MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 488         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 iunie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

16. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

17. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 5/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru regulament

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 159 din 22 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. – Ordonantă de urgentă privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

356. – Decizie pentru completarea Deciziei Primului-Ministru nr. 276 din 25 martie 2005 privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

357. – Decizie privind numirea domnului Dan Petrescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

358. – Decizie privind numirea domnului Ion Vâlcu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

359. – Decizie privind numirea doamnei Mirela Mariana Luca în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38, 41 si 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat George Băesu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru, la Comisia juridică, de disciplină si imunităti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2005.

Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 5/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru regulament

 

În temeiul art. 38, 41 si 59 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru regulament se modifică în sensul că doamna deputat Lia Olguta Vasilescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, este desemnată membru al Comisiei pentru regulament, în locul domnului deputat Bogdan Cantaragiu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 iunie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2005.

Nr. 17.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 159

din 22 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Benke Károly – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, exceptie ridicată de Ion Bobăiceanu în Dosarul nr. 3.709/2004 al Tribunalului Mehedinti – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 100D/2005, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Dorin Crisbăsan, Emilian Demeter, Felician Grancea Lelu, Ioan Dan Maris si Nicolae Moldovean în Dosarul nr. 8/R/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele de mai sus este identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 100D/2005 la Dosarul nr. 539D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât reglementările legale criticate nu tin de domeniul legii organice, ci vizează doar modul de constituire a consiliilor locale, ca urmare a validării mandatelor consilierilor locali, astfel încât puteau fi adoptate si printr-o lege ordinară. De asemenea, se mai apreciază că textele legale criticate nu încalcă dreptul la vot sau dreptul de a fi ales, acestea reglementând o chestiune survenită după alegeri.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 septembrie 2004 si 1 februarie 2005, pronuntate în Dosarul nr. 3.709/2004 al Tribunalului Mehedinti – Sectia comercială si de contencios administrativ si în Dosarul nr. 8/R/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia contencios administrativ si fiscal, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, exceptie ridicată de Ion Bobăiceanu, respectiv de Dorin Crisbăsan, Emilian Demeter, Felician Grancea Lelu, Ioan Dan Maris si Nicolae Moldovean, în cadrul unor cauze având ca obiect solutionarea unor actiuni privind anularea unor acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 6 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (1), ale art. 35 [devenit, după republicarea Constitutiei, art. 37], ale art. 49 alin. (2) [devenit art. 53 alin. (2)], precum si celor ale art. 72 alin. (3) [devenit art. 73 alin. (3)]. În acest sens se sustine că Legea nr. 673/2002 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 a introdus la art. 6 un nou alineat – (5) –, care vizează, “pe de o parte, [...] organizarea administratiei publice locale, [iar] pe de altă parte restrângerea exercitiului unor drepturi“. În opinia autorilor exceptiei aceste domenii intră în sfera exclusivă de reglementare a legilor organice si, având în vedere că Legea nr. 673/2002 este lege ordinară, “art. 6 alin. (5) si întreaga Lege nr. 673/2002 sunt neconstitutionale”.

De asemenea, se mai sustine că “articolul criticat încalcă si prevederile art. 49 alin. (2) [din Constitutie], aducând atingere dreptului [...] de a fi ales [prevăzut de] art. 35 din Constitutia României“.

Totodată, se sustine că “orice societate democratică, ca expresie a exercitării dreptului de vot, trebuie să dea eficientă juridică si să asigure pozitia exprimată de alegător, în caz contrar tot exercitiul dreptului de vot, chiar pe lista de partid, dar care are nominalizată componenta si ordinea pe locurile eligibile, ar fi zadarnic, existând posibilitatea ca toti cei alesi să fie infirmati de către partid până la validare“.

De asemenea, se mai apreciază că “textul poate avea eficientă juridică nu până la data validării, ci până la data organizării alegerilor, pentru că o dată ce lista de partid este supusă votului cetătenilor si acestia îsi exprimă votul pe această listă, ea nu mai poate fi infirmată de partid“, toate problemele ce tin de ordinea de partid încetând “în momentul [în care] în mod public listele au fost depuse spre exprimarea dreptului de vot“.

Totodată, se consideră că atât timp cât Legea nr. 215/2001, anterioară Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, “stipulează fără echivoc situatiile de exceptie privind conditiile în care se invalidează un consilier ce a fost ales [...], apare evident că cele două texte nu sunt coroborate si nu dau eficientă [...] dreptului de a alege si de a fi ales“.

Tribunalul Mehedinti – Sectia comercială si de contencios administrativ si Curtea de Apel Brasov – Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În sustinerea acestei opinii se apreciază că atât Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, cât si Legea de aprobare a acesteia nr. 673/2002 se referă la un “Regulament ce priveste punerea în executare a legii si care nu aduce modificări în domeniu, nefiind, deci, necesară o reglementare cu caracter organic“.

Totodată, se consideră că “dreptul la vot si dreptul de a fi ales afirmat de art. 36 si art. 37 nu sunt lezate [...], câtă vreme votul nu este uninominal; în conditiile legii, partidul din care face parte candidatul ales poate opera, până la data validării, schimbări în lista propriilor candidati“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În punctul de vedere prezentat, Guvernul arată că “dispozitiile art. 73 alin. (3) din Constitutia României impun obligativitatea reglementării prin lege organică numai când este vorba de «organizarea administratiei publice locale, precum si regimul general privind autonomia locală», aspecte care sunt reglementate în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, care este o lege organică”, astfel încât domeniul de reglementare al Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, precum si al Legii de aprobare a acesteia nr. 673/2002 nu apartine legii organice.

Totodată, se apreciază că nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 37 din Constitutie, întrucât “aceste dispozitii trebuie coroborate cu cele ale art. 121 din Constitutie, care prevăd că autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală, sunt consiliile locale si primarii care sunt alesi în conditiile legii. Or, prin dispozitiile criticate este reglementat un anume aspect, situatia acelui candidat care a participat la alegeri, a fost ales, dar nu poate fi validat deoarece, până la data validării, a demisionat din partidul pe a cărui listă a fost ales”. De asemenea, se mai arată că îaceastă solutie este [...] dreaptă si morală în situatia în care candidatul a participat la alegeri pe lista unui partid politic“.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 53 din Constitutie, Guvernul apreciază că “în cauză nu poate fi vorba despre restrângerea unui drept, câtă vreme persoana în cauză a participat la alegeri, a fost aleasă, dar nu poate fi validată în functia de consilier datorită faptului că, după ce a fost ales, dar până la sedinta de constituire a consiliului local, a demisionat din partidul pe a cărui listă a candidat la alegeri“.

De asemenea, se sustine că nici prevederile art. 15 alin. (1) din Constitutie nu sunt încălcate “câtă vreme [dispozitiile legale criticate] sunt în concordantă cu prevederile constitutionale invocate“.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, având în vedere că Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, aprobată prin Legea nr. 673/2002, “reglementează modul de organizare si functionare a consiliilor locale, si nu domeniile expres si limitativ prevăzute de art. 73 alin. (3) lit. o) din Legea fundamentală, pentru a fi necesară adoptarea unei legi organice“. De asemenea, se mai consideră că această optiune a legiuitorului este îjustificată de necesitatea unei reprezentări eficiente, care presupune un grad sporit de maturitate politică si civică“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, anexă la Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002. Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale au fost introduse prin art. I pct. 4 din Legea nr. 673/2002 de aprobare, cu modificări si completări, a Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002.

Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale au următorul cuprins:

“(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.“

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (1), ale art. 36, 37, ale art. 53 alin. (2), precum si cele ale art. 73 alin. (3). Curtea observă că autorul exceptiei de neconstitutionalitate, desi invocă în sustinerea criticii sale întregul cuprins al art. 73 alin. (3) din Constitutie, în realitate se referă numai la dispozitiile constitutionale ale lit. a) si o) ale art. 73 alin. (3). Dispozitiile constitutionale considerate a fi fost încălcate au următorul cuprins:

– Art. 15 alin. (1): “Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.“;

– Art. 36: “(1) Cetătenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniti până în ziua alegerilor inclusiv.

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.“;

– Art. 37: “(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele administratiei publice locale, vârsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi în Senat si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.“;

– Art. 53 alin. (2): “Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“;

– Art. 73 alin. (3) lit. a) si o): “Prin lege organică se reglementează:

a) sistemul electoral; organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente; [...]

o) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locală; [...].“

În esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că domeniul reglementat de dispozitiile art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, anexă la Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea acestuia, intră în sfera exclusivă de reglementare a legilor organice, astfel că sunt încălcate prevederile art. 73 alin. (3) lit. a) si o) din Constitutie. Cu privire la constitutionalitatea intrinsecă a prevederilor legale criticate, se sustine că prin nevalidarea mandatului unui candidat declarat ales în functia de consilier local pe motiv că nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, se încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (1), ale art. 36, 37, precum si ale art. 53 alin. (2).

Curtea retine că s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, anexă la Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea acestuia, prin Decizia nr. 93 din 10 februarie 2005, nepublicată încă, respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Prin această decizie, în ceea ce priveste problema de neconstitutionalitate extrinsecă ridicată de autorii exceptiei, Curtea a statuat că această critică de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece atât denumirea, cât si cuprinsul textului de lege criticat “reglementează norme de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 215/2001 referitoare la validarea mandatului consilierilor locali, norme ce nu sunt de domeniul legii organice“.

Referitor la problema de constitutionalitate intrinsecă invocată, Curtea, prin aceeasi decizie, a retinut că textul de lege criticat “nu contine nici o dispozitie referitoare la dreptul de a alege sau la dreptul de a fi ales si nici la exercitarea acestor drepturi“. Astfel, în ceea ce priveste pretinsa încălcare a dreptului constitutional de a alege, Curtea retine că optiunea politică exprimată de alegător în cazul scrutinului pe listă nu vizează candidatul, ci partidul politic. Având în vedere acest argument, prin decizia sus-mentionată Curtea a statuat că “a accepta ca un candidat ales, care a figurat pe lista unui partid, să părăsească partidul înainte de a fi validat si de a intra în exercitarea mandatului său ar reprezenta o modificare a configuratiei politice a consiliului local, configuratie stabilită tocmai ca urmare a votului exprimat de cetăteni“. De asemenea, Curtea a retinut că “o abordare exactă a dreptului de a fi ales presupune luarea în calcul exclusiv a posibilitătii unei persoane de a candida. Cu alte cuvinte, accesul la înscrierea în cursa alegerilor trebuie să fie posibil pentru fiecare cetătean care îndeplineste conditiile de eligibilitate stabilite prin Constitutie“. În consecintă, Curtea observă că dispozitiile legale criticate nu cuprind nici o dispozitie prin care cetătenii ar fi împiedicati să candideze la functia de consilier local.

De asemenea, Curtea a statuat că nici prevederile art. 15 alin. (1) din Constitutie nu sunt încălcate, având în vedere că textul legal criticat reglementează o obligatie legală pe care toti cetătenii trebuie să o respecte.

Curtea retine că eventuala neconcordantă dintre textul de lege ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate si dispozitiile Legii nr. 215/2001 nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci este o problemă ce tine de aplicarea legii, ceea ce intră în competenta exclusivă a instantelor de judecată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, exceptie ridicată de Ion Bobăiceanu în Dosarul nr. 3.709/2004 al Tribunalului Mehedinti – Sectia comercială si de contencios administrativ, respectiv de Dorin Crisbăsan, Emilian Demeter, Felician Grancea Lelu, Ioan Dan Maris si Nicolae Moldovean în Dosarul nr. 8/R/2005 al Curtii de Apel Brasov – Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

OPINIE SEPARATĂ

 

În dezacord cu decizia adoptată cu votul majoritătii membrilor Curtii Constitutionale, consider că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, trebuia admisă pentru motivul de neconstitutionalitate invocat de autorul exceptiei privind încălcarea dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. o) si ale art. 115 alin. (1) din Constitutie.

Ordonanta criticată a fost adoptată în baza dispozitiilor art. 1 sectiunea a IV-a pct. 4 din Legea nr. 751 din 27 decembrie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 27 decembrie 2001.

Potrivit art. 1 al Legii de abilitare, s-a prevăzut expres abilitarea Guvernului de a emite ordonante “în domenii care nu fac obiectul legilor organice“. Cu toate acestea, prin textul criticat al Regulamentului aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, desi nu s-a mentionat că se modifică o dispozitie a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, lege organică, în realitate au fost aduse modificări de esentă dispozitiilor art. 32 alin. (4) din această lege, care prevedeau: “(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea conditiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în conditiile Legii privind alegerile locale.“

Modificarea adusă textelor respective ale legii organice este evidentă, întrucât prin textul criticat pentru neconstitutionalitate s-a prevăzut, pe lângă motivul de invalidare prevăzut la alin. (4) al art. 32 din Legea nr. 215/2001, încă un motiv, si anume acela al părăsirii, până la data validării, de către candidatul declarat ales, a partidului pe a cărui listă a fost ales, dacă partidul respectiv solicită în scris acest lucru. În redactarea textului criticat acest nou motiv de invalidare se prezintă astfel:

“(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declara ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.“

Această modificare implicită a Legii administratiei publice locale, lege organică, conform dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. o) din Constitutie, cuprinsă într-o ordonantă emisă de Guvern în baza unei legi de abilitare încalcă dispozitiile art. 115 alin. (1) din Constitutie, conform cărora ordonantele emise de Guvern în baza legilor de abilitare nu pot cuprinde reglementări de domeniul legilor organice.

În opinia noastră, nu poate fi primită sustinerea că prevederea criticată ar fi fost emisă în aplicarea legii din moment ce modifică, prin completare, textele legii organice referitoare la constituirea consiliului local, asa cum s-a arătat mai sus, constituire care face parte din îorganizarea“ acestuia, care, potrivit normelor constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. o), este de domeniul legii organice.

Faptul că dispozitia criticată a fost introdusă în Regulamentul-cadru aprobat prin ordonantă, prin legea de aprobare, cu modificări si completări, a ordonantei, are caracterul unei legi ordinare. Precizăm că legea de aprobare a ordonantei a fost adoptată, cum era si firesc, conform procedurii prevăzute de art. 76 alin. (2) din Constitutie pentru legile ordinare.

 

Judecător,

Constantin Doldur

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005

 

Retinerea de 10% din prevederile aprobate, conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, a determinat încheierea unor contracte, între casele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, cu valoare mai mică decât cele din anul 2004, pentru perioade similare de timp din anul 2005. În aceste conditii, sumele angajate limitează posibilitătile de contractare de servicii medicale si de furnizare de medicamente, determinând blocarea sistemului. Astfel, unele farmacii au ajuns din acest motiv în situatia de a-si epuiza sumele contractate pe anul 2005, iar spitalele care au avut arierate din anii anteriori nu îsi pot asigura plătile curente pentru cheltuieli materiale, utilităti si hrană.

Având în vedere faptul că neacordarea drepturilor asiguratilor va genera nemultumiri si tensiuni sociale în rândul acestora si că alocarea de resurse suplimentare nu este posibilă în acest moment, se impune deblocarea de urgentă a sumelor retinute la bugetul de stat.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Repartizarea sumelor retinute în proportie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, la capitolul “Servicii medicale si medicamente“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, se face începând cu luna iunie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

p. Ministrul finantelor publice,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 46.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei Primului-Ministru nr. 276 din 25 martie 2005 privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Având în vedere Adresa nr. 9.950 din 24 mai 2005 a Ministerului Administratiei si Internelor, prin care a fost înaintată propunerea de completare a Deciziei Primului-Ministru nr. 276 din 25 martie 2005 privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 17 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, precum si al art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Decizia Primului-Ministru nr. 276 din 25 martie 2005 privind numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici se completează cu patru noi articole, articolele 3–6, cu următorul cuprins:

“Art.3. – În situatii de incompatibilitate sau de indisponibilitate, presedintele comisiei de concurs prevăzute la art. 1 se înlocuieste cu domnul Adrian Gorun, secretar general al Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 4. – În situatii de incompatibilitate, indisponibilitate sau dacă unul dintre membrii comisiei de concurs îl înlocuieste pentru motivele mentionate pe presedintele comisiei, acesta se înlocuieste, în ordine, cu:

– domnul Sorin Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

– domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 5. – În situatii de incompatibilitate sau de indisponibilitate, presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor prevăzute la art. 2 se înlocuieste cu domnul Dragos Dincă, lector universitar la Scoala Natională de Studii Politice si Administrative.

Art. 6. – În situatii de incompatibilitate, indisponibilitate sau dacă unul dintre membrii comisiei de solutionare a contestatiilor îl înlocuieste pentru motivele mentionate pe presedintele comisiei, acesta se înlocuieste, în ordine, cu:

– doamna Sofia Colesca, conferentiar universitar la Academia de Studii Economice Bucuresti;

– domnul Emil Bălan, conferentiar universitar la Scoala Natională de Studii Politice si Administrative.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 3 iunie 2005.

Nr. 356.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Petrescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

Primul-Ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Dan Petrescu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 6 iunie 2005.

Nr. 357.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion Vâlcu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

Primul-Ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Ion Vâlcu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 6 iunie 2005.

Nr. 358.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mirela Mariana Luca în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

Primul-Ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, doamna Mirela Mariana Luca se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 6 iunie 2005.

Nr. 359.