MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 492         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 iunie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. – Ordonantă de urgentă privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

488. – Hotărâre privind aprobarea sistemului national de indicatori de incluziune socială

 

508. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 839/2004 privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze, în mod unitar, modalitatea de rotunjire a veniturilor din salarii, precum si a celor asimilate salariilor, a pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, a indemnizatiilor de somaj, a ajutoarelor si prestatiilor sociale, inclusiv a altor drepturi de natura celor mentionate, acordate potrivit legii, element care vizează interesul public. Întrucât denominarea monedei nationale se realizează începând cu data de 1 iulie 2005, se impune, în regim de urgentă, reglementarea acestei situatii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – Începând cu data de 1 iulie 2005, ca urmare a denominării monedei nationale, veniturile din salarii, precum si cele asimilate salariilor, pensiile si alte drepturi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finantare, indemnizatiile si alte drepturi prevăzute de legi speciale, indemnizatiile de somaj, ajutoarele si prestatiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor mentionate mai sus, acordate potrivit legii, se stabilesc în monedă nouă, leu nou, denumită în continuare leu.

Art. 2. – Operatiunea de conversie în monedă nouă a drepturilor prevăzute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, se va face prin împărtirea sumelor în moneda veche la 10.000 lei.

Art. 3. – (1) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, precum si drepturile si obligatiile care se calculează, potrivit legii, prin raportare la aceste sume se rotunjesc la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijează fractiunile de până la 49 de bani inclusiv.

(2) În cazul retinerilor de orice tip din veniturile prevăzute la art. 1, se aplică prevederile alin. (1). (3) Rezultatul operatiunii de conversie în monedă nouă a sumelor reprezentând retineri din drepturile prevăzute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, cu valori mai mici de un leu, se întregesc la un leu.

Art. 4. – Prin exceptie de la prevederile art. 3, salariile de bază, soldele de grad si de functie, salariul pentru functia îndeplinită si salariul pentru gradul profesional al politistilor, indemnizatiile lunare acordate pentru remunerarea functiilor de demnitate publică, magistratilor si altor categorii de personal prevăzute de lege, pensiile, indiferent de sursa de finantare, si indemnizatiile de somaj vor fi întregite la un leu în favoarea persoanei care beneficiază de dreptul respectiv.

Art. 5. – Suma totală a restantelor cu titlu de pensie cuvenite pentru perioade anterioare datei de 1 iulie 2005 se denominează cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. – Prevederile art. 3 si 4 se aplică si asupra drepturilor prevăzute la art. 1, care se stabilesc după data de 30 iunie 2005.

Art. 7. – (1) Elementele de calcul utilizate la determinarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv valoarea de referintă sectorială si alte elemente de calcul de această natură, prevăzute de lege, care, prin aplicarea prevederilor art. 2, rezultă cu patru zecimale, nu se rotunjesc.

(2) La determinarea valorii salariului mediu brut prevăzut la art. 5 alin. (3) si a venitului lunar asigurat prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, în urma aplicării prevederilor art. 2, se procedează la rotunjirea prevăzută de dispozitiile art. 3 alin. (1).

(3) Valoarea punctului de pensie, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modificările ulterioare, rezultată în urma aplicării prevederilor art. 2, este de 295,56 lei.

Art. 8. – Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru drepturile si obligatiile care se achită începând cu luna iulie 2005.

Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 47.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sistemului national de indicatori de incluziune socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă setul national de indicatori de incluziune socială, prevăzuti în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Indicatorii se calculează anual, până la sfârsitul lunii iunie a anului în curs pentru anul anterior, începând cu anul 2005.

Art. 3. – Indicatorii de la pozitiile 3.3.3 si 5.1.1–5.1.3 din anexa nr. 2 se calculează începând cu anul 2007, iar indicatorii de la pozitiile 1.3 si 2.5 din anexa nr. 1 se calculează începând cu anul 2008.

Art. 4. – Listele indicatorilor aprobati prin prezenta hotărâre pot suferi modificări, la propunerea uneia dintre institutiile publice centrale implicate în calcularea sau utilizarea acestora, în oricare dintre următoarele situatii:

a) ca urmare a nivelului critic atins de anumite probleme sociale pentru a căror măsurare setul national nu contine indicatori;

b) ca urmare a rezolvării unor probleme sociale măsurate prin indicatori din setul national;

c) ca urmare a unor schimbări în structura sistemului de statistică socială care fac imposibilă calcularea indicatorilor;

d) ca urmare a unor schimbări în structura sistemului de statistică socială care fac posibilă calcularea unor indicatori cu o relevantă mai mare.

Art. 5. – Indicatorii de nivel primar si secundar din anexa nr. 1 si indicatorii de nivel tertiar prevăzuti la pozitiile 1.1.5, 1.1.6, 1.2.6–1.2.8, 2.1.1–2.1.3, 2.2.1–2.2.4, 3.1.2, 3.4.1–3.4.3, 3.5.1, 4.1.1–4.1.10, 4.2.1–4.2.2, 5.1.1–5.1.3, 5.2.1–5.2.3, 5.3.1 si 6.1–6.3 din anexa nr. 2 se calculează de către Institutul National de Statistică.

Art. 6. – (1) Indicatorii de nivel tertiar prevăzuti în anexa nr. 2 la pozitiile 1.1.1–1.1.4, 1.1.7–1.1.11, 1.2.1–1.2.5, 3.1.1, 3.2.1–3.2.4, 3.3.1–3.3.3 si 4.2.3 se calculează de către Secretariatul tehnic al Comisiei antisărăcie si promovare a incluziunii sociale – CASPIS, asigurat de Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Pentru calcularea indicatorilor prevăzuti la alin. (1) Institutul National de Statistică pune la dispozitia Secretariatului tehnic al Comisiei antisărăcie si promovare a incluziunii sociale – CASPIS, până la sfârsitul lunii aprilie a fiecărui an, baza de date colectate prin ancheta asupra bugetelor de familie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 488.

 

ANEXE

 

INDICATORI PRIMARI SI SECUNDARI

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 839/2004 privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 839/2004 privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

p. Ministrul finantelor publice,

Doina Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 508.

 

ANEXĂ

 

NIVELUL

alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese

 

– lei/bolnav/zi –

– Bolnavi de HIV/SIDA internati în unităti sanitare – adulti

90.000

– Bolnavi de HIV/SIDA internati în unităti sanitare – copii

72.000

– Bolnavi de TBC, neoplazici, hepatită si diabet, internati în unităti sanitare – adulti

90.000

– Bolnavi de TBC, neoplazici, hepatită si diabet, internati în unităti sanitare – copii

72.000

– Bolnavi arsi internati în unităti sanitare

63.000

– Lăuze internate în unităti sanitare

80.000

– Alti bolnavi adulti internati în unităti sanitare

47.000

– Bolnavi în leprozerii

70.000

– Bolnavi internati în stationare de zi

23.000

– Nou-născuti sub o lună, alimentati natural

15.000*)

– Nou-născuti sub o lună, alimentati artificial sau mixt

35.000

– Copii cu vârsta cuprinsă între o lună – un an

65.000

– Copii cu vârsta cuprinsă între 1–3 ani

46.500

– Copii cu vârsta cuprinsă între 3–18 ani

52.000

– Copii în crese cu program zilnic

34.000

– Copii în crese cu program săptămânal

42.000

– Însotitori ai bolnavilor internati în unităti sanitare

40.000

– Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte, distribuit prin unitătile sanitare

14.000

– Bolnavi psihici si bolnavi psihici cu internare obligatorie în unităti sanitare cu paturi

70.000

– Bolnavi străini internati la Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan“

126.000

 

NOTĂ:

Nivelul alocatiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi depăsit la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea de către acestea a cheltuielilor suplimentare.


*) În cazul alimentatiei naturale, de alocatia nou-născutului poate beneficia mama copilului.