MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 483         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 iunie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

503. – Hotărâre privind transmiterea fără plată a imobilului – investitie nefinalizată de utilitate publică – “Bloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Judetean Drobeta-Turnu Severin“ din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul privat al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a imobilului – investitie nefinalizată de utilitate publică – “Bloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Judetean Drobeta-Turnu Severin“ din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul privat al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea fără plată a imobilului – investitie nefinalizată de utilitate publică – “Bloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Judetean Drobeta-Turnu Severin“, compus din constructii si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul privat al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 503.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului – investitie nefinalizată de utilitate publică – “Bloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Judetean Drobeta-Turnu Severin“, care se transmite fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul privat al judetului Mehedinti si în administrarea Consiliului Judetean Mehedinti

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

(teren si constructie la stadiul fizic

imobilului la stadiul

actual de executie)

Valoarea totală a

fizic de executie

al clădirii

Municipiul Drobeta- Turnu Severin,

splaiul Mihai Viteazul nr. 5, judetul Mehedinti

Statul român –

Ministerul Sănătătii

Judetul Mehedinti

Consiliul Judetean Mehedinti

Clădire nefinalizată a investitiei

– “Bloc Materno Infantil cu 280 de paturi din incinta Spitalului Judetean Drobeta-Turnu Severin“, amplasată pe un teren având suprafata de 1.725 m2 si vecini:

N – Complexul de Servicii Comunitare al Directiei Generale de Asistentă Socială Mehedinti, S – splaiul Mihai Viteazul, E – Statia de Salvare, V – Spitalul Judetean Mehedinti.

Corp A 1: subsol + parter + 3 etaje;

– suprafata construită = 385 m2; suprafata desfăsurată = 1.933 m2;

Corp A 2: subsol + parter + 4 etaje;

– suprafata construită = 346 m2; suprafata desfăsurată = 2.024 m2;

Corp A 3: subsol + parter + 3 etaje;

– suprafata construită = 882 m2; suprafata desfăsurată = 4.300 m2;

Corp B: subsol + parter + mansardă;

– suprafata construită = 353 m2; suprafata desfăsurată = 1.073 m2;

Corp C: subsol + parter + un etaj;

– suprafata construită = 989 m2; suprafata desfăsurată = 3.015 m2.

Clădire

68,661 miliarde lei

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 129/1998*)

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 27/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 8 martie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 129/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002 si a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 113/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Fondul Român de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică si cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Fondul îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în conditiile prezentei legi.

Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, notiunile de mai jos au următorul înteles:

a) beneficiarii sunt grupuri din comunităti rurale sărace, grupuri sărace de etnie romă, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunităti sărace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii;

b) comunitătile rurale sărace sunt acele grupuri de gospodării si familii, trăind într-un sat sau într-o asezare umană izolată, care se confruntă cu aceleasi probleme si obstacole, au interese identice si îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului;

c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici săraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinte sau adăpost, femei, victime ale violentei domestice, femei sărace, părinti săraci cu copii în întretinere, copii ai străzii, adolescente sărace gravide si alte asemenea categorii;

d) grupurile productive provenite din comunităti sărace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, sunt cele ale producătorilor agricoli, mestesugarilor, artizanilor si altor categorii de meseriasi;

e) grupurile sărace de etnie romă sunt persoane din asezări situate în mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;

f) acordul de grant este acea conventie încheiată între Fond si reprezentantii de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate;

g) proiectul este o initiativă venită din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului;

h) facilitatorul este o persoană fizică sau o persoană juridică selectată de Fond, care îsi asumă obligatia să ajute o comunitate rurală săracă, un grup dezavantajat, un grup productiv ori altă categorie socială stabilită ca eligibilă, provenită din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, după caz, să se organizeze, să îsi identifice necesitătile proprii, să le ierarhizeze, să elaboreze un proiect, să depăsească problemele de organizare si comunicare apărute în timpul derulării unui proiect, să participe la dezvoltarea durabilă a comunitătii si după încheierea finantării Fondului;

i) reprezentantii beneficiarilor sunt, după caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităti rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităti sărace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, fie organizatiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate, fie primăria unitătii administrativteritoriale singură si/sau în parteneriat cu organizatii neguvernamentale, în cazul grupurilor sărace de etnie romă;

j) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune si conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: presedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităti sărace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobândire a personalitătii juridice de către grupurile din comunitătile rurale sărace, grupurile productive din comunitătile rurale sărace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti;

k) comitetul de întretinere a proiectului este unitatea de întretinere a proiectului, alcătuită din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurală săracă sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află comunitatea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz;

l) organizatiile intermediare sunt organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităti ale administratiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale.

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) si e), precum si grupurile apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti/asezări orăsenesti, comunale sau sătesti, în conditiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică pe baza procesuluiverbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel putin 10 membri ai comunitătii, respectiv de cel putin 30 de membri în cazul beneficiarilor de etnie romă, înregistrat la consiliul local în a cărui rază teritorială se află comunitatea/asezarea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează să fiinteze după ce a fost realizat obiectivul finantării, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.

Art. 3. – Categoriile de proiecte finantate de Fond sunt următoarele:

a) proiecte de mică infrastructură rurală propuse de grupurile din comunitătile rurale sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. b);

b) proiecte de activităti generatoare de venit propuse de grupurile productive provenite din comunităti sărace, definite la art. 2 alin. (1) lit. d);

c) proiecte de servicii sociale comunitare propuse de organizatiile intermediare, definite la art. 2 alin. (1) lit. l);

d) proiecte si programe cu abordare integrată adresate grupurilor sărace de etnie romă, asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. e). Modalitătile de derulare a proiectelor si programelor cu abordare integrată, adresate grupurilor sărace de etnie romă, se vor stabili, de comun acord cu finantatorii, prin Manualul de operare;

e) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii, după caz.

Art. 4. – (1) Grupul din comunitatea rurală săracă, grupurile sărace de etnie romă sau grupul apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, pot face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect/program si cu întretinerea acestuia după încetarea finantării de către Fond. La închiderea proiectelor finantate de Fond, comitetul de întretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveste întretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând, după caz, si ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garantiei de bună executie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.

(2) Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mică infrastructură rurală revine, la data închiderii proiectelor, unitătilor administrativ-teritoriale, cu obligatia întretinerii lor împreună cu comitetul de întretinere a proiectului.

Art. 5. – (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, grupuri care au dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre formele juridice recunoscute prin dispozitiile legale în vigoare, în raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) persoana juridică mentionată la art. 2 alin. (2) încetează să fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.

(3) Proprietatea asupra bunurilor achizitionate în scopul executării proiectelor de activităti generatoare de venit revine, la data închiderii proiectelor, persoanei juridice nouconstituite în conditiile alin. (1).

Art. 6. – Proprietatea asupra bunurilor achizitionate în scopul realizării proiectelor de servicii sociale comunitare revine, la data închiderii lor, organizatiilor intermediare definite la art. 2 alin. (1) lit. l), care au obligatia să le utilizeze pentru aceleasi scopuri pentru care au fost achizitionate.

Art. 7. – În situatia în care nu sunt respectate prevederile acordului de grant Fondul va stabili procedurile ce reglementează retragerea sumelor din grant rămase în conturile bancare.

Art. 8. – (1) Fondul are ca scop contributia la reducerea sărăciei prin finantarea de proiecte în comunitătile sărace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sărace de etnie romă si pentru grupurile dezavantajate, cresterea capacitătilor manageriale locale, sustinerea descentralizării administrative, cresterea capacitătii de organizare la nivel local.

(2) În vederea extinderii activitătii sale, utilizării experientei acumulate si completării resurselor financiare Fondul poate desfăsura si alte activităti în domeniul dezvoltării sociale, cum ar fi: instruire, asistentă si consultantă.

(3) Finantarea proiectelor prevăzută la alin. (1) se face pe baza ierarhizării, în functie de criteriile de selectie si în limita fondurilor disponibile.

(4) Fondul se înfiintează pentru o durată initială de 4 ani si reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu sustinerea financiară a organizatiilor financiare internationale si a altor donatori din tară si din străinătate, a bugetului de stat si a bugetelor locale. Fondul îsi va continua activitatea, si după expirarea duratei initiale, pe perioada în care dispune de resurse financiare.

Art. 9. – (1) În realizarea scopului său, Fondul adoptă reglementări proprii în conditiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative si financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operationale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalitătii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum si la alte asemenea reglementări, în functie de necesităti.

(2) Prin hotărârea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementările prevăzute la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În baza reglementărilor sale, Fondul îsi administrează propriul buget de venituri si cheltuieli.

Art. 10. – Pentru realizarea scopului său, Fondul îsi poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal.

Art. 11. – Organizarea si functionarea Fondului se caracterizează prin:

a) autonomie administrativă, în conditiile prezentei legi;

b) neimplicare politică.

Art. 12. – În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii:

a) transparentă în privinta administrării bugetului de venituri si cheltuieli propriu;

b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu conditiile impuse de Fond;

c) orientarea resurselor către nevoile identificate si/sau cererile exprimate de grupurile din comunitătile rurale sărace, inclusiv de grupurile sărace de etnie romă, de grupurile apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti si din grupurile dezavantajate;

d) participarea comunitară si parteneriatul;

e) asigurarea unui raport optim între costurile si eficienta proiectelor;

f) contributia beneficiarilor si a organizatiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aporturi în muncă, în natură si/sau în numerar;

g) abordarea integrată a problemelor beneficiarilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Fondului

 

Art. 13. – Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, după cum urmează:

a) un reprezentant desemnat de primul-ministru;

b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrării Europene si al Agentiei Nationale pentru Romi, desemnati de conducătorii institutiilor respective;

c) patru personalităti publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizatii neguvernamentale participante la Fond, numite de către Presedintele României.

Art. 14. – (1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani.

(2) Membrii consiliului director, prevăzuti la art. 13 lit. a) si b), sunt numiti prin hotărâre a Guvernului.

(3) În cadrul primei sedinte, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea presedintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare.

Art. 15. – (1) Membrii consiliului director pot fi revocati de autoritatea care i-a numit, în următoarele situatii:

a) au săvârsit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului;

b) se află într-o situatie de conflict de interese cu Fondul;

c) nu promovează principiile prevăzute la art. 12.

(2) De asemenea, pot fi revocati membrii consiliului director desemnati de autoritătile prevăzute la art. 13 lit. a) si b), în cazul în care si-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propusi de către aceste autorităti.

(3) Existenta uneia dintre situatiile care determină revocarea membrilor consiliului director se constată în baza sesizării acestuia, a autoritătilor prevăzute la art. 13 lit. a) si b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 40.

Art. 16. – (1) Consiliul director se Ontruneste în sedinte de lucru trimestriale si ori de câte ori este nevoie.

(2) Pentru participarea la sedintele consiliului director, presedintele si membrii beneficiază de o indemnizatie lunară de 25% din indemnizatia lunară a secretarului de stat. Pentru deplasările în interesul Fondului, presedintele si membrii consiliului director beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în conditiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilată rangului de secretar de stat.

Art. 17. – Consiliul director coordonează si controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercită următoarele atributii:

a) stabileste strategia si politicile Fondului;

b) urmăreste concordanta si complementaritatea strategiei si politicilor Fondului cu strategiile si cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii sărăciei;

c) adoptă reglementările Fondului;

d) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv;

e) urmăreste complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele initiate de alte organizatii si evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare;

f) desemnează cenzori externi independenti, în vederea verificării situatiilor financiare ale Fondului, si primeste rapoartele acestora;

g) aprobă înfiintarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal;

h) desemnează subcomitete pe categorii de proiecte, formate din 3 membri ai consiliului director care fac recomandări privind aprobarea finantării acestora;

i) aprobă finantarea proiectelor rezultate în urma procesului de evaluare, la recomandarea subcomitetelor;

j) adoptă orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.

Art. 18. – (1) Consiliul director se Ontruneste, în conditiile art. 16 alin. (1), la convocarea presedintelui sau a unei treimi din membrii săi.

(2) Sedintele consiliului director sunt conduse de presedinte sau, în absenta acestuia, de către unul dintre membrii desemnati de presedinte.

(3) Consiliul director adoptă hotărâri în prezenta a cel putin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie presedintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către presedinte.

(4) În situatia în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director stie că se află într-un conflict de interese, el este obligat să se abtină de la vot. Încălcarea acestei obligatii poate conduce la revocarea sa si la anularea hotărârii adoptate.

(5) La sedintele consiliului director participă, în calitate de invitat, conducerea executivă a Fondului.

(6) Consiliul director îsi aprobă propriile reglementări de organizare si functionare.

Art. 19. – (1) Activitatea curentă a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director si cu conditia îndeplinirii cerintelor de pregătire si de experientă profesională, impuse de natura activitătii Fondului.

(2) Directorul executiv va fi ajutat în îndeplinirea atributiilor sale de către un director adjunct, angajat în conditiile legislatiei muncii.

Art. 20. – Directorul executiv al Fondului are următoarele atributii:

a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului;

b) supraveghează si îndrumă activitatea sucursalelor zonale ale Fondului;

c) asigură colaborarea Fondului cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale;

d) asigură elaborarea rapoartelor si a oricăror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri si cheltuieli si a raportului anual de activitate, care se supun analizei si aprobării consiliului director;

e) aprobă, în limitele competentei stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri bănesti către sucursalele zonale ale Fondului;

f) informează periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor.

Art. 21. – (1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului în relatiile cu persoanele fizice si persoanele juridice, precum si în fata autoritătii judecătoresti.

(2) Directorul executiv angajează si concediază, în conditiile legii si ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte cu colaboratori externi, în considerarea termenilor de referintă, pe o durată determinată.

(3) Directorul executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului si angajează patrimoniul acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de consiliul director.

Art. 22. – (1) Organigrama Fondului este aprobată de către consiliul director, la propunerea directorului executiv.

(2) În cadrul organigramei este prevăzut si un birou pentru relatia cu grupurile sărace de etnie romă, precum si personal suplimentar în cadrul structurilor existente, implicat în derularea proiectelor si programelor integrate pentru grupurile sărace de etnie romă, o dată cu punerea la dispozitie a resurselor financiare necesare functionării, a spatiului necesar, conform art. 35, precum si a resurselor financiare necesare pentru finantarea acestor tipuri de proiecte si programe.

Art. 23. – (1) Salariatii Fondului sunt încadrati cu contract de muncă în conditiile legislatiei muncii.

Colaboratorii externi ai Fondului sunt recrutati prin selectie, încheindu-se cu acestia angajamente contractuale.

(2) Structura personalului si a colaboratorilor, drepturile si obligatiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizării si contravalorii prestatiilor, se stabilesc prin reglementările Fondului.

(3) În legătură cu gestionarea fondurilor bănesti si a celorlalte bunuri din patrimoniul Fondului, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) poate fi subiect activ al infractiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul Fondului

 

Art. 24. – (1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcătuit din:

a) dreptul de folosintă asupra bunurilor puse la dispozitie de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“, potrivit legii;

b) dreptul de folosintă asupra echipamentului de birotică si de comunicatii procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internationale.

(2) Resursele financiare ale Fondului provin:

a) de la organisme financiare internationale;

b) din donatii ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, din tară si din străinătate, si din sponsorizări, care pot fi utilizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1), precum si pentru extinderea modalitătilor de combatere a sărăciei;

c) din dobânzi încasate la disponibilitătile în lei ale Fondului si dobânzi rămase neutilizate de la proiecte, destinate exclusiv pentru finantarea proiectelor;

d) din venituri proprii realizate din prestarea de servicii de instruire, asistentă si consultantă în domeniul dezvoltării sociale, care vor fi utilizate pentru completarea fondurilor destinate acoperirii cheltuielilor de organizare si functionare ale Fondului, precum si finantării de proiecte;

e) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judetene, după caz;

f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea conditiilor necesare extinderii activitătii Fondului ca urmare a implicării în pregătirea proiectelor si programelor integrate privind grupurile sărace de etnie romă.

(3) Sumele care se acordă anual sub formă de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(4) Disponibilitătile Fondului se păstrează într-un cont deschis la o bancă si sunt purtătoare de dobândă.

(5) Pentru desfăsurarea activitătii Fondului, în primele 3 luni de la înfiintare finantarea cheltuielilor se asigură din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, nivelul sumelor necesare urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 25. – Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, în conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director.

Art. 26. – (1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru:

a) finantarea de proiecte;

b) finantarea de programe cu abordare integrată;

c) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna functionare a Fondului.

(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru proiecte se face numai pe bază de selectie si concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director.

(3) Plafoanele maxime ale contributiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum si costurile eligibile sunt stabilite prin reglementări ale Fondului.

(4) Detalierea destinatiilor resurselor financiare ale Fondului este prevăzută în reglementările adoptate de consiliul director.

Art. 27. – Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru:

a) achizitionarea de terenuri si clădiri;

b) operatiuni speculative de orice tip;

c) achizitionarea de valori mobiliare;

d) constructii si amenajări pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decât cele care fac obiectul de preocupare al Fondului;

e) întretinerea si alte costuri ulterioare finantării, necesare bunei functionări a infrastructurii rezultate ca urmare a executării proiectelor;

f) alte operatiuni prevăzute în reglementările adoptate de consiliul director.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea Fondului

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 28. – (1) În demersul de finantare a proiectelor, Fondul efectuează următoarele operatiuni:

a) promovarea si difuzarea informatiilor către public cu privire la propria activitate si la proiectele pe care le poate finanta, precum si facilitarea, la nivelul beneficiarilor în procesul de identificare si ierarhizare a nevoilor acestora si al elaborării proiectelor;

b) organizarea procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari;

c) încheierea acordului de grant cu reprezentantii beneficiarilor ori cu organizatiile intermediare, după caz;

d) organizarea programelor de instruire si schimb de experientă pentru reprezentantii beneficiarilor;

e) plata sumelor afectate realizării proiectelor;

f) monitorizarea, supravegherea si evaluarea executării proiectelor;

g) constatarea realizării obiectivelor prevăzute la nivelul acordului de grant.

(2) Desfăsurarea operatiunilor prevăzute la alin. (1) este stabilită în reglementările Fondului.

Art. 29. – În cursul efectuării operatiunilor prevăzute la art. 28, Fondul intră în raporturi juridice contractuale cu diferiti parteneri, cum sunt: agenti de piată, organizatii neguvernamentale, autorităti ale administratiei publice locale si persoane fizice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Încheierea si executarea acordului de grant

 

Art. 30. – (1) Acordul de grant se încheie, în formă scrisă, între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, si reprezentantii beneficiarilor, în numele si pe seama acestora, pe de altă parte. În cazul grupurilor dezavantajate, acordul de grant se încheie între Fond, reprezentat de directorul executiv, de pe o parte, si organizatia intermediară, în nume propriu si pe seama grupurilor, pe de altă parte.

(2) Continutul-cadru al acordului de grant este stabilit prin reglementări ale Fondului.

Art. 31. – Plata grantului se face în lei, în conditiile stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al valutei obtinut de Fond în urma licitatiei valutare din ziua efectuării plătii.

Art. 32. – (1) Utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute în acordul de grant este interzisă si atrage desfiintarea acordului de grant, fără interventia instantei judecătoresti sau a celei de arbitraj, după caz.

(2) În cazul în care se constată utilizarea granturilor în alte scopuri decât cele prevăzute în acordurile de grant, recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari se efectuează conform legislatiei în vigoare privind modul de utilizare a fondurilor publice, de către Fond împreună cu organele fiscale competente, pe perioada functionării Fondului, iar după încetarea functionării acestuia, de către organele fiscale competente.

Art. 33. – (1) Contractele dintre beneficiarii grantului si terti furnizori si prestatori de servicii se încheie în formă scrisă si constituie titluri executorii.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă mentiuni referitoare la acordul de grant, la grant si la implicarea Fondului.

(3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevăzute la alin. (1) furnizorul, antreprenorul si prestatorul de servicii au obligatia să aplice, în orice formă si la vedere, emblema si celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementările acestuia.

Art. 34. – Dacă în cursul executării acordului de grant se constată încălcări ale obligatiilor contractuale sau nesocotiri ale dispozitiilor prezentei legi si ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executării până la remedierea deficientelor constatate sau rezilierea acordului de grant, fără interventia instantei judecătoresti ori a instantei de arbitraj.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 35. – Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ va pune la dispozitia Fondului un imobil adecvat pentru sediul acestuia, care să asigure si spatiul necesar desfăsurării activitătii Biroului pentru relatia cu grupurile sărace de etnie romă.

Art. 36. – Pe toată perioada initierii, elaborării, evaluării, selectiei, aprobării si realizării proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentantii acestora, si facilitatorii ori organizatiile intermediare, după caz, au dreptul la asistentă juridică gratuită din partea autoritătilor administratiei publice locale de pe raza judetului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregătirea si încheierea oricăror acte juridice aferente prezentării unui proiect spre finantare de către Fond.

Art. 37. – Comitetul de conducere a proiectului organizează si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale în partidă simplă, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 38. – În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi numiti membrii consiliului director, precum si directorul executiv al Fondului.

Art. 39. – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementările Fondului, va aproba organigrama acestuia si va proceda la angajarea personalului necesar desfăsurării activitătii.

Art. 40. – (1) Organele abilitate prin lege efectuează controlul asupra modului în care sunt utilizate sumele corespunzătoare finantării Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale si din împrumuturi acordate statului român de organisme financiare internationale.

(2) Membrii consiliului director, directorul executiv si personalul Fondului nu răspund pentru actiunile sau inactiunile beneficiarilor de granturi care încalcă reglementările Fondului, după probarea respectării de către Fond a prevederilor acordurilor de grant încheiate, respectiv suspendarea ori sistarea finantării proiectului si/sau aplicarea legislatiei în materie.

Art. 41. – Sumele provenite din împrumuturi, contractate de statul român cu organisme financiare internationale si utilizate pentru finantarea Fondului, în vederea realizării scopului acestuia, reprezintă angajamente si responsabilităti ale statului român si se rambursează de către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 42. – La încetarea duratei de functionare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.

 

NOTĂ:

1. Redăm mai jos art. II din Ordonanta Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială:

“Art.II. – (1) Pentru proiectele de activităti generatoare de venit, aflate în curs de finantare la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonante, înaintea închiderii lor, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă, grup care a dobândit personalitate juridică în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, pot constitui, potrivit procedurilor stabilite de Fond, o nouă persoană juridică în una dintre formele de asociere prevăzute la art. 23*) alin. (1) din Legea nr. 129/1998, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta ordonantă.

(2) Proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor de activităti generatoare de venit, finantate de Fond, revine, cu obligatia asigurării întretinerii acestora, persoanei juridice nou-constituite în conditiile alin. (1). În această situatie, persoana juridică prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 încetează să fiinteze, potrivit procedurilor stabilite de Fond.

(3) În situatia în care membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă nu se constituie într-o nouă persoană juridică potrivit alin. (1), proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma executării proiectelor finantate de Fond revine unitătilor administrativ-teritoriale sau unitătilor de interes public local, cu avizul Fondului.“

2. Redăm mai jos art. II din Ordonanta Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, cu referire la art. 24 alin. (3):

“Art.II. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonante în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, la propunerea acestora.“

3. Redăm mai jos art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială:

“Art.II. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în structura si volumul bugetelor Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Finantelor Publice.“


*) Art. 23 a devenit în forma republicată art. 5.