MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 563         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

54. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

579. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 26 aprilie 2005

 

Acord de cooperare economică între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

189/EN. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.311/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie

 

304. – Ordin al inspectorului de stat, sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, pentru aprobarea Metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL

 

338. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări

 

Având în vedere faptul că finalizarea privatizării unor societăti comerciale cu capital de stat reprezintă unul dintre obiectivele principale, cu caracter de urgentă, ale Programului de guvernare,

luând în considerare faptul că, din motive obiective, scopul dispozitiilor art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările si completările ulterioare, nu a putut fi îndeplinit în termenul prevăzut, respectiv de 12 luni de la intrarea în vigoare a ordonantei,

tinând seama de faptul că neadoptarea, în regim de urgentă, a unui act normativ pentru modificarea termenului prevăzut la art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004, cu modificările si completările ulterioare, va avea drept consecinte negative nasterea unui număr impresionant de litigii având ca obiect: contestarea valabilitătii actelor juridice încheiate în lichidare voluntară, anularea actelor juridice de vânzare a  activelor încheiate si cu pretul încasat si distribuit creditorilor, contestarea tabelului creantelor, a ordinii de preferintă în lichidare voluntară, litigii a căror solutionare irevocabilă se poate derula pe perioadă îndelungată, care determină tergiversarea reluării procedurilor judiciare si extrajudiciare de realizare a creantelor creditorilor fată de societătile comerciale mentionate în acest articol, fără ca obiectivele acestei reglementări să fi fost îndeplinite,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art.48. – (1) În scopul îndeplinirii unor angajamente asumate de Guvernul României, se suspendă judecarea tuturor actiunilor judiciare, extrajudiciare, precum si orice procedură de executare silită, îndreptate împotriva următoarelor societăti comerciale:

– Societatea Comercială «CUG» – S.A. Cluj-Napoca;

– Societatea Comercială «Turnu» – S.A. Turnu Măgurele;

– Societatea Comercială «Brafor» – S.A. Brasov;

– Societatea Comercială «Ampelum» – S.A. Zlatna;

– Societatea Comercială «Autotransport» – S.A. Brasov;

– Societatea Comercială «IAIFO» – S.A. Zalău;

– Societatea Comercială «Energoreparatii» – S.A. Bucuresti;

– Societatea Comercială «Rocar» – S.A. Bucuresti;

– Societatea Comercială «CMB» – S.A. Bocsa;

– Societatea Comercială «Foraje Sonde» – S.A. Târgu Cărbunesti;

– Societatea Comercială «SINCAR» – S.A. Brăila.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) durează până la finalizarea procedurilor de dizolvare si lichidare voluntară prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările si completările ulterioare, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2005.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2005.

Nr. 54.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 26 aprilie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă Acordul de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 26 aprilie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul delegat pentru comert,

Iuliu Winkler

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 579.

 

ACORD

de cooperare economică între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti contractante,

din dorinta de a dezvolta relatiile de lungă durată dintre statele lor,

dorind să continue si să întărească relatiile lor economice traditionale existente,

intentionând să dezvolte si să intensifice cooperarea lor economică, industrială, tehnică si tehnologică pe baza avantajului reciproc,

având convingerea că adâncirea cadrului contractual creează conditii favorabile si o bază solidă pentru cooperarea viitoare,

în cadrul legislatiei de profil în vigoare în cele două state si în deplină conformitate cu obligatiile lor internationale, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante, în cadrul respectivei legislatii nationale în vigoare, vor promova dezvoltarea si diversificarea cooperării economice reciproc avantajoase în toate domeniile importante pentru dezvoltarea economică si socială.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante, analizând stadiul actual si perspectivele relatiilor economice, au căzut de acord că există conditii favorabile pentru cooperarea pe termen lung, printre altele, în următoarele domenii:

– agricultură si industria alimentară, prelucrarea si depozitarea produselor agricole;

– dezvoltarea si reabilitarea centralelor electrice si a retelelor de distributie a înaltei tensiuni, precum si a retelelor de transport prin conductă al gazelor si al petrolului;

– echipamente si dispozitive electrice;

– industrie electronică si electrotehnică;

– exploatarea, productia, pregătirea, tratamentul si prelucrarea suplimentară, precum si marketingul materiilor prime si produselor minerale;

– industrie chimică si petrochimică;

– tehnologia ambalajelor;

– mediu;

– administrarea apelor si industria forestieră;

– învătământ;

– asistentă pentru sănătate, tehnologie medicală, industrie medicală si farmaceutică;

– dezvoltarea resurselor umane;

– turism;

– cooperare între întreprinderile mici si mijlocii;

– activităti pentru investitii străine directe;

– comunicatii;

– computere si tehnologia informatiilor;

– transport;

– stiintă si tehnologie.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante se vor strădui să dezvolte si să intensifice cooperarea lor prin măsuri specifice, cum ar fi:

– promovarea legăturilor si întărirea cooperării dintre persoanele care elaborează politica economică, institutiile guvernamentale, organizatiile profesionale, asociatiile de afaceri, camere, încurajând schimbul de informatii economice de interes reciproc, precum si vizitele reprezentantilor acestora si ale altor delegatii economice si tehnice;

– schimbul de informatii privind prioritătile dezvoltării si facilitarea participării operatorilor de afaceri în proiecte de dezvoltare;

– intensificarea creării de noi contacte si lărgirea celor existente între cercurile de afaceri din cele două tări, încurajarea vizitelor, întâlnirilor si a altor legături între persoane fizice si întreprinderi;

– schimbul de informatii de afaceri, încurajarea participării la târguri si expozitii, organizarea de misiuni economice, seminarii, simpozioane si conferinte;

– promovarea participării mai solide a întreprinderilor mici si mijlocii din sectorul privat în relatiile economice bilaterale;

– sprijinirea institutiilor financiare si din sectorul bancar în vederea stabilirii de contacte mai strânse si, respectiv, întărirea cooperării lor;

– încurajarea activitătilor de investitii, înfiintării de societăti mixte si a creării de reprezentante si filiale ale firmelor;

– promovarea cooperării transfrontaliere, regionale si interregionale si a cooperării la nivel international pe probleme de interes reciproc.

 

ARTICOLUL 4

 

În baza prezentului acord se va crea o Comisie mixtă, care se va reuni, la cererea fiecărei părti contractante, alternativ în România si în Republica Ungară.

Sarcinile Comisiei mixte vor fi, în special, următoarele:

– discutii privind dezvoltarea relatiilor economice bilaterale;

– identificarea de noi posibilităti pentru dezvoltarea în continuare a cooperării economice;

– formularea de sugestii pentru îmbunătătirea conditiilor de realizare a cooperării economice dintre întreprinderile din ambele tări;

– prezentarea de propuneri pentru aplicarea prezentului acord.

Diferentele de opinii dintre părtile contractante privind aplicarea sau interpretarea prezentului acord urmează să fie rezolvate în cadrul Comisiei mixte.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord se va aplica fără a prejudicia obligatiile ce rezultă din calitatea de membru al Uniunii Europene si care decurg din respectarea acestora.

În consecintă, prevederile prezentului acord nu pot fi invocate sau interpretate în vreun fel încât să anuleze sau să afecteze altfel obligatiile impuse de tratatele în baza cărora este fondată Uniunea Europeană.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin intermediul canalelor diplomatice, prin care o parte contractantă va informa cealaltă parte contractantă că au fost îndeplinite cerintele juridice interne necesare intrării lui în vigoare.

Prezentul acord va fi valabil pentru o perioadă de 3 ani si va fi automat prelungit pe perioade succesive de un an, dacă nici una dintre părtile contractante nu va notifica în scris celeilalte părti contractante intentia de a denunta prezentul acord, cu cel putin 3 luni înainte de data expirării acestuia.

Orice amendament la prezentul acord va fi conform cu procedurile legale în vigoare stabilite prin legislatia părtilor contractante.

Redactat si semnat la Budapesta la 26 aprilie 2005, în două exemplare în limba engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Codrut Ioan Seres,

ministrul economiei si comertului

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

Janos Koka,

ministrul economiei si transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.311/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. – Articolul 2 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.311/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.132 din 30 noiembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – După împlinirea unui termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii se interzice furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului utilizarea, în vederea furnizării de servicii de telefonie prin intermediul cartelelor virtuale sau al cartelelor preplătite, exclusiv servicii dial-up pentru acces la Internet, a altor resurse de numerotatie decât cele prevăzute în PNN în domeniile 0ZAB = 0801, 0ZAB = 0807 si 0ZAB = 0808 sau indicativele individuale de forma 10xyz pentru selectarea transportatorilor.“

Art. II. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 189/EN.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, completată si modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si înfiintarea Societătii Comerciale “ISCIR-CERT“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 47 din 2 iunie 2005,

în baza Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 143/2005,

inspectorul de stat, sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Inspectorul de stat, sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Marian Răducanu

 

Bucuresti, 8 iunie 2005.

Nr. 304.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) si ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2004, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Eugen Tapu-Nazare,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 iunie 2005.

Nr. 338.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a