MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 512         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 202 din 14 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 226 din 21 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

101. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 202

din 14 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Gheorghe Vasile în Dosarul nr. 1.127/2004 al Tribunalului Constanta – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile art. 16 si 44 din Constitutie, deoarece se aplică fără discriminare tuturor persoanelor care se încadrează în ipoteza normei legale, iar stabilirea prin lege a conditiilor în care se pierde dreptul de proprietate asupra terenurilor este în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua. Se mai arată că atributia prefectului de a atesta prin ordin pierderea dreptului de proprietate, ca urmare a nerespectării conditiilor prevăzute de art. 19, 21 si 43 din Legea nr. 18/1991, nu contravine dispozitiilor art. 123 alin. (3) si (5) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 521 din 24 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.127/2004, Tribunalul Constanta – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Gheorghe Vasile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate, potrivit cărora nerespectarea conditiilor prevăzute în art. 19, 21 si 43 din Legea nr. 18/1991, referitoare la stabilirea domiciliului în localitatea în care a fost atribuit în proprietate terenul, obligatia de a lucra suprafata de teren atribuită în proprietate si obligatia de întemeiere a unei gospodării, atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta, prin ordin al prefectului, contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 44 si ale art. 123 alin. (3) si (5) din Constitutie.

Astfel, încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1), referitoare la garantarea dreptului de proprietate, si ale alin. (8), referitoare la prezumtia de dobândire licită a averii, constă în aceea că “se pierde un drept de proprietate obtinut în mod legal“, prin “decizia unui organ administrativ, respectiv prefectul“. Or, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, acest lucru echivalează cu “constatarea nulitătii relative a unui act, care nu poate fi decât de competenta instantelor judecătoresti“. Autorul exceptiei mai consideră că solutia legislativă consacrată prin textul de lege criticat trebuie să fie aceeasi ca în cazul constatării nulitătii absolute a actului de înstrăinare a terenului, care, potrivit art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, este de competenta instantelor de judecată.

Se mai sustine că textul de lege criticat încalcă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 123 alin. (3) si (5), deoarece, fără a avea caracterul unei legi organice, acordă prefectului atributia de a anula, prin ordin, un act emis de autoritătile publice locale pe care îl consideră ilegal, fără a se adresa în acest sens instantelor de judecată, prin atacarea actului în contencios administrativ.

În legătură cu pretinsa încălcare a art. 16 din Constitutie, se arată că textul de lege criticat instituie “o inegalitate de tratament juridic între cetăteni“, deoarece prevede pierderea dreptului de proprietate prin ordin al prefectului, spre deosebire de situatia în care titlul de proprietate este lovit de nulitate absolută, caz în care legiuitorul a instituit competenta instantelor judecătoresti pentru constatarea nulitătii, potrivit art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Tribunalul Constanta – Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 44 din Constitutie, deoarece “posibilitatea verificării si constatării respectării unor conditii legale pentru dobândirea valabilă a dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 nu aduce atingere protectiei proprietătii si nu înlătură caracterul licit al dobândirii acesteia“, cu atât mai mult cu cât “tocmai în cuprinsul normei constitutionale se arată că atât continutul, cât si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege“. Se mai arată că nu poate fi retinută nici încălcarea art. 123 alin. (3) si (5) din Constitutie, dat fiind că prevederea legală criticată “nu creează pentru prefect atributii contrare Constitutiei si nu înlătură posibilitatea, pentru persoana interesată, de a se adresa instantelor de judecată“. În ceea ce priveste încălcarea art. 16 din Constitutie, se apreciază, invocându-se în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, că principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor nu presupune uniformitate, astfel încât legiuitorul poate edicta reguli speciale într-o anumită materie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că nu sunt încălcate dispozitiile art. 44 din Constitutie, deoarece prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, stabilind o conditie rezolutorie, de neîndeplinirea căreia depinde pierderea dreptului de proprietate, care operează în temeiul legii, este în deplină concordantă cu dispozitia constitutională invocată, potrivit căreia continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. În ceea ce priveste dispozitiile art. 49 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, se arată că acestea nu încalcă art. 123 alin. (3) si (5) din Constitutie, deoarece, pe de o parte, actul normativ criticat este o lege organică, iar pe de altă parte, “nu-i privează pe cetăteni de garantiile procesuale, prevăzute de lege, pentru apărarea drepturilor lor“. Se apreciază că textul de lege criticat este în concordantă si cu dispozitiile art. 16 din Constitutie, invocându-se jurisprudenta Curtii Constitutionale, în sensul că principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal fată de situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Mai mult, se consideră că reglementarea legală în cauză se justifică prin “consideratiuni de politică economică si socială (...), de competenta exclusivă a legiuitorului“.

Avocatul Poporului arată că prevederea legală criticată nu încalcă art. 16 din Constitutie, dat fiind că aceasta se aplică, fără nici o discriminare, tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, respectiv persoanelor cărora li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole. Se mai arată că prin textul de lege criticat se instituie conditiile de dobândire si pierdere a dreptului de proprietate asupra unor terenuri, ceea ce este în deplină concordantă cu art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie. În ceea ce priveste încălcarea art. 123 alin. (3) si (5) din Constitutie, se apreciază că textul de lege criticat, prin continutul său referitor la atributia prefectului de a atesta prin ordin anumite situatii prevăzute în ipoteza normei legale, nu este în contradictie cu această dispozitie constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 49 alin. (2) si (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

– Art. 49 alin. (2) si (3): “(2) Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta.

Pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru constructii, proprietarul va primi o despăgubire egală cu valoarea reală a acestora.

(3) Organul împuternicit să constate situatiile prevăzute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atestă pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a orasului sau a municipiului în a cărui rază teritorială este situat terenul.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 44 si ale art. 123 alin. (3) si (5) din Constitutie, al căror continut este următorul:

– Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;

– Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.“;

– Art. 123 alin. (3) si (5): “(3) Atributiile prefectului se stabilesc prin lege organică. (...)

(5) Prefectul poate ataca, în fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Potrivit textului de lege criticat, nerespectarea conditiilor prevăzute în art. 19, 21 si 43 din Legea nr. 18/1991, dispozitii referitoare la stabilirea domiciliului în localitatea în care a fost atribuit în proprietate terenul, obligatia de a lucra suprafata de teren atribuită în proprietate, respectiv obligatia de întemeiere a unei gospodării, atrage pierderea dreptului de proprietate a terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta, prin ordin al prefectului.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece instituie pierderea unui drept de proprietate prin ordin al prefectului, spre deosebire de solutia legislativă diferită consacrată de art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, potrivit căreia nulitatea absolută a titlului de proprietate este constatată de către instanta judecătorească.

Curtea constată că această sustinere a autorului exceptiei referitoare la o pretinsă inegalitate de tratament juridic ce ar rezulta din compararea unor solutii legislative diferite nu poate fi retinută. În conformitate cu dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Parlamentul este organul reprezentantiv suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării“, legiuitorul este în drept să prevadă care sunt autoritătile competente să constate îndeplinirea conditiilor legale, cu respectarea tuturor principiilor si dispozitiilor constitutionale.

Pe de altă parte, Curtea a retinut în mod constant în jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, că încălcarea principiului egalitătii si discriminării există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă.

Mai mult, s-a statuat în jurisprudenta Curtii că “inegalitatea reală, care rezultă din diferenta de situatii, poate justifica reguli distincte, în functie de scopul legii“. În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie, Curtea constată că acestea nu sunt întemeiate.

Prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 stabilesc sanctiunea pierderii dreptului de proprietate constituit în temeiul legii asupra unor terenuri agricole, ca urmare a nerespectării conditiilor prevăzute în art. 19, 21 si 43 din lege. Asadar, pierderea dreptului de proprietate asupra terenului intervine în temeiul legii, consecintă a neîndeplinirii unei conditii rezolutorii, iar solutia legiuitorului este în deplină concordantă cu dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit cărora “continutul si limitele dreptului de proprietate se stabilesc prin lege“.

Nu este întemeiată nici sustinerea autorului exceptiei cu privire la neconstitutionalitatea textului de lege criticat, prin raportare la dispozitiile art. 123 alin. (3) si (5) din Constitutie, referitoare la stabilirea atributiilor prefectului prin lege organică si posibilitatea acestuia de a ataca, în fata instantei de contencios administrativ, actele consiliului judetean, al celui local sau ale primarului.

Prevederile art. 49 alin. (3), instituind atributia prefectului de a constata, prin ordin, pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si de a dispune trecerea terenului în proprietatea privată a comunei, orasului sau a municipiului în a cărui rază teritorială este situat, sunt în deplină conformitate cu dispozitiile art. 123 alin. (5) din Constitutie, potrivit cărora “(3) Atributiile prefectului se stabilesc prin lege organică“.

De asemenea, Curtea constată că legiuitorul a instituit anumite conditii de respectarea cărora depinde valabila constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, sub sanctiunea pierderii acestuia, în temeiul art. 49 alin. (2) din lege, fapt ce nu vine în contradictie cu dispozitiile art. 123 alin. (5) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Gheorghe Vasile în Dosarul nr. 1.127/2004 al Tribunalului Constanta – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 226

din 21 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Uzinele Sodice Govora“ – S.A. în Dosarul nr. 1.713/civ/2004 al Curtii de Apel Pitesti – Sectia civilă, de Aurel Bălău si Carolina Bălău în Dosarul nr. 5.210/2004 al Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia civilă, de Societatea Comercială “CET“ – S.A. Iasi în Dosarul nr. 5.926/2004 al Tribunalului Iasi si de Asociatia familială Dane din Salcia în Dosarul nr. 38/CA/2005 al Tribunalului Teleorman – Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde avocatul Natalia Mosnegutu, pentru Societatea Comercială “CET“ – S.A. Iasi, si avocatul Doina Stupariu, pentru Federatia Sindicală Termoelectrica Bucuresti, Dan Iordache, Mihai Manoliu, Mihai Poelincă, Gabriela Savencu, Dumitru Miron, Dumitru Iurea, Octavian Răducioiu, Mariana Tănase, Cristian Tănase, Cristinel Drăgan, Constantin Chimilevschi, Eugen Pintilie, Marius Donică, Ecaterina Chescu, Emilia Jitaru, Constantin Enea, Corneliu Todiras, Carmen Tutuianu, Paraschiva Postudor, Maria Grădinaru, Vasile Lută, Vasile Chele, Ioan Grigore, Neculai Grigorită, Gabriel Carpiuc, Jănică Oprică, Petru Ionită, Ioan Afloarei, Constantin Vicol, Mihai Bigu, Fanică Afloarei, Gabriel Rădeanu, Nicolae Istrate, Elena Pichiu, Vasile Florea, Ion Susnea, Constantin Cretu, Anton Pătras, Paul Ghibănescu, Gheorghe Ursu, Marcel Alexa, Nelu Simireanu, Dana Ionescu, Constantin Penelea, Gabriela Pachitac, Marian Ispăsoiu, Daniel Arustei, Laurentiu Moldovanu, Iulian Roman, Mitică Moisă, Mircea Chirilă, Traian Hunea, Gheorghe Sion, Gheorghe Buzdugan, Sergiu Maftei, Costel Musteată, Neculai Filipescu, Carmen Fartusnic, Violeta Asăvoaie, Sergiu Ursache, Mihai Rotaru, Valeriu Blaj, Gelu Popa, Mihai Ciornei, Gratiela Buzu, Cristiana Ambrono, Ionel Hrisdeu, Nicolae Nicorici, Dorel Neagu, Mihai Costea, Grigore Pintilie, Marius Dădăcus, Gheorghe Fordea, Gelu Hucanu, Iulian Gheorghe, Constantin Stefan, Dorin Budhăceanu, Constantin Bălut, Gheorghe Bulai, Valeriu Antimi, Gheorghe Vartic, Cristinel Zamfir, Mihai Cimpoi, Valentin Dodan, Cristina Androne, Petru Hucos, Iulian Luchian, Mihai Neamtu, Dumitru Rotundu, Ioan Gheorghiu, Neculai Butnaru, Teodor Ghideanu, Radu Zamfirescu, Marinela Zamfir, Eufrosina Herea, Maria Ciocoiu, Costel Petrescu, Constantin Lărgeanu, Radu Movileanu, Gheorghe Calenciuc, Dorel Lupu, Augustin Minea, Laurentiu Hărlăuanu, Nicoleta Soimu, Dragos Cretu, Gică Dupu, Dănut Ursu, Vasile Scutaru, Adrian Juravlea, Eugen Popa, Cecilia Neculea, Mihai Bitiuscă, Dumitru Cotovanu, Constantin Cuciureanu, Lucian Hriscu, Sorin Grigore, Gelu Dumitriu, Virgil Iordache, Radu Knacoschi, Petru Hanganu, Adrian Ursu si Andrei Părpăută. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii de amânare depuse de Asociatia familială Dane din Salcia în Dosarul nr. 163D/2005.

Reprezentantul Ministerului Public nu este de acord cu amânarea cauzei.

Curtea respinge cererea de amânare.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 704D/2004, nr. 713D/2004, nr. 754D/2004 si nr. 163D/2005 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Avocatii părtilor si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 163D/2005, nr. 754D/2004 si nr. 713D/2004 la Dosarul nr. 704D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul Societătii Comerciale “CET“ – S.A. Iasi arată că, desi dispozitiile art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă au fost declarate neconstitutionale, în prezenta cauză exceptia nu este inadmisibilă, deoarece decizia de admitere nu a fost încă publicată.

Avocatul Doina Stupariu arată că, desi Curtea Constitutională a admis, prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2005, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, în speta de fată se impune respingerea exceptiei ca neîntemeiată. Prin declararea ca fiind neconstitutionale a dispozitiilor de lege criticate a fost îndepărtată sanctiunea nulitătii absolute, neîndeplinirea cerintei de formă în cazul cererii de recurs fiind sanctionată, în aceste conditii, cu nulitatea relativă. Arată că legiuitorul a sanctionat cu nulitatea absolută neîndeplinirea cerintei de formă în cazul cererii de recurs, conditiile cerute de lege fiind astfel deosebite, deoarece recursul este o cale extraordinară de atac. În continuare arată că cererea de recurs a autorului exceptiei nu îndeplineste conditiile cerute de lege, deoarece nu se face nici o mentiune cu privire la intimati. În aceste conditii, în speta de fată, nu se poate retine ca întemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă. În acest sens arată că, prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2005, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din, astfel că, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, se impune respingerea exceptiei ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă de Curtea de Apel Pitesti – Sectia civilă prin Încheierea din 16 noiembrie 2004 pronuntată în Dosarul nr. 1.713/civ/2004, de Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia civilă prin Încheierea din 12 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.210/2004, de Tribunalul Iasi prin Încheierea din 17 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 5.926/2004, si de Tribunalul Teleorman – Sectia civilă prin Încheierea din 10 februarie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 38/CA/2005. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Uzinele Sodice Govora“ – S.A., Aurel Bălău, Carolina Bălău, Societatea Comercială “CET“ – S.A. Iasi si Asociatia familială Dane din Salcia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, contravenind dispozitiilor art. 16, 21 si 129 din Constitutie, precum si ale art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Astfel, se sustine că, alături de contestatia în anulare si revizuire, recursul a fost instituit de legiuitor ca o cale extraordinară de atac la dispozitia părtilor, care se pot adresa unei instante superioare în scopul exercitării controlului judiciar al hotărârilor date fără drept de apel, al celor date în apel si al hotărârilor altor organe cu activitate jurisdictională. Spre deosebire de celelalte două, cererea de recurs trebuie să cuprindă, sub sanctiunea nulitătii, anumite mentiuni prevăzute de art. 3021 din Codul de procedură civilă.

Sanctiunea nulitătii cererii de recurs pentru lipsa unei mentiuni prevăzute de textul de lege criticat este excesivă în raport cu nesanctionarea lipsei acelorasi mentiuni din cererea de chemare în judecată, cererea de apel, cererea prin care se formulează contestatia în anulare si din cererea de revizuire, îngrădind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

De asemenea, se arată că textul de lege criticat încalcă si dispozitiile constitutionale referitoare la folosirea căilor de atac, deoarece prevede, sub sanctiunea nulitătii absolute, ca cererea de recurs să contină anumite elemente de identificare a intimatului, pe care recurentul este uneori în imposibilitate să le afle. De cele mai multe ori, dispozitivul hotărârilor atacate cu recurs nu cuprinde decât numele/denumirea si domiciliul/sediul social al intimatului, fără a preciza anumite date specifice, cum sunt numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau codul fiscal si contul bancar. De asemenea, se consideră că sanctiunea nulitătii cererii de recurs pentru lipsa acestor mentiuni este excesivă în raport cu nesanctionarea lipsei acelorasi mentiuni din cererea de chemare în judecată, cererea de apel, cererea prin care se formulează contestatia în anulare si din cererea de revizuire.

Curtea de Apel Pitesti – Sectia civilă si Tribunalul Iasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. În acest sens arată că sintagma “sub sanctiunea nulitătii“ din textul de lege criticat constituie o încălcare a dreptului constitutional pe care îl are orice persoană, potrivit art. 21 alin. (1) din Constitutie, de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Aflarea elementelor enumerate de art. 3021 din Codul de procedură civilă (domiciliul/sediul intimatului, numărul de înmatriculare în registrul comertului, numărul contului bancar etc.) necesită efectuarea unor demersuri scrise adresate Politiei, camerelor de comert, grefelor instantelor si altor autorităti si presupune scurgerea unei anumite perioade de timp, care este deseori mai lungă decât termenul de declarare si motivare a recursului, îngrădind astfel, în mod nejustificat, dreptul la exercitarea căilor de atac si la liberul acces la justitie.

Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia civilă si Tribunalul Teleorman – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozitiile de lege criticate au menirea de a disciplina conduita părtilor în procedura solutionării recursului, cerintele acestei norme procedurale referitoare la conditiile de formă ale recursului nefiind de natură a îngrădi accesul la justitie si putând fi realizate cu o minimă diligentă din partea recurentului si fără a necesita cheltuieli materiale suplimentare. Reglementarea conditiilor de formă ale recursului a fost determinată de situatiile ivite în practica judiciară, când, datorită lipsei unor cerinte de formă ale cererii de recurs, procedura de citare nu a putut fi făcută în mod legal, iar limitele casării au fost determinate cu dificultate, cu efecte negative asupra celeritătii si calitătii actului de justitie. De asemenea, arată că instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat, prin Decizia nr. 310 din 8 iulie 2004, statuând că dispozitiile art. 3021 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată. Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens arată că din dispozitia de lege criticată nu rezultă că sanctiunea nulitătii operează automat, fără a da părtilor posibilitatea îndeplinirii cerintelor legale. Textul de lege criticat dă expresie principiului liberului acces la justitie, art. 316 din Codul de procedură civilă, coroborat cu art. 287 alin. 2 din acelasi cod, dând recurentului posibilitatea de a îndeplini cerintele legale până la prima zi de înfătisare, iar lipsa semnăturii în tot cursul judecătii, conform art. 133 alin. 2 din Codul de procedură civilă. De altfel, Curtea Constitutională, fiind sesizată cu dispozitiile art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, care permiteau constatarea inadmisibilitătii recursului pentru neîndeplinirea conditiilor de formă, fără citarea părtilor, a constatat neconstitutionalitatea acestor dispozitii, apreciind că făceau imposibilă remedierea viciilor de formă ale cererii de recurs. Odată cu abrogarea dispozitiilor privind admisibilitatea în principiu a recursului, precum si din interpretarea coroborată a art. 316 din Codul de procedură civilă si art. 287 alin. 2 din acelasi cod rezultă că aspectele de neconstitutionalitate invocate de autorul exceptiei nu mai subzistă.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat, care reglementează conditiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea de recurs, sub sanctiunea nulitătii, nu aduce atingere, sub nici un aspect, accesului liber la justitie. Dispozitiile art. 3021 din Codul de procedură civilă reprezintă norme de procedură a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie. Astfel, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, cum sunt si cele referitoare la cererea de recurs. Totodată, stabilirea unor conditii de formă pentru cererea de recurs este în concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie, potrivit cărora “împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii“.

Astfel, nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă fată de prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece, prin stabilirea unor conditii pe care trebuie să le îndeplinească cererea de recurs, nu se aduce atingere solutionării cauzelor într-un termen rezonabil si îndeplinirii conditiilor unui proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, introdus prin art. I pct. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, si completat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004. Textul de lege criticat are următoarea redactare: “Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitătii, următoarele mentiuni: a) numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar. Dacă recurentul locuieste în străinătate, va arăta si domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul [...].“

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16, 21 si 129, precum si în art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, care au următorul continut:

– Art. 16 din Constitutie: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.“;

– Art. 21 din Constitutie: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.“;

– Art. 129 din Constitutie: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.“;

– Art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: “Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta Declaratie si împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea observă că, ulterior sesizării sale cu această exceptie, prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2005 a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă. În motivarea solutiei se arată că, în conformitate cu dispozitiile art. 129 si ale art. 126 alin. (2) din Constitutia României, exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti si procedura de judecată sunt stabilite prin lege. Din aceste prevederi constitutionale rezultă că legiuitorul are libertatea de a stabili cazurile si conditiile în care părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac. Având în vedere întregul sistem normativ al Constitutiei, Curtea constată totodată că libertatea legiuitorului de a stabili conditiile de exercitare a căilor de atac si procedura de judecată nu este absolută, limitele libertătii de reglementare fiind determinate si în aceste cazuri de obligativitatea respectării normelor si principiilor privind drepturile si libertătile fundamentale si a celorlalte principii consacrate prin Legea fundamentală si prin actele juridice internationale la care România este parte.

Astfel, potrivit art. 21 alin. (1) din Constitutie, orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, iar potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

În reglementarea exercitării acestui drept, legiuitorul are posibilitatea să impună anumite conditii de formă, tinând de natura si de exigentele administrării justitiei, fără însă ca aceste conditionări să aducă atingere substantei dreptului sau să-l lipsească de efectivitate.

În sensul considerentelor expuse mai sus, Curtea Constitutională are în vedere si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că scopul Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale este “să apere nu drepturi teoretice sau iluzorii, ci concrete si efective“ (Cazul Airey contra Irlandei, 1979, si Cazul Artico contra Italiei, 1980).

Într-o cauză similară celei deduse controlului de constitutionalitate, Curtea de la Strasbourg a statuat prin Hotărârea din 9 noiembrie 2004, pronuntată în Cazul Saez Maeso contra Spaniei, că a existat o violare a art. 6 paragraful 1 din Conventie, atunci când normele referitoare la formele ce trebuie respectate pentru introducerea unui recurs si aplicarea lor îi împiedică pe justitiabili să se prevaleze de căile de atac disponibile. În considerentele hotărârii, Curtea a precizat că, desi accesul la o instantă de judecată nu este un drept absolut, ci este susceptibil de limitări, în special în ceea ce priveste conditiile de admisibilitate a unei căi de atac, totusi, aceste limitări nu trebuie să restrângă accesul deschis unui justitiabil de o asemenea manieră sau până la un asemenea punct încât dreptul să fie atins în însăsi substanta lui.

În lumina acestor considerente, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, prin care se sanctionează cu nulitate absolută omisiunea de a se preciza în cuprinsul cererii de recurs “numele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmariculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar“, precum si – dacă recurentul locuieste în străinătate –  domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul“, apar ca un formalism inacceptabil de rigid, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării căii de atac si să restrângă nejustificat accesul liber la justitie.

Pe de altă parte, în sistemul Codului de procedură civilă, recursul este conceput ca o cale extraordinară de atac, altfel spus, ca un ultim nivel de jurisdictie în care părtile în litigiu îsi pot apăra drepturile lor subiective, înlăturând efectele hotărârilor pronuntate în conditiile celor 10 cazuri de nelegalitate prevăzute de art. 304 din Codul de procedură civilă. Or, instituirea sanctiunii nulitătii pentru neîndeplinirea acestor cerinte de formă în Onsusi cuprinsul cererii de recurs, fără nici o posibilitate de remediere a omisiunii, îl lipseste pe recurent, fără o justificare rezonabilă, de posibilitatea de a se examina, pe calea recursului, sustinerile sale întemeiate privind modul eronat, eventual abuziv, prin care s-a solutionat, prin hotărârea atacată, litigiul în care este parte.

Având în vedere aceste efecte ale aplicării prevederilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, Curtea constată că, prin sanctiunea nulitătii pe care o instituie, textul de lege atacat încalcă atât dispozitiile art. 21, cât si pe cele ale art. 129 si ale art. 24 alin. (1) din Constitutie.

În concluzie, Curtea constată că textul de lege atacat este neconstitutional în ceea ce priveste sanctionarea cu nulitate absolută a omisiunii de a se preciza în cuprinsul cererii de recurs înumele, domiciliul sau resedinta părtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comertului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal si contul bancar“, precum si – dacă recurentul locuieste în străinătate – “domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul“.

Întrucât Curtea a constatat printr-o decizie anterioară neconstitutionalitatea dispozitiei de lege criticate, aceasta, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu mai poate face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate. Constatând însă că decizia de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă a fost pronuntată ulterior sesizării instantei de contencios constitutional, aceasta urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Uzinele Sodice Govora“ – S.A. în Dosarul nr. 1.713/civ/2004 al Curtii de Apel Pitesti – Sectia civilă, Aurel Bălău, Carolina Bălău în Dosarul nr. 5.210/2004 al Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia civilă, Societatea Comercială “CET“ – S.A. Iasi în Dosarul nr. 5.926/2004 al Tribunalului Iasi si Asociatia familială Dane din Salcia în Dosarul nr. 38/CA/2005 al Tribunalului Teleorman – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de înfiintare

si dezvoltare de incubatoare de afaceri

 

Având în vedere:

– prevederile art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii;

– prevederile anexei nr. 3/12/23 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004;

– prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2004 pentru aprobarea Protocolului dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002–2005 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003;

– prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionareaAgentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. – (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 101.

 

ANEXĂ*)

 

PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE

a Programului national multianual de înfiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a