MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 562         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. – Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 

61. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România

 

62. – Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

628. – Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justitiei

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului sănătătii nr. 538/2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar

 

Recent au fost aprobate acte normative prin care s-au reglementat drepturile salariale si alte drepturi ale personalului finantat din fonduri publice.

Prin prezenta ordonantă de urgentă se instituie monitorizarea numărului de posturi si a cheltuielilor de personal pentru crearea bazei de date privind situatia numerică si structura pe categorii a personalului din institutiile publice.

Măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul în urmărirea reformei în administratia publică si cresterea calitătii serviciului public, fapt ce constituie situatii de urgentă si extraordinare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii referitoare la monitorizare

 

Art. 1. – Sunt supuse monitorizării numărul de posturi si cheltuielile de personal din institutiile publice finantate astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

Art. 2. – Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si ai institutiilor publice autonome finantate integral din venituri proprii, după caz, vor depune la Ministerul Finantelor Publice până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioară situatiile privind monitorizarea numărului de posturi si a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si pentru institutiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finantare.

Art. 3. – (1) Ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice finantate din bugetele locale vor depune la directia generală a finantelor publice judeteană si a municipiului Bucuresti, după caz, până la data de 12 a lunii curente pentru luna anterioară, situatiile privind monitorizarea numărului de posturi si a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si pentru institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare.

(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite la Ministerul Finantelor Publice până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioară situatia centralizatoare, pe judet si, respectiv, pe municipiul Bucuresti, privind monitorizarea numărului de posturi si a cheltuielilor de personal.

Art. 4. – Ordonatorii de credite bugetare au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal si în numărul maxim de posturi aprobate în conditiile legii, prin bugetele proprii si prin anexele la acestea.

Art. 5. – Ordonatorii principali de credite prevăzuti la art. 2 vor depune la Ministerul Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea până la sfârsitul anului, pe fiecare lună, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii potrivit atributiilor acestora, numai pentru aparatul propriu si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

Art. 6. – (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuti la art. 3 vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, în termen de 50 de zile de la publicarea legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea până la sfârsitul anului, pe fiecare lună, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii potrivit atributiilor acestora, numai pentru aparatul propriu si institutiile si serviciile publice finantate integral din bugetele locale, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite la Ministerul Finantelor Pubice, în termen de 5 zile de la primirea situatiilor prevăzute la alin. (1), situatia centralizatoare pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti, privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate.

 

CAPITOLUL II

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 7. – (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) prezentarea de date eronate în situatiile transmise potrivit prezentei ordonante de urgentă;

b) depăsirea numărului maxim de posturi aprobat;

c) nerespectarea termenelor de transmitere a datelor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atributii de control din cadrul Curtii de Conturi si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 8. – Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 7 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 9. – Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar numărul de posturi si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal la datele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si în structura stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 iunie 2005.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România

 

Unul dintre angajamentele asumate de România în cadrul procesului de negociere a capitolului 3 “Libera circulatie a serviciilor“ îl reprezintă modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, până la data de 30 iunie 2005.

Acest angajament este cuprins si în Programul de guvernare al Guvernului României, fiind inclus în Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană, monitorizat bilunar.

De asemenea, legislatia secundară are acelasi termen de adoptare, sfârsitul lunii iunie 2005, si este conditionată de intrarea în vigoare a legii de modificare a Legii nr. 136/1995.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art.11. – În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. contractant al asigurării – persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană si se obligă fată de asigurător să plătească prima de asigurare;

2. autovehicul – vehicul cu propulsie proprie, inclusiv remorci, semiremorci sau atase tractate ori netractate, după caz;

3. persoană păgubită – persoana îndreptătită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;

4. prejudiciu – efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;

5. Birou National – organizatie profesională, constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, si care grupează societătile de asigurare care sunt autorizate într-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto;

6. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – biroul national din România;

7. limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule:

a) teritoriul României;

b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinând Spatiului Economic European;

c) teritoriul statelor care leagă direct două tări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou national;

8. Carte Verde – document international de asigurare emis în numele biroului national, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU;

9. fransiză – partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare de răspundere civilă.“

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – În sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, precum si tramvaie, în limitele teritoriale de acoperire.“

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Asigurarea obligatorie se practică:

a) de către societătile de asigurare din România autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

b) de către societătile de asigurare autorizate de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene care desfăsoară activitate în România conform dreptului de stabilire si liberei circulatii a serviciilor.

Societătile de asigurare care au dreptul să practice asigurarea obligatorie conform alin. 1, la cererea potentialului asigurat, încheie asigurarea eliberând un înscris doveditor.“

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. – Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat, să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau tertului păgubit despăgubirea ori suma asigurată, denumită în continuare indemnizatie, rezultată din contractul de asigurare încheiat în conditiile prezentei legi, în limitele si la termenele convenite.“

5. La articolul 10 alineatul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) obiectul asigurării: bunuri, persoane, răspundere civilă, credite si garantii, asigurări de pierderi financiare, alte asigurări;“.

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. – Încheierea contractului de asigurare se probează cu polita de asigurare sau cu certificatul de asigurare emis si semnat de asigurător ori cu nota de acoperire emisă si semnată de brokerul de asigurare.

Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate si certificate prin mijloace electronice, în conditiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.“

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Dacă, înainte de a începe obligatia asigurătorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă, precum si în cazul în care, după începerea obligatiei asigurătorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibilă, contractul se reziliază de drept, iar în eventualitatea în care asiguratul sau contractantul asigurării a plătit toată prima sau o parte din aceasta, acesta este îndreptătit să o recupereze proportional cu perioada neexpirată a contractului de asigurare.

Diferenta dintre prima plătită si cea calculată conform alin. 1 se restituie asiguratului sau contractantului asigurării numai în cazurile în care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.“

8. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Asigurătorul este obligat să îl informeze pe asigurat despre consecintele neplătii primei la termenul de plată pentru cazul prevăzut la alin. 1 si să prevadă aceste consecinte în contractul de asigurare.“

9. Articolul 201 va avea următorul cuprins:

“Art.201. – Denuntarea contractului de asigurare de către una dintre părti se poate efectua numai cu notificarea prealabilă a celeilalte părti, care trebuie făcută cu cel putin 20 de zile înainte de denuntare.“

10. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – În limitele indemnizatiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei, cu exceptia asigurărilor de persoane, iar în cazul în care în vigoare era o asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligatiei acestuia, conform art. 54 alin. 2 si 3.

Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse asigurătorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut la alin. 1.

Asigurătorul poate renunta, în totalitate sau în parte, la exercitarea dreptului prevăzut la alin. 1.“

11. Alineatul 2 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“Despăgubirile nu pot depăsi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a făcut asigurarea.“

12. După alineatul 3 al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

“Un asigurat care a încheiat un contract de asigurare de viată individual trebuie să aibă la dispozitie o perioadă de 20 de zile de la data semnării contractului de către asigurător, în intervalul căreia poate să denunte acel contract. Aceste prevederi nu se aplică contractelor de acest tip cu o durată de 6 luni sau mai mică.“

13. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“Orice altă plată, indiferent de forma sub care este făcută de asigurător, diferită de indemnizatia de asigurare sau de suma reprezentând restituirea rezervei în conditiile alin. 1, nu va putea fi efectuată mai devreme de 6 luni de la data încheierii contractului de asigurare.“

14. După alineatul 3 al articolului 441 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

“Urmărirea debitorului dintr-un contract de credit pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute în acesta, inclusiv de plată la scadentă a creditului, înainte de producerea riscului asigurat sau învestirea cu formulă executorie a unui contract de credit bancar, precum si a garantiilor reale si personale, după producerea riscului asigurat, nu constituie actiune de recuperare a prejudiciului în sensul prevederilor alin. 3.“

15. Alineatele 1 si 2 ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:

“Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate autovehicule supuse înmatriculării în România, precum si tramvaie au obligatia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule în limitele teritoriale de acoperire si să mentină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

Persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în afara teritoriului României se consideră asigurate, în conditiile prezentei legi, în una dintre următoarele situatii:

a) dacă numărul de înmatriculare atestă asigurarea potrivit legii statului în care este înmatriculat autovehiculul sau acordurilor internationale de asigurare valabile în România;

b) dacă posedă documente internationale de asigurare valabile în România.“

16. Articolul 481 va avea următorul cuprins:

“Art.481. – La înscrierea în circulatie, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a unui autovehicul si la efectuarea verificărilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existentei unei asigurări de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în conditiile prezentei legi.

Contractul de asigurare atestă existenta asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedeste cu polita de asigurare/documentul Carte Verde.“

17. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art.49. – Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii răspund fată de terte persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum si tramvaie si pentru cheltuielile făcute de asigurati în procesul civil, în conformitate cu:

a) legislatia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de autovehicul si cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislatia respectivă si cel prevăzut în contractul de asigurare;

b) legislatia românească în vigoare, în cazul în care persoanele păgubite sunt cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii în care este valabil tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene, dacă nu există birou national pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul.“

18. Alineatele 2 si 4 ale articolului 50 vor avea următorul cuprins:

“În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât si pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu exceptia conducătorului autovehiculului respectiv.

...........................................................................................

Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul autovehiculului respectiv, precum si dacă nu apartineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului autovehiculului răspunzător de producerea accidentului.“

19. Alineatul 1 al articolului 52 va avea următorul cuprins:

“În cazul în care, pentru acelasi proprietar de autovehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suportă în părti egale de către toti asigurătorii. Despăgubirea se va plăti integral de către asigurătorul la care s-a adresat persoana păgubită, urmând ca ulterior asigurătorul în cauză să se îndrepte împotriva celorlalti asigurători pentru recuperarea părtii de despăgubire, plătită în numele acestora.“

20. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

“Art.53. – Prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legii se stabilesc: aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despăgubirilor, conditiile de plată, durata asigurării, facilitătile si penalizările aplicabile asiguratilor, criteriile si conditiile pentru acordarea sau retragerea autorizatiei, persoanele care au obligatia să încheie contracte de asigurare, modalitatea de gestionare a cazurilor de refuz al asigurătorului de a încheia asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, dacă este cazul, precum si alte informatii referitoare la acest tip de asigurare.“

21. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

“Art.54. – Despăgubirile se stabilesc în conformitate cu art. 49 pe baza conventiei dintre asigurat, persoana păgubită si asigurător ori, în cazul în care nu s-a realizat întelegerea, prin hotărâre judecătorească.

În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligatiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienti fortati.

Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de autovehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului prin reprezentantele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, după caz, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 48 alin. 2.

Încuviintarea cu privire la stabilirea despăgubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane păgubite si asigurători se dă:

a) de către proprietarul autovehiculului răspunzător de producerea pagubei sau de conducătorul acestuia – numai în cazul în care despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, pe actele eliberate de autoritătile publice competente să constate si să cerceteze accidentele de autovehicule, pe Onstiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător. Această încuviintare constituie si avizare de daună pentru asigurătorul de răspundere civilă;

b) de către persoana fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice păgubite, după caz, pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurător în dublu exemplar.

În situatiile prevăzute la alin. 4, în cazul persoanelor fizice încuviintarea poate fi dată de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a persoanei păgubite, ori, în caz de imposibilitate temeinic motivată a ambilor soti, cum ar fi:spitalizare, deces, detentie, lipsă îndelungată din localitate, de oricare dintre următoarele persoane majore: copii, părinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei păgubite ori ai sotiei (sotului) acestora.“

22. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art.55. – Despăgubirile se plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite. Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului.

Despăgubirile se plătesc asiguratilor dacă acestia dovedesc că au despăgubit persoanele păgubite si despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.

Odată cu încasarea despăgubirii, persoanele păgubite vor declara în scris că au fost despăgubite pentru pagubele suferite si că nu mai au nici o pretentie de la asigurătorul de răspundere civilă si asigurat (persoana vinovată) în legătură cu paguba respectivă.

În situatia efectuării plătii de către asigurătorul de răspundere civilă direct în contul bancar al persoanei păgubite, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul său bancar nu a notificat asigurătorului de răspundere civilă eventualele obiectii referitoare la cuantumul despăgubirii.

În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul conform prevederilor art. 22, eventuala diferentă de despăgubire dintre asigurarea facultativă si asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto rămâne pe contul asigurării facultative, neputând fi recuperată de la asigurat (persoana vinovată), dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depăseste limita maximă a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile cauzate în unul si acelasi accident de autovehicul, prevăzută de legislatia în vigoare.“

23. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art.56. – Persoanele care folosesc pe teritoriul României autovehicule înmatriculate în străinătate si neasigurate în străinătate, potrivit art. 48 alin. 2, sau a căror asigurare expiră pe durata sederii în România datorează prime de asigurare conform prevederilor legale.

Personalul politiei de frontieră nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele înmatriculate în statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de înmatriculare fiind dovada asigurării.

La intrarea sau iesirea din tară, personalul politiei de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României va controla documentele de asigurare si va solicita proprietarului, împuternicitului acestuia sau conducătorului autovehiculului înmatriculat în state terte dovada plătii primei de asigurare datorate. Persoanele neasigurate sau persoanele care la control nu pot face dovada asigurării ori a plătii acesteia vor fi obligate să încheie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si să achite prima de asigurare la entitătile desemnate în acest sens de către asigurătorii care au dreptul să practice asigurarea obligatorie conform art. 5 alin. 1.

Autovehiculele înmatriculate în state terte care intră pe teritoriul României de pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu vor fi supuse controlului privind documentele de asigurare, acest control putând fi efectuat numai prin sondaj.“

24. Articolul 57 se abrogă.

25. După alineatul 2 al articolului 60 se introduce un nou alineat, alineatul 21, cu următorul cuprins:

“Contributia la Fondul de garantare se va calcula, evidentia, achita si se va raporta de către asigurători separat pentru asigurările generale si, respectiv, pentru asigurările de viată.“

26. Alineatul 3 al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“În scopul unei cât mai bune fructificări, disponibilitătile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la institutii de credit, în instrumente ale pietei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si în alte plasamente sau alocări stabilite prin legislatia în vigoare.“

27. La articolul 60 alineatul 4, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) modul de constituire, administrare, structura bugetului de venituri si cheltuieli a Fondului de garantare.“

28. Alineatul 6 al articolului 60 se abrogă.

29. Alineatele 1 si 2 ale articolului 61 vor avea următorul cuprins:

“Se constituie Fondul de protectie a victimelor străzii, în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule supuse înmatriculării, precum si de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.

Asigurătorii care practică asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule conform art. 5 sunt obligati să contribuie la constituirea fondului prevăzut la alin. 1 proportional cu volumul primelor încasate pentru această asigurare, până la acoperirea obligatiilor de plată ale acestuia. Această contributie nu va depăsi 5% din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.“

30. Alineatul 4 al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, rămâne în sarcina persoanei păgubite o fransiză, care va fi egală cu limita minimă a despăgubirilor acordate la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, stabilită prin normele adoptate în baza art. 53.“

31. Alineatul 6 al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“În scopul unei cât mai bune fructificări, disponibilitătile Fondului de protectie a victimelor străzii astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la institutii de credit, în instrumente ale pietei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale.“

32. La articolul 61, după alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 8, cu următorul cuprins:

“În caz de litigiu, drepturile persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule supuse înmatriculării, precum si de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, se exercită împotriva administratorului Fondului de protectie a victimelor străzii, desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile alin. 5.“

33. După alineatul 6 al articolului 611 se introduce un nou alineat, alineatul 7, cu următorul cuprins:

“Sumele depuse la fondurile de protectie pot fi urmărite silit numai în vederea executării obligatiilor pentru care au fost constituite.“

34. Alineatele 1, 2 si 3 ale articolului 63 vor avea următorul cuprins:

“Constituie contraventie săvârsirea următoarelor fapte:

a) neplata la termen a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, către persoanele păgubite sau către asigurati, în conditiile normelor emise în baza art. 53;

b) neplata la termen a sumelor destinate fondurilor de protectie, precum si a contributiei procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii;

c) nedepunerea la asigurători de către intermediarii în asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare;

d) nerespectarea de către asigurători a obligatiilor prevăzute la art. 36 alin. 2;

e) nerespectarea de către asigurători a obligatiilor prevăzute la art. 49;

f) neluarea de către asigurători a declaratiei de despăgubire prevăzute la art. 55 alin. 4;

g) nerespectarea de către asigurători a interdictiei de recuperare a diferentei de despăgubire dintre asigurarea facultativă si asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, în conditiile art. 55 alin. 6;

h) necomunicarea de către brokerul de asigurare către asigurător a producerii riscului asigurat, în termenul prevăzut în contractul de asigurare, în conditiile art. 19 alin. 3.

Contraventiile prevăzute la alin. 1 se sanctionează după cum urmează:

a) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) si g), cu avertisment scris sau cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activitătii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asigurătorilor;

b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) si g), cu amendă între 1–6 salarii medii pe societate, din luna precedentă datei constatării faptei;

c) pentru faptele agentilor de asigurare, prevăzute la alin. 1 lit. c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

d) pentru faptele brokerilor prevăzute la alin. 1 lit. c) si h), cu avertisment scris sau amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei si cu interzicerea temporară sau definitivă a activitătii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei.

Sanctiunile pentru faptele prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) si g) se aplică fie asigurătorilor prevăzuti la alin. 2 lit. a), fie persoanelor prevăzute la alin. 2 lit. b).“

35. Alineatul 1 al articolului 64 va avea următorul cuprins:

“Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare prevăzute la art. 48 si 56 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si cu retinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.“

36. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

“Art.69. – Unitătile de politie, unitătile de pompieri, unitătile medicale din cadrul sistemului medical public si privat, medicii de familie si celelalte autorităti publice competente să cerceteze accidente de autovehicule sau alte evenimente, după caz, vor comunica, la cererea asigurătorilor, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele si datele cu privire la cauzele si împrejurările producerii riscurilor asigurate si la pagubele provocate, în vederea stabilirii si plătii de către asigurători a indemnizatiilor de asigurare.“

Art. II. – Prezenta ordonantă de urgentă transpune următoarele prevederi ale directivelor europene:

1. Directiva 72/166/CEE a Consiliului din 24 aprilie 1972 privind coordonarea legilor din statele membre privind asigurarea de răspundere civilă în legătură cu utilizarea vehiculelor cu motor si legalizarea obligatiei de asigurarea pentru această răspundere (Prima directivă privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 103, 02/05/1972, p. 1)

– Art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 7.

2. Directiva 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie 1983 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule (A doua directivă privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 8, 11/01/1984, p. 17)

– Art. 1, art. 4.

3. Directiva 90/232/CEE a Consiliului din 14 mai 1990 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule (A treia directivă privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 129, 19/05/1990, p. 0033–0035)

– Art. 1, art. 2.

4. Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 mai 2000 privind armonizarea legislatiei în statele membre privind asigurarea de răspundere civilă auto (A patra directivă privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 181, 20/07/2000, p. 0065)

– Art. 1, art. 2 lit. c) si d), art. 3.

Art. III. – De la data introducerii primei unice pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, atât pe teritoriul României, cât si în afara teritoriului acesteia, Fondul de protectie a victimelor străzii va fi preluat de Fondul de compensare prevăzut la art. 25 alin. 4 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare. Preluarea se va face în conditiile normelor emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, precum si a Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. – Contractele de asigurare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor continua în conditiile si termenii acceptati la data încheierii acestora.

Art. V. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor care implică statutul României de stat membru, care se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. VI. – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 37 alin. (2) si (3) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. VII. – Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

p. Ministrul integrării europene,

Istvan Csutak,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

Având în vedere necesitatea implementării Proiectului de dezvoltare rurală, faptul că, datorită perioadei foarte scurte până când Parlamentul îsi va încheia actuala sesiune parlamentară, la acest moment nu se mai poate promova, potrivit procedurii, un proiect de lege care să poată fi adoptat până la sfârsitul primei sesiuni ordinare a anului 2005, precum si numărul mare de proiecte necesare implementării Proiectului de dezvoltare rurală, circa 220 în faza-pilot, distribuite în 5 judete, aprobarea documentatiilor tehnico-economice potrivit procedurilor legale provocând întârzieri mari în derularea investitiilor si putând conduce ulterior la imposibilitatea asigurării finantării pentru finalizarea acestora, toate acestea vizând interesul public si constituind situatii extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – După articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 28 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 563/2002, se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art.41. – Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii din cadrul Proiectului de dezvoltare rurală se avizează de UMP prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. A si se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 190.000.000 lei din bugetul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea organizării Zilei Justitiei în data de 3 iulie 2005.

Art. 2. – Se aprobă punerea la dispozitia Consiliului Superior al Magistraturii de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat“ a Sălii de receptie a Palatului Snagov, în mod gratuit, pentru ziua de 3 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 628.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul ministrului sănătătii nr. 538/2005 pentru aprobarea Regulamentului achizitiilor publice organizate în sistemul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 6 iunie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei Monitorul Oficial, Partea I):

– la art. 6 lit. a) a doua liniută din Regulamentul achizitiilor publice organizate în sistemul sanitar, în loc de: “– pentru contractul de lucrări: 100.000 lei;“ se va citi: “– pentru contractul de lucrări: 100.000 euro;“.