MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 517         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 iunie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

188. – Lege privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

 

512. – Decret pentru promulgarea Legii privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. – Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

550. – Hotărâre privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

552. – Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-sociale

 

553. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

687. – Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru completarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, detinut la Societatea Comercială “ECOSID“ – S.A. Hunedoara, în număr de 3.925.043 actiuni, reprezentând 99,99% din capitalul social al societătii comerciale, în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.

Art. 2. – Municipiul Hunedoara exercită toate drepturile si execută toate obligatiile care decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “ECOSID“ – S.A. Hunedoara, prin consiliul local.

Art. 3. – Predarea-preluarea pachetului de actiuni se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 188.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de actiuni din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2005.

Nr. 512.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, prin care a fost desfiintată functia de ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

dată fiind necesitatea eficientizării activitătii structurilor implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de România prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană,

tinând seama de necesitatea existentei unui mecanism de control administrativ la nivelul administratiei publice centrale,

având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta antifraudă pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene,

în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfăsurarea în cel mai scurt timp a activitătilor si structurilor din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi si personalul Autoritătii Nationale de Control, care se desfiintează.

(2) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiintează Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică.

Art. 2. – În subordinea ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se organizează si functionează:

a) Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică;

b) Departamentul pentru lupta antifraudă, structură fără personalitate juridică;

c) Departamentul de implementare programe si ajustare structurală, structură fără personalitate juridică.

Art. 3. – (1) Autoritatea de control a Guvernului, denumită în continuare Autoritatea, exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si la regiile autonome, companiile si societătile nationale sau la societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

(2) Autoritatea verifică aplicarea acquis-ului comunitar, eficienta si transparenta activitătii administratiei publice locale.

(3) De asemenea, Autoritatea va îndeplini si următoarele atributii:

a) exercită controlul asupra activitătii autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, dispus de primulministru;

b) urmăreste implementarea politicilor si strategiilor în domeniul controlului;

c) initiază si avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului;

d) face propuneri de reglementare si armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entitătilor cu atributii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene;

e) urmăreste si evaluează periodic rezultatele obtinute din valorificarea actelor de control ale entitătilor cu atributii de control, în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;

f) supraveghează respectarea Ghidului controlului si a Codului de conduită în vederea implementării măsurilor de responsabilizare a personalului cu atributii de control;

g) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activitătii de control;

h) verifică sesizările primite direct de la primul-ministru si de la Administratia Prezidentială;

i) propune măsuri de corectare a disfunctionalitătilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;

j) Ondeplineste oricare alte atributii stabilite de actele normative în vigoare.

(4) În realizarea atributiilor de control, institutiile, autoritătile publice si operatorii economici mentionati la alin. (1) au obligatia să pună la dispozitia reprezentantilor Autoritătii documentele si informatiile solicitate.

(5) Autoritatea preia toate reprezentările si competentele Autoritătii Nationale de Control în institutiile sau în organele de specialitate ale administratiei publice centrale, asa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare.

(6) Autoritatea va continua actiunile Autoritătii Nationale de Control aflate în curs de desfăsurare, până la finalizarea si valorificarea lor.

Art. 4. – (1) Pentru realizarea atributiilor sale, personalul Autoritătii efectuează controale directe, întocmind rapoarte de control, procese-verbale, informări, sinteze, după caz.

(2) Actele întocmite potrivit alin. (1) si avizate de ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării aquis-ului comunitar sunt prezentate primului-ministru, însotite de propuneri.

(3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit institutiilor vizate, care, în termen de 30 de zile, au obligatia de a comunica Autoritătii măsurile luate.

Art. 5. – (1) Autoritatea este condusă de un demnitar cu rang de secretar de stat, seful Autoritătii.

(2) Numărul maxim de posturi al Autoritătii este de 60, exclusiv demnitarul.

Art. 6. – (1) Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquis-ului comunitar este garantul respectării obligatiilor asumate de România privind lupta antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene.

(2) În îndeplinirea atributiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul pentru lupta antifraudă, denumit în continuare Departamentul, actionează pe bază de autonomie functională si decizională, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de România, fiind condus de un demnitar cu functie de secretar de stat, seful Departamentului.

(3) Secretarul de stat, seful Departamentului, nu va solicita si nu va primi instructiuni de la nici o autoritate, institutie sau persoană în realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfăsurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control.

Art. 7. – În calitate de institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul are următoarele atributii:

a) asigură coordonarea luptei antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) efectuează controlul obtinerii, derulării sau utilizării fondurilor provenite din programele de asistentă ale Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinta posibilelor nereguli si/sau fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, astfel cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

c) asigură si facilitează cooperarea dintre institutiile nationale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum si între acestea si Oficiul European de Luptă Antifraudă si statele membre ale Uniunii Europene;

d) initiază si avizează proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România în vederea armonizării legislative în domeniu;

e) culege, analizează si prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f) elaborează si coordonează programe de perfectionare, stagii de pregătire si instruire în domeniul luptei antifraudă;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

Art. 8. – Departamentul primeste sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare si pune la dispozitia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum si toate datele si informatiile cerute.

Art. 9. – Actele de control sunt aprobate de către secretarul de stat, seful Departamentului.

Art. 10. – (1) În exercitarea atributiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la fata locului, la luarea de declaratii, va solicita documentele si informatiile necesare.

(2) În vederea efectuării eficiente si cu celeritate a controalelor, toate institutiile si autoritătile publice implicate, precum si operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligati să permită reprezentantilor Departamentului accesul neconditionat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spatii folosite în scopuri economice.

(3) Pe parcursul desfăsurării controalelor Departamentul solicită tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele si informatiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice amintite au obligatia să răspundă corespunzător si complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.

(4) Pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (3), toate institutiile si autoritătile publice implicate, precum si operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică si dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Departamentului.

(5) În baza împuternicirii de control, reprezentantii Departamentului pot proceda la luarea de declaratii de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum si de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârsirea unor nereguli sau fraude.

(6) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice sunt obligati să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atributiilor ce îi revin.

Art. 11. – (1) În cazul constatării unor elemente de natură infractională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operatiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

(2) În scopul îndeplinirii atributiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autoritătile cu competente în gestionarea asistentei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea combaterii neregulilor si fraudelor, precum si cele cu competente în efectuarea urmăririi penale si sanctionarea celor vinovati si în recuperarea prejudiciilor au obligatia de a transmite către Departament, în termen de 15 zile, datele si informatiile solicitate.

Art. 12. – Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistentă si dotare tehnică, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 13. – La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă reprezentantii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentantii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele si informatiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în conditiile legii.

Art. 14. – (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în bugetele autoritătilor si institutiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, personalul preluat, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

Art. 15. – În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile “Autoritatea Natională de Control“ si “Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare“ se înlocuiesc cu denumirile “Autoritatea de control a Guvernului“, respectiv “Departamentul pentru lupta antifraudă“.

Art. 16. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele prevederi:

a) art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

b) alin. (3) lit. a)–e) si alin. (4) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004 privind organizarea si functionarea Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 2 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor

cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquis-ului

comunitar,

Cristian David

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 49.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, se stabileste pentru luna iulie 2005 a doua etapă de plată a drepturilor de pensie recalculate.

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1981–1990, inclusiv.

Art. 2. – Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, astfel cum a fost completată prin Hotărârea Guvernului nr. 105/2005, se aplică si pentru următoarele categorii de pensii:

a) pensii de urmas stabilite după data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, dintr-o pensie pentru limită de vârstă sau pensie de invaliditate gradul I, calculată potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001;

b) pensii stabilite în baza Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, cărora li s-au aplicat prevederile alin. (2) ale art. 184 din Legea nr. 19/2000.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 550.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr 99/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă acordarea sumei de 24.548,0 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-sociale.

(2) Unitătile de asistentă medico-sociale beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. – Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin directiilor de muncă, solidaritate socială si familie judetene în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă medico-sociale.

Art. 4. – Respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine unitătilor de asistentă medico-sociale beneficiare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 552.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă medico-sociale beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate

 

Nr.

crt.

Consiliul judetean/local

care a înfiintat unitatea

de asistentă medico-socială

Unitatea de asistentă

medico-socială beneficiară

 

Categoria lucrărilor finantate

Suma

– milioane lei –

1.

Consiliul Local al Comunei Sulita, judetul Botosani

Unitatea de asistentă medico-socială Sulita

Reparatii si amenajări clădiri

3.806

2.

Consiliul Local al Orasului Pogoanele, judetul Buzău

Unitatea de asistentă medico-socială Pogoanele

Reparatii si amenajări clădiri

4.121

3.

Consiliul Local al Orasului Uricani, judetul Hunedoara

Unitatea de asistentă medico-socială Uricani

Reparatii si amenajări clădiri

5.191

4.

Consiliul Local al Comunei Baia de Cris, judetul Hunedoara*)

Unitatea de asistentă medico-socială Baia de Cris

Reparatii si amenajări clădiri

3.129

5.

Consiliul Judetean Ialomita

Centrul medico-social Fierbinti

Reparatii si amenajări clădiri

8.301

TOTAL:

24.548,0


*) În baza Hotărârii Consiliului Judetean Hunedoara nr. 4/2005, unitatea de asistentă medico-socială Baia de Cris s-a reorganizat ca institutie publică de asistentă socială, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judetean Hunedoara.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005 cu suma de 189.000 mii lei la capitolul 51.01. “Autorităti publice“, pentru organizarea la Tulcea, în perioada 30 iunie – 3 iulie 2005, de către Consiliul Economic si Social, a celei de a 11-a reuniuni a Comitetului Consultativ Mixt Uniunea Europeană–România, astfel:

a) 100.000 mii lei la titlul 02 “Cheltuieli de personal“;

b) 89.000 mii lei la titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2005.

Art. 3. – Sumele alocate potrivit art. 1 si rămase neutilizate până la data de 15 august 2005 se restituie de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 553.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001

 

Având în vedere dispozitiile art. 5 lit. c) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. – Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 30 octombrie 2001, se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. – Cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, cu drept de sedere, în conditiile legii, pe teritoriul României poate solicita Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară autorizarea pentru a desfăsura sau verifica pe teritoriul României, ca persoană fizică, lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.“

2. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 si 72, cu următorul cuprins:

“Art. 71. – (1) În vederea obtinerii autorizării, cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat care apartine Spatiului Economic European vor prezenta un dosar de autorizare cu următoarele documente:

a) cerere-tip pentru autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copia pasaportului;

c) curriculum vitae;

d) copii legalizate ale diplomelor, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea profesională cerută pentru autorizare, însotite de documentul privind continutul studiilor si stagiilor efectuate în timpul formării profesionale si de copii ale permiselor, carnetelor sau cărtilor de muncă ce atestă activitatea profesională, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 6;

e) documentul justificativ care atestă exercitarea în mod legal a profesiei de topograf, cartograf, geodez sau a altei profesii echivalente în cadrul statului membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, după caz;

f) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European;

g) chitanta pentru plata taxei de autorizare.

(2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie să fie însotite de traducerea legalizată în limba română.

Art. 72. – (1) Stagiul de adaptare impus unui cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care apartine Spatiului Economic European, care solicită recunoasterea ca persoană fizică autorizată, este de 6 luni;

în perioada stagiului persoana fizică are obligatia să realizeze, direct sau în colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicită autorizarea.

(2) La sfârsitul perioadei de stagiu pentru obtinerea autorizatiei, solicitantul prezintă si sustine lucrarea în fata comisiei de autorizare stabilite de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară; în caz de respingere, perioada de stagiu se va prelungi cu 6 luni.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) solicitantii care demonstrează prin documente doveditoare că au realizat pe teritoriul României, direct sau în colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicită autorizarea, care a fost receptionată de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară sau de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară; în acest caz, comisia de autorizare analizează si emite certificatul de autorizare.“

3. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

“Art. 281. – Persoanele juridice care au nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat care apartine Spatiului Economic European pot solicita Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară autorizarea pentru a desfăsura sau verifica pe teritoriul României, în conditiile legii, lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.“

4. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 291 si 292, cu următorul cuprins:

“Art. 291. – (1) În vederea obtinerii autorizării, persoanele juridice prevăzute la art. 281 vor prezenta un dosar de autorizare cu următoarele documente:

a) cerere-tip prin care solicită autorizarea conform anexei nr. 9;

b) certificat sau orice document justificativ care să probeze că persoana juridică este înregistrată în statul care apartine Uniunii Europene sau într-un stat care apartine Spatiului Economic European, emis de autoritatea competentă a statului de origine;

c) catalog de prezentare al persoanei juridice;

d) copii legalizate ale documentelor care atestă autorizarea persoanei juridice străine să execute lucrări din domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului, în tara în care este înregistrată, însotite de Chestionarul de evaluare întocmit conform modelului din anexa nr. 11, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu clasele de autorizare prevăzute la art. 27;

e) cazierul fiscal sau alt document echivalent, emis conform prevederilor legale ale statului membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European;

f) chitanta pentru plata taxei de autorizare.

(2) Documentele solicitate la alin. (1) trebuie să fie însotite de traducerea legalizată în limba română.

Art. 292. – (1) Stagiul de adaptare impus persoanelor juridice care au nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat care apartine Spatiului Economic European, care solicită recunoasterea ca persoană juridică autorizată, este de un an; în perioada stagiului persoana juridică are obligatia să realizeze, direct sau în colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicită autorizarea.

(2) La sfârsitul perioadei de stagiu pentru obtinerea autorizatiei, solicitantul prezintă si sustine lucrarea în fata comisiei de autorizare stabilite de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară; în caz de respingere, perioada de stagiu se va prelungi cu 6 luni.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) solicitantii care demonstrează prin documente doveditoare că au realizat pe teritoriul României, direct sau în colaborare cu persoane fizice sau juridice autorizate, cel putin o lucrare de tipul si complexitatea celor pentru care solicită autorizarea, care a fost receptionată de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară sau de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară; în acest caz, comisia de autorizare analizează si emite certificatul de autorizare.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 iunie 2005.

Nr. 687.