MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 540         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 iunie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 239 din 10 mai 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

562. – Hotărâre pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

567. – Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat

 

570. – Hotărâre pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 239

din 10 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Gavrilă, Magda Gavrilă, Daniel Gavrilă, George Gavrilă, Cristian Gavrilă, Ionut Gavrilă, Iulian Gavrilă, Dacian Gavrilă si Ciprian Gavrilă în Dosarul nr. 13.162/2003 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal răspund autorii exceptiei de neconstitutionalitate, prin avocat, cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul autorilor exceptiei arată că restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în temeiul prevederilor legale criticate, reprezintă o măsură abuzivă împotriva chiriasilor acestor imobile, fiind încălcate astfel dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 22 referitoare la dreptul la viată si la integritate fizică si psihică si în art. 26 referitor la viata intimă, familială si privată. Se mai arată că prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 contravin dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Constitutie, deoarece este încălcată obligatia statului de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent, prin lipsa unei locuinte. În concluzie, sustine că trecerea în proprietatea statului a imobilului cu destinatia de locuintă nu a fost abuzivă, ci legală, astfel încât restituirea în natură a imobilului în cauză nu este justificată. Solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra acestui aspect si să admită în consecintă exceptia de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că solicitarea reprezentantului autorilor exceptiei în sensul unei aprecieri asupra caracterului abuziv sau legal al modalitătii de preluare a imobilului respectiv de către stat este o problemă de interpretare si de aplicare a legii, ce excede competentei Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate, precizează că prevederile legale criticate nu au nici o legătură cu solutionarea cauzei de către instanta de judecată, astfel încât, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptia este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 13.162/2003, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Gavrilă, Magda Gavrilă, Daniel Gavrilă, George Gavrilă, Cristian Gavrilă, Ionut Gavrilă, Iulian Gavrilă, Dacian Gavrilă si Ciprian Gavrilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prin restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, către fostii proprietari sau către mostenitorii acestora, sunt încălcate prevederile art. 22 din Constitutie, referitoare la dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, cele ale art. 26 alin. (1) din Constitutie, referitoare la viata intimă, familială si privată, si cele ale art. 47 alin. (1), referitoare la obligatia statului de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent. În esentă, se sustine că în acest fel este încălcat dreptul chiriasului imobilului în cauză de “a avea o viată normală“ si o “locuintă decentă“, precum si “dreptul de a avea un nivel de trai decent“, în conditiile în care restituirea către fostul proprietar a imobilului cu destinatia de locuintă a fost realizată, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, în mod nelegal.

Judecătoria Constanta consideră că textul de lege criticat vizează respectarea dreptului de proprietate recunoscut de Constitutie si de Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si nu este de natură a încălca dreptul la viată, dreptul la viata familială sau dreptul la un nivel de trai decent, prevăzute prin dispozitiile art. 22, art. 26 alin. (1) si ale art. 47 alin. (1) din Constitutie.

Pe de altă parte, instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece textul de lege criticat “este articolul-cadru ce defineste cazurile în care se aplică această lege“.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece textul de lege criticat nu are legătură cu solutionarea cauzei. Se arată că dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 “are natura unei norme introductive, prin care legiuitorul fixează o parte din principiile si aspectele importante ale reglementării, dar care fac obiectul unor dezvoltări în cadrul celorlalte articole ale legii“.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile art. 47 alin. (1) din Constitutie, deoarece “stabilirea, prin lege, a unor măsuri reparatorii pentru persoanele cărora li s-au preluat imobile în mod abuziv nu echivalează cu nerespectarea obligatiei statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent“. În ceea ce priveste dispozitiile art. 22 si cele ale art. 26 alin. (1) din Constitutie, acestea nu au relevantă în cauză. Se mai arată că solutia legislativă prevăzută de textul de lege criticat este rezultatul optiunii legiuitorului si nu este o problemă de contencios constitutional. Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, ea nu poate da o altă formulare textelor de lege si nici nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică, devenind “legislator pozitiv“.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

– Art. 1 alin. (1): “– Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regulă în natură, în conditiile prezentei legi.“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 22, art. 26 alin. (1), si ale art. 47 alin. (1) din Constitutie, al căror continut este următorul:

– Art. 22: “(1) Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.“;

– Art. 26 alin. (1): “(1) Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată.“;

– Art. 47 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 încalcă dreptul chiriasului imobilului restituit în natură către fostul proprietar de “a avea o viată normală“ si o “locuintă decentă“, precum si “dreptul de a avea un nivel de trai decent“, fiind astfel în contradictie cu dispozitiile art. 22, art. 26 alin. (1), si ale art. 47 alin. (1) din Constitutie.

În ceea ce priveste raportarea criticii de neconstitutionalitate la dispozitiile art. 22 din Constitutie referitoare la dreptul la viată, Curtea constată că acceptiunea constitutională a acestui drept fundamental se referă la dreptul personal nepatrimonial la viată, iar textul de lege criticat statuează asupra restituirii în natură către fostii proprietari a imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si a celor preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor. Prin urmare, invocarea dispozitiilor art. 22 din Constitutie în sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege nu are nici o relevantă.

De asemenea, Curtea constată că dispozitiile constitutionale ale art. 26 alin. (1), potrivit cărora “Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată“, nu sunt relevante în sustinerea neconstitutionalitătii textului de lege criticat, pentru următoarele considerente:

Constitutia nu defineste notiunea de viată intimă, familială si privată, însă în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului [cauza Niemetz împotriva Germaniei, (1992)] s-a decis că protectia vietii private nu acoperă doar sfera intimă a relatiilor personale, ci si “dreptul individului de a lega si dezvolta relatii cu semenii săi“, aceasta deoarece “ar fi prea restrictivă limitarea notiunii de viată privată la un cerc interior în care individul îsi trăieste viata personală asa cum crede de cuviintă“. Prin urmare, în sensul jurisprudentei Curtii europene, elementul definitoriu al dreptului la viată intimă, familială si privată se referă la sfera relatiilor interumane. Asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu în Decizia nr. 81 din 15 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 25 ianuarie 1995, “(...) interpretarea instantei de contencios european, în virtutea principiului subsidiaritătii, impunându-se si fată de instanta de contencios constitutional national“, Curtea constată că în prezenta cauză nu este pertinentă sustinerea autorilor exceptiei în sensul că restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, către fostii proprietari sau către mostenitorii acestora, ar încălca dispozitiile art. 26 din Constitutie referitor la viata intimă, familială si privată.

În ceea ce priveste raportarea criticii de neconstitutionalitate la dispozitiile art. 47 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că textul de lege ce face obiectul controlului de constitutionalitate, statuând asupra principiului restituirii în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu încalcă obligatia constitutională a statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială în vederea asigurării unui nivel de trai decent cetătenilor, ci, dimpotrivă, sunt în deplină conformitate cu aceste dispozitii constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Ion Gavrilă, Magda Gavrilă, Daniel Gavrilă, George Gavrilă, Cristian Gavrilă, Ionut Gavrilă, Iulian Gavrilă, Dacian Gavrilă si Ciprian Gavrilă în Dosarul nr. 13.162/2003 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 mai 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (4) din Legea muntelui nr. 347/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. –Se aprobă Programul privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –(1) Pentru programul prevăzut la art. 1 se alocă suma de 300,0 miliarde lei de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă pentru plata alocatiei de 60% (inclusiv TVA) din pretul de achizitionare a masinilor, utilajelor, instalatiilor agricole si de mică industrie, noi, ce se vor livra asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană în anul 2005.

Art. 3. –Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 si aprobarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 2 martie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.3. –Suma aferentă plătii sprijinului financiar în anul 2005 este de 2.726 miliarde lei si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartofi, legume de câmp si în spatii protejate, pomicultură si legumicultură».“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 562.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

1. Obiective

Pentru dezvoltarea procesului investitional în agricultură si zootehnie, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale acordă asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană, denumiti în continuare beneficiari, o alocatie echivalentă cu 60% (inclusiv TVA) din pretul masinilor, utilajelor, instalatiilor agricole si de mică industrie, noi, produse în România sau în terte tări, denumite în continuare dotări.

Obiectivele care se au în vedere la acordarea alocatiei pentru zona de munte sunt:

a) sprijinirea organizării de asociatii în zona montană, în vederea colectării si valorificării produselor animaliere;

b) sporirea capacitătii de productie a terenurilor agricole, inclusiv a pajistilor, cu respectarea bunelor practici agricole, cresterea volumului de produse agroalimentare, animale si vegetale de calitate, de tip ecologic;

c) cresterea efectivelor de animale, de ovine si bovine în special, sporirea volumului Ongrăsămintelor naturale si calitătii acestora, cu efectul ecologic al mentinerii si ameliorării calitătii florei furajere a pajistilor naturale;

d) cresterea gradului de igienă a laptelui, ameliorarea conditiilor fiziologice si reducerea incidentei la îmbolnăviri a animalelor producătoare de lapte;

e) cresterea vitezei de recoltare si depozitare a fânului, ca furaj de bază, reducerea substantială a eforturilor fizice, lărgirea gamei posibilitătilor înfiintării de noi culturi cu perspective de piată, cum sunt plantele medicinale, arbustii fructiferi si altele asemenea;

f) asigurarea sporirii veniturilor din agricultură pentru producătorii agricoli din satele de munte si încurajarea tineretului din zonă pentru continuarea activitătilor traditionale;

g) îmbunătătirea conditiilor de viată pentru practicarea agroturismului si conservarea peisajelor;

h) dezvoltarea unor noi servicii legate de activitătile agricole, vizând aspecte legate de întretineri si reparatii la masini si instalatii, aprovizionare-comert, valorificarea produselor agroalimentare si artizanale.

2. Sursa

a) Sursa este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, capitolul 67.01 “Agricultura si silvicultura“, titlul “Transferuri“, alineatul 40.53 “Sprijinirea producătorilor agricoli“.

b) Suma necesară derulării prezentului program pentru achizitionarea dotărilor este de 300,0 miliarde lei.

c) Suma prevăzută la lit. b) se acordă asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru cumpărarea de dotări specifice noi, indiferent de provenienta acestora.

3. Beneficiari

Beneficiarii prezentului program sunt:

a) asociatii ale producătorilor agricoli din zona montană;

b) producătorii agricoli din judetele cu zonă montană, prevăzute în anexa nr. 1, persoane fizice, proprietari de terenuri agricole si/sau crescători de animale, înregistrati în registrul agricol.

4. Conditii de eligibilitate

A. Pentru asociatiile producătorilor agricoli din zona montană:

a) detinerea de animale si/sau de suprafete de teren agricol de către membrii asociatiei;

b) existenta unui contract comercial încheiat între asociatie si furnizorul de echipamente;

c) existenta avansului de 40% (inclusiv TVA) din pretul dotărilor.

B. Pentru producătorii agricoli din zona montană, persoane fizice:

a) declaratia pe propria răspundere că exploatează direct terenurile si/sau animalele aflate în proprietate si sunt înscrise în registrul agricol;

b) detinerea în proprietate de adăposturi pentru animale si de minimum 2 ha teren agricol si/sau a unui număr minim de animale, respectiv:

– vaci cu lapte 2 capete –2 UVM;

– ovine 10 capete –1,5 UVM;

– caprine 10 capete –1,5 UVM;

c) existenta unui contract comercial încheiat între producătorul agricol si furnizorul de echipamente;

d) existenta avansului de 40% (inclusiv TVA) din pretul dotărilor.

C. Nu pot beneficia de sprijin financiar:

a) asociatiile si producătorii agricoli care derulează la data solicitării sprijinului programe cu finantare externă;

b) asociatiile si persoanele fizice care înregistrează datorii restante către bugetul de stat ori către bugetul local.

D. Furnizorii de dotări vor declara pe propria răspundere, printr-o anexă la factura proforma, că în contractele de livrare vor stipula următoarele:

a) îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

b) mentin constante preturile dotărilor consemnate în facturile proforma până la livrarea acestora către beneficiari;

c) acordă garantie, postgarantie si asigură piesele de schimb necesare pe o perioadă cel putin egală cu durata normală de functionare.

5. Destinatia alocatiei

a) alocatia de 60% din pretul de achizitionare (inclusiv TVA) se acordă pentru achizitionarea dotărilor, asa cum sunt precizate în anexa nr. 2.

b) înstrăinarea dotărilor înainte de expirarea perioadei de 5 ani de la achizitionare este interzisă si atrage restituirea alocatiei acordate de la bugetul de stat, actualizată cu rata inflatiei în momentul restituirii/recuperării sumelor, de către beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalităti la bugetul de stat, potrivit legii.

c) constatarea înstrăinării dotărilor înainte de expirarea perioadei de 5 ani de la achizitionare se face de către directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană care sesizează directia generală a finantelor publice judeteană.

d) sumele recuperate din restituirea alocatiei, conform prevederilor lit. b), se vor vira la bugetul de stat.

6. Acordarea alocatiei

Alocatia de 60% din pretul dotărilor (inclusiv TVA) se acordă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în urma analizei si aprobării cererilor beneficiarilor prezentului program de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală din judetele prevăzute în anexa nr. 1, pentru dotările prevăzute în anexa nr. 2.

În acest scop:

a) solicitantii se adresează directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, unde vor depune o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însotită de actele doveditoare privind încadrarea în categoriile prevăzute la pct. 3 si îndeplinirea conditiilor de eligibilitate mentionate la pct. 4;

b) directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene înregistrează cererile si verifică încadrarea solicitantului în zona montană, le analizează si, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică în scris solicitantului avizul cererii;

c) după obtinerea avizului de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, beneficiarii se adresează furnizorilor, prezentând avizul, în vederea achizitionării dotărilor, conform prezentului program, unde se întocmesc:

–factura proforma emisă de furnizor;

–declaratia pe propria răspundere a furnizorului, conform precizărilor mentionate la pct. 4 lit. D;

–un contract comercial încheiat între producătorul agricol si furnizorul de echipamente;

–documente de plată care atestă plata avansului de 40% din pretul de achizitie al dotărilor (inclusiv TVA) în contul furnizorului care a emis factura proforma sau în rate, în baza contractului încheiat între părti, caz în care se face dovada achitării primei rate;

d) beneficiarii prezintă directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene documentele prevăzute la lit. c);

e) directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană aprobă valoarea alocatiei cuvenite în baza prezentului program, în termen de 3 zile lucrătoare, după verificarea documentatiei depuse de solicitant;

f) beneficiarii si furnizorii au obligatia de a transmite la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achizitionării/livrării, copii de pe factura fiscală si de pe procesul-verbal de receptie.

7. Modul de decontare

a) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, după aprobarea alocatiei, transmit săptămânal Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocatiilor aprobate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

b) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe baza solicitărilor directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, corespunzător dotărilor noi, livrate, conform facturilor fiscale emise de furnizori si proceselor-verbale de receptie, transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, însotită de situatia centralizatoare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

c) După aprobarea de către Ministerul Finantelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene.

d) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene efectuează plăti în contul furnizorilor care au emis facturile proforma si fiscale.

8. Dispozitii finale

a) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene tin evidenta beneficiarilor si a dotărilor achizitionate într-un registru special, având ca structură modelul prevăzut în anexa nr. 6.

b) Directorul executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene numeste prin decizie persoanele responsabile cu verificarea dosarelor de acordare a alocatiei si cu evidenta beneficiarilor, precum si cu verificarea existentei dotărilor achizitionate si a modului de folosire a acestora pe o perioadă de 5 ani de la data achizitionării si transmite la Directia buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile de la aprobarea prezentului program, copii de pe deciziile de numire.

c) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene au obligatia să verifice existenta dotărilor achizitionate si să transmită lunar Directiei buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale structura fizică a dotărilor contractate si livrate, conform situatiei întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

d) Se interzice exportul dotărilor achizitionate în conditiile prezentului program.

e) Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezentul program.

 

ANEXA Nr. 1

la program

 

LISTA

judetelor cu zonă montană

 

Nr.

crt.

Judetul

1.

Alba

2.

Arad

3.

Arges

4.

Bacău

5.

Bihor

6.

Bistrita-Năsăud

7.

Brasov

8.

Buzău

9.

Caras-Severin

10.

Cluj

11.

Covasna

12.

Dâmbovita

13.

Gorj

14.

Harghita

15.

Hunedoara

16.

Maramures

17.

Mehedinti

18.

Mures

19.

Neamt

20.

Prahova

21.

Satu Mare

22.

Sălaj

23.

Sibiu

24.

Suceava

25.

Timis

26.

Tulcea

27.

Vâlcea

28.

Vrancea

 

ANEXA Nr. 2

la program

 

LISTA

dotărilor ce pot fi achizitionate în zona montană

 

a) Asociatii ale producătorilor agricoli din zona montană:

– tanc de răcire a laptelui, cu capacitate între 500–3.000 l

b) Producători agricoli din zona montană:

– motocositoare;

– greble mecanice;

– mori cu ciocănele;

– grup individual de muls.

 

ANEXA Nr. 3

la program

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ......................

Nr. de înregistrare .............................. din ..............................

 

CERERE

pentru acordarea alocatiei de 60% din pretul de achizitionare (inclusiv TVA) a dotărilor noi prevăzute în anexa nr. 2 la Programul privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2005

 

1. Asociatia ............................................................, cu sediul în localitatea ................................, str. ........................ nr. ..........., judetul/sectorul ..................................., înregistrată la registrul comertului sub nr. ..................., cod fiscal ........................................., reprezentată legal prin domnul/doamna ..........................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ............ nr. ........................... emis/emisă de ......................................................

Asociatia ........................................................................... colectează zilnic cantitatea de ...... litri lapte pe care îl valorifică la procesatori.

2. Producătorul agricol ......................................., domiciliat/domiciliată în ................................., str. .............................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ......, judetul ........................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ......................... nr. ......................., emis/emisă de ..........................................., cod numeric personal ....................................................

Detin în proprietate:

– teren agricol ................... ha;

– vaci cu lapte .................. capete;

– ovine ............................... capete;

– caprine ............................ capete.

(Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 si 4 din program.)

În baza datelor prezentate, solicit acordarea avizului pentru achizitionarea de dotări noi conform anexei nr. 2, beneficiind de alocatia de 60% din pretul de achizitie (inclusiv TVA), conform prevederilor Programului privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2005, după cum urmează:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Mă angajez să respect prevederile programului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2005 si, în mod special, că nu voi înstrăina aceste dotări timp de 5 ani de la achizitionare.

Mă oblig să depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană copii de pe factura fiscală si de pe procesul-verbal de receptie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data achizitionării dotărilor.

 

Data .........................................

Numele si prenumele (în clar)

..................................................

Semnătura

..................................................

 

ANEXA Nr. 4

la program

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ..................

 

TABEL CENTRALIZATOR

privind necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocatiilor aprobate în baza Programului privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2005, în ziua de .....................

 

Nr.

crt.

Agentul economic

producător

sau importator

Valoarea aprobată

conform facturii proforma

– milioane lei –

Valoarea alocatiei

de 60%

– milioane lei –

1.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CUMULAT:

 

 

 

Director executiv,

........................................

Director executiv adjunct,

........................................

 

ANEXA Nr. 5

la program

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând alocatia pentru dotările noi livrate conform Programului privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2005, în luna ......................

 

Nr.

crt.

Agentul economic

producător

sau importator

Valoarea aprobată

conform facturii proforma

– milioane lei –

Valoarea alocatiei

de 60%

– milioane lei –

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CUMULAT:

 

 

 

Ordonator principal de credite,

......................................................

 

ANEXA Nr. 6

la program

 

REGISTRU

cuprinzând beneficiarii Programului privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2005, dotările achizitionate si exploatatia detinută

 

Nr.

crt.

Beneficiarul alocatiei

Utilaje noi achizitionate

Observatii

Denumirea si tipul

Numărul de bucăti

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la program

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ..................

 

SITUATIA

privind necesarul de fonduri pentru acoperirea alocatiei de 60% din pretul de achizitie al dotărilor noi livrate conform Programului privind sprijinirea asociatiilor si producătorilor agricoli din zona montană pentru achizitionarea de dotări specifice noi, cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2005, la data de ......................

 

Nr.

crt.

Agentul economic producător

sau importator

Valoarea

facturii fiscale

– mii lei –

Alocatie 60%

– mii lei –

Sume virate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană

– mii lei –

0

1

2

3

4

 

1. Agentul economic x

 

 

 

 

Total agentul economic x

 

 

 

 

2. Agentul economic y

 

 

 

 

Total agentul economic y

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

Director executiv,

.................................

Director executiv adjunct,

.................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 71 alin. (2), al art. 80 alin. (1) si al art. 92 alin. (2) si (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. –(1) Prezenta hotărâre reglementează principiile de bază privind organizarea si desfăsurarea ciclului de studii universitare de doctorat, ciclu denumit în continuare doctorat.

(2) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoasterii prin cercetare stiintifică originală. Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate si un program de cercetare stiintifică.

(3) Doctoratul este de două tipuri: doctorat stiintific si doctorat profesional.

Art. 2. –(1) Doctoratul stiintific se bazează pe creatie si cercetare stiintifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunostinte, competente si abilităti cognitive.

(2) Cunostintele, competentele si abilitătile generale si de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat stiintific capacitatea:

a) de a întelege sistematic, comprehensiv, domeniul de studiu si de a utiliza metodele de cercetare asociate acestui domeniu;

b) de a concepe si implementa un proiect de cercetare si de a face managementul cercetării în conditiile respectării deontologiei profesionale;

c) de a contribui la progresul cunoasterii prin cercetare originală cu impact national sau international, demonstrată prin publicatii stiintifice;

d) de analiză critică, evaluare si sinteză a unor idei noi si complexe;

e) de comunicare cu comunitatea profesională si cu societatea civilă în contextul domeniului său de cercetare;

f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale si culturale în contextul unei societăti si economii bazate pe cunoastere.

(3) Doctoratul stiintific se organizează în domeniile cuprinse în următoarele domenii fundamentale: stiinte exacte, stiinte ale naturii, stiinte umaniste, teologie, stiinte juridice, stiinte sociale si politice, stiinte economice, arhitectură si urbanism, stiinte agricole si silvice, stiinte medicale, stiinte ingineresti, stiinte militare si informatii.

(4) Institutiile de învătământ superior promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat.

Art. 3. – (1) Doctoratul profesional se bazează pe crecetare-analiză stiintifică a propriei performante profesionale artistice sau sportive a doctorandului, realizată cel putin la nivel national, contribuind astfel la dezvoltarea de cunostinte, competente si abilităti profesionale.

(2) Cunostintele, competentele si abilitătile generale si de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat profesional capacitatea:

a) de a întelege sistematic, comprehensiv, domeniul profesional si de a utiliza metodele profesionale avansate asociate domeniului respectiv;

b) de a concepe si implementa un proiect de cercetare a performantelor profesionale artistice sau sportive si de a face managementul acestuia în conditiile respectării deontologiei profesionale;

c) de a contribui la dezvoltarea practicii profesionale de valoare natională si internatională;

d) de analiză critică, evaluare si sinteză a unor idei noi si complexe asociate practicii profesionale sau creatiei artistice proprii;

e) de comunicare cu comunitatea profesională si cu societatea civilă în contextul domeniului de expertiză.

(3) Doctoratul profesional se poate organiza numai în domeniile cuprinse în domeniile fundamentale: arte, cultură fizică si sport.

 

CAPITOLUL II

Institutia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat

(I.O.S.U.D.)

 

Art. 4. – (1) Doctoratul se organizează în institutiile de învătământ superior aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza evaluării periodice a capacitătii lor institutionale de a oferi un mediu integrat de învătare si cercetare avansată, de nivel national sau international.

(2) Evaluarea se face la nivelul fiecărei institutii de învătământ superior pentru fiecare domeniu de doctorat de către o comisie de experti, pe baza unui sistem de criterii si a unei metodologii care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(3) Pe baza rezultatelor evaluării institutiei de învătământ superior, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare propune Ministerului Educatiei si Cercetării acordarea dreptului de organizare de studii universitare de doctorat. Dreptul de a organiza studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) Institutia de învătământ superior care a primit aprobarea de a organiza doctorat într-unul sau mai multe domenii se numeste în continuare Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). I.O.S.U.D. are obligatia de a publica un raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat, însotit de sinteze ale tezelor de doctorat sustinute în anul respectiv.

(5) Fiecare I.O.S.U.D. îsi elaborează un regulament propriu de organizare si desfăsurare a doctoratului, cu respectarea prevederilor legale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Institutele Academiei Române si alte institute de cercetare din tară si din străinătate pot participa la ciclul de studii universitare de doctorat prin formarea de consortii cu I.O.S.U.D. Într-un astfel de consortiu institutele Academiei Române si celelalte institute de cercetare pot contribui la realizarea programelor de cercetare stiintifică, în concordantă cu prevederile Regulamentului I.O.S.U.D. de organizare si desfăsurare a doctoratului.

 

CAPITOLUL III

Conducătorul de doctorat

 

Art. 5. – (1) Conducător de doctorat poate fi un profesor universitar, un profesor universitar consultant, un academician sau un cercetător stiintific principal gradul I, care are titlul de doctor obtinut în domeniul respectiv.

(2) Conducătorul de doctorat se numeste prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea I.O.S.U.D., cu avizul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, acest aviz fiind acordat pe baza evaluării activitătii didactice si de cercetare, de relevantă natională sau internatională.

(3) Conducătorul de doctorat îsi desfăsoară activitatea didactică si de cercetare în institutia de învătământ superior care l-a propus sau în institutii care formează consortii cu respectiva I.O.S.U.D. Un conducător de doctorat îsi poate desfăsura activitatea prin afiliere la o singură I.O.S.U.D.

(4) Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească prin regulament propriu numărul maxim de doctoranzi pe care îi poate îndruma un conducător de doctorat, dar acesta nu poate fi mai mare de 15 doctoranzi Onscrisi simultan la un conducător de doctorat.

(5) După pensionare, conducătorul de doctorat, cu exceptia celui care a obtinut calitatea de profesor universitar consultant, nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi. Profesorul consultant nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi după vârsta de 70 de ani.

(6) Prin încetarea contractului de muncă la o I.O.S.U.D. se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii sunt redistribuiti altor conducători de doctorat din aceeasi I.O.S.U.D.

 

CAPITOLUL IV

Asigurarea calitătii în cadrul studiilor universitare de doctorat

 

Art. 6. – (1) Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă si externă a calitătii stabilite pe baza bunelor practici europene.

(2) Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat si doctorandul.

(3) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza unui raport extern de evaluare, întocmit de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, poate lua următoarele măsuri:

a) retragerea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi pe o perioadă de până la 3 ani;

b) retragerea calitătii de conducător de doctorat;

c) retragerea titlului de doctor.

(4) Redobândirea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se poate obtine numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(5) Redobândirea calitătii de conducător de doctorat se poate obtine la propunerea I.O.S.U.D., pe baza unui raport de evaluare internă ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt conditii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(6) Conducătorii de doctorat si I.O.S.U.D. sunt evaluati o dată la 5 ani de către comisii de experti aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

 

CAPITOLUL V

Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

 

Art. 7. – (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă de 3 ani. În situatii speciale, durata poate fi prelungită cu 1–2 ani, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăsi 2 ani.

(3) Durata desfăsurării doctoratului se prelungeste în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea I.O.S.U.D.

Art. 8. – (1) Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat si I.O.S.U.D. În acest contract sunt prevăzute drepturile si obligatiile fiecărei părti implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate cerintele de asigurare a calitătii.

(2) Modelul contractului de studii doctorale se elaborează de fiecare I.O.S.U.D, în concordantă cu prevederile regulamentului de organizare si desfăsurare a doctoratului si cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 9. – Doctoratul se desfăsoară în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D, conducătorul de doctorat si doctorand.

Art. 10. – (1) Programul de pregătire universitară avansată se desfăsoară în cadrul I.O.S.U.D. pe baza planului de învătământ aprobat în senatul institutiei de învătământ superior si are o durată de 2–3 semestre.

(2) Planul de învătământ cuprinde atât discipline de cunoastere avansată în cadrul domeniului de studii de doctorat, cât si module de pregătire complementară necesare pentru o insertie rapidă a absolventului de studii universitare de doctorat pe piata muncii.

(3) În cadrul programului de pregătire universitară avansată, pentru a evidentia rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de credite transferabile. Fiecare I.O.S.U.D. este autorizată să stabilească propriile reguli de evaluare a doctoranzilor si criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară avansată.

Art. 11. – (1) Programul de cercetare stiintifică are o durată de 3–4 semestre si este organizat în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat.

(2) Cercetarea stiintifică se bazează pe metode cantitative si calitative agreate de comunitatea stiintifică dintr-un domeniu. În cazul doctoratului profesional, cercetarea stiintifică se aplică asupra performantelor profesionale artistice sau sportive proprii.

Art. 12. – (1) Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare stiintifică, acesta sustine public un proiect de cercetare stiintifică.

(2) Tema proiectului de cercetare stiintifică se stabileste de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul si se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, cu domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat, cu programele si cu politica institutională ale I.O.S.U.D.

(3) Comisia de examinare a proiectului de cercetare stiintifică este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de presedinte, si din cel putin alti 2 specialisti cu titlu de doctor si functie didactică cel putin de conferentiar universitar sau de cercetător stiintific gradul II din I.O.S.U.D. sau din consortiul de cercetare stabilit potrivit pevederilor art. 4 alin. (6).

(4) Rezultatele evaluării se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: “Foarte bine“, “Bine“, “Satisfăcător“ sau “Nesatisfăcător“. Calificativele “Foarte bine“ si “Bine“ permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obtinerii calificativului “Satisfăcător“ sau “Nesatisfăcător“, doctorandul prezintă un nou proiect.

(5) Dacă si la a doua sustinere a probei de promovare în programul de cercetare se obtine calificativul “Satisfăcător“ sau “Nesatisfăcător“, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primeste un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii unversitare de doctorat.

Art. 13. – (1) Programul de cercetare stiintifică se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare stiintifică.

(2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de 2 conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand si aprobat de I.O.S.U.D. Cei 2 conducători de doctorat pot să apartină aceleiasi institutii de învătământ superior sau partenerilor din consortiu ori pot să îsi desfăsoare activitatea în două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între institutii se încheie un acord de cotutelă.

(3) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către 2 conducători de doctorat, normarea se face proportional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.

(4) Programul începe după acceptarea de către conducerea I.O.S.U.D. a proiectului de cercetare stiintifică care devine în acelasi timp temă pentru realizarea tezei de doctorat.

(5) Programul de cercetare stiintifică se poate desfăsura în cadrul I.O.S.U.D, în cadrul institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare din tară ori din străinătate, partenere într-un consortiu cu I.O.S.U.D. (6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul I.O.S.U.D sub forma unor rapoarte stiintifice. I.O.S.U.D. stabileste prin regulament propriu numărul, frecventa si cerintele stiintifice minimale ale rapoartelor intermediare de cercetare stiintifică. Publicarea rapoartelor stiintifice în reviste de specialitate, cu referenti stiintifici, este stimulată de I.O.S.U.D.

(7) Programul de cercetare stiintifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat.

Art. 14. – Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare stiintifică, sustinerea publică a tezei de doctorat si eliberarea diplomei de doctor se suportă din bugetul I.O.S.U.D.

Art. 15. – (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza si în cotutelă internatională.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) doctorandul îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România si a unui conducător de doctorat dintr-o altă tară, pe baza unui acord scris între institutiile organizatoare implicate.

(3) I.O.S.U.D. care înmatriculează initial doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D. care participă în cotutelă la organizarea si desfăsurarea doctoratului are rolul de cotutelă.

(4) Acordul prevăzut la alin. (2) cuprinde cerintele organizării si desfăsurării doctoratului în fiecare dintre cele două I.O.S.U.D, în concordantă cu rolul pe care fiecare parte îl asumă în cadrul cotutelei si cu legislatia specifică din fiecare tară.

(5) Acordul prevăzut la alin. (2) prevede recunoasterea reciprocă a titlului stiintific de doctor de către autoritătile de resort din cele două tări, pe baza competentelor acestora si în conformitate cu prevederile legale din fiecare tară.

Art. 16. – (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învătământ cu frecventă si fără frecventă.

(2) Doctoratul în forma de învătământ cu frecventă se poate organiza în regim de finantare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educatiei si Cercetării alocă anual pentru doctoratul în forma de învătământ cu frecventă un număr de locuri finantate de la buget.

(3) Doctoratul în forma de învătământ fără frecventă se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă si cuantumul acesteia se stabilesc de către Senatul fiecărei I.O.S.U.D, pe baza legislatiei în vigoare si cu respectarea cerintelor de asigurare a calitătii.

(4) Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat –programul de studii universitare avansate si programul de cercetare stiintifică –sunt obligatorii pentru ambele forme de învătământ.

Art. 17. – Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat forma de învătământ poate fi schimbată, potrivit prevederilor Regulamentului I.O.S.U.D. si clauzelor contractului de studii doctorale.

Art. 18. – (1) Doctorandul poate solicita conducerii I.O.S.U.D. schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele din contractul de studii.

(2) Conducerea I.O.S.U.D. aprobă schimbarea după obtinerea acordului scris al unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiasi domeniu de studiu.

Art. 19. – (1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură dată în timpul programului de cercetare stiintifică, pe baza sustinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare stiintifică.

(2) Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de conducerea I.O.S.U.D., în cadrul aceluiasi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul, si nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.S.U.D.

 

CAPITOLUL VI

Doctorandul

 

Art. 20. – Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăsurare a acestuia – de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la sustinerea publică a tezei de doctorat – calitatea de doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de pregătire universitară avansată si de cercetător stiintific pe perioada programului de cercetare stiintifică.

Art. 21. – (1) Doctorandul înscris la forma de învătământ cu frecventă poate obtine bursă de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de I.O.S.U.D.

(2) Conform prevederilor contractului de studii, bursa de doctorat se acordă fie pe întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat, fie pe una dintre componentele doctoratului: programul de pregătire universitară avansată sau programul de cercetare stiintifică. Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere a studiilor de doctorat aprobate de conducerea I.O.S.U.D., la cererea doctorandului.

(3) Bursa de doctorat reprezintă, în întelesul prezentei hotărâri, o indemnizatie egală cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregătire universitară avansată si de cercetător stiintific pentru perioada programului de cercetare stiintifică.

(4) Bursa de doctorat se acordă din veniturile I.O.S.U.D. provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donatii, sponsorizări si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 22. – Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea obligatiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de doctorat pierde statutul de doctorand, iar dacă a fost bursier, el pierde în mod automat si drepturile de bursă de studii.

Art. 23. – (1) Pe toată durata activitătii, doctorandul de la forma de învătământ cu frecventă, care obtine bursă, beneficiază de recunoasterea vechimii în muncă, de alte drepturi si obligatii ce revin salariatului, precum si de dreptul de a desfăsura activităti didactice prin cumul sau prin plata cu ora, potrivit contractului de studii de doctorat.

(2) Contributiile datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru somaj, la asigurările sociale de sănătate si pentru accidente de muncă si boli profesionale pentru doctoranzii la forma de învătământ cu frecventă, care obtin bursă, se plătesc lunar de către I.O.S.U.D. la care sunt înmatriculati. Baza de calcul a contributiilor datorate o constituie cuantumul bursei.

(3) După sustinerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D. eliberează o adeverintă care atestă că perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat la forma de învătământ cu frecventă constituie vechime în muncă.

(4) Doctoranzii care urmează studiile la forma de învătământ fără frecventă si sunt salariati în administratia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităti bugetare au dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 24. – Doctoranzii care îndeplinesc toate obligatiile de studiu si cercetare prevăzute în contract si sustin cu succes teza de doctorat în conditiile art. 35 alin. (2) primesc titlul de doctor în domeniul de studiu abordat.

 

CAPITOLUL VII

Admiterea la studii universitare de doctorat

 

Art. 25. – (1) Admiterea candidatilor la studii universitare de doctorat, indiferent de forma de învătământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.D., de regulă înainte de începutul anului universitar.

(2) Organizarea si desfăsurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat se realizează în conformitate cu regulamentul propriu al fiecărei I.O.S.U.D., care devine responsabilă pentru asigurarea calitătii.

(3) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat contine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv si un examen de competentă lingvistică pentru o limbă de circulatie internatională.

(4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licentă sau de masterat. Cunostintele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anuntată din timp de către I.O.S.U.D.

(5) Examenul de competentă lingvistică se sustine la catedrele de limbi străine ale universitătii respective, care eliberează un certificat de competentă lingvistică.

(6) Dacă un candidat a obtinut în ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competentă lingvistică cu recunoastere internatională, examenul de competentă lingvistică nu mai este necesar.

(7) În cazul doctoratului profesional, performanta profesională proprie în domeniul artistic sau sportiv, cel putin de nivel national, este o conditie prealabilă obligatorie pentru admiterea la doctorat.

Art. 26. – (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventii studiilor universitare de masterat.

(2) Absolventii învătământului universitar cu diplome de licentă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promotii de licentă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

(3) Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de doctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învătământ.

Art. 27. – Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat si înmatricularea candidatilor care au reusit la concurs se fac prin decizii ale conducerii I.O.S.U.D.

 

CAPITOLUL VIII

Elaborarea si sustinerea tezei de doctorat

 

Art. 28. – (1) În cazul doctoratului stiintific, teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoasterea stiintifică avansată a temei abordate, să contină elemente de originalitate în dezvoltarea sau solutionarea temei, precum si modalităti de validare stiintifică a acestora.

(2) În cazul doctoratului profesional, teza de doctorat trebuie să cuprindă analiza stiintifică a unei performante profesionale proprii din domeniul artistic sau sportiv, cel putin de nivel national. Teza de doctorat trebuie să evidentieze elementele de originalitate specifice domeniului abordat, precum si modalitătile de analiză si recunoastere valorică.

Art. 29. – (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerintelor stabilite de I.O.S.U.D. prin regulamentul propriu de organizare si desfăsurare a doctoratului.

(2) Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de circulatie internatională, conform prevederilor contractului de studii de doctorat.

(3) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei de specialitate sau al colectivului de cercetare, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii comisiei de doctorat.

(4) Teza de doctorat se prezintă conducerii I.O.S.U.D. împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat si cu o sinteză a analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate sau de colectivul de cercetare.

(5) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la I.O.S.U.D. care a făcut înmatricularea initială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor 2 conducători de doctorat si cu sinteza analizei preliminare prevăzute la alin. (3).

Art. 30. – (1) Conducerea I.O.S.U.D. trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor unei comisii de specialisti, denumită în continuare comisie de doctorat. Ea este propusă de conducătorul de doctorat si aprobată de conducerea I.O.S.U.D.

(2) Comisia de doctorat este alcătuită din presedinte, conducătorul de doctorat si 3 referenti oficiali, dintre care cel putin 2 îsi desfăsoară activitatea în afara I.O.S.U.D. respective.

(3) Presedintele comisiei de doctorat este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D.

(4) Referentii oficiali sunt specialisti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor si au functia didactică cel putin de conferentiar universitar sau de cercetător stiintfic principal gradul I.

(5) Din comisia de doctorat pot face parte si specialisti din alte t ări, care îndeplinesc conditile prevăute la alin. (4).

(6) În cazul doctoratului în cotutelă comisia pentru sustnerea publicăa tezei de doctorat cuprinde reprezentant ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat poate fi completatăcu 1-2 referent provenind din alte instituti de învă ˛ăât superior, la propunerea conducăorilor de doctorat. Presedintele comisiei este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. care organizează sustnerea publicăa tezei de doctorat.

Art. 31. –(1) Referenti oficiali au obligata sădepună referatele de analizăla I.O.S.U.D., în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai mult referent oficiali apreciazăîn  mod justificat căteza de doctorat este nesatisfăăoare, aceasta va trebui refăută Teza de doctorat refăutăse depune la conducerea I.O.S.U.D., cu acordul scris al conducăorului de doctorat si al referentlor implicat.

(2) În cazul în care unul dintre referenti oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducăorului de doctorat si cu aprobarea conducerii I.O.S.U.D.

(3) Organizarea sustnerii publice a tezei de doctorat poate fi demaratăde I.O.S.U.D. numai dacătoate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.

(4) I.O.S.U.D. stabileste prin propriul regulament modalită ˛ile de informare a comunită ˛ii stiintfice asupra contnutului tezei de doctorat aprobate în vederea sustinerii publice, asigurâd accesul la contnutul lucrăii în biblioteca institutei si folosind, dupăcaz, anuntl scris, afisarea electronicăpe site-ul institutei, difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat.

Art. 32. –(1) Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl transmite unor specialisti în domeniu, din trăsi din strănăate, pentru obtnerea unor puncte de vedere necesare evaluăii pe ansamblu a rezultatelor doctorandului.

(2) Opiniile exprimate în scris de căre specialisti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit presedintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.

(3) În situatia în care teza este scrisă într-o limbă de circulatie internatională, rezumatul tezei de doctorat se scrie în mod obligatoriu si în limba română.

Art. 33. – (1) Teza de doctorat se sutine în sedintă publică în fata comisiei de doctorat.

(2) Data si locul sustinerii tezei de doctorat se afisează la sediul I.O.S.U.D. cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită de presedintele comisiei de doctorat.

(3) Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenta a cel putin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a presedintelui comisiei si a conducătorului de doctorat.

(4) În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulatie internatională, sustinerea publică se poate face în respectiva limbă.

Art. 34. – (1) Sustinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere stiintifică si profesională la care participă doctorandul, membrii comisiei de doctorat si specialistii aflati în sală.

(2) Dezbaterea se axează pe elementele de originalitate si excelentă ale tezei de doctorat, precum si pe recunoasterea valorică a rezultatelor obtinute.

Art. 35. – (1) Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat comisia de doctorat evaluează si deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: “Foarte bine“, “Bine“ si, respectiv, “Satisfăcător“.

(2) Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerintele prevăzute în programul de cercetare stiintifică si aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului “Foarte bine“ sau “Bine“, comisia de doctorat comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor, care se înaintează spre validare Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

(3) În cazul atribuirii calificativului “Satisfăcător“, comisia de doctorat va preciza elementele de continut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat si va solicita o nouă sustinere publică a tezei.

 

CAPITOLUL IX

Conferirea titlului de doctor si eliberarea diplomei

 

Art. 36. – (1) Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează conducerii I.O.S.U.D. pentru a completa dosarul doctorandului.

(2) I.O.S.U.D. transmite dosarul de doctorat si un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educatiei si Cercetării în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Art. 37. – Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Art. 38. – (1) Diploma de doctor se redactează în limbile română si engleză si se eliberează de către I.O.S.U.D. pe baza ordinului ministrului educatiei si cercetării.

(2) Diploma de doctor specifică: tipul de doctorat – stiintific sau profesional –si domeniul în care a fost obtinut titlul.

(3) Diplomele conferite pentru cele două tipuri de doctorat sunt echivalente din punctul de vedere al drepturilor obtinute de către absolventii studiilor universitare de doctorat.

(4) Înmânarea diplomei de doctor de către conducerea I.O.S.U.D. poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 39. – (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pentru doctoranzii Onscrisi la studii universitare de doctorat înainte de data mentionată la alin. (1) se aplică reglementările în vigoare la data înmatriculării lor la doctorat.

(3) Conducătorii de doctorat si institutiile organizatoare de doctorat atestate în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 37/1999 se supun evaluării în vederea reatestării în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 40. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 37/1999 privind organizarea si desfăsurarea doctoratului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 27 ianuarie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 567.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă darea în folosintă cu titlu oneros a terenului proprietate privată a statului, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 190/2005 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii, către proprietarii locuintelor, cadre militare în activitate, în rezervă sau în retragere si personal civil, pe durata existentei constructiilor, pe bază de contracte încheiate în conditiile legii.

(2) Exercitarea dreptului de folosintă asupra terenului prevăzut la alin. (1) se face în conditiile îndeplinirii sarcinilor fiscale prevăzute de dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Art. 2. – Cuantumul sumelor datorate de proprietarii locuintelor pentru folosirea terenurilor aferente acestora se stabileste anual prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 3. – Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Ministerul Apărării Nationale si beneficiarii dreptului de folosintă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Ion Mircea Plângu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 570.