MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 204 din 14 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 lit. a) si b) si a celor ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

608. – Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

30. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 204

din 14 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 lit. a) si b) si a celor ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Mihai Paul Cotta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 lit. a) si b) si a celor ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Prodplast“ – S.A. în Dosarul nr. 7.567/CA/2004 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a civilă, conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă. Se arată că Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 a fost abrogată prin mai multe acte normative consecutive, iar prevederile Codului fiscal, ultimul act normativ abrogator, nu a mai preluat dispozitiile criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 7.567/CA/2004, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a civilă, conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 lit. a) si b) si a celor ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Prodplast“ – S.A. într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de anulare a unei decizii emise de Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile art. 19 lit. a) si b) si ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 contravin prevederilor “art. 136 alin. (1) din Constitutia României [devenit art. 137 alin. (1) după republicare], care stabilesc că formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statului se reglementează prin lege“.

Se sustine totodată că, “desi în textele Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 [...] se prevăd o serie de norme generale privind organizarea, baza de impunere, cotele de impozitare, regimul deducerilor si obligatiile  plătitorilor TVA, acestea sunt în totală contradictie cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 768 din 20 noiembrie 1992 privind documentele legale folosite de agentii economici ca formulare privind aplicarea TVA, precum si cu prevederile art. 6 alin. (2) ale Legii nr. 82/1991, ale pct. 66 lit. b) alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitătii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, si, nu în ultimul rând, [cu cele ale] art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 si art. 4 alin. (6) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, completată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/1999“.

Autorul exceptiei arată, de asemenea, că prevederile criticate înu îndeplinesc conditia impusă de art. 137 din Constitutia României, în sensul că nu se explică în mod concret ce anume înseamnă sintagma «documente legal aprobate» în contextul aplicării situatiei expres prevăzute de dispozitiile art. 25 pct. B lit. b)”.

Se apreciază totodată că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale si în raport cu îart. 41 alin. (7) din Constitutia României [devenit art. 44 alin. (1) si (8) din Constitutie, republicată], [...] potrivit cărora «Statul asigură protectia proprietătii private, averea dobândită licit neputând fi confiscată, iar caracterul licit al dobândirii se prezum㻓.

Autorul exceptiei consideră că, “prin măsurile abuzive luate de organele statului având la bază un act normativ inform, incomplet, se poate considera că această stare de lucruri este o imixtiune a statului, a legiuitorului român în activitatea comercială a firmei, lovindu-se direct în averea dobândită licit, încălcându-se în final acest drept constitutional fundamental al garantării si protectiei proprietătii private“.

Totodată, autorul exceptiei invocă si încălcarea dispozitiilor art. 51 din Constitutie [text abrogat si preluat de art. 1 alin. (5) din Constitutie, republicată], care proclamă suprematia Constitutiei si obligatia respectării sale si a legilor.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a civilă, conflicte de muncă si litigii de muncă consideră că exceptia este neîntemeiată, “întrucât ceea ce se critică este o pretinsă lacună a legii, or, Curtea Constitutională nu se poate substitui legiuitorului în sensul completării legislatiei“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

În argumentarea acestui punct de vedere se arată, referitor la invocarea “art. 51 din Constitutia României din 1991, [...] că acest text al Legii fundamentale a fost abrogat expres conform dispozitiilor art. I pct. 29 din Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003“.

În legătură cu ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate prin raportare la celelalte dispozitii constitutionale, Guvernul precizează că Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 “a fost abrogată expres prin dispozitiile art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, care, la rândul ei, a fost abrogată expres prin dispozitiile art. 40 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, aceasta fiind abrogată expres prin prevederile art. 298 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare“. Totodată, Guvernul arată că “Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, nu a preluat prevederile art. 25 pct. B lit. b) si ale art. 19 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările si completările ulterioare“.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât prevederile criticate au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000. Totodată, această ordonantă de urgentă a fost abrogată de Legea nr. 345/2002, care, la rândul său, a fost abrogată de art. 298 alin. (1) pct. 8 din Codul fiscal.

Fată de faptul că textele de lege criticate pentru neconstitutionalitate au fost abrogate, Avocatul Poporului consideră că “sunt incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate care au ca obiect dispozitii din legi sau ordonante în vigoare“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Obiectul exceptiei, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 19 lit. a) si b) si ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată si modificată prin Legea nr. 130/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 30 decembrie 1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, ulterior modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 28 august 1997.

Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 547/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001.

La data întocmirii Notei de constatare nr. 15.274 din 31 iulie 2001, care a generat litigiul în cauză, erau în vigoare dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, care au preluat dispozitiile criticate ale Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, cu aceeasi numerotare si un continut asemănător.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 si Legea nr. 547/2001 de aprobare cu modificări si completări a acesteia au fost abrogate prin Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002.

Legea nr. 345/2002 a fost abrogată prin art. 298 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 27 august 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 494/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, a reglementat, într-o formă si un continut cu

totul diferite, problema deducerii taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt si pe cea a emiterii facturilor fiscale, astfel cum rezultă din examinarea comparativă a textelor respective.

Din analiza noului continut al reglementărilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Curtea constată că acesta diferă în mod substantial de prevederile criticate cuprinse în actele normative mentionate, abrogate, astfel că nu se poate considera că aceste prevederi au fost preluate, în principiu, în noua reglementare.

Curtea Constitutională a stabilit, în jurisprudenta sa, în aplicarea dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, că în situatia în care, până la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, intervine o modificare a dispozitiilor legale criticate, exceptia este admisibilă, cu conditia ca, în principiu, dispozitiile legale modificate să fie aceleasi.

Întrucât, conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante în vigoare, Curtea constată că, în cauză, textele criticate au fost abrogate, astfel că în temeiul dispozitiilor alin. (6) al art. 29 din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 lit. a) si b) si a celor ale art. 25 pct. B lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Prodplast“ – S.A. în Dosarul nr. 7.567/CA/2004 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a civilă, conflicte de muncă si litigii de muncă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. MC 7.103 din 6 iunie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă tarifele practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 6 iunie 2005.

Nr. 608.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFELE

practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

în temeiul art. 2 alin. (6) din Legea nr. 297/2004,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 9 iunie 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 5/2005 privind Registrul public al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare-reglementare, Directia tehnologia informatiei împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 10 iunie 2005.

Nr. 30.