MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 508         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

361. – Decizie privind numirea domnului Dan Marcu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

241/196. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei localitătilor pe judete unde există surse de nitrati din activităti agricole si a Listei localitătilor din bazinele/spatiile hidrografice unde există surse de nitrati din activităti agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabile)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. – Circulară pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Marcu în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. e) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Dan Marcu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 8 iunie 2005.

Nr. 361.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 241 din 26 martie 2005

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 196 din 7 aprilie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei localitătilor pe judete unde există surse de nitrati din activităti agricole si a Listei localitătilor din bazinele/spatiile hidrografice unde există surse de nitrati din activităti agricole (zone vulnerabile si potential vulnerabile)

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2)–(4) si ale art. 9 din Planul de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000,

având în vedere prevederile art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista localitătilor pe judete unde există surse de nitrati din activităti agricole, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Lista localitătilor din bazinele/spatiile hidrografice unde există surse de nitrati din activităti agricole, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. – În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2006, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti, împreună cu Administratia Natională “Apele Române“, va efectua o revizie finală a listelor prevăzute la art. 1 si 2.

Art. 4. – În termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti, împreună cu Administratia Natională “Apele Române“, va stabili zonele vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, la nivel de cadastru agricol, si va întocmi hărtile cu aceste zone.

Art. 5. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Nationale a României, ale art. 89 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 si 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. – Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, modificat si completat prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 32/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor fără numerar pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. participantii la compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, reglementată prin prezentul regulament, sunt institutii de credit autorizate de Banca Natională a României, respectiv bănci, case centrale ale cooperativelor de credit si case de economii pentru domeniul locativ;“.

2. La articolul 2, punctul 10 va avea următorul cuprins:

“10. unitate a participantului reprezintă o unitate a unei institutii de credit, unitate autorizată de Banca Natională a României;“.

3. La articolul 2, punctul 12 va avea următorul cuprins:

“12. unitatea prezentatoare reprezintă unitatea participantului care introduce în compensare instrumente de plată pe suport hârtie, primite de la o unitate initiatoare apartinând aceleiasi institutii de credit;“.

4. La articolul 2, punctul 13 va avea următorul cuprins:

“13. unitatea primitoare reprezintă unitatea participantului care primeste din compensare instrumente de plată pe suport hârtie, care sunt destinate unei alte unităti apartinând aceluiasi participant;“.

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 20

Sanctiuni care se aplică în cazul nerespectării de către participanti a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

20.1. În cazul nerespectării reglementărilor privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, Banca Natională a României aplică participantilor următoarele comisioane penalizatoare:

a) pentru întârzierea agentului de compensare la sedinta de compensare sau de verificare până la 15 minute – 100.000 lei;

b) pentru solicitarea modificării orarului sedintei de compensare de către un participant sau de către o unitate a participantului din motive care ulterior se dovedesc a fi nejustificate – 200.000 lei;

c) pentru încălcarea prevederilor art. 13 privind pregătirea sedintei de compensare la unitătile participantului – 1.000.000 lei;

d) pentru încălcarea prevederilor art. 14 si 15 privind desfăsurarea sedintei de compensare si a sedintei de verificare – 1.000.000 lei;

e) pentru completarea si/sau modificarea de către unitătile participantilor a unor elemente (rubrici) de pe instrumentele de plată compensabile alocate completării de către plătitor (trăgător), fără a avea împuternicire scrisă din partea acestuia – 200.000 lei;

f) pentru completarea eronată a formularisticii de compensare, în afara sedintei de compensare si în cadrul acesteia, având drept consecintă obtinerea unor rezultate gresite si prelungirea sedintei de compensare – 200.000 lei;

g) pentru refuzul, din motive nejustificate, a instrumentelor de plată compensabile – 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauză, dar nu mai putin de 100.000 lei; în situatia în care refuzul nejustificat se constată ulterior sedintei de compensare în care a fost prezentat, comisionul se calculează pentru fiecare zi de întârziere astfel determinată;

h) pentru nerespectarea de către unitătile prezentatoare (initiatoare) si unitătile primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele si intervalele de timp obligatorii ale plătilor interbancare – 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele compensate în alt loc decât cel stabilit prin prezentul regulament, 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, din sumele înscrise pe instrumentele compensate în locul stabilit prin prezentul regulament, dar a căror durată de prelucrare depăseste termenele si intervalele de timp obligatorii, si 1% din sumele înscrise pe instrumentele compensate în alt loc decât cel stabilit prin prezentul regulament si a căror durată de prelucrare depăseste ermenele si intervalele de timp obligatorii pentru fiecare zi de întârziere; cuantumul acestor comisioane penalizatoare nu poate fi mai mic de 100.000 lei;

i) pentru dirijarea gresită a unor instrumente de plată compensabile sau a unor refuzuri către o unitate a participantului care nu este primitoarea (destinatara) lor de drept, de peste 4 ori într-o lună calendaristică – 100.000 lei pentru fiecare instrument aflat în această situatie;

j) pentru apelarea la procedura de amânare a compensării instrumentelor de plată compensabile de debit – 100.000 lei pentru fiecare instrument în cauză;

k) pentru nerespectarea prevederilor art. 19 privind remiterea documentelor solicitate prin adresă oficială de către Banca Natională a României – 100.000 lei pentru fiecare zi de întârziere peste data limită stabilită de Banca Natională a României, care însă nu va fi mai mică de o zi lucrătoare.

20.2. O unitate a participantului va fi exclusă din compensare într-o anumită zi în următoarele cazuri:

a) neprezentarea sau întârzierea agentului de compensare la sedinta de compensare ori la cea de verificare din respectiva zi cu mai mult de 15 minute;

b) trimiterea la sedinta de compensare din respectiva zi a unei alte persoane decât cea autorizată ca agent de compensare sau având o împuternicire expresă.

20.3. Aparitia uneia dintre situatiile prevăzute la alin. 20.1 si aplicarea comisioanelor penalizatoare se notifică de către inspectorul de compensare unitătii participantului la sfârsitul sedintei de compensare.

Notificarea se înmânează pe loc agentului de compensare al unitătii participantului, care are obligatia de a semna de primire.

20.4. Orice plângere referitoare la comisioanele penalizatoare se depune la centrala TransFonD în termen de 5 zile calendaristice de la data la care agentul de compensare a primit notificarea. TransFonD va analiza plângerea si va da o rezolutie în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii sale. Nu vor fi luate în considerare plângerile având întârzierea pe parcursul postal ca motiv de nerespectare a termenelor si intervalelor obligatorii de procesare a instrumentelor de plată compensabile.

20.5. După expirarea termenului de depunere a plângerii sau a celui de analiză a acesteia, sumele rezultate din comisioanele penalizatoare sunt debitate automat prin sistemul ReGIS din conturile curente ale participantilor în cauză, pentru efectuarea operatiunii de debitare fiind percepute participantilor comisioanele prevăzute în sistemul ReGIS.“

Art. II. – Anexa nr. 10 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei circulare îsi încetează aplicabilitatea Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995 privind sanctiunile în cazul nerespectării, de către unitătile bancare, a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 24 octombrie 1995.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 iunie 2005.

Nr. 20.