MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 534         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 252 din 10 mai 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

53. – Ordonantă de urgentă pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public

 

548. – Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. – Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg“ – S.A. si înfiintarea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg“ – S.A.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

364. – Decizie privind desemnarea Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială ca reprezentant al Guvernului României în calitatea de membru fondator al Asociatiei eRomania Gateway

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

221. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 252

din 10 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Benke Károly – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, exceptie ridicată de Adrian Stănescu si Emilia Stănescu în Dosarul nr. 3.742/2004 al Tribunalului Sibiu – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate reglementează o procedură administrativă prealabilă si, în consecintă, nu contravin textului art. 21 alin. (4) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 3.742/2004, Tribunalul Sibiu – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, exceptie ridicată de Adrian Stănescu si Emilia Stănescu într-o cauză având ca obiect solutionarea actiunii pentru anularea unei autorizatii de constructie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 5 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (4). În acest sens, se consideră că, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Constitutie, “legea nu mai poate impune, ca o conditie prealabilă a actiunii în contencios administrativ, parcurgerea unei anumite proceduri administrative jurisdictionale“. De asemenea, se mai arată că îo asemenea procedură poate avea numai caracter facultativ, rămânând reclamantului alegerea în a o parcurge înainte de sesizarea instantei judecătoresti de contencios administrativ ori de a se adresa direct justitiei“.

Tribunalul Sibiu – Sectia comercială si de contencios administrativ nu si-a formulat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, încălcând astfel dispozitiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă. În argumentarea acestui punct de vedere Guvernul arată că, anterior sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, această lege a fost abrogată prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 care a intrat în vigoare după 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, si care nu a mai preluat dispozitiile cuprinse în art. 5 alin. (1) din Legea nr. 29/1990 referitoare la procedura prealabilă. Potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra “exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia“, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. În argumentarea acestui punct de vedere arată că Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată prin noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004. Deoarece textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate a fost abrogat sunt incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate care au ca obiect dispozitii legale în vigoare. Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare. Anterior sesizării Curtii, Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din noua Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care a intrat în vigoare la data de 6 ianuarie 2005. Curtea observă că solutia legislativă initială a art. 5 alin. (1) din Legea nr. 29/1990 a fost preluată, în principiu, de textul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, astfel că, potrivit jurisprudentei sale, Curtea urmează a se pronunta prin prezenta decizie asupra textului de lege în vigoare.

Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale au următorul cuprins:

– Art. 7 alin. (1): “Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autoritătii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există.“

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei este cel al art. 21 alin. (4), acesta având următorul cuprins:

“(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că, în esentă, autorul acesteia consideră că dispozitiile criticate reglementează o procedură administrativ-jurisdictională obligatorie, ceea ce în opinia sa este contrar dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (4). Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 39 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 24 februarie 2005, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, statuând că “textul constitutional care se referă la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative nu este aplicabil prevederilor criticate care instituie obligatia persoanei vătămate de a se adresa cu reclamatie organului administrativ emitent mai înainte de sesizarea instantei de judecată cu anularea actului considerat ilegal. Dispozitia constitutională invocată a desfiintat conditia prealabilă numai pentru procedura administrativă jurisdictională. Nici o dispozitie constitutională nu interzice ca prin lege să se instituie o procedură administrativă prealabilă, fără caracter jurisdictional, cum este de exemplu procedura recursului administrativ gratios sau a celui ierarhic“.

Considerentele care au stat la baza acestei decizii a Curtii Constitutionale îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Adrian Stănescu si Emilia Stănescu în Dosarul nr. 3.742/2004 al Tribunalului Sibiu – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 mai 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public

 

Având în vedere că prin revizuirea Constitutiei au fost eliminate atributiile jurisdictionale din competenta Curtii de Conturi a României, urmând ca, în conditiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi să fie solutionate de instantele judecătoresti specializate si, fată de dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2004, care prevăd că până la constituirea instantelor judecătoresti specializate litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutionează de instantele judecătoresti ordinare, judecătorii financiari din cadrul fostelor instante financiare ale Curtii de Conturi au fost deja preluati de instantele de drept comun. Întrucât preluarea procurorilor financiari urma să fie făcută de Ministerul Public, conform art. 8 din aceeasi ordonantă de urgentă, si având în vedere situatia profesională critică a procurorilor financiari, a căror legitimitate la solutionarea cauzelor de către instantele judecătoresti este din ce în ce mai des contestată, această preluare a devenit o necesitate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Procurorii financiari, procurorii financiari inspectori si procurorul general financiar, în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sunt preluati de Ministerul Public, potrivit procedurii prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2004.

(2) După preluare, procurorii care au îndeplinit functiile de procuror general financiar, procuror financiar inspector si procuror financiar vor exercita si atributiile prevăzute prin Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, până la reorganizarea Curtii de Conturi prin lege organică.

Art. 2. – Personalul auxiliar de specialitate este preluat potrivit procedurii prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2004.

Art. 3. – (1) Numărul de posturi pentru Ministerul Public se suplimentează cu 102 prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi al Curtii de Conturi.

(2) Pentru anul 2005 cheltuielile de personal aferente numărului de posturi suplimentar prevăzut la alin. (1) se asigură prin diminuarea bugetului aprobat Curtii de Conturi si prin majorarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Public.

(3) Se abilitează Ministerul Public si Curtea de Conturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în structura posturilor si a cheltuielilor salariale.

Art. 4. – (1) Bunurile mobile pe care personalul prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă le-a folosit în exercitarea atributiilor sale se transmit, pe bază de protocol de predare-primire, Ministerului Public.

(2) Până la identificarea unor imobile corespunzătoare pentru functionarea personalului prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă, acesta continuă să îsi desfăsoare activitatea în sediile actuale.

Art. 5. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificări în structura bugetelor aprobate pe anul 2005 Curtii de Conturi si Ministerului Public, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 53.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. – Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg“ – S.A. si înfiintarea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.296/2004 privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A. – Filiala Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “Formenerg“ – S.A. si înfiintarea Societătii Comerciale de Formare Profesională “Formenerg“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 7 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 548.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea Departamentului pentru Analiză Institutională si Socială ca reprezentant al Guvernului României în calitatea de membru fondator al Asociatiei eRomania Gateway

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Primul-Ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii Departamentul pentru Analiză Institutională si Socială, prin domnul consilier de stat Mirel Talos, va reprezenta Guvernul României, în calitate de membru fondator, în cadrul Asociatiei eRomania Gateway.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 iunie 2005.

Nr. 364.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICAfiIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale

 

În temeiul dispozitiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică si ale Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile normelor tehnice si metodologice cuprinse în anexă vor fi duse la îndeplinire prin grija Directiei generale pentru tehnologia informatiei.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 16 iunie 2005.

Nr. 221.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE S I METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale

 

Art. 1. – Prezentele norme tehnice si metodologice se aplică activitătii electronice notariale si stabilesc conditiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice si păstrarea acestora în arhive.

Art. 2. – În sensul prezentelor norme tehnice si metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate – autoritatea de reglementare si supraveghere specială în domeniu, conform art. 25 si 26 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

b) registru – Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică, care este constituit si actualizat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu si care cuprinde datele de identificare si alte informatii necesare cu privire la activitatea notarilor publici care efectuează acte notariale în formă electronică.

Art. 3. – În cadrul activitătii electronice notariale se utilizează certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care functionează în baza Legii nr. 455/2001, acreditati de autoritate, precum si servicii de marcare temporală, furnizate conform Legii nr. 451/2004 privind marca temporală.

Art. 4. – Certificatul calificat utilizat de notarul public în activitatea electronică notarială va contine mentiunea că acesta a fost eliberat în scopul prestării activitătii notariale.

Art. 5. – Certificatul calificat emis notarului public va contine informatiile privind biroul notarial, care se referă la:

a) denumirea biroului notarial în cadrul căruia notarul public îsi desfăsoară activitatea;

b) sediul biroului notarial, asa cum sunt ele precizate în certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea.

Art. 6. – Înscrierea, de către furnizorii de servicii de certificare, a informatiilor prevăzute la art. 4 si 5 se face în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 455/2001, în baza certificatului eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea.

Art. 7. – (1) Autorizatia privind activitatea electronică notarială se emite pentru o perioadă de 3 ani, cu revizuirea anuală a conditiilor tehnice stabilite la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) si j) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătilor electronice notariale, precum si a celor prevăzute la art. 12 din prezentele norme tehnice si metodologice.

(2) Verificările se fac de către:

a) auditori certificati de sisteme informatice, iar rezultatul verificărilor este prezentat autoritătii sub formă de opinie de audit;

b) agentii de omologare agreate de autoritate.

Art. 8. – Autorizatia emisă va avea forma prevăzută în anexa nr. 1 si va fi expusă într-un loc vizibil în incinta biroului notarial.

Art. 9. – Documentatia ce însoteste cererea de autorizare prevăzută în anexa nr. 2 cuprinde:

a) certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea;

b) scrisoare de bonitate de la bancă prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente si contract de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată;

c) descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;

d) certificat de omologare a sistemului informatic;

e) politica de securitate privind activitatea electronică notarială;

f) codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială;

g) lista resurselor umane implicate în exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;

h) cererea de înregistrare în registru; modelul acestei cereri este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. – (1) După emiterea autorizatiei, autoritatea include datele notarului public în registru si generează pentru acesta un cod de identificare format prin alipirea indicativului N, a anului, lunii si datei de începere a activitătii si a numărului de ordine al notarului public.

(2) Datele necesare care însotesc cererea de înregistrare în registru sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Continutul informational si structura registrului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 11. – În termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei în conditiile art. 7, dar înainte de începerea activitătii electronice notariale, notarul public va prezenta autoritătii cheia publică aferentă certificatului ce va fi utilizat în această activitate.

Art. 12. – Pentru desfăsurarea activitătii electronice notariale, sistemul informatic utilizat trebuie să îndeplinească cerintele privind:

a) asigurarea securitătii fizice;

b) protectia antivirus;

c) asigurarea unui mecanism de autentificare a utilizatorilor;

d) asigurarea confidentialitătii si integritătii comunicatiilor, a datelor receptionate, transmise si stocate;

e) mentinerea unei arhive electronice locale;

f) mentinerea unui registru automatizat de audit care cuprinde evenimentele legate de utilizarea si administrarea sistemului informatic; aceste informatii vor fi păstrate pentru o perioadă de cel putin 10 ani si în arhiva de sigurantă;

g) accesul (eventual pe baze contractuale) la servicii calificate de arhivare electronică de sigurantă, unde va fi păstrată o copie a fiecărui act electronic notarial efectuat, o copie a registrului electronic al notarului public, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 589/2004, precum si o copie a registrului automatizat de audit mentionat la lit. f).

Art. 13. – (1) Serviciile calificate de arhivare electronică utilizate de notarii publici trebuie să respecte legislatia referitoare la arhivarea documentelor notariale si accesul la acestea, precum si standardele recunoscute în domeniul managementului securitătii informatiei si al managementului înregistrărilor electronice.

(2) Pentru păstrarea sub formă criptată a documentelor în arhive, notarul public va depune cheia si aplicatia de decriptare la Uniunea Natională a Notarilor Publici din România.

(3) Cheia si aplicatia de decriptare vor fi păstrate pe toată durata legală de păstrare a arhivelor. Cheia de decriptare se păstrează în conditii de securitate corespunzătoare si sub control dual al accesului.

Art. 14. – Standardele de referintă pentru aprecierea securitătii unui sistem informatic si a sistemului de management al securitătii informatiei sunt ISO/IEC 15408/1999 (părtile 1, 2 si 3), respectiv ISO 17799/2000, ultimele versiuni ale acestora sau standarde care le înlocuiesc.

Art. 15. – Pentru verificarea semnatarilor care solicită încheierea actelor notariale în formă electronică, notarul public trebuie să verifice cel putin următoarele:

a) semnătura electronică extinsă a solicitantului se bazează pe un certificat calificat valabil, nerevocat si nesuspendat de către furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat;

b) certificatul semnatarului nu a fost eliberat pe baza unui pseudonim;

c) data si ora semnării documentului de către solicitant sunt afisate corect si sunt credibile.

Art. 16. – Încheierea actelor notariale în formă electronică va fi precedată de un avertisment al sistemului informatic asupra operatiunii ce urmează a fi efectuată si se va realiza printr-un mecanism care presupune confirmarea expresă a notarului public.

Art. 17. – Încălcarea prevederilor prezentelor norme tehnice si metodologice atrage retragerea autorizatiei.

Art. 18. – Anexele nr. 1–5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice si metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice si metodologice

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

Având în vedere:

– Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare,

– Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 221 din 16 iunie 2005,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei eliberează prezenta

 

AUTORIZATIE

......................................., notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial ................................................................................... (adresa completă, inclusiv telefon si fax)

având Certificatul nr. ......................... eliberat de ..............................., este autorizat să desfăsoare activitate electronică notarială, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 589/2004.

Prezenta autorizatie este valabilă până la ................................... .

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

................................

 

Nr. .......................................

Data ....................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice si metodologice

 

FORMULAR

de solicitare către autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu a autorizatiei pentru desfăsurarea activitătii electronice notariale

 

Notar public

Adresa biroului notarial tară oras sector stradă nr.

bloc etaj apartament cod postal

telefon fax e-mail web

Certificat nr. eliberat de

Banca nr. cont bancar

Data începerii activitătii

Proceduri de securitate utilizate (se vor detalia)

 

ÎNSTIINTARE–ANGAJAMENT

 

Subsemnatul ...................................................................................... înstiintez autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu (ARS) referitor la desfăsurarea activitătii electronice notariale mentionate în prezentul document, cu începere de la data de ...................................................................... (se va completa în mod obligatoriu data).

Mă angajez să îmi desfăsor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, pe care mă oblig să o respect întocmai atât în litera, cât si în spiritul ei.

Mă oblig totodată să respect Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, precum si standardele europene si internationale în domeniu.

Mă angajez ca în termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei, dar înainte de începerea activitătii electronice notariale, să prezint autoritătii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu cheia publică aferentă certificatului ce va fi utilizat în această activitate.

Anexez la prezenta următoarea documentatie:

1. certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea;

2. scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente;

3. copia contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată;

4. descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;

5. certificatul de omologare a sistemului informatic utilizat în desfăsurarea activitătii electronice notariale;

6. politica de securitate privind activitatea electronică notarială;

7. codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială;

8. lista resurselor umane implicate în exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;

9. cererea de înscriere în Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică.

 

Notar public, ..............................................

Din partea ARS. Am primit documentatia mentionată,

...............................................

 

Data si ora .........................

 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice si metodologice

 

Antetul biroului notarial în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea notarul public

Data ........................

CERERE DE ÎNREGISTRARE

 

Subsemnatul ........................................., notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial .......................................... (adresa completă, inclusiv telefon si fax), având Certificatul nr. ....................................., eliberat de ...................................., solicit înregistrarea în Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică si acordarea codului de identificare.

Anexez la prezenta cerere documentatia necesară înregistrării.

 

.................................................

(semnătura notarului public)

 

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice si metodologice

 

DOCUMENTATIA

necesară înregistrării în Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică

 

1. Numele si prenumele notarului public

2. Denumirea biroului notarial în care îsi desfăsoară activitatea notarului public

3. Adresa (tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web

5. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea sau de Uniunea Natională a Notarilor Publici din România

6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică notarială

7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăsurarea activitătii electronice notariale

8. Codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială

9. Banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente

10. Numărul contului bancar

11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente: numărul actului, data, eliberat de ........

12. Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată: numărul actului, data, eliberat de....

13. Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului, data

14. Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data

15. Dovada privind achitarea obligatiilor către stat, eliberată de organul fiscal competent, sau declaratie pe propria răspundere

16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care pot fi eliberate în formă electronică, procedurile de securitate utilizate)

17. Certificatul de omologare a sistemului informatic

18. Agentia de omologare

19. Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract)

La punctul 8 notarul public trebuie să se refere la:

a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;

b) descrierea modalitătii de arhivare electronică;

c) politicile de personal;

d) structura personalului;

e) orele de program;

f) lista dotărilor;

g) lista resurselor umane implicate în exploatarea si în administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si a competentei acestora.

 

ANEXA Nr. 5

la normele tehnice si metodologice

 

CONfTINUTUL

informational si structura Registrului notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică

 

1. Numărul de ordine al înregistrării

2. Numele si prenumele notarului public

3. Codul de identificare a notarului public

4. Denumirea biroului notarial în care îsi desfăsoară activitatea

5. Adresa (tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

6. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web

7. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea sau de Uniunea Natională a Notarilor Publici din România

8. Data la care a început activitatea de instrumentare a actelor notariale în formă electronică

9. Cheia publică a notarului public

10. Indicatii privind furnizorul de certificate calificate, acreditat, care a emis certificatul notarului public

11. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică notarială

12. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăsurarea activitătii electonice notariale

13. Codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială

14. Banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente

15. Numărul contului bancar

16. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente: numărul actului, data, eliberat de ....

17. Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată: numărul actului, data, eliberat de ....

18. Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului, data

19. Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data

20. Dovada privind achitarea obligatiilor către stat, eliberată de organul fiscal competent, sau declaratia pe propria răspundere

21. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care pot fi eliberate în formă electronică, procedurile de securitate utilizate)

22. Certificatul de omologare a sistemului informatic

23. Agentia de omologare

24. Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract)

25. Situatii critice: câmp ce poate contine referiri la ultima situatie critică (de exemplu, întreruperea temporară a activitătii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)

26. Data si ora ultimei actualizări

27. Data si ora ultimei verificări

28. Situatia notarului public (operational, suspendat, activitatea încetată)

29. Motivul suspendării/încetării activitătii (dacă este cazul)

30. Declaratia care confirmă exactitatea informatiilor de mai sus, semnată electronic de notarul public sau/si de autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu

31. Identitatea operatorului din partea autoritătii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, care a introdus/modificat/sters înregistrarea

32. Un document înglobând toate datele anterioare, semnat electronic de operatorul din partea autoritătii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, care a introdus înregistrarea

La punctul 13 notarul public trebuie să se refere la:

a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;

b) descrierea modalitătii de arhivare electronică;

c) politicile de personal;

d) structura personalului;

e) orele de program;

f) lista dotărilor;

g) lista resurselor umane implicate în exploatarea si în administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora.