MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 474         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 185 din 29 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

460. – Hotărâre privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment

 

478. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

480. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

243/402. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii privind aprobarea normelor tehnice de producere, prelucrare, procesare si comercializare a plantelor medicinale si aromatice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 185

din 29 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Aurelia Popa – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 7.607/2004.

La apelul nominal, se prezintă consilier juridic Alexandra Bejan pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentanta Casei Nationale de Asigurări de Sănătate solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 50 din Constitutie, ci doar reglementează explicit modul de acordare gratuită a medicamentelor pentru persoanele cu handicap, precum si decontarea acestora din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, mentionează că acordarea de medicamente gratuite în tratamentul ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizării, reglementată de textul legal criticat, este una dintre măsurile de protectie specială a persoanelor cu handicap, legiuitorul având libertatea, potrivit art. 34 din Constitutie, de a stabili conditiile acordării asistentei medicale, inclusiv a medicamentelor, în functie de resursele financiare disponibile în sistemul de asigurări sociale de sănătate. În sfârsit, aminteste că nici textul constitutional invocat si nici altă dispozitie din Legea fundamentală nu prevede pentru nici o categorie de cetăteni dreptul la asistentă medicală si medicamente în mod gratuit.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat, care stabileste conditiile în care se acordă în mod gratuit medicamentele pentru veteranii de război, văduvele lor si persoanele cu handicap, nu contravine dispozitiilor art. 50 din Constitutie. De asemenea, mentionează că dreptul la protectie socială nu este un drept absolut.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 7.607/2004, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, exceptie ridicată de instantă, din oficiu, cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei nr. 2.059/CA din 9 septembrie 2004, pronuntată de Tribunalul Hunedoara în Dosarul nr. 6.375/2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, instanta sustine că prevederile art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 contravin dispozitiilor art. 50 din Constitutie. Astfel, arată că textul de lege criticat abrogă implicit art. 19 lit. k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, întrucât limitează dreptul conferit prin această ultimă reglementare la gratuitatea medicamentelor prescrise persoanelor cu handicap. În acest sens, aminteste faptul că art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 conditionează acordarea în mod gratuit a medicamentelor de cuprinderea acestora în lista cu denumirile comune internationale ale medicamentelor, precum si de veniturile persoanelor beneficiare. Consecinta este, în opinia instantei, că aceste persoane nu îsi mai pot exercita dreptul la medicamente gratuite.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia nu este întemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat trebuie coroborat cu dispozitiile art. 6 allin. (1) din aceeasi ordonantă, potrivit cărora sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute de art. 4 lit. b) se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor bugetare cu această destinatie si în conditiile prevăzute de legislatia care reglementează organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. În spetă, statul asigură protectia persoanelor cu handicap, în conditiile si cu limitele prevăzute de lege, cu suportarea acestor cheltuieli din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, îndeplinindu-si astfel obligatia stabilită de art. 50 din Constitutie.

Guvernul apreciază, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată, “fiind infirmată chiar de textul legal criticat, întrucât contine dispozitii care asigură concretizarea prevederilor, cu caracter principial, din cuprinsul art. 50 din Constitutie [...]“. De asemenea, arată că acordarea de medicamente gratuite, în tratament ambulatoriu, cât si în timpul spitalizării, reglementată de textul de lege criticat, este una dintre măsurile de protectie specială a persoanelor cu handicap, legiuitorul fiind în drept, potrivit art. 34 din Constitutie, să stabilească, în functie de resursele financiare existente în diferite etape, conditiile acordării asistentei medicale, inclusiv a medicamentelor. În sfârsit, mentionează că nici o prevedere constitutională nu consacră dreptul de a beneficia în mod gratuit de medicamente.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 sunt constitutionale si că duc la îndeplinire dispozitiile constitutionale referitoare la necesitatea asigurării de către stat a unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament a persoanei cu handicap, în vederea participării efective a acestei categorii de persoane în viata comunitătii.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 783/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2002. Textul de lege criticat a fost modificat si prin art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, având în prezent următoarea redactare: “Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) si e) beneficiază si de următoarele drepturi: [...]

b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în «Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală», cât si pe timpul spitalizării, în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste această calitate, precum si cele provenite din pensii;“.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia comercială si de contencios administrativ invocă dispozitiile art. 50 din Constitutie, potrivit cărora “Persoanele cu handicap se bucură de protectie specială. Statul asigură realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viata comunitătii, respectând drepturile si îndatoririle ce revin părintilor si tutorilor“.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat reflectă preocuparea legiuitorului pentru asigurarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap, obligatie prevăzută de art. 50 din Constitutie. Astfel, prevederile art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 stabilesc dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia, alături de alte categorii de persoane prevăzute în legi speciale, de medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizării.

Curtea retine însă că acest drept nu poate fi absolut si acordat fără nici o conditie, respectiv să vizeze orice fel de medicamente. De aceea, textul de lege criticat precizează că medicamentele ce se acordă gratuit trebuie să fie prevăzute în “Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală“, precum si faptul că aceste medicamente se acordă în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, textul impune si conditia ca beneficiarii să nu realizeze “alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste această calitate, precum si cele provenite din pensii“. Această din urmă conditie asigură ca protectia statului să fie acordată doar acelor persoane care într-adevăr au nevoie de această protectie.

În sfârsit, Curtea observă că nici textul constitutional invocat si nici altă dispozitie din Legea fundamentală nu consacră, pentru vreo categorie de cetăteni, dreptul la asistentă medicală, medicamente si proteze gratuite.

Eventualele neconcordante, semnalate de Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia comercială si de contencios administrativ, între dispozitiile legale criticate si prevederile altor acte normative nu constituie probleme de constitutionalitate, ci probleme de aplicare a legii ce revin competentei instantei de judecată.

În consecintă, având în vedere toate aceste aspecte, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 este neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, exceptie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 7.607/2004.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (2) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Continutul Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment

 

Art. 1. – (1) Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară si faliment, denumit în continuare Buletin, se înfiintează în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, în scopul publicării următoarelor tipuri de acte:

a) citatii;

b) convocări;

c) notificări;

d) comunicări ale hotărârilor pronuntate de instantele judecătoresti care aplică procedura de reorganizare judiciară si faliment si ale altor documente prevăzute de lege.

(2) Buletinul este structurat pe judete, firme, organe care aplică procedura reorganizării judiciare si a falimentului si categoriile de acte prevăzute la alin. (1).

(3) În cadrul structurii Buletinului, cu privire la firmă se mentionează denumirea acesteia, codul unic de înregistrare si numărul de ordine în registrul comertului, iar cu privire la organele care aplică procedura reorganizării judiciare si a falimentului se mentionează instanta judecătorească, judecătorul-sindic, administratorul si lichidatorul, după caz.

(4) Pentru toate actele prevăzute la alin. (1) publicitatea prin Buletin se efectuează numai după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) În Buletin se publică si documentele care însotesc actele de procedură prevăzute la alin. (1).

(6) Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publică în Buletin si ale dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare, comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 2. – Citatia cuprinde următoarele mentiuni:

a) numărul dosarului si data emiterii citatiei;

b) anul, luna, ziua si ora de înfătisare;

c) instanta si sediul acesteia;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare si numărul de ordine în registrul comertului al debitorului;

e) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală si calitatea celui citat;

f) obiectul cauzei;

g) mentiuni privind: comunicarea cererii si/sau a documentelor care o însotesc; obligativitatea depunerii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, sub sanctiunea anulării cererii; obligativitatea depunerii întâmpinării cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecată, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publică;

h) alte mentiuni, după caz;

i) parafa presedintelui instantei judecătoresti si semnătura grefierului.

Art. 3. – Convocarea cuprinde următoarele mentiuni:

a) numărul dosarului, numărul si data emiterii convocării;

b) instanta judecătorească si sediul acesteia;

c) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care convoacă adunarea, temeiul juridic si tipul adunării;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare si numărul de ordine în registrul comertului al debitorului;

e) după caz, numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarilor convocării;

f) data, locul si ora tinerii adunării;

g) ordinea de zi a adunării;

h) locul si perioada în care pot fi analizate documentele supuse dezbaterii;

i) posibilitatea reprezentării participantilor în adunare, potrivit legii;

j) posibilitatea formulării de obiectiuni si contestatii, în termenele si în cazurile prevăzute de lege;

k) posibilitatea votării prin corespondentă, după caz, în conditiile legii;

l) alte mentiuni, după caz;

m) semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice care convoacă adunarea si stampila debitorului.

Art. 4. – Notificarea cuprinde următoarele mentiuni:

a) numărul dosarului, numărul si data emiterii notificării;

b) instanta judecătorească si sediul acesteia;

c) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul,

codul de identificare fiscală al persoanei care Ontocmeste notificarea;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare si numărul de ordine în registrul comertului al debitorului;

e) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarului notificării;

f) mentiuni specifice în functie de actul de procedură care este notificat, destinatarul notificării si de etapa în care se află procedura de reorganizare judiciară si faliment;

g) alte mentiuni, după caz;

h) semnătura si parafa/stampila persoanei fizice sau a persoanei juridice care Ontocmeste si transmite notificarea.

Art. 5. – Comunicarea hotărârilor pronuntate de instantele judecătoresti care aplică procedura de reorganizare judiciară si faliment si a altor documente prevăzute de lege cuprinde următoarele mentiuni:

a) numărul dosarului si data emiterii comunicării;

b) instanta si sediul acesteia;

c) după caz, numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al persoanei care efectuează comunicarea;

d) denumirea, sediul, codul unic de înregistrare si numărul de ordine în registrul comertului al debitorului;

e) numele/denumirea, domiciliul/sediul, codul de identificare fiscală al destinatarului comunicării;

f) obiectul comunicării;

g) alte mentiuni, după caz;

h) parafa presedintelui instantei judecătoresti si semnătura grefierului.

Art. 6. – (1) Instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, administratorii si lichidatorii desemnati, potrivit legii, transmit la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde este înregistrat debitorul un exemplar de pe actele de procedură si hotărârile judecătoresti, în vederea publicării acestora în Buletin.

(2) În situatia în care citatiile, actele de procedură ce fac obiectul notificării, hotărârile judecătoresti sau alte documente ce urmează a fi comunicate au mai multi destinatari, se va transmite si o anexă în care vor fi mentionate denumirea/numele si prenumele, sediul/domiciliul si codul de identificare fiscală ale tuturor destinatarilor.

(3) Dovada îndeplinirii procedurii de citare, convocare, notificare si comunicare a actelor de procedură si a documentelor care le însotesc, inclusiv a hotărârilor judecătoresti, prin publicarea acestora în Buletin, se eliberează de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale.

(4) Dovada prevăzută la alin. (3) se Ontocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite, după caz, la instanta judecătorească sau la filiala Uniunii Nationale a Practicienilor în Reorganizare si Lichidare, iar al doilea exemplar, pe care este mentionată confirmarea de primire, se arhivează împreună cu actul în cauză.

 

CAPITOLUL II

Etapele premergătoare înfiintării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment

 

Art. 7. – (1) În vederea înfiintării Buletinului, Oficiul National al Registrului Comertului, sub coordonarea Ministerului Justitiei, colaborează cu instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, Uniunea Natională a Practicienilor în Reorganizare Judiciară si Faliment.

(2) Procedura de comunicare a actelor de procedură si a hotărârilor judecătoresti care se publică în Buletin se stabileste în urma consultării organelor care aplică procedura prevăzută la alin. (1).

Art. 8. – (1) Periodicitatea publicatiei se stabileste de Oficiul National al Registrului Comertului, cu consultarea organelor care aplică procedura de reorganizare judiciară si faliment si cu respectarea dispozitiilor legale privind citarea, convocarea, notificarea actelor de procedură si comunicarea hotărârilor judecătoresti.

(2) Prin Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului, aprobat prin ordin al ministrului justitiei, se stabilesc atributiile specifice care decurg din aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 149/2004, cu modificările ulterioare.

(3) Lucrările de procesare a documentelor si de editare a Buletinului se efectuează de Oficiul National al Registrului Comertului, care îsi modifică în mod corespunzător structura organizatorică.

Art. 9. – Oficiul National al Registrului Comertului, pe baza rezultatelor analizei efectuate potrivit dispozitiilor art. 8, stabileste dotările tehnice necesare, resursele de personal si propune aprobarea acestora de către ministrul justitiei.

Art. 10. – Proiectarea sistemului informatic unitar necesar editării Buletinului, implementarea experimentală a acestuia la nivelul unuia sau mai multor judete, precum si formarea profesională a personalului implicat în editarea Buletinului se realizează de Oficiul National al Registrului Comertului în colaborare cu organele care aplică procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

Art. 11. – Formatul Buletinului si promovarea acestuia prin mijloace media se realizează de Oficiul National al Registrului Comertului si se aprobă prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 12. – (1) Buletinul se editează si se difuzează în format electronic de către Oficiul National al Registrului Comertului.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură tipărirea si difuzarea Buletinului pe suport hârtie, la cererea expresă a persoanelor interesate.

(3) Comercializarea Buletinului editat în format electronic se face prin sistemul abonamentelor, iar pe suport hârtie se face fie individual, fie prin sistemul abonamentelor.

(4) Persoanele interesate pot solicita la Oficiul National al Registrului Comertului si la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale eliberarea de copii de pe Buletin, cu achitarea tarifelor legale stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

(5) Oficiul National al Registrului Comertului publică săptămânal pe Internet lista persoanelor supuse procedurii reorganizării judiciare si a falimentului.

Art. 13. – (1) Buletinul este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, si se arhivează de Oficiul National al Registrului Comertului si de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pe ani, luni si numere.

(2) Documentele transmise de instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, administratorii si lichidatorii desemnati, potrivit legii, pentru a fi publicate în Buletin si dovezile privind îndeplinirea procedurilor de citare, convocare, notificare si comunicare se arhivează de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pentru fiecare debitor, cu respectarea dispozitiilor legale în materie.

 

CAPITOLUL III

Modalităti de finantare a publicării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment

 

Art. 14. – (1) Publicarea documentelor în Buletin se efectuează contra cost, pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului justitiei, actualizate anual în functie de rata inflatiei.

(2) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (1) publicarea în Buletin a actelor de procedură, a hotărârilor judecătoresti, precum si a altor documente pentru care legea prevede în mod expres transmiterea si îndeplinirea acestora de către instantele judecătoresti participante la procedura de reorganizare judiciară si faliment.

Art. 15. – Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale eliberează copii certificate de pe documentele publicate în Buletin, la cerere, contra cost, pe bază de tarife stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 16. – Excedentul bugetar al Oficiului National al Registrului Comertului pe anul 2004 va fi folosit în proportie de 78% pentru finantarea cheltuielilor de înfiintare, editare si difuzare a Buletinului.

Art. 17. – Pentru sustinerea cheltuielilor de editare si difuzare a Buletinului se constituie un fond la dispozitia Oficiului National al Registrului Comertului, prin aplicarea unei cote de 5% la taxele percepute de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pentru operatiunile de înregistrare, începând cu data publicării primului număr al Buletinului.

 

CAPITOLUL IV

0Dispozitii finale

 

Art. 18. – Instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, administratorii si lichidatorii desemnati potrivit legii au obligatia de a întreprinde, în conformitate cu prevederile legale în materie, măsurile ce se impun în vederea transmiterii actelor de procedură, a documentelor care le însotesc si a informatiilor cuprinse în acestea către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale prin mijloace electronice, în vederea publicării acestora în Buletin.

Art. 19. – (1) De la data publicării Buletinului, citarea, convocarea, notificarea si comunicarea actelor de procedură efectuate individual fată de participantii la procedură se realizează prin publicarea acestora în Buletin.

Vor fi, de asemenea, publicate în Buletin actele pentru care Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prevede în mod expres publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) În cazul solutionării de către judecătorul-sindic si instantele judecătoresti a actiunilor privind situatia juridică a unor acte ale debitorului, introduse de administrator sau, după caz, de lichidator, publicitatea actelor de procedură poate fi efectuată prin Buletin sau conform dreptului comun.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 460.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Bucuresti si în judetul Ilfov, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 478.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea demolării

 

Locul

unde sunt situate

imobilele

Persoana juridică

care administrează

imobilul

Caracteristicile

bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

Numărul de inventar

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Satul Săftica,

comuna Balotesti,

sos. Bucuresti–Ploiesti

Km 23+700,

judetul Ilfov

Ministerul Administratiei

si Internelor, Clubul Sportiv

Dinamo Bucuresti

Baracă metalică (parter) – pavilion nr. 07:

– suprafata construită = 175 m2

– valoarea contabilă = 329.528.447 lei

Seră (parter) – pavilion nr. 09:

– suprafata construită = 182 m2

– valoarea contabilă: 70.165.388 lei

105.945 (partial)

Municipiul Bucuresti,

sos. Stefan cel Mare

nr. 7–9, sectorul 2

 

Ministerul Administratiei

si Internelor, Clubul Sportiv

Dinamo Bucuresti

Baracă metalică (parter) – pavilion nr. 10:

– suprafata construită = 108 m2

– valoarea contabilă = 300.357.200 lei

Baracă metalică (parter) – pavilion nr. 12:

– suprafata construită = 10 m2

– valoarea contabilă = 49.056.800 lei

Adăpost grup electrogen (parter) – pavilion nr. 21:

– suprafata construită = 40 m2

– valoarea contabilă – 231.115.200 lei

Baracă metalică (parter) – pavilion nr. 25:

– suprafata construită = 112 m2

– valoarea contabilă: 1.053.760.000 lei

Seră (parter) – pavilion nr. 32:

– suprafata construită = 780 m2

– valoarea contabilă: 3.998.514.272 lei

35.328 (partial)

Localitatea Snagov,

str. Sarmisegetuza

nr. 29, judetul Ilfov

Ministerul Administratiei

si Internelor, Clubul Sportiv

Dinamo Bucuresti

Magazie (parter) – pavilion nr. 09:

Clubul Sportiv – suprafata construită = 24 m2

– valoarea contabilă: 39.359.360 lei

Castel de apă – pavilion nr. 14:

– suprafata construită = 9 m2

– valoarea contabilă: 328.588.000 lei

102.678 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil – constructie si teren, proprietate publică a statului, situat în localitatea Rarău, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor – Administratia Natională de Meteorologie, Statia Meteorologică Rarău în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi.

Art. 2. – Se aprobă transmiterea unui imobil – constructie si teren, proprietate publică a statului, situat în localitatea Tulnici, judetul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor – Administratia Natională “Apele Române“ – Directia Apelor Siret, Statia Meteorologică Tulnici în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar prevăzută în evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi va continua programul de măsurători meteorologice la statiile meteorologice Rarău si Tulnici si va transmite cu titlu gratuit datele către Administratia Natională de Meteorologie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 480.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor – constructii si terenuri aferente, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor – Administratia Natională de Meteorologie în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi

 

Locul unde sunt situate

imobilele

Persoana juridică

de la care se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se transmit imobilele

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public

al statului, conform Hotărârii Guvernului nr. 45/2003

Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit

Localitatea Rarău,

judetul Suceava

Ministerul Mediului

si Gospodăririi Apelor,

Administratia

Natională

de Meteorologie –

Statia Meteorologică

Rarău

Ministerul Educatiei

si Cercetării,

pentru Universitatea

“Alexandru Ioan Cuza“

din Iasi

nr. M.F. 63.078

Statia Meteorologică Rarău, judetul Suceava,

compusă din:

– clădire P+2;

– suprafata construită = 219,06 m2;

– suprafata desfăsurată = 417,81 m2;

nr. M.F. 63.079

– anexă tehnică;

nr. M.F. 63.080

– platformă meteo;

nr. M.F. 63.082

– racord electric;

nr. M.F. 63.085

– constructie alimentare cu apă;

– terenul aferent = 1.902 m2

Localitatea Tulnici,

judetul Vrancea

Ministerul Mediului

si Gospodăririi Apelor,

Administratia Natională

“Apele Române“ –

Directia Apelor

Siret – Statia

Meteorologică Tulnici

Ministerul Educatiei

si Cercetării,

pentru Universitatea

“Alexandru Ioan Cuza“

din Iasi

nr. M.F. 65.171

Statia Meteorologică Tulnici, judetul Vrancea,

compusă din:

– clădire P+1 + platformă meteo si anexe;

– suprafata construită = 120 m2;

– suprafata desfăsurată = 174,10 m2;

– terenul aferent = 3.772 m2, din care:

– suprafată platformă = 676 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 243 din 22 aprilie 2005

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 402 din 19 aprilie 2005

 

ORDIN

privind aprobarea normelor tehnice de producere, prelucrare, procesare si comercializare a plantelor medicinale si aromatice

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de reglementare si implementare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,

având în vedere prevederile art. 3 din Legea plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă normele tehnice de producere, prelucrare, procesare si comercializare a plantelor medicinale si aromatice.

Art. 2. – Având în vedere necesitatea utilizării unei terminologii clare în domeniul plantelor medicinale si aromatice, următoarele categorii de produse enumerate în Legea nr. 491/2003 se definesc astfel:

1. produsele desemnate în art. 1 alin. (2) lit. a), b) si c) vor fi denumite în normele tehnice “produse vegetale“;

2. produsele desemnate în art. 1 alin. (2) lit. a) se vor grupa în normele tehnice sub denumirea îmaterii prime vegetale“;

3. produsele desemnate în art. 1 alin. (2) lit. b) sub denumirile “ceaiuri“ si “condimente naturale“ se regrupează în normele tehnice sub denumirea “materii prime vegetale prelucrate primar“;

4. produsele desemnate la art. 1 alin. (2) lit. b) sub denumirea îmaterii prime pentru procesare“ se vor numi în normele tehnice “materii prime vegetale prelucrate“;

5. produsele desemnate la art. 1 alin. (2) lit. c) sub denumirea “materii prime obtinute prin prelucrare“ se vor numi în normele tehnice îmaterii prime vegetale pentru procesare“.

Art. 3. – Normele tehnice de producere, prelucrare, procesare si comercializare a produselor definite mai sus sunt diferite în functie de modul de utilizare a produselor, astfel:

a) norme privind producerea, prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate;

b) norme privind producerea, prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca produse fitofarmaceutice;

c) norme privind producerea, prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca medicamente.

Art. 4. – Normele tehnice de producere, prelucrare, procesare si comercializare a produselor prevăzute la art. 3 se aprobă prin ordine comune ale ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrului sănătătii.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză