili prin modalitătile prevăzute la lit. a)–c);

e) valoarea stabilită în functie de modul de dobândire, în conditiile prevăzute la lit. a) si b), pentru terenurile situate în intravilan si extravilan, actualizată cu rata inflatiei pe economie din ultima lună pentru care există date oficiale comunicate de către Institutul National de Statistică, dacă la data dobândirii nu erau întocmite expertize de către camerele notarilor publici. Pentru terenurile si constructiile de orice fel, dobândite de contribuabili într-o modalitate din care nu rezultă valoarea la care acestea au fost dobândite, valoarea de bază este valoarea minimă stabilită în prima expertiză utilizată de camera notarilor publici în circumscriptia căreia se află terenul;

f) pretul de achizitie pentru bunurile dobândite în conditiile prevăzute la lit. a) sau valoarea mentionată pentru bunurile dobândite în conditiile prevăzute la lit. b), la care se adaugă costul lucrărilor si serviciilor de natură să crească valoarea imobilului, la data efectuării acestora, dovedite prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în conditiile legii.

(5) Expertizele întocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel putin o dată pe an si avizate de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile teritoriale.

(6) Pierderea din transferul proprietătii imobiliare reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Art. 772

Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare

(1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 771.

(2) Notarii publici care autentifică actele între vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a încasa si de a vira impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost autentificat actul.

(3) În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut, în maximum 5 zile de la data înstrăinării bunului, la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România declară venitul obtinut la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat.

(4) Procedura de declarare, de calcul si de plată a impozitului se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 773

Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietătilor imobiliare

Notarii publici au obligatia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativă privind transferurile de proprietăti imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzactie:

a) părtile contractante;

b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;

c) impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal;

d) taxele notariale aferente transferului.“

26. La articolul I punctul 2 articolul 80, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor si din activităti agricole se reportează si se completează cu venituri obtinute din aceeasi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali.“

27. La articolul I punctul 2 articolul 80, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Pierderile provenind din străinătate se reportează si se compensează cu veniturile de aceeasi natură si sursă, realizate în străinătate, pe fiecare tară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali.“

28. La articolul I punctul 2 articolul 82, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru stabilirea plătilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusă o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din declaratia specială pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plătilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la art. 43 alin. (1).“

29. La articolul I punctul 2 articolul 83, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Declaratii speciale se completează si pentru câstigul net/pierderea generată de tranzactii cu titluri de valoare, altele decât actiunile primite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă.“

30. La articolul I punctul 2 articolul 83 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) venituri din investitii, cu exceptia celor prevăzute la alin. (31), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;“.

31. La articolul I punctul 2 articolul 84, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează potrivit legii.“

32. La articolul I punctul 2, denumirea marginală a articolului 90 si alineatul (1) vor avea următorul cuprins:

“Art.90

Venituri obtinute din străinătate

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obtinute din străinătate.“

33. La articolul I punctul 2 articolul 91, alineatul (4) se abrogă.

34. La articolul I punctul 2, articolul 92 se abrogă.

35. La articolul I punctul 2, articolul 93 va avea următorul cuprins:

“Art.93

Obligatii declarative ale plătitorilor de venituri cu retinere la sursă

Plătitorii de venituri, cu regim de retinere la sursă a impozitelor, sunt obligati să calculeze, să retină si să vireze impozitul retinut la sursă si să depună o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului curent, pentru anul expirat. Fac exceptie de la obligatia de depunere a acestei declaratii plătitorii de venituri din salarii, pentru care obligatiile declarative sunt prevăzute la art. 59, în legătură cu veniturile din salarii plătite contribuabililor.“

36. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 6–39 cu următorul cuprins:

6. La articolul 109, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Persoanele juridice care se înfiintează în cursul unui an fiscal înscriu optiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.»

7. La articolul 115 alineatul (1), literele k) si m) vor avea următorul cuprins:

«k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul international si prestările de servicii accesorii acestui transport;

............................................................................................

m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, în măsura în care pensia lunară depăseste plafonul prevăzut la art. 69;».

8. La articolul 115 alineatul (1), litera n) se abrogă.

9. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) cota de impozit de 10% se aplică pentru dobânzile la depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la bănci si la alte institutii de credit autorizate si situate în România, constituite/achizitionate începând cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire a căror scadentă este ulterioară datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scadentei este asimilată cu data constituirii;».

10. La articolul 116 alineatul (4), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

«a) pentru veniturile ce reprezintă remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române, potrivit art. 57;

b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70.»

11. La articolul 117, litera a) va avea următorul cuprins:

«a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobânzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobânzilor de referintă de pe pietele interbancare la depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum si la depunerile la casele de ajutor reciproc;».

12. La articolul 140 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură si arheologice, grădini zoologice si botanice, târguri, expozitii, cinematografe;».

13. La articolul 141 alineatul (1), literele k) si m) vor avea următorul cuprins:

«k) prestările de servicii culturale, precum si livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii, efectuate de institutii publice sau de organizatii culturale nonprofit;

............................................................................................

m) activitătile specifice posturilor publice nationale de radio si de televiziune, cu exceptia activitătilor de publicitate si altor activităti de natură comercială.»

14. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrogă.

15. La articolul 141 alineatul (2), literele f) si j) se abrogă.

16. La articolul 142, litera g) se abrogă.

17. Articolul 154 va avea următorul cuprins:

«Art. 154

Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată

În întelesul taxei pe valoarea adăugată, o asociere sau altă organizatie care nu are personalitate juridică se consideră a fi o persoană impozabilă separată, pentru acele activităti economice desfăsurate de asociati sau parteneri în numele asociatiei ori organizatiei respective, cu exceptia asociatiilor în participatiune constituite exclusiv din persoane impozabile române.»

18. La articolul 1601 alineatul (2), litera e) se abrogă.

19. La articolul 161, partea introductivă a alineatului (7) va avea următorul cuprins:

«(7) Referirile la taxa pe valoarea adăugată din actele normative prevăzute la lit. a)–r) rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, cu exceptia cazurilor în care actul normativ prevede aplicarea, pe o perioadă limitată de timp, a acestor prevederi si care se vor aplica pe perioada prevăzută în actul normativ prin care au fost acordate, cu conditia să nu depăsească data de 31 decembrie 2006:».

20. La articolul 161 alineatul (7), după litera q) se introduce litera r) cu următorul cuprins:

«r) Ordonanta Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale nationale pentru împrospătarea produselor si valorificarea celor disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 3 februarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 69/1995.»

21. La articolul 162, litera g) va avea următorul cuprins:

«g) uleiuri minerale si electricitate.»

22. La articolul 175 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

«e) produsele cu codul NC 2711, inclusiv metanul si propanul, pure din punct de vedere chimic;».

23. La articolul 175 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

«f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00;».

24. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

«Art. 176

Nivelul accizelor

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

sau a grupei

de produse

U.M.

Acciza*)

(echivalent

euro/U.M.)

1.

Bere

din care:

hl/1 grad Plato1)

0,74

1.1.

Bere produsă de producătorii independenti cu o capacitate de productie anuală ce nu depăseste 200 mii hl

 

0,43

2.

Vinuri

hl de produs

 

2.1.

Vinuri linistite

 

0,00

2.2.

Vinuri spumoase

 

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri

hl de produs

 

3.1.

linistite

 

0,00

3.2.

spumoase

 

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

465,35

 

Produse din tutun

 

 

6.

Tigarete

1.000 tigarete

9,10 + 30%

7.

Tigări si tigări de foi

1.000 bucăti

22,13

8.

Tutun destinat fumatului,

din care:

kg

29,51

8.1.

Tutun destinat rulării în tigarete

kg

29,51

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tonă

1.000 litri

480,00

369,60

10.

Benzine fără plumb

tonă

1.000 litri

425,06

327,29

11.

Motorine

tonă

1.000 litri

307,59

259,91

12.

Păcură

1.000 kg

6,81

13.

Gaze petroliere lichefiate,

din care:

1.000 kg

 

13.1.

Utilizate drept carburant

 

128,26

13.2.

Utilizate pentru încălzire

 

113,50

13.3.

Utilizate în consum casnic3)

 

0,00

14.

Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00)

gigajoule

1,59

15.

Petrol lampant (kerosen)4),

din care:

 

 

15.1.

Utilizat drept carburant

tonă

1.000 litri

469,89

375,91

15.2.

Utilizat pentru încălzire

tonă

1.000 litri

469,89

375,91

16.

Benzen, toulen, xileni si alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tonă

469,89

 

Electricitate (codul NC 2716)

 

 

17.

Electricitate utilizată în scop comercial

MWh

0,14

18.

Electricitate utilizată în scop necomercial

MWh

0,30

 


*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2006, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la capitolul 10 “Impozitarea“.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, continută în 100 g de solutie măsurată la origine la temperatura de 20şC/4şC.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20şC, continut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.»

 

25. La articolul 177, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 177. – (1) Pentru tigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 19,92 euro/1.000 tigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteste acciza minimă.»

26. La articolul 177, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minimă în functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vândută, astfel încât nivelul accizei minime să reprezinte 90% din acciza aferentă tigaretelor din categoria de pret cea mai vândută.»

27. La articolul 187, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Face exceptie de la prevederile alin. (1) deplasarea electricitătii în regim suspensiv de la plata accizelor.»

28. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) si k) se abrogă.

29. La articolul 201 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

«d) uleiurile minerale utilizate pentru productia de electricitate si pentru productia combinată de energie electrică si energie termică;».

30. La articolul 201 alineatul (1), literele j), k) si l) se abrogă.

31. La articolul 207 literele i), j) si k) se abrogă.

32. La articolul 207, literele m) si o) vor avea următorul cuprins:

«m) aparate pentru conditionat aer, cu codurile: NC 8415 10 10 si 8415 10 90;

............................................................................................

o) iahturi si bărci cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 si 8903 99.»

33. La articolul 208, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

«(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

sau a grupei de produse

Acciza

(%)

1.

Confectii din blănuri naturale

(cu exceptia celor de iepure, oaie, capră)

45

2.

Articole din cristal1)

55

3.

Bijuterii din aur si/sau din platină, cu exceptia verighetelor

25

4.

Produse de parfumerie

 

4.1.

Parfumuri,

din care:

35

 

– ape de parfum

25

4.2

. Ape de toaletă,

din care:

15

 

– ape de colonie

10

5.

Cuptoare cu microunde

20

6.

Aparate pentru conditionat aer

20

7.

Arme de vânătoare si arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

100

8.

Iahturi si bărci cu sau fără motor pentru agrement

 

11.1.

Iahturi

50

11.2.

Bărci*) cu sau fără motor pentru agrement

30

 


*) Nu intră sub incidenta accizelor bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 7 m si cu motor mai mic de 15 CP.

1) Prin cristal se întelege sticlă având un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

 

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

 

Nr.

crt.

Tipul autoturismului

Acciza pentru

autoturisme sau

autoturisme

de teren noi

(%)

Acciza pentru

autoturisme sau

autoturisme

de teren rulate

(%)

1.

Autoturisme echipate

cu motor cu benzină:

 

 

 

a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3

1

2,5

 

b) cu capacitate cilindrică între 1.601 si 1.800 cm3

2,5

5,5

 

c) cu capacitate cilindrică între 1.801 si 2.000 cm3

4

10

 

d) cu capacitate cilindrică între 2.001 si 2.500 cm3

8

21

 

e) cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cm3

11

32

2.

Autoturisme echipate cu motor Diesel:

 

 

 

a) cu capacitate cilindrică

sub 1.601 cm3 1 2,5

 

 

 

b) cu capacitate cilindrică între 1.601 si 2.000 cm3

2,5

5,5

 

c) cu capacitate cilindrică între 2.001 si 2.500 cm3

4

11

 

d) cu capacitate cilindrică între 2.501 si 3.200 cm3

8

21

 

e) cu capacitate cilindrică de peste 3.200 cm3

11

32»

 

34. La articolul 209, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Plătitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc în tară autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv rulate, precum si iahturi si bărci cu sau fără motor pentru agrement.»

35. La articolul 244 se introduce denumirea marginală cu următorul cuprins:

«Întârzieri la plata accizelor»

36. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea următorul cuprins:

«2. clădirile care, potrivit legislatiei în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activităti economice;».

37. La articolul 270, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

«(11) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise si audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activitătilor agentilor de publicitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare si alte tipărituri, precum si prin radio, televiziune si Internet.»

38. La articolul 283 se introduce denumirea marginală cu următorul cuprins:

«Alte taxe locale»

39. La articolul 298, alineatul (2) se abrogă.“

37. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art.II. – În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în tară în baza contractelor de leasing initiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operatiunii de import.“

38. După articolul II se introduce articolul II1 cu următorul cuprins:

“Art.II1. – Avansurilor încasate pentru livrările de animale vii li se aplică regimul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată, în vigoare la data încasării avansului.“

39. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art.III. – (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele exceptii:

a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77;

b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66; alin. (4) si (41) ale art. 66; alin. (2) al art. 67; lit. a), a1), a2), a3), e), e1) si g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) si (5) ale art. 67; art. 771–773; alin. (31) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 83;

c) începând cu 1 ianuarie 2006: lit. c1) a alin. (3) al art. 67.

(2) În cazul titlurilor de valoare dobândite până la data de 31 mai 2005 inclusiv, cota de impozit este de 1%, indiferent de data înstrăinării acestora.

(3) În perioada 1 iunie 2005 – 31 decembrie 2005, intermediarii vor calcula, vor retine si vor vira impozitul de 1% aplicat asupra câstigurilor din transferul titlurilor de valoare dobândite si înstrăinate în această perioadă, indiferent dacă sunt dobândite si înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile sau mai mică de 365 de zile. La 31 decembrie 2005, acestor tranzactii le este aplicabilă regula de calcul al câstigului net conform prevederilor art. 67 alin. (3) lit. e).

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investitii si din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit dispozitiilor cap. V si VIII1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu exceptia câstigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se mentine cota de 1% prevăzută la art. 67 alin. (3) lit. e).

(5) Cota de impozit de 16% se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevăzute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%.“

40. După articolul III se introduc articolele IV–VI cu următorul cuprins:

“Art.IV. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) art. XXXVII din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 507/2004;

b) alin. (2) al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare.

Art. V. – În vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse sistemului de marcare, antrepozitarii autorizati vor utiliza pentru marcare numai banderole si timbre înseriate si numerotate.

Termenul si procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum si regimul stocului de marcaje valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.“

Art. II. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 163.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 481.