MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 iunie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

539. – Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30, al art. 31 alin. (2) si al art. 49 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistentă socială, al art. 16 alin. (1) si al art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Nomenclatorul institutiilor de asistentă socială si structura orientativă de personal, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Institutiile de asistentă socială înfiintate potrivit legii se organizează ca unităti specializate, publice sau private, care asigură, în principal, găzduire, îngrijire socială si medicală, asistentă, ocrotire, activităti de recuperare, reabilitare si reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în dificultate.

Art. 3. – (1) Tipurile de unităti specializate prevăzute la art. 2 se organizează, potrivit anexei nr. 1, în functie de categoriile de beneficiari, de situatia în care acestia se află, de serviciile oferite si de durata acordării acestora.

(2) Acordarea serviciilor sociale în sistem rezidential institutionalizat are în vedere găzduirea pe perioadă nedeterminată. Unitătile specializate din această categorie pot fi cămine, centre de îngrijire si asistentă, centre de plasament, locuinte protejate si altele.

Art. 4. – (1) Serviciile sociale acordate în unitătile specializate se realizează de personal calificat, cu responsabilităti si competente specifice.

(2) Structura orientativă de personal pentru unitătile specializate se stabileste în functie de numărul de beneficiari, de gradul de dependentă al acestora si de specificul serviciilor oferite.

Art. 5. – Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre poate fi modificată si/sau completată la propunerea furnizorilor de servicii sociale sau a autoritătilor cu atributii în domeniu, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. – Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. – Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială are la bază următoarele criterii minime:

a) furnizarea serviciilor sociale în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înfiintare, în conformitate cu strategiile si politicile în domeniu;

b) orientarea activitătii în interesul superior al beneficiarilor si asigurarea participării acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) utilizarea instrumentelor standardizate de lucru si a personalului calificat, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în actul de înfiintare;

d) existenta resurselor umane, materiale si financiare, precum si preocuparea pentru asigurarea continuitătii serviciilor sociale furnizate;

e) preocuparea pentru îndeplinirea standardelor de calitate si pentru cresterea calitătii serviciilor sociale furnizate;

f) existenta unei structuri organizatorice cu atributii si responsabilităti definite în vederea îndeplinirii eficiente a obiectivelor stabilite în actul de înfiintare.

Art. 8. – (1) Institutiile de asistentă socială înfiintate si organizate în conditiile legii au obligatia de a elabora regulamentul propriu de organizare si functionare.

(2) Regulamentele proprii de organizare si functionare ale institutiilor de asistentă socială se elaborează în conformitate cu standardele de calitate pentru servicii sociale furnizate în institutiile respective.

(3) Regulamentele proprii de organizare si functionare ale institutiilor de asistentă socială se aprobă, pe baza prevederilor prezentei hotărâri, de către consiliile judetene, consiliile locale, respectiv de persoane juridice care înfiintează astfel de institutii.

(4) Regulamentele proprii de organizare si functionare ale institutiilor de asistentă socială din domeniile protectiei si promovării drepturilor copilului, protectiei speciale a persoanelor cu handicap si al prevenirii si combaterii violentei în familie se aprobă de către consiliile judetene, consiliile locale si de persoanele juridice prevăzute de lege, precum si pe baza prevederilor regulamentelor-cadru specifice.

Art. 9. – (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutiile de asistentă socială care functionează la acea dată au obligatia de a armoniza regulamentele proprii de organizare si functionare cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială.

(2) Regulamentele proprii de organizare si functionare ale institutiilor de asistentă socială înfiintate si organizate de către furnizorii privati de servicii sociale se elaborează cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială, cu exceptia celor referitoare la organele de conducere si administrare.

Art. 10. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 11. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 si anexa nr. 1 si se modifică în mod corespunzător art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2005.

Nr. 539.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

NOMENCLATORUL

institutiilor de asistentă socială si structura orientativă de personal

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a institutiilor de asistentă socială

 

Art. 1. – Institutiile de asistentă socială, denumite în continuare institutii, furnizează servicii sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire.

Art. 2. – Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale din institutii sunt următoarele:

a) respectarea drepturilor si a demnitătii omului;

b) asigurarea autodeterminării si a intimitătii persoanelor beneficiare;

c) asigurarea dreptului de a alege;

d) abordarea individualizată si centrarea pe persoane;

e) participarea persoanelor beneficiare;

f) cooperarea si parteneriatul;

g) recunoasterea valorii fiecărei persoane;

h) abordarea comprehensivă, globală si integrată;

i) orientarea pe rezultate;

j) îmbunătătirea continuă a calitătii;

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul institutiilor.

Art. 3. – Institutiile au următoarele atributii:

a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului si în baza contractului încheiat cu acesta;

b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire;

c) asigură întretinerea si folosirea eficientă a bazei materiale si a bunurilor din dotare;

d) întocmesc proiecte si programe proprii care să asigure cresterea calitătii activitătii, potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale;

e) organizează activităti de socializare, în vederea relationării beneficiarilor cu mediul exterior institutiilor;

f) acordă sprijin si asistentă de specialitate în vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranta beneficiarilor;

g) dezvoltă parteneriate si colaborează cu organizatii, institutii si orice forme organizate ale societătii civile, în conditiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

h) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunostintă atât personalului, cât si beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare;

i) elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează;

j) instituie măsuri de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de droguri.

Art. 4. – În vederea implementării politicilor si strategiilor în domeniu si în scopul furnizării serviciilor sociale către categoriile de beneficiari prevăzute de lege, institutiile asigură resursele umane, materiale si financiare necesare.

Art. 5. – (1) Conducerea institutiilor publice este asigurată de un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali, în conditiile prezentului regulamentcadru.

(2) Numirea si eliberarea din functia de director, precum si stabilirea componentei consiliului consultativ din institutiile publice se fac de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(3) În cazul institutiilor publice finantate din bugetul consiliilor locale sau în parteneriat cu alte institutii publice ori private, competenta consiliului judetean si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti de numire si eliberare din functia de director, precum si de stabilire a componentei consiliului consultativ revine consiliilor locale si, respectiv, consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 6. – (1) Postul de director al institutiei publice se ocupă prin concurs organizat, în conditiile legii, de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, sau, după caz, de consiliile locale, respectiv de consiliile sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Candidatii pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolventi cu diplomă ai învătământului superior în domeniul stiintelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice.

(3) Organizarea concursului se stabileste în conditiile legii.

Art. 7. – (1) Directorul institutiei publice asigură conducerea executivă a acesteia si răspunde de buna ei functionare în îndeplinirea atributiilor care îi revin.

(2) În exercitarea atributiilor care îi revin, directorul institutiei emite decizii, după caz.

Art. 8. – Directorul institutiei publice Ondeplineste, în conditiile legii, următoarele atributii principale:

a) reprezintă institutia în relatiile cu autoritătile si cu institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, precum si în justitie;

b) exercită atributiile ce revin institutiei în calitate de persoană juridică, după caz;

c) exercită functia de ordonator de credite, după caz;

d) Ontocmeste proiectul bugetului propriu al institutiei si contul de încheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune spre avizare consiliului consultativ;

e) numeste si eliberează din functie personalul din cadrul institutiei, în conditiile legii;

f) propune autoritătilor sau persoanelor juridice care au înfiintat ori, după caz, care finantează institutia aprobarea structurii organizatorice si a numărului de personal;

g) controlează activitatea personalului si aplică sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în conditiile legii;

h) elaborează rapoartele generale privind activitatea institutiei, stadiul implementării obiectivelor, pe care le prezintă consiliului consultativ;

i) prezintă informări la cererea autoritătilor ori a persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează institutia;

j) realizează proiecte care au ca scop îmbunătătirea activitătii de asistentă socială în institutie si le înaintează directiei generale de asistentă socială si protectie a copilului din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se organizează si functionează institutia;

k) asigură instruirea si perfectionarea personalului de specialitate;

l) colaborează cu formele organizate ale societătii civile la actiuni care vizează ameliorarea asistentei sociale a grupurilor vulnerabile;

m) Ontocmeste raportul anual de activitate si îl înaintează directiei generale de asistentă socială si protectie a copilului din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se organizează si functionează institutia;

n) monitorizează si evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

o) asigură buna desfăsurare a raporturilor de muncă dintre angajatii institutiei;

p) Ondeplineste orice alte atributii prevăzute de lege în sarcina sa.

Art. 9. – (1) Consiliul consultativ este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

a) 2 reprezentanti ai autoritătilor sau persoanelor juridice care au înfiintat ori, după caz, care finantează institutia;

b) 2 reprezentanti ai beneficiarilor;

c) un reprezentant al consiliului local pe a cărui rază administrativ-teritorială functionează institutia;

d) 2 reprezentanti alesi de către si din cadrul organizatiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale si din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază functionează institutia.

(2) Consiliul consultativ se Ontruneste în sedintă ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în sedintă extraordinară, ori de câte ori este necesar.

(3) Reprezentantii prevăzuti la alin. (1) lit. a) si c) sunt desemnati, conform prevederilor legale, de către autoritătile sau persoanele juridice în cadrul cărora acestia îsi desfăsoară activitatea.

(4) Reprezentantii prevăzuti la alin. (1) lit. b) sunt desemnati anual sau ori de câte ori este necesar, de către beneficiarii serviciilor sociale furnizate în institutiile respective sau, după caz, de reprezentantii legali ai acestora.

(5) Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizatie de sedintă.

(6) Componenta nominală a consiliului consultativ se stabileste, iar activitatea membrilor acestuia se realizează cu respectarea dispozitiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.

(7) Sedintele sunt validate în cazul în care sunt prezenti cel putin 5 membri ai consiliului consultativ.

Art. 10. – Consiliul consultativ Ondeplineste următoarele atributii principale:

a) avizează proiectul bugetului institutiei;

b) avizează structura organizatorică si numărul de personal;

c) analizează activitatea institutiei si propune măsuri si programe de îmbunătătire a activitătii;

d) avizează statul de functii si salarizarea personalului;

e) Ondeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotărâre a autoritătilor ori persoanelor juridice care au înfiintat sau, după caz, care finantează institutia.

Art. 11. – Sanctionarea disciplinară sau eliberarea din functie a directorului institutiei, precum si a celorlalte persoane cu functii de conducere se face în conditiile legii.

Art. 12. – Beneficiarii de servicii sociale furnizate în institutii au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile si libertătile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstantă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidentialitătii asupra informatiilor furnizate si primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;

e) să fie protejati de lege atât ei, cât si bunurile lor, atunci când nu au capacitate de decizie;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situatia în care sunt minori sau persoane cu handicap.

Art. 13. – Beneficiarii de servicii sociale furnizate în institutii au următoarele obligatii:

a) să furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familială, socială, medicală si economică;

b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislatia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în functie de tipul serviciului si de situatia lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situatia lor personală.

Art. 14. – Conducerea institutiei asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale în institutia respectivă.

Art. 15. – Structura organizatorică a institutiei, numărul de personal, precum si bugetul institutiei se aprobă prin hotărâre a consiliului judetean, a consiliului local sau a altor persoane juridice prevăzute de lege, după caz.

Art. 16. – Salarizarea personalului institutiei se stabileste potrivit legislatiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 17. – Finantarea cheltuielilor institutiei se asigură, în conditiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) donatii, sponsorizări sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tară si din străinătate;

e) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

f) contributia persoanelor beneficiare sau a întretinătorilor acestora, după caz;

g) alte surse de finantare, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 

Art. 1. – (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă, sunt asigurate de către furnizori de servicii sociale, denumiti în continuare furnizori, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private.

(2) Furnizorii publici pot fi directia generală de asistentă socială si protectie a copilului judeteană si, respectiv, a sectoarelor municipiului Bucuresti, serviciul public de asistentă socială la nivel local, alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local si institutii publice care au constituite compartimente de asistentă socială.

(3) Furnizorii privati pot fi asociatii si fundatii, culte religioase si orice alte forme organizate ale societătii civile, persoane fizice autorizate în conditiile legii, organizatii internationale de profil, filiale si sucursale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare.

(4) Furnizorii mentionati la alin. (2) si (3) trebuie să aibă prevăzută în mod obligatoriu, ca obiect de activitate în actul de înfiintare sau, după caz, în autorizatia pentru desfăsurarea unor activităti în mod independent, acordarea de servicii sociale.

Art. 2. – Furnizorii prevăzuti la art. 1 pot organiza si acorda servicii sociale numai după obtinerea certificatului de acreditare.

Art. 3. – (1) Serviciile sociale pot fi acordate de către un furnizor sau de mai multi furnizori, în baza unui contract încheiat între acestia.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate între furnizorii publici de servicii sociale, între furnizorii publici si cei privati sau numai între furnizorii privati.

(3) Contractele prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate numai între furnizorii acreditati.

Art. 4. – (1) Serviciul public de asistentă socială organizat la nivel local sau judetean poate să externalizeze furnizarea de servicii sociale în baza unui contract, în conditiile de concurentă prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Externalizarea serviciilor sociale constă în transferul de responsabilităti privind acordarea serviciilor sociale altor furnizori publici sau privati acreditati, numai în interesul persoanelor beneficiare, în vederea cresterii permanente a calitătii serviciilor.

Art. 5. – Furnizorii acordă serviciile sociale pentru care au fost acreditati, la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, precum si din oficiu ori în urma semnalării unor situatii de nevoie socială de către orice altă persoană sau institutie.

Art. 6. – (1) Directiile generale de asistentă socială si protectie a copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, serviciul public de asistentă socială de la nivel local sau, după caz, primăriile au obligatia de a afisa lista furnizorilor acreditati din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, si a serviciilor oferite de acestia.

(2) Directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pun la dispozitie institutiilor mentionate la alin. (1), anual, lista furnizorilor acreditati din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, si a serviciilor oferite de acestia.

Art. 7. – Furnizorii acreditati pot solicita înscrierea unor ocupatii în Nomenclatorul privind clasificarea ocupatiilor din România, dacă serviciile sociale pe care le furnizează nu pot fi îndeplinite de persoane cu profesii deja existente.

Art. 8. – Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei realizează monitorizarea, evaluarea si controlul serviciilor sociale acordate de către furnizorii acreditati, prin directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 9. – (1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) si (2) din ordonantă, directorul executiv al directiei de muncă, solidaritate socială si familie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnează cel putin două persoane care să realizeze activitatea de monitorizare, evaluare si control la nivel local.

(2) Atributiile persoanelor desemnate si procedura de desfăsurare a activitătii de evaluare, monitorizare si control se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 10. – Furnizorii acreditati sunt obligati să transmită directiei de muncă, solidaritate socială si familie în a căror rază administrativ-teritorială îsi desfăsoară activitatea orice informatie solicitată cu privire la serviciile sociale acordate.

Art. 11. – (1) În vederea realizării evidentei furnizorilor si a serviciilor sociale acordate, la nivelul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se înfiintează Registrul electronic unic al furnizorilor acreditati si al serviciilor sociale.

(2) Procedura de constituire, actualizare si de accesare a registrului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.