MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 496         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 213 din 14 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 220 din 21 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

 

584. – Ordin al ministrului sănătătii pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            26. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2005 privind modificarea a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/1999 privind licitatia electronică pe piata RASDAQ

 

27. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2005 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea Bursei Electronice RASDAQ, cu modificările si completările ulterioare

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 213

din 14 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Constantin Doldur – judecător

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru Octavian Rădulescu în Dosarul nr. 5.935/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal răspunde partea Alexandru Buda, personal, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii transmise prin fax de către autorul exceptiei, Dumitru Octavian Rădulescu, prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, întrucât termenul acordat anterior a fost foarte scurt si nu a avut posibilitatea angajării unui avocat.

Alexandru Buda solicită respingerea cererii de amânare, apreciind că are ca scop tergiversarea cauzei. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de amânare solicitate de autorul exceptiei, întrucât i s-a mai acordat un termen de judecată pentru lipsă de apărare.

Având în vedere cererea autorului exceptiei referitoare la amânarea cauzei pentru imposibilitatea angajării unui avocat, concluziile părtii prezente si ale reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile art. 24 din Constitutie privind garantarea dreptului la apărare si prevederile art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă referitoare la acordarea unui singur termen de judecată pentru lipsă de apărare, precum si faptul că autorului exceptiei i s-a mai acordat un termen de judecată pentru lipsa apărării, Curtea Constitutională respinge cererea de amânare formulată în scris de autorul exceptiei.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul părtilor pe fond.

Alexandru Buda solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât are ca scop tergiversarea cauzei, dovadă fiind faptul că acelasi autor a mai ridicat câteva exceptii de neconstitutionalitate cu obiect similar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că institutia strămutării are ca scop asigurarea unei bune administrări a justitiei si că în cadrul procedurii de judecată a cererii de strămutare nu se solutionează fondul cauzei.

Totodată apreciază că nu sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 129 referitoare la exercitarea căilor de atac, întrucât posibilitatea instantei de judecată de a mentine actele de procedură efectuate până în momentul strămutării poate fi cenzurată prin intermediul căilor de atac împotriva hotărârii judecătoresti pronuntate în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 ianuarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.935/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia

de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru Octavian Rădulescu, petent într-o cerere de strămutare a judecării cauzei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale referitoare la egalitatea în fata legii, la dreptul la informatie si la exercitarea căilor de atac, precum si dispozitiilor privind dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, consideră că prin solutionarea unei cereri de strămutare nu se rezolvă numai o problemă de competentă teritorială, ci si fondul cauzei, având în vedere că acesta poate fi puternic afectat de mentinerea sau nementinerea măsurilor luate de instantă. Astfel, este firesc ca instanta care solutionează cererea de strămutare să motiveze ratiunile pentru care a mentinut sau nu măsurile luate de instanta de la care se solicită strămutarea, iar împotriva solutiei date să se poată formula recurs. În caz contrar se ajunge la situatia ca unele măsuri să fie mentinute, iar altele nu, fără posibilitatea verificării temeiniciei solutiei pronuntate.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin Constitutiei, ci, dimpotrivă, prin instituirea lor “s-a avut în vedere necesitatea eliminării unor posibilităti de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale care ar impieta asupra desfăsurării în conditii normale a procesului penal“. Arată că, asa cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, legiuitorul poate institui reguli speciale în considerarea unor situatii deosebite.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, strămutarea constituind o garantie a respectării legii si a drepturilor unei

părti interesate într-un proces, în concordantă cu principiul aflării adevărului si cu cel al rolului activ al instantei de judecată. Orice parte are dreptul de a cere strămutarea cauzei, iar exercitarea acestui drept de către una dintre părti nu contravine principiului egalitătii în fata legii, întrucât promovarea unei cereri de strămutare nu creează o pozitie privilegiată fată de alte părti din proces, ci solicită numai o prorogare judiciară a competentei teritoriale.

Cu privire la dreptul la informatie, arată că presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru Oncunostintarea părtilor despre introducerea cererii de strămutare si despre termenul fixat, cu mentiunea că părtile pot trimite memorii.

Fată de pretinsa încălcare a art. 129 din Constitutie consideră că legiuitorul are atributul exclusiv de a stabili căile de atac si regulile de exercitare a acestora. În cazul strămutării nu se realizează o judecată de fond, ci se pronuntă o încheiere definitivă, fără motivare, iar dispozitia referitoare la lipsa motivării îsi are justificarea în interesul mentinerii prestigiului instantei de la care a fost strămutată cauza.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că dispozitiile art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, ci reglementează necesitatea eliminării unor posibilităti de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, care ar impieta asupra desfăsurării în conditii normale a procesului penal, legiuitorul instituind reguli speciale în considerarea unor situatii speciale.

Mai arată că art. 16 alin. (1) din Constitutie vizează egalitatea în drepturi în ceea ce priveste recunoasterea unor drepturi si libertăti fundamentale, iar nu identitatea de tratament juridic cu privire la aplicarea unor măsuri, indiferent de natura acestora.

Cu privire la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, apreciază că, în sensul practicii instantei europene, conceptul de “proces echitabil“ nu implică existenta mai multor grade de jurisdictie, a mai multor căi de atac si, pe cale de consecintă, nici posibilitatea exercitării acestor căi de atac de către toate părtile din proces.

Referitor la art. 31 si 129 din Constitutie, apreciază că acestea nu sunt pertinente în solutionarea cauzei de fată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că instituirea unor reguli speciale pentru solutionarea cererii de strămutare a judecării cauzei nu este de natură să încalce principiul egalitătii în drepturi, atât timp cât este asigurată egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor. Strămutarea nu este o procedură de solutionare pe fond a procesului, ci constituie o procedură specială, de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecată, menită tocmai să asigure conditiile unui proces echitabil, în care părtile să dispună de aceleasi mijloace de apărare si să aibă posibilitatea să îsi exercite dreptul la apărare în mod efectiv si eficient, asa cum s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin deciziile nr. 82/2001 si nr. 237/2003.

Presedintele Senatului nu a comunicat Curtii Constitutionale punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: “În cazul în care găseste cererea întemeiată, dispune strămutarea judecării cauzei, hotărând totodată în ce măsură actele îndeplinite în fata instantei de la care s-a strămutat cauza se mentin.“

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 31 si art. 129 din Constitutie, al căror continut este următorul:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 31: “(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informatie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau securitatea natională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice si private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

 (5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitătii lor se reglementează prin lege organică.“;

– Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.“

De asemenea, autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin si prevederilor art. 6 paragraful 1 si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul cuprins:

– Art. 6 paragraful 1: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si

impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate

 mpotriva sa. [...] “;

– Art. 13: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.“

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că strămutarea nu este o procedură de solutionare în fond a procesului, asa cum în mod eronat sustine autorul exceptiei, ci o procedură specială, de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecată, menită tocmai să asigure conditiile unui proces echitabil, în care părtile să dispună de aceleasi mijloace de apărare.

Curtea observă că dispozitia legală criticată este o normă de procedură, iar, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute de lege. În consecintă, este dreptul exclusiv al organului legislativ de a stabili regula potrivit căreia, în caz de admitere a cererii de strămutare, instanta va hotărî totodată în ce măsură actele îndeplinite în fata instantei de la care s-a strămutat cauza se mentin, fără a se încălca astfel dispozitiile constitutionale.

De asemenea, dispozitiile potrivit cărora hotărârea de strămutare a pricinii se dă fără motivare si nu este supusă nici unei căi de atac au fost adoptate de legiuitor în considerarea faptului că, prin solutionarea cererii de strămutare, instanta nu se pronuntă asupra fondului, ci urmăreste desfăsurarea în conditii normale a procesului. Pe de altă parte, instituirea unei căi de atac în procesul penal este obligatorie numai atunci când se solutionează fondul cauzei, pe când, în cazul strămutării, instanta solutionează o chestiune care tine de buna administrare a justitiei.

Ca atare, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu contravin nici prevederilor art. 16 si 129 din Constitutie si nici celor ale art. 6 paragraful 1 si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 31 din Legea fundamentală, referitoare la dreptul la informatie, Curtea constată că aceste dispozitii constitutionale nu au legătură cu cauza de fată, întrucât se referă la informatii de interes public.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Dumitru Octavian Rădulescu în Dosarul nr. 5.935/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 220

din 21 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001, exceptie ridicată de Petru Novac în Dosarul nr. 8.817/P/2004 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia penală.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Emil Putin, în baza delegatiei depuse la dosar. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care reiterează argumentele expuse în fata instantei de judecată care a sesizat Curtea Constitutională, solicitând în final admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 8.817/P/2004, Curtea de Apel Timisoara – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001. Exceptia a fost ridicată de Petru Novac într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului declarat de acesta împotriva Deciziei nr. 377 din 6 septembrie 2004 a Tribunalului Arad. Prin această decizie, instanta de judecată a respins apelul declarat de inculpat împotriva Sentintei nr. 1.213 din 11 iunie 2004 a Judecătoriei Arad, prin care a fost condamnat pentru comiterea infractiunilor de trecere în mod ilegal a frontierei de stat si de trecere ilegală a frontierei unui stat străin, infractiuni prevăzute de dispozitiile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, respectiv de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că “instituirea interdictiei de a trece frontiera de stat pentru o anumită categorie de persoane“ contravine dispozitiilor art. 25 din Constitutie privind libera circulatie.

Curtea de Apel Timisoara – Sectia penală arată că exceptia este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu contravin art. 25 din Legea fundamentală, deoarece nu se restrictionează dreptul la liberă circulatie, ci se stabilesc reguli pentru exercitarea acestui drept si sanctiuni corespunzătoare în cazul nerespectării prevederilor legale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră ca fiind neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate invocată, deoarece exercitarea liberei circulatii se face potrivit unor reguli si în temeiul unor documente anume prevăzute de lege. Aceste reguli nu constituie o restrângere a liberei circulatii a cetătenilor, contrară dispozitiilor art. 53 din Constitutie, ci, dimpotrivă, sunt norme care instituie cadrul legal necesar exercitării în bune conditii a acestei libertăti.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că luarea unor măsuri legislative privind frontiera de stat a României, precum si pentru sanctionarea faptelor de trecere ilegală a frontierei unui stat străin sau de racolare, îndrumare ori călăuzire a mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat străin sau de organizare a acestei activităti ilegale nu echivalează cu încălcarea dreptului la liberă circulatie în tară si în străinătate. Totodată apreciază că textele legale criticate pentru neconstitutionalitate sunt în deplin acord cu prevederile art. 53 din Legea fundamentală, întrucât măsurile privind restrângerea exercitiului dreptului la liberă circulatie sunt stabilite prin lege, ca limitări justificate de apărarea securitătii nationale, asigurarea unui climat de ordine, precum si de prevenire a unor consecinte negative, fiind necesare într-o societate democratică, proportionale cu situatia care le-a determinat si aplicate în mod nediscriminatoriu.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, astfel cum rezultă din încheierea instantei de judecată, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001, precum si cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2001. În realitate, asa cum reiese din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate de către autorul acesteia, critica priveste prevederile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, precum si dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 549 din 3 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 9 mai 2002, dispozitii cu privire la care Curtea urmează să se pronunte prin prezenta decizie.

Dispozitiile de lege criticate ca fiind neconstitutionale au următorul continut:

– Art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001: “Intrarea sau iesirea din tară prin trecerea ilegală a frontierei de stat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.“ ;

– Art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001: “Intrarea sau iesirea dintr-un stat străin prin trecerea ilegală a frontierei acestuia, săvârsită de către un cetătean român sau de o persoană fără cetătenie domiciliată pe teritoriul României, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.“

În opinia autorului exceptiei textele de lege criticate contravin prevederilor art. 25 alin. (1) din Constitutie privind libera circulatie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru considerentele ce urmează:

Constitutia României, reglementând libera circulatie, prevede în art. 25 alin. (1) că “Dreptul la liberă circulatie, în tară si în străinătate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitării acestui drept“. Rezultă că dreptul la liberă circulatie vizează libertatea de miscare a cetăteanului, textul constitutional reglementând ambele aspecte care formează acest drept fundamental, si anume: libera circulatie pe teritoriul României si libera circulatie în afara teritoriului tării. Libera circulatie însă nu poate fi absolută, ea trebuie să se desfăsoare cu îndeplinirea si respectarea unor conditii prevăzute de lege, cum sunt si cele privind trecerea frontierei de stat a României si sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România. Este de observat că Pactul international cu privire la drepturile civile si politice stabileste prin art. 12 pct. 3 că libera circulatie poate face obiectul unor restrictii dacă sunt prevăzute prin lege, necesare pentru a ocroti securitatea natională, ordinea publică, sănătatea ori moralitatea publică sau drepturile si libertătile altora si este compatibilă cu celelalte drepturi recunoscute.

Dispozitiile art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 sunt o reflectare a acestor prevederi internationale, în deplin acord si cu prevederile art. 53 din Constitutie, întrucât exercitiul dreptului la liberă circulatie este limitat prin lege, fără a se aduce atingere însusi dreptului, iar reglementarea cadrului în care se realizează trecerea frontierei, respectiv a frontierei unui stat străin, constituie o restrângere a exercitiului liberei circulatii, justificată de necesitatea apărării securitătii nationale, a ordinii publice, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor.

De asemenea, se constată că prin incriminarea faptelor de trecere ilegală a frontierei unui stat străin sau de intrare ori iesire din tară prin trecerea ilegală a frontierei de stat

nu se îngrădeste dreptul la liberă circulatie, cum este acesta consfintit de prevederile constitutionale, art. 25 alin. (1) din Legea fundamentală garantând exercitarea acestui drept în conditiile stabilite de lege, a căror nerespectare este sanctionată juridic.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, exceptie ridicată de Petru Novac în Dosarul nr. 8.817/P/2004 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

 

În temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (6) si (7) si al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 1 iunie 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consumatorii de energie electrică agenti economici declarati eligibili, furnizorii de energie electrică si operatorii de distributie a energiei electrice de pe teritoriul României vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 21.


*) Anexa se publică în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro) la sectiunea “Metodologii“.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza prevederilor Legii nr. 336/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman,

în temeiul prevederilor art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale,

văzând Referatul Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. 6.451 bis din 31 mai 2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, editia a XIV-a, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2005.

Art. 2. – Cursurile de schimb ce au stat la baza ajustării preturilor pentru medicamente sunt cele communicate de Banca Natională a României în data de 26 mai 2005, valabile în vamă pentru săptămâna 30 mai – 4 iunie 2005.

Art. 3. – Preturile cu ridicata, precum si preturile cu amănuntul maximale ajustate sunt valabile până în data de 31 august 2005.

Art. 4. – Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii nr. 141/2005 pentru ajustarea preturilor la medicamente pe baza Catalogului national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005, până în data de 15 iunie 2005.

Art. 5. – În conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, preturile cu amănuntul maximale vor fi afisate atât în moneda veche, cât si în moneda nouă.

Art. 6. – Este interzisă practicarea altor preturi peste nivelurile maximale ale preturilor cu amănuntul maximale prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 8. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 16 iunie 2005, cu exceptia art. 4, ale cărui prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2005.

Art. 9. – Directia generală farmaceutică, precum si celelalte directii din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, agentii economici importatori si distribuitori, Compania Natională “Unifarm“, unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 31 mai 2005.

Nr. 584.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBLIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2005 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/1999 privind licitatia electronică pe piata RASDAQ

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 26 mai 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2005 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/1999 privind licitatia electronică pe piata RASDAQ, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23 din 19 noiembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 26 ianuarie 2000.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare – reglementare, Directia monitorizare si investigare din cadrul Directiei generale supraveghere, împreună cu Secretariatul general si directorul general executiv, vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 30 mai 2005.

Nr. 26.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2005 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea Bursei Electronice RASDAQ, cu modificările si completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 26 mai 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2005 privind modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea Bursei Electronice RASDAQ, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 90 din 26 august 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www. cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare – reglementare, Directia monitorizare si investigare din cadrul Directiei generale supraveghere, împreună cu Secretariatul general si directorul general executiv, vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 2 iunie 2005.

Nr. 27.