MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 499         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 iunie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

176. – Lege privind înfiintarea comunei Boghis, judetul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nusfalău

 

498. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Boghis, judetul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nusfalău

 

178. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

500. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 222 din 21 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

510. – Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2005 pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind  Capitolul 6 “Concurenta“

 

511. – Hotărâre privind aprobarea participării României la Summit-ul Organizatiei Natiunilor Unite în perioada 14–16 septembrie 2005

 

512. – Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005

 

513. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Timis

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

860. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei în apele nationale navigabile si în porturile românesti prin introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativitătii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Boghis, judetul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nusfalău

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează comuna Boghis, judetul Sălaj, având în componentă satele Boghis si Bozies, prin reorganizarea comunei Nusfalău.

(2) Resedinta comunei Boghis se stabileste în satul Boghis.

Art. 2. – (1) Comuna Nusfalău, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componentă satele Nusfalău si Bilghez.

(2) Resedinta comunei Nusfalău este în satul Nusfalău.

Art. 3. – (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Boghis, rezolvarea problemelor curente se asigură de către doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar, respectiv de viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Boghis.

Art. 4. – (1) Consiliul Judetean Sălaj si delegatii “mputerniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Sălaj si Consiliul Local al Comunei Nusfalău  repartizează veniturile, cheltuielile si patrimoniul actual al comunei Nusfalău între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Boghis se administrează si se gestionează prin autoritătile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul judetului Sălaj.

(3) Bugetul comunei Boghis pe anul 2005 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Sălaj.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Nusfalău si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Boghis.

Art. 5. – Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. – Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Nusfalău, judetul Sălaj, functionează, în conditiile legii, în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. – Anexele la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54–55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 176.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Boghis, judetul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nusfalău

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Boghis, judetul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nusfalău, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 iunie 2005.

Nr. 498.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 31 martie 2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 178.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 iunie 2005.

Nr. 500.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 222

din 21 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Mihail Venghiac în Dosarul nr. 1.072/P/2004 al Curtii de Apel Constanta – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât autorul acesteia nu a motivat-o, încălcând astfel dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.072/P/2004, Curtea de Apel Constanta – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Mihail Venghiac în cadrul judecării recursului penal declarat împotriva Deciziei nr. 526 din 21 septembrie 2004 pronuntată de Tribunalul Constanta. Autorul exceptiei a fost trimis în judecată pentru săvârsirea infractiunii prevăzute si pedepsite de art. 208–209 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 83 din Codul penal, potrivit cărora, dacă în cursul termenului de încercare condamnatul a săvârsit din nou o infractiune, are loc revocarea suspendării conditionate a executării pedepsei, ceea ce încalcă “prevederile referitoare la egalitatea în drepturi si impartialitatea justitiei prevăzute de art. 16, art. 124 si art. 126 din Constitutie“.

Curtea de Apel Constanta – Sectia penală arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece “dispozitiile art. 83 din Codul penal nu contravin vreunui drept fundamental sau vreunui principiu constitutional“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile de lege criticate nu creează nici privilegii, nici discriminări, neîncălcând vreunul dintre criteriile egalitătii în drepturi, enumerate în art. 4 din Constitutie. De asemenea, apreciază că dispozitiile constitutionale ale art. 124 si art. 126 nu au incidentă în cauză.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, arată că revocarea suspendării conditionate a executării pedepsei în cazul săvârsirii unei infractiuni nu aduce atingere sub nici o formă prevederilor constitutionale privind egalitatea în fata legii. Cât priveste pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor legale criticate fată de art. 124 si art. 126 din Constitutie, consideră că dispozitiile invocate din Legea fundamentală, prin continutul reglementării lor, nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 83 din Codul penal, conform cărora: “Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanta revocă suspendarea conditionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicată pentru noua infractiune.

Revocarea suspendării pedepsei nu are loc însă, dacă infractiunea săvârsită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare.

Dacă infractiunea ulterioară este săvârsită din culpă, se poate aplica suspendarea conditionată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionată a executării pedepsei. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări.

La stabilirea pedepsei pentru infractiunea săvârsită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplică sporul prevăzut de lege pentru recidivă.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei, precum si celor ale art. 126 privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că autorul acesteia, desi a solicitat instantei judecătoresti – la termenul de judecată din data de 23 noiembrie 2004 – amânarea pronuntării “în vederea motivării în scris a exceptiei“, nu formulează nici un argument prin care să sustină neconstitutionalitatea textului de lege criticat, ci se limitează doar la indicarea textelor constitutionale pretins încălcate.

Curtea retine că, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curtii Constitutionale pot fi făcute în formă scrisă si motivate. Coroborând acest text de lege cu prevederile art. 29 din Legea nr. 47/1992, rezultă că de esenta controlului de constitutionalitate este exercitarea acestuia numai în limitele sesizării. Prin urmare, Curtea Constitutională nu se poate substitui părtii cu privire la invocarea unor motive de neconstitutionalitate, raportând dispozitiile legale criticate la textele constitutionale indicate de către autor. Acest fapt ar avea semnificatia exercitării unui control de constitutionalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispozitiile Legii nr. 47/1992.

În acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia nr. 212 din 7 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2001.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Mihail Venghiac în Dosarul nr. 1.072/P/2004 al Curtii de Apel Constanta – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2005 pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 “Concurenta“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – După punctul 10 al alineatului (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 495/2005 pentru constituirea Comitetului interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană privind Capitolul 6 “Concurenta“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005, se introduc patru noi puncte, punctele 11–14, cu următorul cuprins:

“11. Maria Muga – secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

12. Mugur Crăciun – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

13. Nicolae Ivan – secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice;

14. Anton Anton – secretar de stat, Ministerul Educatiei si Cercetării.“

           

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 510.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării României la Summit-ul Organizatiei Natiunilor Unite în perioada 14–16 septembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă participarea delegatiei României la Summit-ul Organizatiei Natiunilor Unite, care se va desfăsura la New York – Statele Unite ale Americii, în perioada 14–16 septembrie 2005.

Art. 2. – (1) Cheltuielile determinate de participarea delegatiei României la activitatea prevăzută la art. 1 se suportă din bugetele aprobate pe anul 2005 Administratiei Prezidentiale, Senatului României, Camerei Deputatilor, Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si altor institutii sau autorităti publice implicate, după caz.

(2) Cazarea delegatiei României si plata serviciilor aferente se vor efectua, potrivit conditiilor stabilite de organizatori si conform contractelor încheiate, prin contul Misiunii Permanente a României la Organizatia Natiunilor Unite – New York.

Art. 3. – Misiunea Permanentă a României la Organizatia Natiunilor Unite – New York va acorda sprijin de specialitate si logistic Administratiei Prezidentiale si institutiilor publice participante la summit, pentru derularea corespunzătoare a activitătilor cuprinse în program.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Elena-Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 511.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie–mai 2005

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (5) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 61.600 milioane lei, locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis, ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile (inundatii din revărsări de râuri sau alte ape curgătoare, ploi abundente si de durată) din perioada aprilie–mai 2005, constând în 2.200 tone grâu pentru panificatie, 192,5 mii litri ulei comestibil din floarea soarelui, 137,5 tone paste făinoase, 82,5 tone orez, 550 tone mălai, 137,5 tone zahăr tos si 550 tone carne de porc în viu (5.500 de capete).

Art. 2. – (1) Prin ordin al ministrului administratiei si internelor se constituie comisii la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, care identifică gospodăriile distruse, precum si numărul membrilor din gospodărie.

(2) Repartizarea pe judete si distribuirea cantitătilor de produse acordate locuitorilor din judetele Caras-Severin si Timis, ale căror gospodării au fost distruse, conform art. 1, se face de către Ministerul Administratiei si Internelor prin Institutia Prefectului si primăriile locale, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Ajutorul cu titlu gratuit pentru o gospodărie constă în acordarea cantitătii de 400 kg grâu pentru panificatie, 35 litri ulei comestibil din floarea soarelui, 25 kg paste făinoase, 15 kg orez, 100 kg mălai, 25 kg zahăr tos si 90–110 kg carne de porc în viu (un porc/gospodărie).

Art. 3. – (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse“, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse“, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Institutia Prefectului.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură de la bugetul de stat pe anul 2006, prin bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Art. 4. – (1) Transportul produselor până la locurile indicate de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Institutia Prefectului, se va efectua în regim de urgentă, cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acesta, precum si pe calea ferată prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă“ – S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalare, transport, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat.

Art. 5. – (1) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă prin lege si atrage, după caz, răspunderea civilă administrativă, disciplinară sau penală.

(2) În termen de 15 zile de la încheierea actiunii de distribuire a ajutoarelor, Ministerul Administratiei si Internelor, prin primăriile locale, va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale, pe baza rapoartelor justificative înaintate la Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(3) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul primăriilor locale, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 6. – (1) Se aprobă acumularea, în regim de urgentă, a cantitătilor de 120 tone ulei rafinat de floarea soarelui în limita sumei de 4.100 milioane lei, 137,5 tone paste făinoase în limita sumei de 2.700 milioane lei, 82,5 tone orez în limita sumei de 1.900 milioane lei, 550 tone mălai în limita sumei de 6.545 milioane lei.

(2) Finantarea acumulării cantitătilor de produse prevăzute la alin. (1) se realizează din bugetul de stat aprobat pentru Administratia Natională a Rezervelor de Stat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, în limita sumei de 15.245 milioane lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministru de stat pentru coordonarea

activitătilor din domeniul economic,

Gheorghe Seculici

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Sorin Vicol

p. Ministrul finantelor publice,

Elena-Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 512.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) si (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.000 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu al judetului Timis, pentru utilizarea pompelor în perioada 5 iunie – 19 iunie 2005, în vederea evacuării apelor din zona satelor inundate Cruceni–Foeni–Ionel–Otelec.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Elena-Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 513.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei în apele nationale navigabile si în porturile românesti prin introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativitătii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d), j), k) si r) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei în apele nationale navigabile si în porturile românesti prin introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativitătii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 14 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) Regula 13G revizuită din anexa I la Conventia MARPOL 73/78 – amendamentele la Regula 13G din anexa I la Conventia MARPOL 73/78 si la suplimentul Certificatului IOPP, astfel cum au fost adoptate prin Rezolutia MEPC.111(50) din 4 decembrie 2003;“.

2. Litera g) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“g) navă petrolieră de categoria 2 – navă petrolieră de 20.000 tdw si mai mult, care transportă ca marfă titei, combustibil lichid, combustibil diesel greu ori ulei de ungere, sau de 30.000 tdw si mai mult, care transportă hidrocarburi, altele decât cele mai sus mentionate, care corespunde cerintelor pentru petrolierele noi, astfel cum sunt definite în Regula 1(26) din anexa I la Conventia MARPOL 73/78. Orice navă petrolieră de categoria 2 trebuie să fie echipată cu tancuri de balast separat amplasate într-un loc protejat (SBT/PL);“.

3. Litera j) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

“j) navă petrolieră cu corp dublu:

– navă petrolieră de 5.000 tdw si mai mult care respectă cerintele pentru corp dublu sau cerintele echivalente de proiectare din Regula 13F din anexa I la Conventia MARPOL 73/78 sau care Ondeplineste cerintele paragrafului 1(c) din Regula 13G revizuită din anexa I la Conventia MARPOL 73/78;

sau

– navă petrolieră de 600 tdw si mai mult, dar mai putin de 5.000 tdw, prevăzută cu tancuri în dublu fund sau spatii care corespund prevederilor Regulii 13F (7)(a) din anexa I la Conventia MARPOL 73/78 si cu tancuri laterale sau spatii amplasate în conformitate cu prevederile Regulii 13F(3)(a) si care corespund cerintei referitoare la distanta w, asa cum s-a mentionat în Regula 13F (7)(b) din anexa I la Conventia MARPOL 73/78;“.

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – Pentru îndeplinirea prevederilor art. 5 se aplică sistemul de evaluare a stării navei stabilit prin Rezolutia MEPC.94(46) din 27 aprilie 2001, astfel cum a fost amendată de Rezolutia MEPC.99(48) din 11 octombrie 2002 si de Rezolutia MEPC.112(50) din 4 decembrie 2003.“

Art. II. – Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin transpune prevederile Regulamentului nr. 2.172/2004/CE al Comisiei Europene din 17 decembrie 2004 privind modificarea Regulamentului nr. 417/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativitătii corpului dublu sau aplicarea unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 371 din 18 decembrie 2004.

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 31 mai 2005.

Nr. 860.