MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 471         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 156 din 17 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

242/197.– Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea organizării Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati

 

3.972. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind sesiunea specială de bacalaureat 2005 pentru elevii de clasa a XII-a participanti la loturile olimpice

 

5.023. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 49/2002 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Petrovest“ – S.A. Bors

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

23. – Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2005 de suspendare a Instructiunii nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 156

din 17 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Popa – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 569/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, exceptie ridicată de Asociatia “Unirea“ din Bucuresti în Dosarul nr. 8.344/2004 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 8.344/2004, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 569/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat. Exceptia a fost ridicată de Asociatia “Unirea“ din Bucuresti cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei nr. 313 din 7 aprilie 2004, pronuntată de Tribunalul Prahova în Dosarul nr. 10.456/2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16, 20, 44 si 115 din Constitutie, fără a preciza în ce constă neconcordanta dintre reglementarea legală si prevederile constitutionale. În schimb, arată că “art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, modificată si completată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003, a fost contestat la Curtea Constitutională, exceptia ajungând pe rolul Curtii, însă după abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 si intrarea în vigoare a Legii nr. 569/2003“. Astfel, exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect si Curtea Constitutională nu a mai avut prilejul de a se pronunta asupra textului de lege criticat.

Curtea de Apel Ploiesti – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens aminteste că textul de lege criticat a mai fost supus controlului exercitat de Curtea Constitutională, care a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

Astfel, instanta de contencios constitutional a considerat că aceste dispozitii legale, care exclud vocatia recurentei contestatoare de a beneficia de plăti compensatorii prevăzute de contractul colectiv de muncă, sunt constitutionale, întrucât contractul de privatizare a unitătii intimate a fost încheiat în perioada la care se referă textul art. 2 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 569/2003.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază, în principal, că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, având în vedere că autorul ei nu a precizat nici un motiv de ordin juridic care să justifice critica de neconstitutionalitate, iar potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, orice sesizare adresată Curtii Constitutionale trebuie să fie motivată. Pe fond, consideră că exceptia este neîntemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat nu instituie un tratament juridic diferit pentru situatii egale sau analoage, ci are în vedere situatii obiectiv diferite, ceea ce, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, nu constituie o încălcare a principiului egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 din Constitutie. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate formulată în raport cu prevederile art. 44 din Constitutie, arată că în jurisprudenta sa Curtea Constitutională s-a pronuntat deja în sensul că “textul de lege criticat nu contine dispozitii prin care să opereze un transfer de proprietate, după cum, prin reglementările sale, nu aduce nici o atingere dreptului de proprietate al societătilor comerciale vizate“. În sfârsit, referindu-se la dispozitiile art. 20 si 115 din Constitutie, arată că acestea nu sunt pertinente în cauză.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, arată că acestea vizează acordarea plătilor compensatorii în două situatii diferite, respectiv în cazul societătilor comerciale din portofoliul autoritătii de privatizare, aflate în curs de privatizare, si în cazul societătilor comerciale privatizate prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare a actiunilor acestora. Asa fiind, diferenta de tratament juridic este justificată de situatiile obiectiv diferite avute în vedere de legiuitor. De altfel, atât în jurisprudenta Curtii Constitutionale, cât si în cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitătii nu are semnificatia instituirii unei uniformităti, ci permite ca în situatii diferite să se aplice un tratament juridic diferit, când acesta se justifică în mod rational si obiectv. Cât priveste pretinsa neconstitutionalitate a textului de lege criticat în raport cu dispozitiile art. 44, arată că acesta nu contine dispozitii prin care să opereze un transfer de proprietate si nu aduce atingere dreptului de proprietate al societătilor vizate. În sfârsit, mentionează că celelalte dispozitii constitutionale invocate de autorul exceptiei nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Potrivit încheierii prin care Curtea a fost sesizată si în acord cu sustinerile autorului exceptiei, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 569/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003.

În realitate, Curtea observă că prin această lege a fost aprobată cu modificări si completări Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, care si-a păstrat în continuare existenta si individualitatea.

În consecintă, Curtea retine că, în realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, dispozitii introduse prin Legea nr. 569/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003. Textul de lege criticat are următoarea redactare:

– Art. 2 alin. (5): “În situatia în care societătile care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita plătile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârsitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, si ulterior acestei date, aceste plăti având acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

Prevederile prezentului alineat nu se aplică societătilor comerciale cu capital majoritar de stat ale căror actiuni au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16, 20, 44 si 115 din Constitutie, potrivit cărora:

– Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.“;

– Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.“;

– Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.“;

– Art. 115: “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.

(5) Ordonanta de urgentă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgentă la Camera competentă să fie sesizată si după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronuntă asupra ordonantei, aceasta este considerată adoptată si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgentă. Ordonanta de urgentă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1).

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

(7) Ordonantele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).

(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile textului de lege criticat au fost cuprinse initial în art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 11 aprilie 2003. În urma aprobării cu modificări si completări a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 prin Legea nr. 569/2003, dispozitiile legale criticate au fost înscrise în art. 2 alin. (5) teza a doua din această ordonantă.

Curtea constată că prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2003 au fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile art. 16 alin. (1) si art. 44 din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 457 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, Curtea a statuat că dispozitiile legale criticate nu sunt contrare principiului constitutional al egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice. În acest sens a statuat că îdiferenta de tratament juridic în ce priveste acordarea plătilor compensatorii, introdusă prin textul de lege criticat, între categoria exceptată de societăti comerciale cu capital majoritar de stat si celelalte societăti apare ca justificată, fiind aplicată unor situatii diferite“.

Prin aceeasi decizie Curtea a constatat si netemeinicia criticii privind încălcarea prevederilor art. 44 din Constitutie, statuând că îtextul criticat nu contine dispozitii prin care să opereze un transfer de proprietate, după cum, prin reglementările sale, nu aduce nici o atingere dreptului de proprietate al societătilor comerciale vizate“.

Deoarece autorul exceptiei nu a formulat argumente care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia din decizia amintită sunt valabile si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 în raport cu art. 16 alin. (2), (3) si (4), art. 20 si art. 115 din Constitutie, Curtea observă că autorul exceptiei nu a precizat în ce constă încălcarea acestor dispozitii constitutionale. Analiza prevederilor legale ce fac obiectul exceptiei nu relevă însă existenta vreunei neconcordante între acestea si dispozitiile constitutionale amintite.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor   societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, exceptie ridicată de Asociatia “Unirea“ din Bucuresti în Dosarul nr. 8.344/2004 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 242 din 26 martie 2005

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 197 din 7 aprilie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea organizării Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6), art. 7 alin. (1) si ale art. 9 din Planul de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000,

în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă organizarea Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati, în cadrul structurilor Sistemului national de monitoring integrat al resurselor de ape si al zonelor protejate, gestionat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti, denumit în continuare Monitoringul solului.

Activitătile specifice ale institutiei de referintă care gestionează Monitoringul solului si sediul centrului focal sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Programul de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti, împreună cu Administratia Natională “Apele Române“, vor elabora programul de supraveghere si control corespunzător, procedurile si instructiunile de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor proveniti din surse agricole în sol si apele subterane, precum si ajustarea metodologiilor de revizuire a zonelor vulnerabile.

Art. 4. – În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti va stabili necesarul de materiale si logistică pentru laboratoare, reteaua informatică si bazele de date, va realiza estimarea costurilor si cheltuielilor necesare investitiilor, iar, împreună cu Administratia Natională “Apele Române“, va începe identificarea si stabilirea sectiunilor de monitorizare necesare, inclusiv noile sectiuni.

Art. 5. – În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2006, utilizându-se si Metodologia de organizare si dezvoltare a Sistemului national de monitoring integrat al resurselor de ape si al zonelor protejate, se vor organiza si dezvolta centrul focal specific solului si zonelor vulnerabile, acreditarea si dotarea laboratoarelor acestuia si vor începe organizarea si dezvoltarea retelei nationale de monitoring a nitratilor proveniti din surse agricole, a retelei informatice si a bazei nationale specifice de date.

În paralel se vor dota si se vor acredita laboratoarele oficiilor judetene de studii pedologice si agrochimice, implicate de asemenea în organizarea si functionarea Monitoringului solului, si se vor începe organizarea si dezvoltarea retelelor de monitoring si a sistemelor informatice si bazelor de date judetene.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind sesiunea specială de bacalaureat 2005 pentru elevii de clasa a XII-a participanti la loturile olimpice

 

În baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2005 pentru elevii participanti la loturile lărgite, ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale. Calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2005 pentru elevii participanti la loturile olimpice este prevăzut în anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanti la loturile de pregătire pentru olimpiadele internationale se va desfăsura la Grupul Scolar “Nichita Stănescu“ din Bucuresti.

Art. 3. – Lista nominală a candidatilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2005, este prevăzută în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Comisia pentru examenul de bacalaureat 2005, sesiunea specială mentionată la art. 1, se numeste de către Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Se numeste ca presedinte al acestei comisii doamna Elena Diacu, profesor universitar doctor la Facultatea de Chimie Industrială din Universitatea Politehnică Bucuresti.

Art. 5. – Examenul se desfăsoară pe baza Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.595/2004. Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat si programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.596/2004 privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2005.

Art. 6. – Plata membrilor comisiei de bacalaureat va fi reglementată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 7. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Serviciul National de Evaluare si Examinare, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si conducerea Grupului Scolar “Nichita Stănescu“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 27 aprilie 2005.

Nr. 3.972.

 

ANEXA Nr. I

 

CALENDARUL

sesiunii speciale de bacalaureat 2005 pentru elevii participanti la loturile olimpice

 

28–29 mai 2005 – înscrierea candidatilor

30 mai 2005 – limba si literatura română – probă orală

31 mai 2005 – limba modernă – probă orală

1 iunie 2005 – limba si literatura română – probă scrisă

2 iunie 2005 – proba obligatorie a profilului – probă scrisă

3 iunie 2005 – proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (probă scrisă sau practică)

6 iunie 2005 – proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele sustinute anterior (probă scrisă sau practică)

7 iunie 2005 – afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor (după ora 18)

8 iunie 2005 – afisarea rezultatelor finale

 

ANEXA Nr. II

 

TABEL

cu elevii componenti ai loturilor nationale lărgite, ce pot sustine examenul de bacalaureat, sesiune specială, 28 mai – 8 iunie 2005, Bucuresti

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 49/2002 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Petrovest“ – S.A. Bors

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – În baza art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 49/2002 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Petrovest“ – S.A. Bors, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 2 august 2002.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 5.023.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2005 de suspendare a Instructiunii nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) si (3), ale art. 93 alin. (2) lit. c) si ale art. 97 din sectiunea I cap. IV titlul III din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 3 pct. 3 din Regulamentul nr. 13/1996 privind functionarea unui registru independent autorizat, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/1996,

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 67 alin. (6) din cap. V titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 19 mai 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunea nr. 8/2005 de suspendare a Instructiunii nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare*).

Art. 2. – Instructiunea nr. 8/2005 de suspendare a Instructiunii nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare intră în vigoare la data publicării Ordinului de punere în aplicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia generală autorizare-reglementare, Directia juridică, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 24 mai 2005.

Nr. 23.


*) Instructiunea nr. 7/2005 privind înserierea si numerotarea valorilor mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/2005, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 12 mai 2005.