MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 509         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

506. – Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

50. – Ordonantă de urgentă privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

524. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

525. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

526. – Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

527. – Hotărâre privind participarea si contributia financiară a României la programele de cercetare ale Fundatiei Europene pentru Stiintă (ESF)

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

363. – Decizie privind promovarea temporară a domnului Adrian Stefan Constantinescu în functia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

19. – Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri ale institutiilor de credit, ale Băncii Nationale a României si ale Trezoreriei Statului în perioada aferentă denominării monedei nationale

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se gratiază restul de 1 an, 4 luni si 28 de zile rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată pentru infractiunea de complicitate la furt calificat, prevăzută de art. 26 si 209 din Codul penal, doamnei Romanescu Ana, născută la 24 iulie 1979 în localitatea Baia de Fier, judetul Gorj, fiica Elenei, cu tată necunoscut, si condamnată la 2 ani închisoare prin Sentinta penală nr. 909 din 30 decembrie 1997 a Judecătoriei Novaci, judetul Gorj, rămasă definitivă prin neapelare la data de 12 ianuarie 1998.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 506.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv măsuri pentru asigurarea unei cresteri a calitătii vietii pensionarilor mai apropiată de cea din perioada activă prin introducerea si implementarea în cadrul sistemului de asigurări sociale a unor noi componente, facultative si obligatorii, administrate privat, care necesită functionarea unei autorităti de reglementare si supraveghere prudentială corespunzătoare, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă,

având în vedere necesitatea existentei unui organism care până la data de 1 iulie 2005, dată până la care s-a suspendat aplicarea Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cu modificările ulterioare, să elaboreze normele de aplicare a acestei legi, precum si termenul de 15 mai 2005, convenit cu Banca Mondială prin Aid Memoire-ul din aprilie 2005, pentru adoptarea unui act normativ de constituire a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a cărei functionare va fi sustinută în primii ani din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO cu destinatia organizării si dezvoltării institutiei pentru supravegherea si reglementarea sistemului pensiilor private,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

(2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, a cărei autoritate se exercită pe întreg teritoriul României si care functionează în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Comisia are sediul în municipiul Bucuresti.

(4) Comisia prezintă Parlamentului rapoarte anuale, precum si la solicitarea acestuia.

Art. 2. – În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) sistemul de pensii private – ansamblu de reguli referitoare la schemele de pensii private, activele fondurilor de pensii private si entitătile implicate în domeniu, precum si participantii si beneficiarii la fondurile de pensii private;

b) schema de pensii private – contract, acord, act fiduciar sau reguli care stipulează în ce conditii se obtin drepturile la pensia privată;

c) activele fondurilor de pensii private – contributiile, investitiile si rezultatele acestora.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Comisiei

 

Art. 3. – (1) Comisia este condusă de un consiliu format din 5 membri, dintre care unul detine functia de presedinte si altul de vicepresedinte.

(2) Comisiile reunite pentru buget, finante si bănci si cele de muncă si protectie socială ale Senatului si Camerei Deputatilor supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidati, nominalizând totodată  candidatul pentru functia de presedinte si pentru cea de vicepresedinte.

(3) Consiliul Economic si Social propune comisiilor prevăzute la alin. (2) două candidaturi pentru membrii Consiliului Comisiei.

(4) Numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei se face în sedinta comună a celor două Camere ale Parlamentului, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor.

Art. 4. – Membrii Consiliului Comisiei trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie cetăteni români cu domiciliul în România, cu o bună reputatie si pregătire profesională si cu o experientă de cel putin 5 ani în activitatea financiar-bancară de asigurări si reasigurări, investitii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor;

b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste functii;

c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;

d) să nu fie membri, atât ei, cât si membrii familiilor lor, în nici un consiliu de administratie si nici actionari semnificativi ai societătilor comerciale care au vreo legătură comercială si/sau juridică cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;

e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăti comerciale, care, sub orice formă, si-a încetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fată de terti sau care a fost declarată în stare de faliment;

f) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar si în cel fiscal;

g) să nu fi fost condamnati penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 5. – Calitatea de membru al Consiliului Comisiei încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea termenului mandatului pentru care a fost numit;

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament, în conditiile în care săvârsesc abateri grave de la obligatiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) si (2);

d) la aparitia unei incompatibilităti sau a unui impediment dintre cele prevăzute la art. 4;

e) prin înlocuire, în cazul imposibilitătii definitive de exercitare a mandatului, conform prevederilor art. 8 alin. (4) si (5);

f) pensionare.

Art. 6. – Membrii Consiliului Comisiei au obligatia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului aparitia oricăreia dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4; până la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept.

Art. 7. – Revocarea membrilor Consiliului Comisiei, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care i-a numit, pe baza procedurii prevăzute la art. 3 alin. (2), în conditiile în care membrii acestuia săvârsesc abateri grave de la obligatiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) si (2).

Art. 8. – (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit o singură dată, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale căror mandate vor fi de 6 ani, respectiv de 5 ani.

(2) Primii membri ai Consiliului Comisiei vor fi numiti pentru mandate cu durate diferite, astfel încât în fiecare an să expire mandatul unuia dintre ei.

(3) Membrii ale căror mandate au expirat vor rămâne în functie până la numirea succesorilor lor.

(4) În cazul imposibilitătii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri, comisiile parlamentare prevăzute la art. 3 alin. (2) propun persoana care urmează să fie numită de Parlament pentru durata restantă a mandatului.

(5) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.

Art. 9. – (1) Membrii Consiliului si directorul general al Comisiei trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să nu fie sot si nici rudă până la gradul al treilea cu Presedintele României, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Nationale a României, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;

b) să nu fie membru în consiliul de administratie al unui administrator sau depozitar;

c) să nu fie actionar al unui administrator sau depozitar;

d) să nu fie membru al unui partid politic;

e) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar si în cel fiscal.

(2) Presedintele Consiliului Comisiei poate fi revocat numai pentru următoarele motive:

a) abateri grave de la obligatiile care îi revin;

b) condamnare penală;

c) încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) si (2);

d) imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului.

Art. 10. – (1) Structura organizatorică a Comisiei si atributiile conducerii si ale personalului de executie se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Comisiei.

(2) Consiliul Comisiei aprobă prin hotărâre: organigrama, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern ale Comisiei.

(3) Activitatea curentă de conducere a Comisiei este asigurată de un director general numit, în conditiile legii, prin hotărâre a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului.

(4) În activitatea sa, directorul general emite decizii si reprezintă Comisia în relatiile cu tertii.

Art. 11. – Personalul de specialitate al Comisiei trebuie să aibă o bună pregătire profesională si experientă în unul dintre următoarele domenii: economic, financiar-contabil, al pensiilor, al asigurărilor, al investitiilor, managementul afacerilor, stiinte actuariale sau juridice.

Art. 12. – (1) Membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei au următoarele obligatii:

a) să nu accepte nici un fel de folos sau avantaj necuvenit, post ori functie care să fie incompatibilă cu cea detinută;

b) să nu presteze servicii si să nu detină actiuni la entitătile implicate în sistemul de pensii private;

c) să nu detină nici o functie politică în partide, organizatii politice sau în institutii si autorităti publice si să nu candideze pentru o astfel de functie.

(2) Membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei sunt obligati, pe întreaga durată a mandatului, respectiv a contractului de muncă, să păstreze stricta confidentialitate a oricărei informatii obtinute în cursul sau ca urmare a exercitării functiei ori a prerogativelor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, precum si pe o perioadă de 2 ani de la data încetării acestora.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile în care informatia este divulgată în exercitiul unei functii sau prerogative în legătură cu activitatea Comisiei, la solicitarea instantei judecătoresti sau dacă există o hotărâre judecătorească dispunând prezentarea unor asemenea informatii, în baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autorităti publice sau cu institutii din alte tări, ori în interesul participantilor si beneficiarilor.

Art. 13. – (1) În cazul imposibilitătii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui Consiliului Comisiei, acestea revin de drept vicepresedintelui.

(2) Dacă atât presedintele, cât si vicepresedintele Consiliului Comisiei se află în imposibilitate temporară de exercitare a prerogativelor, acestea revin decanului de vârstă dintre ceilalti membri ai Comisiei.

Art. 14. – (1) Consiliul Comisiei deliberează valabil în prezenta a cel putin 3 dintre membrii săi, incluzând presedintele sau, în absenta acestuia, vicepresedintele.

(2) Hotărârile sunt adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti, iar în caz de balotaj, votul presedintelui sau, în absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv.

(3) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toti membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat împotrivă si cei absenti putându-si consemna opinia separată în procesul-verbal al sedintei respective.

Art. 15. – (1) Membrii Consiliului Comisiei îsi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia situatiei în care au fost absenti sau au votat împotriva unei hotărâri si au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(2) Presedintele Consiliului Comisiei poate convoca întrunirea Consiliului ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel putin trei membri ai acestuia.

Art. 16. – (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Consiliul Comisiei adoptă norme, hotărâri, decizii si avize, sub semnătura presedintelui Consiliului, după deliberare în sedinte, tinute conform dispozitiilor art. 14.

(2) Normele adoptate de Comisie, în conformitate cu atributiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Bugetul Comisiei

 

Art. 17 – (1) Veniturile bugetului Comisiei se constituie din:

a) taxe pentru autorizare si avizare;

b) taxe de functionare plătite lunar;

c) venituri provenite din donatii, publicatii si din alte surse legale.

(2) Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finantate din veniturile constituite conform alin. (1).

(3) În situatia în care veniturile constituite conform alin. (1) nu sunt suficiente, Comisia apelează la alte surse de finantare, potrivit legii, pe baza aprobării prin hotărâre de către Consiliul Comisiei.

(4) Timp de 18 luni de la data înfiintării Comisiei, cheltuielile cu salariile si cheltuielile de functionare: chirii, utilităti, comunicatii, consumabile etc., precum si cheltuielile cu dotările de echipamente si modernizarea facilitătilor necesare functionării acesteia, serviciile de consultantă si pregătirea personalului se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, inclusiv din intrări de credite externe.

Art. 18. – (1) Până la data de 31 mai a fiecărui an, Comisia supune spre aprobare Parlamentului executia bugetului si raportul privind activitatea proprie pe anul precedent.

(2) Excedentul bugetului Comisiei se reportează în anul următor.

Art. 19. – (1) Orice persoană interesată si care se consideră vătămată într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atributii în sistemul de pensii private poate formula o sesizare către Comisie.

(2) Comisia este obligată să comunice, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării, un răspuns petentului.

(3) Acest răspuns poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

(4) După epuizarea căilor administrative de atac, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot adresa instantelor judecătoresti competente, potrivit legii.

Art. 20. – Comisia are calitate procesuală activă si poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, depozitarilor, altor entităti sau persoane care se află într-o relatie juridică cu acestia, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de actiune este necesară în scopul protejării intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Comisiei

 

Art. 21. – Comisia reglementează, coordonează, supraveghează si controlează activitatea sistemului de pensii private.

Art. 22. – Activitatea Comisiei are drept scop protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor, prin asigurarea unei functionări eficiente a sistemului de pensii private si informarea asupra acestuia.

Art. 23. – Comisia are, în principal, următoarele atributii:

a) acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor si autorizatiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari;

b) supravegherea prudentială si asigurarea unei bune functionări a sistemului de pensii private;

c) controlul activitătii din sistemul de pensii private;

d) controlul relatiilor dintre administrator si alti administratori sau societăti comerciale, atunci când administratorul transferă atributii acestora din urmă, care influentează situatia financiară a administratorului sau prezintă o importantă semnificativă pentru realizarea unui control eficient;

e) controlul constituirii si virării de către angajator a contributiei la fondurile de pensii private;

f) emiterea de norme privind sistemul de pensii private;

g) elaborarea si/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementărilor contabile specifice domeniului pensiilor private, si avizarea actelor administrative individuale, dacă au legătură cu sistemul de pensii private;

h) verificarea organizării, evidentierii si administrării separate a activelor si pasivelor fiecărui fond de pensii private de cele ale administratorului, precum si de celelalte activităti ale acestuia;

i) verificarea existentei la fiecare administrator a unor proceduri administrative si contabile clare, precum si a unui mecanism corespunzător de control intern;

j) adoptarea oricăror măsuri, inclusiv de natură administrativă sau financiară împotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situatii care prejudiciază interesele participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;

k) adoptarea de măsuri privind restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active, în cazurile prevăzute de lege;

l) atributii în ipoteza desfăsurării de activităti cu caracter transfrontalier în domeniul pensiilor private;

m) aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege;

n) întocmirea si actualizarea Registrului fondurilor de pensii private;

o) desemnarea administratorului special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator către un reprezentant special apt să exercite aceste competente, în vederea protejării intereselor participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;

p) aprobarea propriului buget de venituri si cheltuieli;

q) informarea si educarea populatiei cu privire la sistemul de pensii private.

Art. 24. – Comisia adoptă, în principal, norme privind:

a) autorizarea, înregistrarea si functionarea fondurilor de pensii private si a administratorilor;

b) investitiile fondurilor de pensii private;

c) participantii la fondurile de pensii private, contributiile, conturile si plata drepturilor cuvenite;

d) procedura si conditiile de instituire si de revocare a măsurii de supraveghere specială, precum si desemnarea consiliului de supraveghere specială si atributiile acestuia;

e) administrarea specială;

f) lichidarea administratorilor fondurilor de pensii private;

g) provenienta capitalului vărsat de către fondatori;

h) fondul de rezervă;

i) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii private;

j) obligatiile de informare;

k) evidenta contabilă distinctă pentru perioadele contributive si de plată a pensiilor private;

l) calculele actuariale;

m) procedura de efectuare a controlului;

n) procedura internă de solutionare a sesizărilor si contestatiilor;

o) alte aspecte ale reglementării si supravegherii prudentiale a fondurilor de pensii private.

Art. 25. – (1) Comisia controlează entitătile implicate în sistemul de pensii private, cel putin o dată pe an.

(2) Persoanele împuternicite de Consiliul Comisiei pentru efectuarea controlului au dreptul:

a) să obtină de la entitătile controlate, de la membrii organelor de conducere ale acestora ori de la persoanele abilitate să controleze aceste entităti orice informatii privind activitătile lor si cele legate de activele fondurilor de pensii private;

b) de acces la orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private si activitatea entitătilor ori persoanelor prevăzute la lit. a);

c) să obtină eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private si activitatea entitătilor ori persoanelor prevăzute la lit. a);

d) de acces si de a efectua verificări în sediile administratorilor, angajatorilor depozitarilor si, după caz, ale altor entităti implicate în administrarea pensiilor private, inclusiv ale altor societăti comerciale sau administratori cărora le-au fost transferate atributii în domeniul pensiilor private.

(3) Persoana controlată poate contesta măsurile sau sanctiunile aplicate în baza raportului de control, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 26. – (1) Comisia publică, în termen de 6 luni de la sfârsitul fiecărui an calendaristic, într-o brosură, un raport privind evolutia si functionarea fondurilor de pensii private, performanta administratorilor si a entitătilor implicate în acest domeniu, în anul precedent.

(2) Raportul cuprinde o analiză comparativă a activitătii tuturor administratorilor si furnizorilor de pensii private, măsuri adoptate de către Comisie pentru protejarea intereselor participantilor si beneficiarilor si asigurarea bunei functionări a sistemului de pensii private, precum si alte informatii de interes general.

(3) Raportul este redactat într-o formă vizuală si într-un limbaj accesibil, toate datele fiind prezentate si sub formă de grafice.

(4) Comisia anuntă în presă publicarea raportului.

(5) Raportul este pus la dispozitie publicului interesat si este publicat pe web site de către Comisie.

Art. 27. – (1) În primii 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Consiliul Comisiei poate colabora cu un consultant cu experientă internatională în supravegherea si în administrarea fondurilor de pensii private.

(2) Consiliul Comisiei stabileste conditiile si criteriile de selectare a consultantului.

Art. 28. – Comisia participă în calitate de membru sau reprezintă România la asociatiile internationale ale autoritătilor de reglementare si supraveghere, la conferintele si întâlnirile internationale în sistemul de pensii private.

Art. 29. – (1) În scopul întăririi stabilitătii si integritătii sistemului de pensii private si a sistemului financiar, în general, Comisia colaborează cu alte institutii si autorităti din tară si din străinătate, acestea cuprinzând, în special, autoritătile de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, precum si cu Comisia Europeană.

(2) Comisia poate încheia un protocol de colaborare cu autoritătile de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din România.

(3) Comisia încheie protocoale de colaborare cu institutiile de colectare si evidentă a contributiilor de asigurări sociale în scopul accesului la informatiile privind modul de constituire si virare a contributiilor de către angajatori.

(4) Colaborarea se realizează prin schimb de informatii, de experientă sau în orice alt mod, potrivit legii si/sau acordurilor încheiate cu institutiile si autoritătile prevăzute la alin. (1), în scopul îndeplinirii atributiilor lor specifice si în conditii de reciprocitate si de asigurare a confidentialitătii informatiilor astfel furnizate.

(5) Institutiile si autoritătile publice furnizează Comisiei informatiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente si al îndeplinirii obiectivelor Comisiei.

 

CAPITOLUL V

Salarizarea personalului si a membrilor Consiliului Comisiei

 

Art. 30. – (1) Membrii Consiliului Comisiei primesc o indemnizatie pentru fiecare sedintă la care sunt prezenti.

(2) Cuantumul indemnizatiei de sedintă reprezintă 25% din salariul lunar al directorului general al Comisiei.

Art. 31. – Salarizarea directorului general si a personalului de specialitate al Comisiei este similară cu salarizarea pentru personalul din Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si din Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si se stabileste prin hotărâre a Consiliului Comisiei.

 

CAPITOLUL VI

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 32. – Încălcarea, cu vinovătie, de către personalul de specialitate al Comisiei, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz.

Art. 33. – Membrii Consiliului si personalul de specialitate al Comisiei au obligatia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitătilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 34. – (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor referitoare la:

a) notificarea situatiilor de incompatibilitate, conform art. 6;

b) asumarea obligatiilor prevăzute la art. 12 alin. (1);

c) păstrarea confidentialitătii informatiilor, conform art. 12 alin. (2).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 100 milioane la 500 milioane lei.

(3) Contraventiile se constată si amenzile se aplică prin procesul-verbal încheiat de persoanele împuternicite prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei, din cadrul personalului Comisiei.

Art. 35. – Amenzile contraventionale se fac venituri la bugetul Comisiei.

Art. 36. – Contraventiilor prevăzute în art. 34 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 37. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, primul-ministru numeste, cu avizul Consiliului Economic si Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea si dezvoltarea institutiei pentru reglementarea si supravegherea sistemului de pensii private, până la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei.

(2) Directorului general interimar se subordonează secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, presedinte al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, si are autoritatea necesară pentru gestionarea fondurilor provenite din împrumutul Băncii Mondiale 4616 RO cu destinatia organizării si dezvoltării institutiei pentru supravegherea si reglementarea sistemului pensiilor private.

Art. 38. – În termen de 15 zile calendaristice de la numirea tuturor celor 5 membri ai Consiliului Comisiei de către Parlament, presedintele convoacă primul Consiliu al Comisiei.

Art. 39. – În termenul prevăzut la art. 38 Comisia îsi stabileste structura organizatorică, elaborează regulamentul de organizare si functionare si începe angajarea personalului de specialitate.

Art. 40. – (1) La data înfiintării Comisiei, departamentul specializat în supravegherea pensiilor ocupationale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va fi preluat de Comisie.

(2) Sumele împrumutate de la fondul de garantare sunt rambursate de către Comisie după expirarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (4).

Art. 41. – Prezenta ordonantă de urgentă transpune art. 13, 14 si art. 21 paragraful 1 si 2 din Directiva nr. 2003/41/CE privind activitătile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L235 din 23 septembrie 2003.

Art. 42. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cap. III “Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupationale“, cap. VII “Înfiintarea si autorizarea fondurilor de pensii ocupationale“, cap. IX “Constituirea, autorizarea si functionarea administratorilor“ si cap. XIX “Dispozitii tranzitorii si finale“ din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Maria Muga,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 50.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511 /2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Informatii Externe pe anul 2005, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 20.000.000 mii lei, la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Informatii Externe pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 524.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art.8. – (1) În structura Autoritătii se organizează, la nivel de directie, Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare.

..........................................................................................

(3) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare, va deveni operational în trimestrul II al anului 2005 si va functiona la nivel de directie.

(4) Numărul de posturi cu care va functiona Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, pentru obiectivele de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru functionarea Autoritătii.“

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. – Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 525.

 

ANEXĂ

 

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU CERCETARE STIINTIFICĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Comertului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 318,6 miliarde lei la capitolul “Industrie“, titlul “Subventii“, alineatul “Subventii pe produse si activităti“.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005.

Art. 3. – Ministerul Economiei si Comertului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Dan Victor Alesandru,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 526.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind participarea si contributia financiară a României la programele de cercetare ale Fundatiei Europene pentru Stiintă (ESF)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 58 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă participarea comunitătii stiintifice românesti la initiativele, proiectele si programele de cercetare ale Fundatiei Europene pentru Stiintă, denumită în continuare ESF, începând cu anul 2005.

(2) Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, denumit în continuare CNCSIS, în calitate de organizatie membră a ESF, asigură coordonarea stiintifică a participării comunitătii stiintifice românesti la initiativele, programele si proiectele ESF, precum si evaluarea cererilor de finantare a participantilor.

Art. 2. – Comunitatea stiintifică românească participă la următoarele tipuri de initiative, proiecte si programe ESF:

a) programele EUROCORES si programele stiintifice, cu finantare asigurată prin contributia membrilor ESF, conform reglementărilor ESF de finantare;

b) sedinte explorative – Exploratory Workshops si activităti de parteneriat – Networks, finantate de ESF;

c) conferinte de cercetare ale ESF – ESF Research Conference, finantate de ESF împreună cu alte institutii europene;

d) actiuni de previziune stiintifică – Forward Looks, finantate de ESF;

e) actiuni privind infrastructurile de cercetare – Research Infrastructures, finantate de ESF împreună cu alte institutii;

f) alte initiative, proiecte si programe care pot fi derulate în cadrul ESF.

Art. 3. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetării asigură sprijin financiar pentru participarea românească la initiativele, programele si proiectele ESF.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de Ministerul Educatiei si Cercetării anual, începând din anul 2005, în limită maximă de 200.000 euro, din capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică“, titlul 38 “Transferuri“, articolul 40.59 “Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)“.

(3) Cuantumul sprijinului financiar pentru participarea românească la programele ESF este următorul:

a) pentru programele stiintifice – o cotă fixă anuală pentru fiecare proiect, stabilită de ESF în functie de indicatorul PIB/cap de locuitor al României, precum si o cotă variabilă anuală pentru partenerul român implicat în proiect, în limită maximă de 15.000 euro/an/proiect;

b) pentru programele EUROCORES – o cotă variabilă anuală pentru partenerul român implicat în proiect, în limită maximă de 30.000 euro/an/proiect.

Art. 4. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei si Cercetării va elabora norme de aplicare a prezentei hotărâri, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 527.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Adrian Stefan Constantinescu în functia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 

Având în vedere Memorandumul nr. EX/31.227 din 30 mai 2005 al Ministerului Afacerilor Externe, prin care s-a solicitat numirea domnului Adrian Stefan Constantinescu, ministru plenipotentiar, în functia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, însărcinat cu coordonarea problematicii legate de managementul financiar si logistic, activitatea consulară si afaceri juridice,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Începând cu data prezentei decizii, domnul Adrian Stefan Constantinescu se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 13 iunie 2005.

Nr. 363.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind decontarea transferurilor de fonduri ale institutiilor de credit, ale Băncii Nationale a României si ale Trezoreriei Statului în perioada aferentă denominării monedei nationale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 56 alin. 1, art. 89 alin. 1 si ale art. 90 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 si 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către institutiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. – (1) Decontarea finală a transferurilor de fonduri în lei vechi (ROL) între institutiile de credit, între acestea si Banca Natională a României si a celor în relatia cu Trezoreria Statului va avea loc până la data de 29 iunie 2005.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2005, toate instrumentele de plată emise vor avea înscrise sume exprimate exclusiv în lei noi (RON).

(3) Începând cu data de 4 iulie 2005, sistemele de plăti vor procesa si/sau vor deconta exclusiv instructiuni de plată în lei noi (RON).

Art. 2. – (1) Fiecare administrator de sistem va lua măsurile necesare pentru ca în perioada 22 iunie – 4 iulie 2005 sistemul pe care îl administrează să respecte prevederile art. 1 si să functioneze fără perturbări.

(2) Fiecare administrator de sistem va notifica, în scris, aceste măsuri Directiei reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României si va informa corect, complet si în timp util toti participantii la sistem cu privire la măsurile luate pentru perioada 22 iunie – 4 iulie 2005, prin mijloacele de comunicare utilizate în cadrul respectivului sistem.

(3) Institutiile de credit participante la sistemele de plăti au obligatia să îsi informeze din timp clientii, iar Trezoreria Statului pe contribuabili cu privire la emiterea si procesarea instrumentelor/instructiunilor de plată în perioada 22 iunie – 4 iulie 2005, dar si cu privire la procedurile aplicate în cazul instrumentelor de plată emise înainte de momentul denominării si care urmează a fi procesate si/sau decontate după acest moment.

Art. 3. – (1) Sistemul de decontare pe bază brută în timp real ReGIS nu va opera în zilele declarate nebancare, respectiv 30 iunie si 1 iulie 2005.

(2) Prima zi în care se vor procesa si se vor deconta instructiuni de plată în lei noi (RON) în sistemul ReGIS este 4 iulie 2005.

(3) În zilele de 30 iunie si 1 iulie 2005, prin sistemul ReGIS se vor deconta numai instructiuni de plată initiate de administratorul de sistem, aferente operatiunilor de conversie a soldurilor conturilor de decontare ale institutiilor de credit/Trezoreriei Statului deschise în evidentele Băncii Nationale a României.

Art. 4. – (1) Sistemul administrat de Banca Natională a României, care asigură compensarea plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, nu va opera în zilele declarate nebancare, respectiv 30 iunie si 1 iulie 2005.

(2) Ultima zi în care sistemul de plăti mentionat la alin. (1) va procesa instrumente de plată în lei vechi (ROL) este 29 iunie 2005, din 4 iulie 2005 sistemul procesând doar instrumente în lei noi (RON).

(3) Exceptie de la prevederile alin. (2) vor face instrumentele de debit (cecuri, cambii si bilete la ordin) care, în baza unor conventii încheiate între semnatari înaintea datei de 1 iulie 2005, se află în posesia beneficiarilor si urmează a fi introduse spre decontare după această dată. Pentru compensarea acestor instrumente se vor respecta prevederile art. 8 alin. (3) din Circulara Băncii Nationale a României nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către institutiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.

(4) În perioada 22–29 iunie 2005, termenele si intervalele de timp maximale stabilite prin Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta circulară.

(5) În cazul în care ziua compensării, prevăzută în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare, este data de 28 iunie 2005, amânarea la compensare a instrumentelor de plată de debit pe motiv că unitatea primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată poate fi efectuată numai pentru o zi. În cazul în care ziua compensării este data de 29 iunie 2005, amânarea la compensare a instrumentelor de plată de debit nu poate fi efectuată. În ambele cazuri, dacă în data de 29 iunie 2005 este necesară totusi o amânare la compensare a instrumentelor de plată de debit, unitatea institutiei de credit primitoare va refuza la plată respectivele instrumente de plată de debit compensabile în sedinta de compensare din data de 29 iunie 2005.

Refuzurile la plată efectuate în conformitate cu prevederile prezentului alineat nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate în data de 4 iulie 2005, ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 4 iulie 2005 si prezentate unitătii primitoare în sedinta de verificare din 4 iulie 2005, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare. Sumele înscrise pe aceste instrumente de plată de debit vor fi convertite pe propria răspundere de institutiile de credit ale beneficiarilor si vor fi înscrise pe borderoul de încasare.

(6) În cazul aplicării alin. (5), refuzul va fi considerat amânare la compensare si va constitui motiv de penalizare.

Unitatea institutiei de credit la care beneficiarul are cont deschis are obligatia să îl informeze pe acesta că instrumentul de plată de debit nu poate fi procesat în lei vechi în cursul lunii iunie 2005, imediat ce aceasta este informată.

(7) Institutiile de credit care primesc la ghiseu spre încasare instrumente de plată de debit care nu mai pot fi compensate si decontate în cursul lunii iunie 2005 utilizând termenele si intervalele de timp maximale stabilite în anexa la prezenta circulară au obligatia să informeze clientii beneficiari ai instrumentelor de plată respective despre imposibilitatea de a mai procesa aceste instrumente de plată în cursul lunii iunie 2005, imediat ce aceasta este constatată, existând posibilitatea fie a încasării lor direct de la plătitori, fie a compensării si decontării acestora în luna iulie 2005, cu riscul ca aceste instrumente să nu fie încasate sau să fie încasate după data scadentei. Înainte ca instrumentele de plată de debit să fie introduse spre compensare, institutiile de credit vor efectua conversia sumelor înscrise pe respectivele instrumente, conform art. 8 alin. (3) din Circulara Băncii Nationale a României nr. 7/2005, suma astfel convertită urmând a fi înscrisă pe borderoul de încasare de către institutiile de credit, pe răspunderea posesorului instrumentului de plată în cauză.

Art. 5. – (1) În vederea decontării după data de 1 iulie 2005 prin sistemul ReGIS a pozitiilor nete ale participantilor compensatori la sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, pozitii rezultate din tranzactiile efectuate înaintea datei de 1 iulie 2005 si exprimate în lei vechi (ROL), administratorii respectivelor sisteme de plăti vor efectua pe propria răspundere conversia sumelor din lei vechi (ROL) în lei noi (RON) si vor initia instructiunile de plată exclusiv în lei noi (RON).

(2) Decontarea pozitiilor nete ale participantilor compensatori, calculate de administratorii sistemelor de compensare a tranzactiilor cu carduri în perioada 29 iunie – 3 iulie 2005, se va efectua conform precizărilor care vor fi emise si transmise de Banca Natională a României – Directia plăti.

(3) Penalizările în lei vechi (ROL) aplicate institutiilor de credit pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare, care urmează a fi decontate după data denominării, vor fi mai întâi convertite în lei noi (RON) de către Banca Natională a României si apoi decontate.

Art. 6. – (1) La data de 1 iulie 2005, Banca Natională a României va converti în lei noi (RON) valoarea plafoanelor tehnice de garantare unilaterală, communicate participantilor în data de 29 iunie 2005.

(2) În scopul calculării si transmiterii, ulterior datei de 1 iulie 2005, către participantii la sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, a plafoanelor tehnice de garantare unilaterală, în conformitate cu Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, Banca Natională a României va converti în lei noi (RON) pozitiile nete debitoare si pozitiile nete prealabile debitoare care stau la baza calculării acestor plafoane.

Art. 7. – (1) Transferurile de fonduri decontate în data de 29 iunie 2005 vor fi înregistrate de institutiile de credit si de Trezoreria Statului în conturile beneficiarilor acestora cu aceeasi dată.

(2) Institutiile de credit si Trezoreria Statului vor lua măsurile necesare pentru ca operatiunile de transfer de fonduri dispuse prin conturile lor de decontare deschise în ReGIS să se încadreze în prevederile prezentei circulare.

(3) Institutiile de credit si Trezoreria Statului vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si la timp a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de transfer de fonduri în această perioadă si vor afisa la loc vizibil, în toate unitătile proprii, extrase din prevederile prezentei circulare.

Art. 8. – Anexa*) face parte integrantă din prezenta circulară.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 iunie 2005.

Nr. 19.

 

*) ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a