MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 487         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 iunie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

489. – Hotărâre pentru aprobarea modelului declaratiei privind interesele personale ale alesilor locali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

494. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea procedurilor de încredintare a administrării si de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului declaratiei privind interesele personale ale alesilor locali

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 74 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă modelul declaratiei privind interesele personale ale alesilor locali, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 489.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind interesele personale ale alesului local

 

Subsemnatul .........................................................................., având calitatea/functia de .................................................,

la ..................................................................................................., declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile

art. 74 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, următoarele interese personale pe care le am:

1. Functii detinute în cadrul societătilor comerciale, autoritătilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2. Venituri obtinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică si natura colaborării respective:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

3. Participare la capitalul societătilor comerciale, dacă aceasta depăseste 5% din capitalul societătii:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

4. Participarea la capitalul societătilor comerciale, dacă aceasta nu depăseste 5% din capitalul societătii, dar depăseste valoarea de 100.000.000 lei:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

5. Asociatiile si fundatiile al căror membru sunt:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

6. Bunurile imobile detinute în proprietate sau în concesiune:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

7. Functiile detinute în cadrul societătilor comerciale, autoritătilor sau institutiilor publice de către sot/sotie:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

8. Bunurile imobile detinute în proprietate sau în concesiune de către sot/sotie si copii minori:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

9. Lista proprietătilor detinute pe raza unitătii administrativ-teritoriale din a cărei autoritate a administratiei publice

locale fac parte:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

10. Cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din functia detinută în cadrul autoritătii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primită de alesii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei institutii ori autorităti:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

11. Orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local (în cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor

locali) sau prin hotărâre a consiliului judetean (în cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni):

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Prezenta declaratie constituie act public si răspund, conform legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

 

Data,

........................

Semnătura,

...............................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea procedurilor de încredintare a administrării si de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate

 

Având în vedere prevederile art. 17 lit. a) si ale art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001,

în baza Avizului Academiei Române nr. B/1.325 din 25 mai 2005,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de încredintare a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare, prevăzută în anexa nr. 1, si Procedura de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă, administrativă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 850/2003 privind procedura de încredintare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 11 noiembrie 2003.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 30 mai 2005.

Nr. 494.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de încredintare a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare

 

Art. 1. – Autoritatea publică centrală care răspunde de mediu, denumită în continuare autoritatea responsabilă, încredintează pe bază de contract administrarea ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare.

Art. 2. – (1) Persoanele juridice interesate si eligibile vor depune la sediul autoritătii responsabile, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o solicitare scrisă pentru încredintarea administrării unuia sau mai multor parcuri nationale ori parcuri naturale, care nu au structuri de administrare proprii deja constituite.

(2) Pentru ariile naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare si care se vor înfiinta ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul în care prin actul constitutiv se prevede posibilitatea încredintării administrării acestora unor persoane juridice, persoanele juridice eligibile si interesate depun solicitarea scrisă în termenul prevăzut în actul constitutiv sau în termen de 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a acestuia.

(3) Pentru parcurile nationale si parcurile naturale pentru care s-a încredintat administrarea pentru o anumită perioadă de timp si al căror contract încetează înainte de expirarea perioadei de valabilitate stabilite, termenul de depunere a unei noi solicitări scrise pentru încredintarea administrării va fi stabilit prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(4) Pentru parcurile nationale si/sau parcurile naturale la care nu se înregistrează solicitări scrise până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), (2) si (3) sau în cazul în care în urma evaluării nu există oferte câstigătoare, termenul de depunere a solicitărilor scrise pentru preluarea în administrare a acestora se prelungeste la 120 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Dacă nici până la expirarea acestui termen nu se înregistrează solicitări scrise sau dacă în urma evaluării nu există oferte câstigătoare, autoritatea responsabilă va întreprinde măsurile necesare pentru înfiintarea administratiilor parcurilor nationale si/sau parcurilor naturale respective în subordinea sa, cu asigurarea finantării acestora de la bugetul de stat.

(5) Persoana juridică este eligibilă dacă Ondeplineste următoarele conditii:

a) are capacitate tehnică si administrativă, putând dovedi competentă în gestionarea resurselor naturale si detinând pentru fiecare arie naturală protejată o clădire destinată sediului administrativ, care să aibă birouri dotate cu mobilier si birotică si minimum două autovehicule de teren;

b) are capacitate stiintifică, detinând structuri de personal specializate si baza materială necesară pentru a realiza studii si cercetări privind resursele naturale, monitorizarea si managementul durabil al acestora si conservarea diversitătii biologice;

c) are capacitate financiară, detinând un patrimoniu suficient pentru a asigura resursele financiare necesare dotării, cheltuielilor operationale, activitătilor specifice de management si acoperirii salariilor necesare înfiintării unei/unor noi structuri de administrare fără a recurge la dubla subordonare a unor persoane deja angajate pe alte posturi si în alte structuri.

(6) Fiecare solicitare scrisă va fi însotită de câte o documentatie pentru fiecare arie protejată, care va cuprinde în principal:

a) descrierea capacitătilor tehnice si administrative existente ce vor intra în inventarul structurii de administrare (sedii, terenuri, autovehicule, birotică, mobilier, utilaje si unelte etc.);

b) dovedirea capacitătii stiintifice prin prezentarea experientei si viziunii în domeniul protectiei naturii si descrierea capitalului natural al fiecărei arii naturale protejate;

c) angajamentul privind bugetul ce se va aloca anual, destinat exclusiv functionării structurii de administrare, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe categorii de cheltuieli;

d) angajamentul privind termenele până la care se realizează angajarea directorului structurii de administrare si a personalului aflat în subordinea directă a acestuia;

e) propunerea de regulament de organizare si functionare a structurii de administrare.

(7) Solicitările scrise pentru încredintarea administrării unuia sau mai multor parcuri nationale si/sau parcuri naturale, însotite de documentatiile aferente, vor fi depuse la sediul directiei de specialitate din cadrul autoritătii responsabile.

Art. 3. – (1) În vederea desfăsurării în bune conditii a procesului de evaluare a ofertelor primite si a urmăririi aplicării contractelor, se constituie la nivelul autoritătii responsabile o comisie alcătuită din 2 reprezentanti ai directiei responsabile cu ariile protejate, un reprezentant al directiei juridice, un reprezentant al Gărzii Nationale de Mediu si un reprezentant al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române, denumită în continuare Comisie. Ca observatori pot fi invitati reprezentanti ai autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului din judetele pe cuprinsul cărora se situează aria protejată pentru care se solicită administrarea.

(2) Comisia stabileste criteriile de evaluare si punctajul minim necesar pentru încredintarea administrării, evaluează ofertele în termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a documentatiilor si decide asupra ofertelor câstigătoare.

(3) Comisia va comunica solicitantului rezultatul evaluării în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea procesului de evaluare.

(4) Eventualele contestatii se depun în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării.

(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestatiei, Comisia va solutiona contestatia si va comunica răspunsul său contestatarului.

Art. 4. – Încredintarea administrării ariei naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare se face în baza modelului de contract prevăzut în anexa la prezenta procedură.

 

ANEXĂ

la procedură

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

a ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare

 

– model –

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate responsabilă cu buna administrare a retelei nationale de arii naturale protejate, denumit în continuare autoritatea responsabilă, cu sediul în ........................., reprezentat prin domnul/doamna .............................................. în calitate de ministru, si ....................................................

...............................................................................................,

(denumirea persoanei juridice căreia i se încredintează administrarea ariei naturale protejate)

cu sediul în ......................................................., reprezentată prin ..................................., în calitate de .............................., consimt la încheierea prezentului contract.

 

ARTICOLUL 2

Baza legală

 

Prezentul contract este guvernat de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

 

Obiectul prezentului contract îl constituie încredintarea administrării ............................................................................

(denumirea ariei naturale protejate)

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile si drepturile părtilor contractante

 

Obligatiile părtilor contractante

4.1. .......................................................................................

(denumirea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea ariei naturale protejate)

are obligatia:

a) să treacă în inventarul structurii de administrare a ariei naturale protejate mijloacele tehnice si administrative (sedii, terenuri, autovehicule, birotică, mobilier, utilaje si unelte etc.) prezentate în anexa la prezentul contract;

b) să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a functionării consiliului stiintific si a consiliului consultativ de administrare, conform structurii bugetare prezentate în anexa la prezentul contract;

c) să păstreze destinatia oricărei constructii, dotări ori amenajări ce se realizează si/sau se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către structura de administrare, ce va rămâne în inventarul ariei naturale protejate;

d) să asigure ocuparea posturilor din structura de administrare, conform planificării anexate la prezentul contract, fără a recurge la dubla subordonare a unor persoane deja angajate pe alte posturi si în alte structuri.

În comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea posturilor, cu exceptia posturilor de agenti de teren, va fi inclus si câte un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul autoritătii responsabile, al Gărzii Nationale de Mediu, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;

e) să înzestreze personalul structurilor de administrare cu uniforme specifice si echipament adecvat activitătii de teren;

f) să asigure instruirea necesară a personalului structurii de administrare din subordine;

g) să prezinte într-un raport anual situatia realizării obligatiilor asumate;

h) în cazul în care consimte să administreze mai multe arii naturale protejate, să constituie o structură de specialitate în vederea coordonării activitătii tuturor structurilor de administrare ce se vor subordona direct acesteia;

...............................................................................................

(alte obligatii specifice pentru solicitant si/sau consimtite de către ambele părti)

4.2. Structura de administrare a .................................. ..............................................................................................,

(denumirea ariei naturale protejate)

aflată în subordinea ...........................................................

.................................................................................................,

(denumirea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea ariei naturale protejate)

are obligatia:

a) să întocmească propunerile privind componenta consiliului stiintific si a consiliului consultativ de administrare, să le înainteze Academiei Române si autoritătii responsabile, după caz, în termen de maximum 4 luni de la încheierea prezentului contract, si să asigure întrunirea celor două organisme cel putin de două ori pe an;

b) să realizeze planul de management al ariei naturale protejate, în acord cu reglementările în vigoare, în mod transparent si participativ, prin consultarea si implicarea factorilor interesati, în timp de maximum 2 ani de la încheierea prezentului contract;

c) să întocmească regulamentul ariei naturale protejate, ce contine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul acesteia, în termen de maximum 9 luni de la încheierea prezentului contract, în acord cu prevederile legislatiei în vigoare;

d) să organizeze concursurile pentru ocuparea posturilor de agenti de teren, conform planului anexat la prezentul contract, si să invite în comisia de examinare si reprezentanti ai autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului;

e) să administreze aria naturală protejată în baza prezentului contract si în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management si cu regulamentul ariei naturale protejate si să controleze modul de aplicare a acestora în baza împuternicirii primite din partea autoritătii responsabile;

f) să realizeze regulamentul de organizare si functionare al structurii de administrare, să întocmească fisa postului pentru fiecare angajat si să pună în aplicare prevederile acestora în urma avizării lor de către autoritătile responsabile;

g) să sprijine dezvoltarea durabilă a întregii zone prin măsuri ce contribuie si la conservarea patrimoniului natural încredintat (de exemplu, agricultura traditională, ecoturismul etc.);

h) să promoveze actiuni de constientizare si informare a populatiei locale privind necesitatea protectiei naturii si rolul ariilor naturale protejate;

i) să inventarieze bunurile patrimoniului natural încredintat si să monitorizeze evolutia acestuia, contribuind în mod semnificativ la o mai bună cunoastere a capitalului natural încredintat;

j) să contribuie activ la dezvoltarea retelei europene “Natura 2000“, ca obligatie asumată de România în procesul de integrare europeană;

k) să furnizeze prompt informatii la solicitarea consiliului stiintific si a autoritătii responsabile sau a structurilor sale subordonate din teritoriu si să Onstiinteze direct si operativ despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural încredintat spre administrare;

l) să alimenteze regulat cu informatii bazele de date tinute de către autoritatea responsabilă, în vederea îmbunătătirii sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate si de raportare la institutiile nationale si internationale;

m) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protectii eficiente a ariei naturale protejate si a valorilor patrimoniului natural si cultural;

n) să ia toate măsurile ca amenajările sau constructiile existente în perimetrul ariei naturale protejate, pe terenuri ce apartin domeniului public, să fie destinate cu prioritate activitătilor necesare bunei administrări a ariei naturale protejate;

o) să prezinte prin intermediul consiliului stiintific un raport anual corect si complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute si actiunile întreprinse în baza planului de management;

p) să pună la dispozitie persoanelor din directia de specialitate a autoritătii responsabile si celor din cadrul autoritătii publice locale pentru protectia mediului, aflate în control, toate informatiile solicitate si mijloacele de deplasare necesare controlului în teren;

................................................................................................

(alte obligatii specifice pentru aria naturală protejată si/sau consimtite de către ambele părti)

4.3. Autoritatea responsabilă are obligatia:

a) să asiste structura de administrare în exercitarea administrării pe toată durata prezentului contract;

b) să controleze cel putin o dată pe an si ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în teren ale personalului din directia de specialitate si prin intermediul personalului autoritătii publice locale pentru protectia mediului, modul de respectare a obligatiilor asumate de administrator conform prezentului contract, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate si prevederile actelor normative în vigoare si să aducă la cunostintă consiliului stiintific rezultatele controlului;

c) să sustină proiectele initiate de structura de administrare;

d) să sustină, în limita bugetului de stat alocat, realizarea unora dintre activitătile cuprinse în planurile de management, în baza proiectelor aprobate;

e) să analizeze rapoartele întocmite de structura de administrare, modul în care se respectă conditiile si clauzele prezentului contract si să propună măsuri în consecintă;

f) să elibereze legitimatii de control pentru personalul structurilor de administrare, prin care să poată lua măsuri în domeniul protectiei mediului;

................................................................................................

(alte obligatii specifice pentru aria naturală protejată si/sau pentru solicitant si/sau consimtite de către ambele părti)

Drepturile părtilor contractante

4.4. .................................................................................

(denumirea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea ariei naturale protejate)

are dreptul:

a) să utilizeze sigla ariei naturale protejate, alături de sigla proprie, în vederea promovării imaginii proprii;

b) să acorde sau să vândă dreptul de utilizare a imaginii si siglei ariei naturale protejate unei alte persoane juridice care promovează turismul ecologic si produsele ecologice realizate în zona ariei naturale protejate;

c) să stabilească uniforma si însemnele specifice pentru structurile de administrare, în vederea promovării imaginii;

d) să stabilească tarife legate de aria naturală protejată, în vederea acoperirii unor cheltuieli legate de administrarea ariei protejate, în conditiile legii;

................................................................................................

(alte drepturi specifice pentru solicitant si/sau consimtite de către ambele părti)

4.5. Structura de administrare a ................................. ................................................................................................,

(denumirea ariei naturale protejate)

aflată în subordinea ...............................................................

................................................................................................,

(denumirea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea ariei naturale protejate)

are dreptul:

a) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor internationale si nationale;

b) să facă parte ca membru cu drepturi depline din retele sau organizatii internationale si nationale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN etc.);

c) să realizeze si săutilizeze sigla ariei naturale protejate, inclusiv în antet si pe stampila proprie;

d) să prezinte în mass-media întâlniri, conferinte etc., aria naturală protejată, activitatea proprie si orice eveniment ce se desfăsoară sau problemă apărută în aria naturală protejată;

e) să solicite sprijinul autoritătii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;

f) să solicite sprijinul consiliului stiintific si al consiliului consultativ de administrare în toate problemele ce vizează aria naturală protejată, prin realizarea a cel putin două întâlniri anuale cu aceste structuri;

g) să realizeze si să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată;

h) să cedeze unor terte persoane juridice sau fizice specializate în managementul unor habitate specifice administrarea unor părti ale ariei naturale protejate (de exemplu, pesteri, puncte fosilifere etc.), în baza unei

proceduri similare atribuirii în custodie si în baza unui act similar modelului de conventie de custodie;

i) să angreneze voluntari în actiuni ce vizează aria naturală protejată;

j) să contracteze sau să participe în contracte ce vizează aria naturală protejată (de exemplu, prestări de servicii, ghizi, consultantă, angajare de sezonieri, investitii etc.);

k) să încaseze tarife legate de aria naturală protejată, în conditiile legii;

................................................................................................

(alte drepturi specifice pentru aria naturală protejată si/sau consimtite de către ambele părti)

 

ARTICOLUL 5

Durata contractului

 

Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 10 ani.

 

ARTICOLUL 6

Reînnoirea contractului

 

6.1. Prezentul contract poate fi reînnoit pe o perioadă determinată, dacă părtile cad de acord asupra reînnoirii acesteia.

6.2. Pe parcursul duratei de valabilitate, prevederile prezentului contract pot fi modificate sau completate, cu acordul părtilor, prin act aditional, la initiativa uneia dintre părtile semnatare, numai în scopul asigurării unei protectii sporite a ariei naturale protejate.

 

ARTICOLUL 7

Încetarea contractului

 

Prezentul contract poate înceta în următoarele situatii:

a) la expirarea perioadei de valabilitate;

b) la desfiintarea administratorului ca persoană juridică;

c) în cazul nerespectării obligatiilor ce revin părtilor semnatare conform prevederilor prezentului contract sau al nerespectării prevederilor legislatiei specifice în vigoare, dacă în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediată situatia;

d) în cazuri de fortă majoră care pun în imposibilitate administratorul să îsi mai exercite atributiile în conditiile prevăzute initial în prezentul contract;

e) prin acordul părtilor;

f) în cazul în care prin modificarea legislatiei specifice se va impune o altă modalitate de administrare.

Încheiat astăzi ....................., în 4 exemplare originale,

(data)

câte două pentru fiecare parte.

 

Din partea autoritătii publice centrale responsabile cu ariile naturale protejate

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Din partea persoanei juridice căreia i s-a încredintat administrarea

 

.......................,

ministru

..............................,

secretar de stat

.............................................................

(denumirea ariei naturale protejate)

.............................................................

(denumirea persoanei juridice solicitante)

.............................................................

(functia si numele reprezentantului legal)

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

 

Art. 1. – Autoritatea teritorială pentru protectia mediului, denumită în continuare APM, încredintează în numele autoritătii publice centrale care răspunde de mediu, denumită în continuare autoritatea responsabilă, custodia ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare, pe bază de conventie de custodie.

Art. 2. – (1) Persoanele fizice si juridice interesate si eligibile conform legislatiei existente pot depune o solicitare scrisă pentru fiecare dintre ariile naturale protejate pentru care solicită atribuirea în custodie, la sediul APM din judetul pe teritoriul căruia se află cea mai mare suprafată din aria naturală protejată.

(2) Solicitarea scrisă va fi însotită de o documentatie care va cuprinde în principal:

a) documente, în copie, care să ateste identitatea:

– pentru persoanele fizice: prezentarea detaliată a experientei profesionale si educationale, act de identitate, cazier, diplome de studii, specializări, atestate etc.;

– pentru persoanele juridice: prezentarea institutiei, statut, hotărâre judecătorească de constituire etc., după caz, si CV-urile persoanelor fizice delegate de către solicitant pentru exercitarea custodiei;

b) un memoriu privind activitatea de protectie si conservare a valorilor capitalului natural din aria naturală protejată sau din zonă;

c) un raport privind situatia actuală în care se află aria naturală protejată si problemele cu care se confruntă aceasta, evidentiate pe o hartă sau pe o schită de detaliu;

d) o propunere de plan de actiune pentru exercitarea custodiei ariei naturale protejate, care va cuprinde următoarele:

(i) actiunile care se propun pentru realizarea protectiei efective (delimitare, marcaje, panouri, bariere, zone de campare, amenajări, patrulări, activităti de prevenire si educationale, propuneri pentru mediatizare, implicare a comunitătii locale si a altor grupuri de interes etc.);

(ii) resurse (umane, materiale, tehnice, financiare, informationale etc.) pentru realizarea actiunilor, în prezent si în perspectivă; idei sau propuneri de proiecte pentru asigurarea resurselor prin atragerea de fonduri;

(iii) parteneri actuali si potentiali, consultanti si colaboratori de specialitate;

(iv) formele de vizitare practicate si măsurile preconizate pentru evitarea impactului negativ asupra ariei protejate; alte tipuri de activităti propuse a se derula sau a se interzice;

e) trei recomandări pentru preluarea custodiei, care să ateste competenta, experienta, seriozitatea, spiritul de cooperare ale solicitantului custodiei, detalieri despre modul concret în care a mai exercitat protectia ariei naturale protejate în trecut, dacă este cazul, sau alte activităti întreprinse în domeniu. Recomandările pot fi din partea: reprezentantilor autoritătilor/institutiilor locale, institutiilor muzeale sau de cercetare si/sau de învătământ superior cu activitate în domeniu si în zonă, organizatiilor neguvernamentale recunoscute cu activitate în domeniu si/sau în zonă, altor personalităti în domeniu;

f) alte materiale considerate utile de către solicitant, precum: fotografii, articole în presă, materiale video etc.

(3) APM va face o notificare legată de solicitare către autoritatea responsabilă si către Agentia Natională pentru Protectia Mediului si va comunica persoanelor interesate lista persoanelor fizice sau juridice si ariile naturale protejate pentru care acestea au depus solicitări.

Art. 3. – (1) În vederea desfăsurării în bune conditii a procesului de evaluare a ofertelor primite si urmăririi aplicării conventiilor de custodie, APM va constitui o comisie de evaluare si atestare, alcătuită din 2 reprezentanti ai APM, o persoană delegată de către Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române, un reprezentant al consiliului judetean si un reprezentant al directiei silvice, denumită în continuare Comisie. Ca observatori pot fi invitati reprezentanti ai autoritătilor publice locale pe cuprinsul cărora se situează aria protejată pentru care se solicită custodia.

(2) Evaluarea solicitărilor de custodie a ariilor protejate se face trimestrial si va începe în a doua săptămână a fiecărui trimestru, dacă există oferte. În cadrul evaluării vor fi luate în considerare documentatiile complete depuse cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei. Comisia stabileste criteriile de evaluare si punctajul minim necesar pentru atribuirea în custodie, evaluează ofertele în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data începerii procesului de evaluare, perioadă în care poate cere solicitantului clarificarea unor aspecte din documentatie, si decide asupra ofertelor câstigătoare.

(3) În situatia în care una dintre institutiile reprezentate în Comisie depune o solicitare scrisă de atribuire a custodiei pentru una sau mai multe arii naturale protejate, în cadrul procesului de evaluare a documentatiilor, reprezentantul institutiei respective nu va acorda punctaj pentru nici una dintre documentatiile depuse pentru acea arie naturală protejată.

(4) Comisia va comunica solicitantilor rezultatul evaluării, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea procesului de evaluare.

(5) Eventualele contestatii se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea rezultatului evaluării.

(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestatiei, Comisia va solutiona contestatia si va comunica răspunsul său contestatarului.

Art. 4. – (1) Întocmirea si negocierea conventiei de custodie este de competenta APM, care în urma încheierii acesteia va transmite un exemplar, în original, autoritătii responsabile si un exemplar Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) În cazul în care o arie naturală protejată este încredintată unei APM, conventia de custodie va fi semnată de aceasta cu agentia regională de protectie a mediului de care apartine.

Art. 5. – Modelul conventiei de custodie, ce va fi utilizat si adaptat de APM în functie de solicitant si de specificul ariei naturale protejate, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

Art. 6. – Textul atestatului si continutul legitimatiei de custode ce vor fi acordate, de către autoritatea care le eliberează, custozilor ariilor naturale protejate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Art. 7. – În cazul persoanelor juridice care decid asupra adăugării, retragerii sau înlocuirii unuia ori mai multor custozi, acestea trebuie să adreseze o solicitare scrisă APM si să prezinte CV-urile noilor persoane, respectiv să predea legitimatiile persoanelor retrase. În urma analizării noilor CV-uri, APM poate decide acordarea de noi legitimatii de custode persoanelor care corespund cerintelor.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CONVENTIE DE CUSTODIE

– model –

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

Agentia pentru Protectia Mediului ...........................................,

(denumirea)

denumită în continuare APM, delegată de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor în calitate de autoritate responsabilă cu buna administrare a retelei nationale de arii naturale protejate, denumit în continuare autoritatea responsabilă, cu sediul în ................................, reprezentată prin ............................, în calitate de director, si

......................................................................................................

(denumirea persoanei fizice sau juridice căreia i se încredintează custodia ariei naturale protejate si detaliile de identificare)

consimt la încheierea prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 2

Baza legală

 

Prezenta conventie este guvernată de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul conventiei

 

Obiectul prezentei conventii îl constituie încredintarea în custodie a .............................................................................. .

(denumirea ariei naturale protejate)

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile si drepturile părtilor

 

Obligatiile părtilor

4.1. ........................................................................................

(denumirea persoanei juridice sau fizice căreia i s-a încredintat custodia ariei naturale protejate) are obligatia:

a) să realizeze planul de management al ariei naturale protejate, în acord cu reglementările în vigoare, în mod transparent, prin consultarea si implicarea factorilor interesati, în timp de maximum un an de la încheierea prezentei conventii;

b) să întocmească regulamentul ariei naturale protejate, ce contine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea si consultarea tuturor factorilor interesati, în termen de maximum 6 luni, în acord cu prevederile legislatiei în vigoare;

c) să administreze aria naturală protejată în baza prezentei conventii si în acord cu prevederile legale în vigoare, cu planul de management si cu regulamentul ariei naturale protejate si să controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimatiei primite din partea APM;

d) să asigure instruirea necesară a persoanelor implicate în activitatea de custodie;

e) să promoveze actiuni de constientizare si informare a populatiei locale privind necesitatea protectiei naturii si rolul ariilor naturale protejate;

f) să inventarieze bunurile patrimoniului natural încredintat si să monitorizeze evolutia acestuia, contribuind în mod semnificativ la o mai bună cunoastere a capitalului natural încredintat;

g) să furnizeze prompt informatii la solicitarea autoritătii responsabile sau a structurilor sale subordonate din teritoriu si să înstiinteze direct si operativ despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural încredintat în custodie;

h) să alimenteze bazele de date tinute de către autoritatea responsabilă, în vederea îmbunătătirii sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate si de raportare la institutiile nationale si internationale;

i) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării unei protectii eficiente a ariei naturale protejate si a valorilor patrimoniului natural si cultural;

j) să păstreze destinatia oricărei constructii, dotări sau amenajări ce se realizează din fonduri primite în urma derulării activitătii de custode, în scopul bunei gestionări a ariei naturale protejate, ce va rămâne în inventarul/patrimoniul ariei naturale protejate;

k) să ia toate măsurile ca amenajările sau constructiile existente în perimetrul ariei naturale protejate, pe terenuri ce apartin domeniului public, să fie destinate cu prioritate activitătilor necesare bunei administrări a ariei naturale protejate;

l) să prezinte un raport anual corect si complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute si actiunile întreprinse în baza planului de management, precum si situatia realizării obligatiilor asumate prin prezenta conventie;

......................................................................................................

(alte obligatii specifice pentru aria naturală protejată si/sau pentru solicitant si/sau consimtite de către ambele părti)

4.2. Agentia pentru Protectia Mediului ........................ are obligatia:

a) să asiste custodele în exercitarea custodiei pe toată durata prezentei conventii;

b) să controleze cel putin o dată pe an si ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în teren, modul de respectare a obligatiilor asumate de custode conform prezentei conventii, modul de implementare a obiectivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei naturale protejate si prevederilor actelor normative în vigoare si să prezinte un raport autoritătii responsabile si Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române;

c) să sustină proiectele initiate de custode;

d) să analizeze rapoartele întocmite de custode, modul în care se respectă conditiile si clauzele prezentei conventii si să propună măsuri în consecintă;

e) să elibereze în cadru festiv un atestat privind calitatea de custode;

f) să elibereze legitimatii de custode prin care custodele este împuternicit să constate faptele ce constituie contraventii în aria protejată încredintată si să aplice sanctiunile ce derivă din nerespectarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 236/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001;

...................................................................................................

(alte obligatii specifice pentru aria naturală protejată si/sau pentru solicitant si/sau consimtite de către ambele părti)

Drepturile părtilor

4.3. ..........................................................................................

(denumirea persoanei juridice sau fizice căreia i s-a încredintat custodia ariei naturale protejate)

are dreptul:

a) să realizeze si să utilizeze sigla ariei naturale protejate, alături de sigla sa proprie, în vederea promovării imaginii proprii;

b) să acorde sau să vândă dreptul de utilizare a imaginii si siglei ariei naturale protejate unei alte persoane juridice care promovează turism ecologic si produsele ecologice realizate în zona ariei naturale protejate;

c) să stabilească si să utilizeze uniforma si însemnele specifice pentru custozi, în vederea promovării imaginii;

d) să reprezinte aria naturală protejată, în cadrul întâlnirilor internationale si nationale;

e) să facă parte ca membru cu drepturi depline din retele sau organizatii internationale si nationale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN etc.);

f) să prezinte, în mass-media, întâlniri, conferinte etc., aria naturală protejată, activitatea proprie si orice eveniment ce se desfăsoară sau problemă apărută în aria naturală protejată;

g) să solicite sprijinul APM sau al autoritătii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria naturală protejată;

h) să realizeze si să implementeze proiecte ce vizează aria naturală protejată;

i) să contracteze sau să participe în contracte ce vizează aria naturală protejată (de exemplu, prestări de servicii, consultantă, investitii etc.);

j) să încaseze tarife legate de aria naturală protejată, în vederea acoperirii unor cheltuieli legate de administrarea ariei protejate, în conditiile legii;

....................................................................................................

(alte drepturi specifice pentru aria naturală protejată si/sau pentru solicitant si/sau consimtite de către ambele părti)

 

ARTICOLUL 5

Durata conventiei

 

Prezenta conventie se derulează pe o perioadă de 5 ani.

 

ARTICOLUL 6

Reînnoirea conventiei

 

6.1. Prezenta conventie poate fi reînnoită pe o perioadă determinată, dacă părtile cad de acord asupra reînnoirii.

6.2. Pe parcursul duratei de valabilitate, prevederile prezentei conventii pot fi modificate sau completate, cu acordul părtilor, prin act aditional, la initiativa uneia dintre părtile semnatare, numai în scopul asigurării unei protectii sporite a ariei naturale protejate.

6.3. O dată cu reînnoirea prezentei conventii se vor elibera noi atestate si noi legitimatii de custode.

 

ARTICOLUL 7

Încetarea conventiei

 

Prezenta conventie poate înceta în următoarele situatii:

a) la expirarea perioadei de valabilitate;

b) la desfiintarea custodelui ca persoană juridică sau la decesul persoanei fizice;

c) în cazul nerespectării obligatiilor ce revin părtilor semnatare conform prevederilor prezentei conventii sau al nerespectării prevederilor legislatiei specifice în vigoare, dacă în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediată situatia;

d) în cazuri de fortă majoră care pun în imposibilitate custodele să îsi mai exercite atributiile în conditiile prevăzute initial în prezenta conventie;

e) prin acordul părtilor;

f) în cazul în care prin modificarea legislatiei specifice se va impune o altă modalitate de atribuire;

g) dacă se constată că au fost furnizate informatii false în cadrul documentatiei depuse în vederea încredintării custodiei.

Încheiată astăzi ......................., în 5 exemplare originale, trei exemplare pentru APM si două pentru custode.

(data)

 

Din partea Agentiei pentru Protectia Mediului.........................................

Director,

......................................

....................................................................................................................

(denumirea persoanei juridice solicitante, în cazul persoanelor juridice)

...................................................................................................................

(functia si numele reprezentantului legal/numele persoanei fizice)

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

ATESTAT

Agentia pentru Protectia Mediului .......................................................................................................

(denumirea)

atestă că ...............................................................................................................................................

(denumirea persoanei fizice sau juridice)

este custode al ......................................................................................................................................

(denumirea ariei naturale protejate încredintate)

începând cu data de .........................................................................................................................,

(data semnării conventiei de custodie)

în baza evaluării comisiei care a încredintat custodia.

Prezentul atestat este valabil până la data de ................................................................................

(data încetării conventiei de custodie)

Data si semnătura directorului Agentiei pentru Protectia Mediului ................................................

Agentia pentru Protectia Mediului .......................................................................................................

 

LEGITIMATIE DE CUSTODE

 

Nr. ...................... din ...........................

Domnul/Doamna .............................................. este împuternicit/împuternicită, în baza prevederilor art. 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2001, să constate faptele ce constituie contraventii si să aplice sanctiunile ce derivă din nerespectarea actelor normative sus-mentionate, pe teritoriul/teritoriile ............................................................................................................................................... (Se lasă un spatiu suficient de mare pentru completarea denumirii ariei/ariilor naturale protejate încredintate.) ce i-a/i-au fost încredintat/încredintate în custodie în baza conventiei de custodie înregistrate sub nr. ......................... din data de .................................................. .

 

Director,

....................................

 

(semnătura si stampila)

 

(loc pentru fotografie pe care se aplică stampila

si loc pentru cinci vize anuale)

 

 

Prezenta legitimatie este valabilă însotită de buletin/cartea de identitate seria ........ nr. ................, eliberat/eliberată de ................... la data de ............................, CNP ....................................................... .