MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 469         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 2 iunie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

44. – Ordonantă de urgentă privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR

 

462. – Hotărâre pentru alocarea echivalentului în lei al sumei de 146.000 euro din Fondul Elvetian de Contrapartidă Consiliului Local al Orasului Viseu de Sus, judetul Maramures

 

482. – Hotărâre pentru aprobarea suplimentării bugetului Programului national multianual pe perioada 2002–2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri prin contributia obtinută de către Guvernul României din partea Guvernului Japoniei si provenind din Fondul de contrapartidă

 

483. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti

 

484. – Hotărâre privind reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures

 

493. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

495. – Hotărâre pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 “Concurenta“

 

496. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a tării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

383. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Corias“ – S.A. Corabia, judetul Olt

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Având în vedere angajamentele stricte asumate de România în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care impun limitarea ajutorului de stat acordat Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati si faptul că neadoptarea în regim de urgentă a unor măsuri în concordantă cu acquisul comunitar si cu angajamentele asumate, incluse în Tratatul de aderare, poate determina activarea clauzei de salvgardare si, implicit, amânarea datei aderării României la Uniunea Europeană,

având în vedere necesitatea instituirii unor reglementări specifice, cu aplicare limitată în timp, privind executarea silită a activelor statului numai în temeiul unor hotărâri judecătoresti sau arbitrale irevocabile si luând în considerare că neinstituirea urgentă a acestor măsuri este de natură să producă statului prejudicii însemnate si, mai ales, ireversibile, rezultând din dificultatea întoarcerii executării silite în situatia desfiintării hotărârilor judecătoresti ori arbitrale în temeiul cărora s-a efectuat executarea silită,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex“ – S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 122/2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 16 se abrogă.

2. Articolul 21 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Măsurile de natura ajutoarelor de stat instituite prin prezenta ordonantă de urgentă vor fi acordate numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, în limita plafonului autorizat, conform conditiilor stabilite în Tratatul dintre statele membre ale Uniunii Europene si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.“

Art. II. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 851, cu următorul cuprins:

“Art. 851. – (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 300 si ale art. 7208 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelul si recursul suspendă de drept executarea hotărârilor judecătoresti pronuntate în litigiile îndreptate împotriva A.V.A.S.

(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 365 alin. 3 si ale art. 367 din Codul de procedură civilă, formularea actiunii în anulare împotriva hotărârii arbitrale în litigiile prevăzute la alin. (1) suspendă de drept executarea sentintei arbitrale până la data solutionării irevocabile a actiunii în anulare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2005.“

2. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

“Art. 86. – Cererile formulate de A.V.A.S. si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe.“

Art. III. – Dispozitiile art. II pct. 1 se aplică si executărilor silite începute în temeiul unei hotărâri judecătoresti sau arbitrale pronuntate în litigiile prevăzute la art. 851 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, dacă respectiva hotărâre a fost atacată cu apel sau recurs, respectiv actiune în anulare sau recurs la hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat în primă instantă o actiune în anulare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucuresti de titluri de valoare denominate în EUR

 

Având în vedere necesitatea asigurării conditiilor pentru îmbunătătirea capacitătii municipiului Bucuresti de a atrage resurse pentru finantarea unor proiecte fundamentale de investitii care să asigure modernizarea municipiului în conformitate cu standardele europene, cu efecte în cresterea nivelului de trai si de confort al locuitorilor municipiului Bucuresti,

tinând seama de faptul că amânarea deciziei de modernizare nu numai că produce efecte negative imediate, dar induce pe termen mediu si lung pierderi enorme, solicită costuri tot mai mari, cu rezonantă în întreg sistemul economic si în conditiile de viată ale zonei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Emisiunea municipiului Bucuresti din anul 2005 de titluri de valoare denominate în EUR nu intră sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru alocarea echivalentului în lei al sumei de 146.000 euro din Fondul Elvetian de Contrapartidă Consiliului Local al Orasului Viseu de Sus, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, prevederile art. 3 paragrafele 2 si 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin acordul ratificat prin Legea nr. 369/2002, precum si Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul Elvetian de Contrapartidă, semnată la Bucuresti la 7 mai 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului Elvetian de Contrapartidă, va aloca echivalentul în lei al sumei de 146.000 euro Consiliului Local al Orasului Viseu de Sus, judetul Maramures, primit ca ajutor financiar nerambursabil acordat de Ambasada Elvetiei din România pentru finantarea proiectului “Repararea căii ferate forestiere, amenajarea si dotarea clădirilor căii ferate forestiere cu utilităti“.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice transferă beneficiarului fondurile alocate, pe baza unei conventii de alocare, utilizare si control. Dacă este cazul, beneficiarul transferă fondurile unui agent de implementare tot pe baza unei conventii de alocare, utilizare si control.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului un raport privind finantarea si implementarea proiectului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 462.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea suplimentării bugetului Programului national multianual pe perioada 2002–2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri prin contributia obtinută de către Guvernul României din partea Guvernului Japoniei si provenind din Fondul de contrapartidă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991, cu completările ulterioare, al Întelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si al Acordului încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 308/2000,

având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 39.000.000.000 lei din Fondul de contrapartidă, constituit din contravaloarea în moneda natională a ajutorului nerambursabil acordat Guvernului României de către Guvernul Japoniei, pentru suplimentarea bugetului Programului national multianual pe perioada 2002–2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri.

Art. 2. – Fondul alocat pentru suplimentarea bugetului Programului national multianual pe perioada 2002–2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri se transferă cu această destinatie de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, în bugetul Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare din România, în calitate de agentie de implementare a programului sus-mentionat, si apartine Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, în calitate de agentie de executie.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice transferă către Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare suma de 39.000.000.000 lei din Fondul de contrapartidă, în 12 transe trimestriale a câte 3.250.000.000 lei, în perioada 2005–2007, pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 482.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 14 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Se aprobă ca din sumele disponibile, încasate în contul curent al Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, să se acopere valoarea nominală a actiunilor rezultate din conversia datoriilor către furnizorii de utilităti ale societătilor comerciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după deducerea sumelor încasate din valorificarea actiunilor.

(2) Se aprobă ca din sumele încasate în contul curent al Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, să se acopere integral valoarea nominală a actiunilor rezultate din conversia datoriilor Societătii Comerciale «Nitramonia» – S.A. Făgăras către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale «Distrigaz Sud» – S.A., în sumă de 290.474.725.000 lei (ROL), până la data de 1 iulie 2005.“

2. Se abrogă punctul 3, “Nitramonia“ – S.A. Făgăras, din anexa intitulată “Lista societătilor comerciale ale căror datorii către furnizorii de utilităti s-au convertit în actiuni a căror valoare nominală urmează a fi acoperită în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 483.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, si al art. 9 din Legea nr. 563/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud“ – S.A. Bucuresti,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În termen de 150 de zile de la data la care E.On Ruhrgaz AG a dobândit în mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui număr de actiuni reprezentând 51% din capitalul social al Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures, se aprobă ca din sumele disponibile, încasate în contul curent al Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, Ministerul Finantelor Publice să acopere diferenta dintre valoarea nominală a actiunilor rezultate în urma conversiei, în sumă totală de 552 miliarde lei, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 563/2004, si sumele încasate efectiv în contul Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures din valorificarea actiunilor, în termenul si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 563/2004.

Art. 2. – Lista societătilor comerciale ale căror datorii în sumă de 552 miliarde lei către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. s-au convertit în actiuni este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Plata sumelor prevăzute la art. 1 se va efectua conform procedurilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la solicitarea Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures, în baza confirmării de către Ministerul Finantelor Publice si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a sumelor virate în contul societătii.

Art. 4. – Data transferului efectiv al dreptului de proprietate asupra actiunilor prevăzute la art. 1 se va notifica Ministerului Finantelor Publice de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, în termen de 3 zile de la realizare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 484.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale ale căror datorii în sumă de 552 miliarde lei către Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures s-au convertit în actiuni

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “Industria Sârmei“ – S.A. Câmpia Turzii

2.

Societatea Comercială “Letea“ – S.A. Bacău

3.

Societatea Comercială “Chimcomplex“ – S.A. Borzesti

4.

Societatea Comercială “Fortus“ – S.A. Iasi

5.

Societatea Comercială “Combinatul Siderurgic Resita“ – S.A. Resita

6.

Societatea Comercială “Bicapa“ – S.A. Târnăveni

7.

Societatea Comercială “Metalurgica“ – S.A. Reghin

8.

Societatea Comercială “Siderurgica“ – S.A. Hunedoara

9.

Societatea Comercială “Hart“ – S.A. Miercurea-Ciuc

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, la capitolul 51.01 “Autorităti publice“, titlul II “Cheltuieli materiale“, cu suma de 4.000.000 mii lei.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 este destinată pentru finantarea cheltuielilor materiale necesare închirierii unui spatiu adecvat în vederea desfăsurării în bune conditii a activitătii Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 3. – Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 493.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 “Concurenta“

 

În temeiul art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se constituie Comitetul interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 “Concurenta“, denumit în continuare Comitet interministerial, în următoarea componentă:

1. Gabriel Ionel Zbîrcea – presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului;

2. Codrut Ioan Seres – ministrul economiei si comertului;

3. Ene Dinga – ministrul integrării europene;

4. Leonard Orban – secretar de stat, negociator-sef cu Uniunea Europeană;

5. Sebastian Bodu – presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

6. Paul Victor Dobre – secretar de stat, Ministerul Administratiei si Internelor;

7. Septimiu Buzasu – secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

8. Cristian Mihai Cărăusu – secretar de stat, Cancelaria Primului-Ministru;

9. Corina Coman – consilier de stat, Secretariatul permanent pentru afaceri europene;

10. Răzvan Orăsanu – consilier de stat, Cancelaria Primului-Ministru.

(2) La lucrările Comitetului interministerial participă si presedintele Consiliului Concurentei, având statut similar cu cel al membrilor acestuia.

Art. 2. – Presedintele Comitetului interministerial este domnul Gabriel Ionel Zbîrcea, presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 3. – Comitetul interministerial se Ontruneste lunar si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia.

Art. 4. – Secretariatul Comitetului interministerial va fi asigurat de Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 5. – Comitetul interministerial va asigura realizarea la termenele stabilite a tuturor măsurilor care se impun pentru îndeplinirea de către România a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 “Concurenta“ si va prezenta periodic Guvernului rapoarte în acest sens.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru

coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 495.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a tării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a tării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundatiilor produse în perioada aprilie–mai 2005“

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru înlăturarea efectelor inundatiilor produse în perioada aprilie–mai 2005.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 496.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Corias“ – S.A. Corabia, judetul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 180–188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, pentru stabilirea modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Corias“ – S.A. Corabia, judetul Olt,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Corias“ – S.A. Corabia, judetul Olt, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Corabia, str. Caracal nr. 1, judetul Olt, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J 28/120/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de directorul general al Agentiei Domeniilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe păstrarea integritătii patrimoniului actual, respectiv:

– situatia economico-financiară si gradul global de îndeplinire a principalilor indicatori, obiective si criterii de performantă, angajati de directorul general în cadrul contractului de performantă încheiat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare;

– situatia detaliată a mijloacelor fixe de tipul: clădiri, terenuri etc., inclusiv eventualele sarcini care grevează asupra acestora;

– situatia datoriilor totale ale societătii comerciale, precum si a arieratelor, ordonate pe creditori, pe debitorul principal, majorări si penalităti;

– situatia creantelor totale ale societătii comerciale, precum si a creantelor restante, ordonate pe debitori;

– situatia litigiilor comerciale, patrimoniale si de altă natură, precum si stadiul fiecărui proces;

– lista eventualelor revendicări de active înregistrate la societatea comercială si măsurile ce au fost întreprinse până la instituirea administrării speciale;

– orice alte situatii, documentatii sau informatii necesare formării unei opinii complete asupra agentului economic si situatiei sale economico-financiare si juridice;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

d) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. – La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si supravegherea financiară a societătii comerciale prin:

a) urmărirea îndeplinirii de către societatea comercială a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, creditorii comerciali, după graficul întocmit de societatea comercială si de administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

b) urmărirea suspendării actiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzarecumpă rare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 12 luni de la data instituirii supravegherii financiare.

Art. 4. – Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai mult de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Agentia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 30 mai 2005.

Nr. 383.