MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 468         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 130 din 1 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum si a celor ale art. 57 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 187 din 31 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor si ale art. 224 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 194 din 31 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

Decizia nr. 219 din 21 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

46. – Hotărâre a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferintei

 

47. – Hotărâre a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la adoptarea unor modificări si completări ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

48. – Hotărâre a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului în cadrul Conferintei anuale ordinare din anul 2006

 

49. – Hotărâre a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 130

din 1 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum si a celor ale art. 57 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Constantin Doldur – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Cristina Toma – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale Legii nr. 195/2004 si ale Legii nr. 92/1992, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 1.257/C/2004 al Tribunalului Galati – Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 22 februarie 2005 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având în vedere cererea depusă de autorul exceptiei de neconstitutionalitate prin care solicită asistentă judiciară gratuită, pe care a respins-o, a dispus amânarea pronuntării la data de 1 martie 2005, pentru a oferi acestuia posibilitatea de a depune concluzii scrise.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.257/C/2004, Tribunalul Galati – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale Legii nr. 195/2004 si ale Legii nr. 92/1992, exceptie ridicată de Marin Frunză.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că dispozitiile art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cele ale Legii nr. 195/2004 si cele ale Legii nr. 92/1992 sunt “discriminatorii, totalitare, dictatoriale, inchizitionale“. Consideră că drepturile si principiile reglementate de dispozitiile art. 1, 11, 15, 20, 21, 24, 124 si 126 din Constitutie, precum si de art. 6, 13, 14 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu sunt respectate si garantate în situatia în care justitiabilul nu poate exercita un recurs efectiv la o instantă natională.

Desi autorul exceptiei se referă la Legea nr. 195/2004 în ansamblu, din motivarea acestuia rezultă că a avut în vedere exclusiv dispozitiile art. II al acestei legi. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a acestor dispozitii, autorul exceptiei sustine că sunt neconstitutionale, deoarece încalcă dreptul la apărare, “dreptul privind interzicerea discriminării“, dreptul la un proces echitabil, principiul universalitătii, principiul statului de drept si dreptul la un recurs efectiv la o instantă natională. Consideră că dreptul la apărare nu este respectat si garantat în tot cursul procesului, întrucât justitiabilul nu se poate apăra în fata instantei, în mod nemijlocit sau prin intermediul unui avocat, în situatia în care recursul se scoate de pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie si se trimite pe cale administrativă unei instante inferioare în grad sau în situatia în care se declină competenta printr-o încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor. În aceste două situatii justitiabilul nu poate exercita nici o cale de atac împotriva dispozitiilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, consecinta fiind încălcarea dreptului la un proces echitabil si instituirea unei discriminări, întrucât justitiabilul nu poate fi prezent în toate fazele activitătii instantei de judecată.

Autorul exceptiei invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 194 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iunie 2004.

Tribunalul Galati – Sectia civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor art. 1, 11, 15, 20, 21, 24, 124 si 126 din Constitutie si nici celor ale art. 6, 13, 14 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Arată că accesul liber la justitie este asigurat prin exercitarea căii de atac a recursului la instanta imediat superioară celei care a pronuntat hotărârea atacată. Potrivit opiniei instantei, legiuitorul a reglementat prin acest text de lege dreptul justitiabilului de a exercita recursul la o instantă mai apropiată de domiciliul său, iar nu la Înalta Curte de Casatie si Justitie, tocmai pentru a respecta accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că, în fapt, nemultumirea autorului exceptiei priveste posibilitatea trimiterii recursurilor, pe cale administrativă ori prin declinarea competentei, de la Înalta Curte de Casatie si Justitie la instantele devenite competente să le judece, în conformitate cu dispozitiile art. II alin. (3) din Legea nr. 195/2004.

În ceea ce priveste prevederile Legii nr. 92/1992, Guvernul arată că acestea au fost abrogate prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Potrivit punctului de vedere prezentat, dispozitiile de lege criticate nu aduc atingere principiilor statului de drept, accesului liber la justitie, dreptului la apărare, dreptului la solutionarea echitabilă a cauzei într-un termen rezonabil ori dreptului la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, ci, dimpotrivă, reprezintă o expresie a aplicării principiilor invocate, alături de celelalte dispozitii ale Legii fundamentale. Astfel, procedura de judecată în ansamblul său, competenta, precum si folosirea căilor de atac se întemeiază pe dispozitiile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, care au lăsat la latitudinea legiuitorului reglementarea acestora.

Guvernul consideră că textele deduse controlului, care oferă un real acces la justitie, mai rapid si mai facil, asigură cadrul legal pentru desfăsurarea judecătii recursului, cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale ale părtilor. Or, aceste drepturi si garantii nu fac obiectul procedurii prin care Înalta Curte de Casatie si Justitie îsi declină competenta, pronuntând o încheiere irevocabilă, fără citarea părtilor, în camera de consiliu, unde nu au loc, oricum, dezbateri contradictorii legate de realizarea unor interese ale părtilor. De aceea, legiuitorul nu a prevăzut nici o cale de atac împotriva încheierii prevăzute de art. II alin. (3) din Legea nr. 195/2004.

De altfel, în jurisprudenta Curtii Constitutionale, arată Guvernul, s-a statuat în mod constant că accesul liber la justitie nu presupune în mod necesar accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, legiuitorul putând institui reglementări specifice în considerarea unor situatii particulare. În acest sens, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 129 din 6 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, si Decizia nr. 38 din 26 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 mai 1998.

În concluzie, Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale Legii nr. 195/2004 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu aduc atingere sub nici un aspect accesului liber la justitie, dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Acestea constituie norme de procedură, a căror stabilire este de competenta legiuitorului, potrivit art. 126 din Constitutie.

În punctul de vedere prezentat se arată că art. 1, 15 si 124 din Constitutie nu au incidentă în cauză, astfel încât critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă este nefondată.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a Legii nr. 92/1992 în ansamblu, Avocatul Poporului arată că dispozitiile acesteia, cu exceptia art. 17 alin. 1 si 2, art. 66, art. 131, art. 1311, art. 133 alin. 2 si art. 135, au fost abrogate expres prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor si Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Sustine, de asemenea, că din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale nu rezultă textele constitutionale pretins a fi încălcate de prevederile Legii nr. 195/2004 si ale art. 17 alin. 1 si 2, art. 66, art. 131, art. 1311, art. 133 alin. 2 si art. 135 din Legea nr. 92/1992. Asa fiind, numai Curtea Constitutională poate decide asupra cadrului constitutional în care urmează a fi examinată exceptia de neconstitutionalitate.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că, în ceea ce priveste dispozitiile art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, precum si cele ale Legii nr. 195/2004 si ale art. 17 alin. 1 si 2, art. 66, art. 131, art. 1311, art. 133 alin. 2 si art. 135 din Legea nr. 92/1992, exceptia este neîntemeiată, iar cu referire la celelalte prevederi din Legea nr. 92/1992, este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie următoarele dispozitii legale:

– Art. 3 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004, dispozitii care au următorul cuprins: “Curtile de apel judecă:

1. în primă instantă, procesele si cererile în materie de contencios administrativ privind actele autoritătilor si institutiilor centrale;

2. ca instante de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorii si tribunale în primă instantă, dacă prin lege nu se prevede altfel;

21. ca instante de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de tribunale în apel, precum si în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;

3. în orice alte materii date prin lege în competenta lor.“;

– Art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, introdus prin art I pct. 5 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, care au următorul cuprins: “În situatiile în care, potrivit dispozitiilor prezentului cod sau ale legii speciale, încheierile sau alte hotărâri pronuntate de instantele judecătoresti sunt supuse numai recursului, judecarea acestei căi de atac este de competenta instantei imediat superioare celei care a pronuntat hotărârea în cauză sau, după caz, de competenta instantei expres prevăzute de lege.“;

– Art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, care au următorul cuprins:

“(1) Recursurile împotriva hotărârilor date fără drept de apel potrivit legii în vigoare la data pronuntării lor si aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit spre judecată instantelor imediat superioare celor care au pronuntat hotărârea în primă instantă.

(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie si care au ca obiect hotărâri prin care tribunalele au judecat apeluri se trimit spre judecată curtilor de apel.

(3) Recursurile prevăzute la alin. (1) si (2), a căror admisibilitate în principiu nu a fost examinată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se scot de pe rol si se trimit, pe cale administrativă, instantelor devenite competente să le judece, iar în cazul în care admisibilitatea în principiu a fost examinată, se trimit prin declinarea competentei, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor.“;

– Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei sustine, într-o formulare generală, că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 1, 11, 15, 20, 21, 24, 124 si 126 din Constitutie, care au următorul cuprins:

– Art. 1: “(1) România este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor – legislativă, executivă si judecătorească – în cadrul democratiei constitutionale.

(5) În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.“;

– Art. 11: “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei.“;

– Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

– Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.“;

– Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.“;

– Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;

– Art. 124: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

(3) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.“;

– Art. 126: “(1) Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

(3) Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale.

(4) Compunerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie si regulile de functionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.

(5) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiintate instante specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar. Instantele de contencios administrativ sunt competente să solutioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonante sau, după caz, prin dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale.“

De asemenea, autorul exceptiei consideră că sunt încălcate principiul nediscriminării, dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv, mentionându-se prevederile art. 6, 13, 14 si 17 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul cuprins:

– Art. 6: “1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa.

Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia, în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă, atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

2. Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia sa va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o întelege si în mod amănuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul si de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

c) să se apere el însusi sau să fie asistat de un apărător ales de el si, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer;

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării si să obtină citarea sau audierea martorilor apărării în aceleasi conditii ca si martorii acuzării;

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu întelege sau nu vorbeste limba folosită la audiere;“;

– Art. 13: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.“;

– Art. 14: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenentă la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.“;

– Art. 17: “Nici o dispozitie din prezenta conventie nu poate fi interpretată ca implicând, pentru un stat, un grup, sau un individ, un drept oarecare de a desfăsura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreste distrugerea drepturilor sau a libertătilor recunoscute de prezenta conventie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi si libertăti decât acelea prevăzute de această conventie.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveste constitutionalitatea dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că între aceste prevederi si dispozitiile din Constitutie invocate de autorul exceptiei nu există nici o incompatibilitate. De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cu referire la dispozitiile art. 21 si art. 126 din Constitutie, prin Decizia nr. 436 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004, respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Cu acel prilej, Curtea a arătat că, “potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are libertatea de a stabili competenta instantelor de judecată si normele de procedură judiciară, cu conditia implicită de a nu contraveni altor norme si principii constitutionale. Or, dispozitiile legale atacate, prin care s-a stabilit competenta instantelor în judecarea căilor de atac, nu contravin normelor si principiilor consacrate prin Constitutia României“. De asemenea, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea a statuat că semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie este aceea că nici o categorie sau grup social nu poate fi exclus de la exercitiul drepturilor procesuale. Însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Cu privire la exercitarea căilor de atac si la concordanta legii procesuale românesti cu art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul persoanei la un proces echitabil, Curtea Constitutională s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, statuând că, “în sensul practicii europene, conceptul de «proces echitabil» nu implică în mod necesar existenta mai multor grade de jurisdictie, a unor căi de atac al hotărârilor judecătoresti, inclusiv exercitarea acestor căi de atac de către toate părtile din proces“. Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 195/2004, Curtea constată că acestea sunt norme de procedură, a căror stabilire este atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie. Aceste dispozitii legale nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, în întregul său, trebuie mentionat faptul că, anterior sesizării Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate, majoritatea dispozitiilor acestei legi au fost abrogate expres, prin Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, precum si prin Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, intrate în vigoare la 90 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României. De asemenea, pe data de 1 ianuarie 2005 au fost abrogate dispozitiile art. 66, prin Legea nr. 303/2004, si prevederile art. 135, prin Legea nr. 304/2004 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.168 din 9 decembrie 2004. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 92/1992, cu referire la textele abrogate anterior sesizării Curtii Constitutionale, este inadmisibilă, întrucât, asa cum prevede alin. (1) al art. 29 din Legea nr. 47/1992, numai legea în vigoare poate fi supusă controlului de constitutionalitate. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 si art. 135, aceasta urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă, întrucât textele în discutie au fost abrogate începând cu data de 1 ianuarie, ulterior sesizării Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate. Cu privire la dispozitiile art. 17 alin. (1) si (2), acestea, desi au fost abrogate expres prin Legea nr. 304/2004, au fost preluate în art. 57 alin. (1) si (2) al acestei legi, având însă un cuprins diferit de cel initial. Ulterior sesizării Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate, Legea nr. 304/2004 a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2004, astfel încât dispozitiile art. 57 alin. (1) si alin. (2) teza întâi au preluat redactarea anterioară a art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 92/1992. În consecintă, Curtea, conform practicii sale constante, urmează să se pronunte cu privire la dispozitiile art. 57 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2004, prevederi ce au următorul cuprins: “(1) Cauzele date, potrivit legii, în competenta de primă instantă a judecătoriei, tribunalului si curtii de apel se judecă de un singur judecător.

(2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.“

În ceea ce priveste dispozitiile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 92/1992, Curtea constată că acestea nu au legătură cu solutionarea cauzei, întrucât se referă la directorii economici ai tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea. Astfel, în conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 care prevăd că instanta de contencios constitutional decide asupra exceptiilor “privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei [...]“, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (2) urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 92/1992, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 58 din 6 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003. Cu acel prilej, Curtea a statuat că “dispozitiile art. 6 § 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocat de autorul exceptiei, nu cuprind cerinta ca instanta care judecă litigiile în primă instantă să aibă în compunere un anumit număr de judecători, ci lasă libertate autoritătii legiuitoare nationale să instituie acea instantă independentă si impartială, care să asigure judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzelor. Sub aspectul impartialitătii, atât Legea fundamentală, cât si Legea nr. 92/1992 prevăd dreptul si obligatia judecătorilor de a se supune numai legii, activitatea de judecată desfăsurându-se, potrivit legii, strict în limitele cadrului legal“. De asemenea, în Decizia nr. 292 din 8 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 3 septembrie 2003, Curtea a statuat că “judecarea cauzelor în complet colegial sau în complet format dintr-un singur judecător nu este de natură, prin ea însăsi, să încalce drepturile cetătenilor sau accesul acestora la justitie, deoarece hotărârile pronuntate au aceeasi putere juridică pentru toate părtile în proces, indiferent de numărul judecătorilor care le-au pronuntat“. Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, fiind aplicabile în spetă în ceea ce priveste constitutionalitatea dispozitiilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2004. Pentru identitate de ratiune, motivarea cuprinsă în deciziile amintite este aplicabilă si în ceea ce priveste constitutionalitatea dispozitiilor alin. (2) teza întâi al art. 57 din Legea nr. 304/2004, referitor la numărul de judecători ce alcătuiesc completul de judecată care judecă apelurile, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă si ale art. 57 alin. (1) si alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 1.257/C/2004 al Tribunalului Galati – Sectia civilă.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, cu exceptia prevederilor art. 17 alin. (1) si (2), art. 66 si art. 135, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al Tribunalului Galati – Sectia civilă.

3. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 si art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al Tribunalului Galati – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 martie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 187

din 31 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor si ale art. 224 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească si ale art. 224 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Viorel Mihai în Dosarul nr. 762/P/F/2004 al Curtii de Apel Brasov – Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosarul cauzei s-a depus o cerere prin care autorul ridică si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, considerând că prin sintagma “în vigoare“ acestea adaugă la dispozitiile art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acestei cereri, deoarece nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 29 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992.

Curtea respinge cererea formulată de autorul exceptiei, în temeiul art. 29 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, în ceea ce priveste dispozitiile art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004, care au preluat solutia legislativă cuprinsă în dispozitiile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, arătând că acestea au avut aplicabilitate limitată până la data de 29 decembrie 2004.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 din Codul de procedură penală, arată că acestea au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, cu o motivare similară, iar Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a schimba jurisprudenta anterioară a Curtii cu privire la textul de lege criticat, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 762/P/F/2004, Curtea de Apel Brasov – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească si ale art. 224 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Viorel Mihai, inculpat în dosarul mentionat, pentru săvârsirea infractiunii de luare de mită.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine următoarele: dispozitiile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privitoare la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 124 alin. (3) cu privire la independenta judecătorilor, art. 125 alin. (2) care au în vedere competenta Consiliului Superior al Magistraturii în ce priveste sanctionarea judecătorilor, precum si dispozitiile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, încălcarea constând în aceea că avizul ministrului justitiei, în ce priveste cercetarea si trimiterea sa în judecată, trebuie emis în mod obligatoriu, întrucât, pe de-o parte, la data săvârsirii faptei avea calitatea de magistrat, iar, pe de altă parte, trebuia să i se aplice principiul legii penale mai favorabile; dispozitiile art. 224 din Codul de procedură penală încalcă prevederile art. 24 din Constitutie privitor la dreptul la apărare, deoarece actele premergătoare îau ca scop completarea informatiilor organelor de urmărire penală, valorificarea informatiilor primite pentru a se verifica concordanta acestora cu realitatea, dar nu se pot lua măsuri procesuale si nu se pot ridica înscrisuri“. Actele premergătoare trebuie să înceteze în momentul când există un minim de date pentru începerea urmăririi penale.

Curtea de Apel Brasov – Sectia penală apreciază că exceptia ar fi inadmisibilă în situatia în care s-ar solicita o interpretare sau modificare a textului de lege criticat, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 or, îinculpatul critică de fapt pozitia adoptată de ministrul justitiei, prin interpretarea dată art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992“; “pe de altă parte, pozitia inculpatului este contradictorie, invocând în apărarea sa o prevedere legală pe care o critică pentru neconstitutionalitate“. În ceea ce priveste prevederea din ultimul alineat al art. 224, potrivit căreia “Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă“, apreciază că aceasta încalcă dispozitiile art. 24 din Constitutie, întrucât îactivitatea desfăsurată înainte de începerea urmării penale are un caracter pur informativ, pe baza căreia organul de urmărire penală apreciază dacă este sau nu cazul să dispună încetarea urmării penale“, fără a informa persoana bănuită ori apărătorul acesteia.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în ce priveste art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 si neîntemeiată în ce priveste art. 224 din Codul de procedură penală, cu următoarea motivare:

“În privinta dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, autorul exceptiei învederează că s-a solicitat ministrului justitiei eliberarea avizului necesar desfăsurării cercetării penale“, însă acesta a considerat că avizul respectiv nu este necesar, deoarece făptuitorului i-a încetat calitatea de magistrat, fiind eliberat din functie prin Decret al Presedintelui României. Întrucât, pe de-o parte, chestiunea invocată de autorul exceptiei este una de interpretare si aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate, iar, pe de altă parte, dispozitiile legale criticate nu mai sunt în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate trebuie respinsă ca inadmisibilă, în temeiul art. 2 si art. 29 din Legea nr. 47/1992.

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 din Codul de procedură penală este neîntemeiată, pentru considerentele exprimate în Decizia Curtii Constitutionale nr. 124/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 15 august 2001.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în ce priveste art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 si neîntemeiată în ce priveste art. 224 din Codul de procedură penală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinâd încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si dispozitiile art. 224 din Codul de procedură penală, având următorul continut:

– Art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992: “Magistratii nu pot fi cercetati, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi în judecată fără avizul ministrului justitiei.“

– Art. 224 din Codul de procedură penală: “În vederea începerii urmării penale, organul de urmărire penală poate efectua acte premergătoare.

De asemenea, în vederea strângerii datelor necesare organelor de urmărire penală pentru începerea urmării penale, pot efectua acte premergătoare si lucrătorii operativi din Ministerul de Interne, precum si din celelalte organe de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale, anume desemnati în acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amenintări la adresa sigurantei nationale.

Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă.“

Ulterior datei la care a fost sesizată Curtea Constitutională, art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 a fost abrogat expres prin art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004. Dispozitiile acestuia au fost preluate în cuprinsul art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004, potrivit cărora: “Judecătorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu încuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii. Până la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, încuviintarea se acordă de către ministrul justitiei.“

Tinând seama de această evolutie legislativă, Curtea se va pronunta cu privire la constitutionalitatea tezei a doua a art. 100 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, care a avut însă aplicabilitate limitată, până la data de 29 decembrie 2004, precum si asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 224 din Codul de procedură penală.

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate aduc atingere prevederilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) privitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 124 alin. (3) privitor la independenta judecătorilor, art. 125 alin. (2) referitor la competenta Consiliului Superior al Magistraturii în ce priveste sanctionarea judecătorilor, precum si prevederilor art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Dispozitiile art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, care preluaseră prevederile cuprinse în art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, au avut aplicabilitate limitată, până la data de 29 decembrie 2004, asa încât, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...] “, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

II. Cu privire la dispozitiile art. 224 din Codul de procedură penală, Curtea constată că acestea au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, tot prin raportare la art. 24 din Constitutie privind dreptul la apărare. Astfel, prin Decizia nr. 124 din 26 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 15 august 2001, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, statuând următoarele:

“În conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. 1 din Codul de procedură penală, «Procesul penal se desfăsoară atât în cursul urmăririi penale, cât si în cursul judecătii, potrivit dispozitiilor prevăzute de lege».

Art. 224 din Codul de procedură penală reglementează posibilitatea efectuării unor acte premergătoare începerii procesului penal. Faza actelor premergătoare nu este parte componentă a procesului penal si, într-adevăr, pentru această fază nu este reglementată asigurarea exercitării dreptului la apărare.

Este de observat însă că potrivit prevederilor art. 224 alin. 1 din Codul de procedură penală actele premergătoare se efectuează «în vederea începerii urmăririi penale».

Începerea urmăririi penale se dispune, de principiu, in rem, atunci când există date cu privire la săvârsirea unei infractiuni, astfel cum prevede art. 228 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit căruia «Organul de urmărire penală sesizat în vreunul din modurile prevăzute în art. 221 dispune prin rezolutie începerea urmăririi penale, când din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergătoare efectuate nu rezultă vreunul din cazurile de “mpiedicare a punerii în miscare a actiunii penale prevăzute în art. 10, cu exceptia celui de la lit. b1)».

Începerea urmăririi penale se dispune in personam numai dacă, în acelasi timp, există suficiente date si cu privire la persoana autorului infractiunii.

Totodată, alin. 3 al art. 224 din Codul de procedură penală prevede că «Procesul-verbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă». Rezultă deci că în această fază, cu exceptia procesului-verbal mentionat în textul citat, nu pot fi efectuate acte de procedură care să constituie mijloace de probă în sensul prevederilor art. 64 din Codul de procedură penală si care să vizeze o anumită persoană, bănuită ca fiind autorul infractiunii.

Curtea retine că efectuarea în practică, în cadrul actelor premergătoare, a unor acte specifice urmăririi penale, în scopul eludării garantiilor procesuale asigurate persoanelor implicate într-o urmărire penală, în spetă a dreptului la apărare, asa cum se sustine în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate din cauză, chiar dacă ar fi reală, reprezintă o problemă de aplicare si respectare a legii, care nu intră sub incidenta contenciosului constitutional.“

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 din Codul de procedură penală urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, exceptie ridicată de Viorel Mihai în Dosarul nr. 762/P/F/2004 al Curtii de Apel Brasov – Sectia penală.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 194

din 31 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Popa – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de TMUCB – S.A. din Cernavodă – Platforma Nuclearoelectrică în Dosarul nr. 1.765/2004 al Tribunalului Constanta – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens arată că măsura de protectie instituită de textul de lege criticat în favoarea reprezentantilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale este justificată de statutul acestora, care îi plasează într-o situatie obiectiv diferită de cea a celorlalti salariati. În sprijinul celor arătate invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.765/2004, Tribunalul Constanta – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003. Exceptia a fost ridicată de TMUCB – S.A. din Cernavodă – Platforma Nuclearoelectrică în cadrul unui litigiu de muncă având ca obiect desfacerea contractului individual de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. În acest sens arată că îprin imunitatea acordată liderilor sindicali pe perioada cât sunt în această functie si doi ani după aceea se creează o gravă discriminare în raport cu alte categorii de salariati, deoarece liderii sindicali nu pot fi concediati după încheierea mandatului nici pentru motive economice si nici pentru necorespundere profesională“. În opinia sa, textul de lege ar fi fost conform dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie numai în situatia în care ar fi protejat liderul sindical de desfacerea abuzivă a contractului de muncă pe motive de organizare sindicală si numai dacă s-ar aplica doar pe timpul cât salariatul are calitatea de lider sindical.

Tribunalul Constanta – Sectia civilă apreciază că sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate nu sunt întemeiate, întrucât dispozitiile legale criticate nu instituie nici privilegii si nici discriminări, asigurând doar protectia specială a liderilor sindicali pentru a-si putea îndeplini în bune conditii mandatul primit din partea salariatilor. În acest sens arată că liderii sindicali se află într-o situatie diferită fată de ceilalti salariati, ceea ce nu numai că justifică, ci face obiectiv necesar un tratament juridic diferentiat. De asemenea, aminteste că protectia specială a persoanelor alese în organele de conducere a sindicatelor este impusă si de art. 1 din Conventia Organizatiei Internationale a Muncii privind protectia reprezentantilor lucrătorilor din cadrul întreprinderilor si facilitătile de acordat acestora, din 23 iunie 1971, ratificată de România prin Decretul nr. 83/1975. În sfârsit, în sprijinul celor arătate invocă si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, prin Decizia nr. 104/1995, Decizia nr. 100/2000 si Decizia nr. 174/2000.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că, departe de a institui privilegii sau discriminări pe criteriile prevăzute de art. 4 alin. (2) din Constitutie ori de art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, textul de lege criticat este destinat asigurării, într-o situatie particulară, a egalitătii cetătenilor, care ar avea de suferit tocmai în lipsa acestei norme. În acelasi sens aminteste că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel că instituirea unor regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvări diferite nu poate fi considerată o încălcare a acestui principiu. De asemenea, arată că art. 10 alin. (1) din Legea nr. 54/2003 instituie o măsură de protectie care urmăreste să asigure egalitatea de tratament între sindicat, pe de o parte, si angajator, pe de altă parte, în scopul contracarării eventualelor măsuri abuzive, cu caracter represiv ori de intimidare, din partea angajatorului. Această măsură de protectie, potrivit Curtii Constitutionale, nu poate avea semnificatia nici a unui privilegiu, nici a unei discriminări, fiind destinată asigurării, în anumite situatii specifice, a egalitătii cetătenilor, care ar fi afectată în lipsa ei. În sfârsit, în sensul celor arătate, Guvernul invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale prin Decizia nr. 100/2000, Decizia nr. 174/2000 si Decizia nr. 104/1995.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu instituie nici un privilegiu si nici o discriminare. Astfel, situatia deosebită în care se află membrii organelor de conducere ale sindicatelor determină instituirea unui tratament juridic diferentiat, în acord cu interpretarea pe care Curtea Constitutională a dat-o principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice. De asemenea, arată că prevederile legale criticate sunt în acord cu dispozitiile art. 1 din Conventia Organizatiei Internationale a Muncii privind protectia reprezentantilor lucrătorilor din cadrul întreprinderilor si facilitătile de acordat acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora, “În timpul mandatului si în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, reprezentantilor alesi în organele de conducere ale organizatiilor sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea celui care angajează, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale“.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textul de lege criticat a preluat, în esentă, dispozitiile art. 11 alin. (1) din fosta Lege a sindicatelor nr. 54/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991 si abrogată prin art. 56 din Legea nr. 54/2003, dispozitii care reglementau, de asemenea, protectia acordată salariatilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor.

Prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 54/1991 au fost supuse în mai multe rânduri controlului de constitutionalitate, Curtea respingând, în mod constant, criticile formulate de autorii exceptiilor ca neîntemeiate.

Astfel, prin Decizia nr. 104 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, si Decizia nr. 174 din 26 septembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 30 octombrie 2000, Curtea a statuat că îprin dispozitiile legale criticate nu se instituie nici un privilegiu si nici o discriminare. Reprezentantii salariatilor alesi în organele de conducere ale sindicatelor se află într-o situatie diferită în comparatie cu celelalte categorii de salariati. Or, tratamentul juridic diferit al cetătenilor care nu se află în situatii identice este nu numai justificat, ci si obiectiv necesar“. Argumentând cele statuate, Curtea a arătat că “situatia deosebită în care se află salariatii membri ai organelor de conducere ale sindicatelor este determinată de atributiile lor în asigurarea îndeplinirii rolului sindicatelor, prevăzut în teza a doua a art. 9 din Constitutie, potrivit căreia sindicatele «[...] contribuie la apărarea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale salariatilor»“. De asemenea, a retinut că dispozitiile legale criticate reprezintă “o măsură de protectie a liderilor sindicali, pentru ca acestia să poată îndeplini în bune conditii atributiile cu care au fost însărcinati de salariatii membri de sindicat care i-au ales.

Măsura de protectie se justifică prin necesitatea de a se contracara eventualele măsuri abuzive, cu caracter represiv sau de intimidare, din partea angajatorului. De altfel, este de retinut si faptul că această protectie functionează doar în cazul modificării sau al desfacerii contractului de muncă din initiativa angajatorului si pentru motive neimputabile liderilor sindicali salariati“.

În sfârsit, prin aceleasi decizii, Curtea a retinut si că protectia specială a liderilor sindicali este impusă de prevederile art. 1 din Conventia privind protectia reprezentantilor lucrătorilor din cadrul întreprinderilor si facilitătile de acordat acestora, aprobată de Conferinta generală a Organizatiei Internationale a Muncii la 23 iunie 1971, ratificată de România prin Decretul nr. 83/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 86 din 2 august 1975.

Potrivit acestor prevederi internationale, “Reprezentantii lucrătorilor din întreprindere trebuie să beneficieze de o protectie eficace contra tuturor măsurilor care ar putea să le aducă prejudicii, inclusiv concedierea si activitatea lor de reprezentanti ai lucrătorilor, afilierea lor sindicală sau participarea lor la activităti sindicale, în măsura în care actionează conform legilor, conventiilor colective sau altor angajamente conventionale în vigoare“.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia din deciziile anterioare îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de TMUCB – S.A. din Cernavodă – Platforma Nuclearoelectrică în Dosarul nr. 1.765/2004 al Tribunalului Constanta – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 219

din 21 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Maria Bratu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Banca Populară Română – Cooperativa de credit, prin lichidatorul judiciar Societatea Comercială “REAL“ – S.R.L. Bucuresti, în Dosarul nr. 1.239/2004 al Judecătoriei Babadag.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, prin consilier juridic Marian Liviu Stelea, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.239/2004, Judecătoria Babadag a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Banca Populară Română – Cooperativa de credit, prin lichidatorul judiciar Societatea Comercială “REAL“ – S.R.L. Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, prin procedura somatiei de plată prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este încălcat principiul egalitătii, întrucât debitorul beneficiază de două căi de atac, respectiv cererea de anulare si recursul, iar creditorul de nici una. În acest fel, arată autorul exceptiei, nu este respectat principiul îegalitătii armelor“ în ceea ce priveste căile de atac. De asemenea, mai sustine că este încălcat si art. 21 din Constitutie, deoarece înu poate fi permis ca o procedură specială, oricât ar fi de urgentă, să priveze una din părtile procesului civil de la exercitarea căilor de atac prevăzută de acea procedură“.

Si, în fine, sustine că, având în vedere dispozitiile art. 129 din Constitutie, ‘legiuitorul constituant a urmărit să dea posibilitatea exercitării căilor de atac nu numai uneia dintre părtile procesului civil, ci tuturor părtilor din cauza în discutie“.

Instanta de judecată apreciază exceptia ca neîntemeiată.

În acest sens arată că prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 nu încalcă textele constitutionale invocate, întrucât prin această ordonantă s-a instituit o procedură specială, justificată prin celeritatea solutionării unor litigii, iar potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, procedura de judecată este prevăzută numai prin lege.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată. Este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale, care, fiind sesizată în mai multe cazuri cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, ori a unor prevederi ale sale, a statuat că prevederile acestei ordonante nu încalcă principiile egalitătii în drepturi, al accesului liber la justitie, al dreptului la un proces echitabil, al dreptului la apărare si nici obligatia exercitării cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor fundamentale.

Avocatul Poporului consideră că prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 sunt constitutionale, arătând că asupra constitutionalitătii prevederilor acestei ordonante, în general, ori a principalelor prevederi ale acesteia Curtea Constitutională s-a pronuntat în numeroase rânduri. Toate exceptiile de neconstitutionalitate privind această ordonantă au fost respinse, Curtea constatând că prevederile acesteia nu încalcă principiul egalitătii în drepturi, accesului liber la justitie, dreptului la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1), ale art. 21 alin. (1)–(3) si ale art. 129:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil“.;

– Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 161 din 30 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 iunie 2002, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 noiembrie 2002, si prin Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, Curtea a constatat că dispozitiile ordonantei nu încalcă principiul egalitătii în drepturi, accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare si nici obligatia exercitării cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor. De asemenea, Curtea a statuat că procedura somatiei de plată, reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creantelor. Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“, cu conditia ca nici o normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

Atât considerentele, cât si solutiile acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Banca Populară Română – Cooperativa de credit, prin lichidatorul judiciar Societatea Comercială “REAL“ – S.R.L. Bucuresti, în Dosarul nr. 1.239/2004 al Judecătoriei Babadag.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferintei

 

Conferinta anuală ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în baza prevederilor art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, având în vedere prevederile art. 12 lit. a)–e) si k) din acelasi regulament, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă materialele prezentate în cadrul Conferintei anuale ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România, după cum urmează:

a) raportul anual de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2004;

b) raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei Auditorilor Financiari din România în anul 2004 si situatiile financiare ale Camerei Auditorilor Financiari din România la 31 decembrie 2004;

c) raportul Comisiei de auditori statutari privind gestiunea Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2004;

d) bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005;

e) programul de activităti al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru anul 2005;

f) hotărârile nr. 1 si 2 ale Conferintei anuale ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din 23 aprilie 2005.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 23 aprilie 2005.

Nr. 46.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la adoptarea unor modificări si completări ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Conferinta anuală ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în baza prevederilor art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, având în vedere prevederile art. 12 lit. m) din acelasi regulament, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, cu dispozitii referitoare la:

a) cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activitătii de audit financiar, conform celor prevăzute de art. 5 alin. (3) lit. a1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) situatiile de incompatibilitate cu exercitarea activitătii de audit financiar, conform cerintei art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) organizarea examenelor pentru atribuirea calitătii de auditor financiar, conform cerintei art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) stabilirea conditiilor de independentă cerute pentru exercitarea profesiei de auditor financiar, conform cerintei art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) răspunderile Camerei, conform cerintei art. 5 alin. (3) lit. a1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) limitele în care Camera are dreptul de a emite reguli si proceduri care să asigure respectarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform cerintei art. 5 alin. (3) lit. i) din acelasi act normativ;

g) înfiintarea Departamentului de audit intern, parte integrantă a aparatului executiv al Camerei.

Art. 2. – Departamentul de audit intern are, în principal, următoarele atributii:

a) asimilarea, actualizarea si publicarea Standardelor Internationale de Audit Intern, denumite Standarde de Audit Intern;

b) asimilarea, actualizarea si publicarea Cadrului General al Standardelor Internationale de Audit Intern, denumit Cadrul General al Standardelor de Audit Intern;

c) elaborarea si publicarea normelor profesionale de audit intern;

d) coordonarea si monitorizarea activitătii de audit intern;

e) colaborarea cu celelalte departamente ale Camerei în ceea ce priveste pregătirea profesională a auditorilor interni membri ai Camerei, precum si respectarea standardelor si normelor profesionale de audit intern;

f) asigurarea dezvoltării relatiilor internationale si consolidarea acestora în domeniul auditului intern;

g) colaborarea cu societătile interne si internationale de audit financiar si audit intern în vederea perfectionării cadrului de lucru din domeniul auditului intern;

h) alte atributii stabilite de Consiliul si de Biroul permanent ale Camerei.

Art. 3. – Conferinta Omputerniceste Consiliul Camerei să adopte si alte modificări si completări ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România care se vor dovedi necesare pentru a asigura o bună functionare a organizatiei sau care se impun ca urmare a obiectivelor din Planul de actiune pe tară, întocmit cu sprijinul Băncii Mondiale, a evaluărilor Uniunii Europene în ceea ce priveste concordanta cu prevederile acquisului comunitar sau a obligatiilor ce revin Camerei în calitate de membru asociat al Federatiei Internationale a Contabililor, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a legislatiei în vigoare.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 23 aprilie 2005.

Nr. 47.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

a Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului în cadrul Conferintei anuale ordinare din anul 2006

 

Conferinta anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în baza prevederilor art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, având în vedere prevederile art. 12 lit. g) din acelasi regulament, hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în cadrul Conferintei anuale ordinare din anul 2006.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 23 aprilie 2005.

Nr. 48.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 11 lit. A si B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Articol unic. – Se aprobă Registrul Auditorilor Financiari din România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 25 mai 2005.

Nr. 49.

 

ANEXE)

 

Registrul auditorilor financiari – persoane fizice

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a