MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 556         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iunie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

57. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

59. – Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

582. – Hotărâre privind numirea delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

657/217. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

663/216. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

În scopul absorbtiei în bune conditii a fondurilor asigurate potrivit Acordului multianual de finantare SAPARD concomitent cu gestionarea corespunzătoare a acestor fonduri în conditiile stabilite prin acord, se impune crearea în regim de urgentă a mecanismului care să asigure garantarea acoperirii evantualelor debite.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să repartizeze si să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) si (11).“

2. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Din sumele prevăzute la alin. (11) lit. c), Ministerul Finantelor Publice poate achita contravaloarea unei polite de asigurare pentru riscul nerecuperării debitelor stabilite în baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD. Selectia societătilor de asigurare se face de către Ministerul Finantelor Publice, în conditiile legii.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 56.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

Tinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 306/2005 pentru aprobarea Strategiei actualizate privind reforma institutională a Ministerului Administratiei si Internelor în perioada 2005–2006, prin care atributiile secretarului general al Ministerului Administratiei si Internelor au crescut,

luând în considerare faptul că în forma actuală a Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor nu se asigură secretarului general o salarizare conformă cu complexitatea si gradul de răspundere ale functiei ocupate, se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, pentru ca salarizarea acestuia să se facă tinând cont de noile atributii ce revin secretarului general al Ministerului Administratiei si Internelor.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Punctul 1 din capitolul A.2 “Înalti functionari publici“ din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

Denumirea functiei

Categoria

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

“1.

Secretar general

A

------

7,80“

 

Art. II. – Aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se face în limita bugetului aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 57.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare, este necesară asigurarea cadrului legal prin care să se reglementeze în mod unitar modalitatea de stabilire a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum si procedura de conversie a valorii bunurilor din domeniul public si privat al statului. Întrucât denominarea monedei nationale se realizează începând cu data de 1 iulie 2005, se impune în regim de urgentă reglementarea acestei situatii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc si se reflectă în contabilitate în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de până la 49 de bani inclusiv. Prevederile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică si fiecărei obligatii de plată provenite din impozite, taxe, contributii, precum si alte sume datorate bugetului general consolidat, stabilite si neachitate până la data de 30 iunie 2005 inclusiv.

(3) Stabilirea impozitului anual pentru veniturile realizate până la data de 1 ianuarie 2005 se face în lei vechi, pe baza declaratiilor de venit completate si depuse de contribuabilii persoane fizice. Diferentele de impozit rezultate ca urmare a operatiunilor de regularizare anuală, comunicate contribuabililor după data de 1 iulie 2005, se exprimă în lei noi.

(4) Pentru sumele reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, retinute din veniturile salariale aferente lunii iunie 2005, evidentiate în contabilitate, regula prevăzută la alin. (1) se aplică după denominare potrivit legii.

(5) Sumele referitoare la veniturile din salarii si impozitul lunar retinut, înscris în fisele fiscale pentru lunile ianuarie–iunie 2005, potrivit legii, se exprimă si se declară în lei vechi.

Art. 2. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, operatorii economici care au în derulare înlesniri la plată reprezentând esalonări, acordate conform legii, au obligatia să achite ratele în monedă nouă, prin aplicarea prevederilor legale referitoare la denominare si a celor prevăzute la art. 1 alin. (1). Răspunderea pentru corectitudinea aplicării procedurii de rotunjire revine contribuabililor sau reprezentantilor acestora.

(2) Eventualele sume achitate în plus sau rămase de plată, după caz, fată de totalul obligatiilor de plată pentru care a fost acordată esalonarea, rezultate ca efect al denominării si rotunjirii potrivit alin. (1), se regularizează odată cu ultima rată din esalonare.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si sumelor stabilite în deciziile de plăti anticipate emise pentru anul 2005, precum si ratelor, în cazul vânzării la licitatie a bunurilor imobile cu plata în rate, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Începând cu data de 1 iulie 2005, taxa pe valoarea adăugată si accizele se înscriu în lei noi în facturile fiscale si în orice alte documente justificative întocmite pentru livrări de bunuri si prestări de servicii, utilizându-se două zecimale. Rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face după următoarea regulă: prin rotunjirea la 1 ban a fractiunilor de peste 0,5 bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de până la 0,5 bani.

Art. 4. – (1) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale neadaptate la cerintele Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare, sunt obligati ca, până la data de 30 iunie 2005 inclusiv, să solicite distribuitorilor autorizati modificările de software impuse ca urmare a denominării monedei nationale.

(2) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, în mod direct sau prin intermediul unitătilor de service acreditate, să efectueze adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale în termen de 5 zile lucrătoare începând cu data de 1 iulie 2005. După data de 1 iulie 2005 si până la adaptarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acestea nu pot fi utilizate.

(3) În perioada de neutilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici mentionati la alin. (1) sunt obligati să înscrie tranzactiile efectuate în registrele speciale, conform prevederilor art. 6 alin. (2) si ale art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată.

(4) Nerespectarea dispozitiilor prezentului articol constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei. Organele abilitate să efectueze constatarea si aplicarea sanctiunilor sunt cele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.

Art. 5. – Institutiile publice care au în administrare la data de 30 iunie 2005 bunuri materiale cu preturi unitare de până la 49 lei vechi vor proceda la denominarea acestora potrivit legii, iar sumele rezultate pot fi majorate la 0,01 lei noi.

Art. 6. – Diferentele rezultate în urma efectuării operatiunilor de conversie prevăzute la art. 5 vor majora valoarea de înregistrare a bunurilor, respectiv a fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, fondului obiectelor de inventar, finantării bugetare din anii precedenti si alte surse, veniturilor din anii precedenti si alte surse, fondurilor cu destinatie specială si altele asemenea, în functie de sursa de finantare a institutiilor publice.

Art. 7. – În cazul impozitelor si taxelor locale, elementele de calcul intermediare utilizate la stabilirea acestora se convertesc fără rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor. Conversia prin rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor se aplică de către organul fiscal  competent asupra oricăreia dintre valorile rezultante.

 Art. 8. – Pentru adaptarea aplicatiilor informatice, în zilele de 30 iunie si 1 iulie 2005 prestarea serviciului public în unitătile subordonate ale Ministerului Finantelor Pulbice si în compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale este suspendată. Prevederile art. 101 alin. 5 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.

Art. 9. – În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice va emite precizări pentru aplicarea prevederilor acesteia, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 din Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Bulgaria privind protectia, întretinerea si reconstituirea liniei de frontieră si a semnelor de frontieră, în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare, semnată la Bucuresti la 27 mai 1978, ratificată prin Decretul nr. 432/1978 pentru ratificarea unor tratate internationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se numeste în calitatea de presedinte al delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare domnul chestor de politie Motoc Vasile, adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontieră.

Art. 2. – Se numesc în calitatea de membru al delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare domnul inspector principal de politie inginer Rîcu Gheorghe din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră si doamna Ioana Pascu din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. – Ministerul Administratiei si Internelor asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2001 privind numirea delegatiei părtii române în Comisia mixtă pentru întretinerea si reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 582.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 657 din 21 iunie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 217 din 20 iunie 2005

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2005, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. M.C. 7.201/2005 al Ministerului Sănătătii si nr. C.V. 2.176/2005 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Articolul 2 din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Subprogramele de sănătate finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, sumele aferente acestora, scopul, obiectivele, indicatorii fizici si de eficientă sunt cuprinsi în anexa nr. II.

(2) Unitătile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Sănătătii, la propunerea ministerelor în subordinea cărora functionează unitătile sanitare publice, respectiv la propunerea fundamentată a directiilor de sănătate publică judetene în teritoriul cărora functionează unitătile sanitare private, si sunt precizate în anexa nr. III.“

Art. II. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică judetene si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 663 din 22 iunie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 216 din 17 iunie 2005

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Anexele la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 si 134 bis din 14 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 9 la articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Fondurile aprobate cu destinatia servicii medicale paraclinice, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor initiale, vor fi repartizate de către casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte aditionale la contractele initiale si vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor de la data semnării acestora. Valoarea actului aditional la contractul initial se stabileste avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor initiale.“

2. În anexa nr. 14, articolul 17 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte aditionale, după caz, în limita fondurilor aprobate asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitătile paraclinice, avându-se în vedere criteriile de contractare a sumelor initiale.“

3. În anexa nr. 18, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art.51. – Fondurile suplimentare aprobate cu destinatia de servicii medicale spitalicesti, inclusiv medicamente în spital, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractate initial, vor fi repartizate de către casele de asigurări de sănătate prin acte aditionale la contractele initiale. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare indicatorii specifici fiecărei unităti sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii initiale de contract/actelor aditionale, precum si nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractati în perioada de la începutul anului si până la sfârsitul lunii anterioare celei în care se semnează actul aditional.“

4. În anexa nr. 21, articolul 19 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte aditionale, după caz, în limita fondurilor aprobate cu destinatia de servicii medicale spitalicesti, inclusiv medicamente în spital, avându-se în vedere conditiile de contractare a sumelor initiale, precum si prevederile art. 51 din anexa nr. 18.“

5. În anexa nr. 30, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art.171. – (1) Fondurile aprobate cu destinatia de consum de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor încheiate cu farmaciile, vor fi repartizate de casele de asigurări de sănătate prin acte aditionale distincte la contractele initiale.

Valoarea actului aditional la contractul initial va avea în vedere eliberarea medicamentelor pentru perioada de la data semnării actului aditional până la finele anului 2005.

Sumele deblocate din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2005 se utilizează pentru medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu eliberate de la data semnării actului aditional, pentru perioada curentă, în completarea fondurilor existente si deja contractate, lanivelul consumului mediu lunar, strict în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

(2) Valoarea actului aditional va fi defalcată lunar în cadrul trimestrelor, cu obligatia ca eliberarea de medicamente să se încadreze în valoarea lunară.

În situatii justificate farmaciile pot elibera medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu peste valoarea lunară prevăzută în actul aditional, în limita a maximum 5%, cu conditia ca această depăsire să influenteze corespunzător, în sensul diminuării valorii pentru eliberarea medicamentelor din luna următoare, cu încadrarea în valoarea totală contractată pentru anul 2005.

(3) Valoarea actului aditional la contractul initial se stabileste avându-se în vedere conditiile de contractare a sumelor initiale, astfel cum sunt prevăzute la art. 17.

Nu se încheie acte aditionale cu farmaciile care se găsesc în una dintre situatiile de mai jos:

a) farmaciile care nu si-au respectat obligatiile privind eliberarea de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în limita valorii anuale de contract nu vor intra în calcul la repartizarea fondurilor aprobate cu destinatia de consum de medicamente, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii initiale de contract, cu exceptia farmaciilor la care depăsirea este de

maximum 5%. Această exceptie se aplică numai pentru selectia farmaciilor cu care casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale; suma corespunzătoare depăsirii de maximum 5% nu face obiectul cuprinderii în angajamentele legale si în plăti. În acest sens, reprezentantii legali ai farmaciilor aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate depun o declaratie cu privire la încadrarea în limita valorii anuale de contract sau procentul de depăsire a acesteia. Reprezentantii legali răspund de exactitatea si realitatea datelor cuprinse în declaratie;

b) farmaciile la care pe parcursul derulării contractelor s-a constatat că elementele care au stat la baza stabilirii numărul de puncte initial au influentat în sensul majorării numărului de puncte initial, conducând la diminuarea valorii pentru un punct stabilite initial, nu intră în calcul la repartizarea fondurilor suplimentare, aprobate cu destinatia de consum de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu. Fac exceptie farmaciile la care pe perioada derulării contractului s-a modificat structura personalului angajat prin aplicarea prevederilor art. 17 pct. 1.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător si pentru valoarea contractată initial si rămasă până la sfârsitul anului 2005, pentru care se va încheia un act aditional distinct.“

6. În anexa nr. 31, articolul 21 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractată poate fi majorată prin acte aditionale, după caz, în limita fondului aprobat pentru acordarea medicamentelor cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, avându-se în vedere conditiile de contractare a sumelor initiale, astfel cum sunt prevăzute la art. 17 din anexa nr. 30.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu