MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 371         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 mai 2005

 

SUMAR

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit  legii, în proprietatea privată a statului

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 514/1999

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 17 ianuarie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999 si ulterior a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 12 noiembrie 2004.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cuprinse în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare

a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

CAPITOLUL I

Declararea si preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 1. - (1) Detinătorii de bunuri au obligatia să declare bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si să le predea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare si a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a prelua bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(3) Procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau la administratiile finantelor publice de sector din cadrul acesteia, precum si de către unitătile autoritătii vamale, se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, cu respectarea principiului teritorialitătii.

(4) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare, vor fi distruse pe cheltuiala detinătorului sau, după caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea acestor bunuri se va efectua în prezenta si cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare si distrugere formate din câte un reprezentant desemnat de detinător, de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si Internelor si de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

(5) Comisia prevăzută la alin. (4) are ca atributii stabilirea bunurilor care îndeplinesc conditiile de comercializare si distrugerea celor care nu le îndeplinesc. Bunurile care îndeplinesc conditiile de comercializare vor fi predate de detinător organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

(6) După distrugerea bunurilor comisia de preluare si distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia.

(7) Membrii comisiei de preluare si distrugere prevăzute la alin. (4) pot fi si membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonantă si sunt numiti prin decizia detinătorului.

(8) Detinătorii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligatia să inventarieze bunurile respective, luând în acelasi timp si măsurile de păstrare si de conservare corespunzătoare a acestora.

Art. 2. - (1) Declararea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face pe bază de borderou la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(2) Predarea si preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire si borderoul prevăzut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, după caz:

a) numărul procesului-verbal, data, ora si locul încheierii acestuia;

b) numărul curent;

c) denumirea, felul si natura fiecărui bun, descrierea amănuntită;

d) unitatea de măsură;

e) cantitatea;

f) provenienta - din import sau indigen;

g) marca, seria, anul de fabricatie;

h) starea fizică - bun nou sau utilizat;

i) baza legală de trecere în proprietatea privată a statului;

j) numărul actului de trecere în proprietatea privată a statului;

k) semnăturile de predare-primire.

(3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la detinătorul bunurilor, iar celălalt exemplar se predă directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (3) si (4) din ordonantă se declară, în termen de 48 de ore, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Aceste bunuri se predau de către detinător, de îndată, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie, în baza procesului-verbal de predare-primire, în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire este înaintat, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare si este însotit de o copie de pe nota de intrarereceptie.

(5) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari, intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după emiterea certificatului de vacantă succesorală de către birourile notarilor publici.

(6) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari se valorifică, după obtinerea certificatului de vacantă succesorală, inventarierea, preluarea si evaluarea acestora, de către directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(7) Sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptătiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare, se virează la bugetul de stat de către persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligatia să le declare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescriptie.

(8) Bunurile mobile si imobile, precum si titlurile de valoare care provin din donatii intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în baza unui act autentic întocmit de donator.

(9) Bunurile mobile si imobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare, intră, de drept, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, titlul de proprietate constituindu-l încheierea judecătorului-delegat prin care s-a dispus radierea. Bunurile se predau de către lichidatori, pe bază de proces-verbal de predare-primire, organelor de valorificare.

(10) Mijloacele de plată în valută liber convertibilă, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se depun de către detinătorii acestora, în termen de 48 de ore, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea si se declară organelor de valorificare în cadrul aceluiasi termen, împreună cu o copie a actului de confiscare, în cazul confiscării. Selectarea băncilor se face în functie de facilitătile oferite care vor fi stabilite prin protocol.

(11) Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibilă, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se realizează prin virarea de către băncile comerciale, în contul 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare”, deschis pe seama organelor de valorificare la Trezoreria Statului, a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, în baza ordinului de vânzare de valută emis de organul de valorificare.

Art. 3. - (1) Persoana care găseste un bun mobil care nu îi apartine si nu are posibilitatea să îl predea proprietarului este obligată să îl predea în termen de 10 zile unitătii de politie pe a cărei rază teritorială a fost găsit bunul respectiv.

(2) Bunurile mobile părăsite în incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau în apropierea acestora se predau de către persoana care le-a găsit organelor politiei de frontieră, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Bunurile mobile părăsite, găsite în apropierea incintei punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, în zona frontierei de stat, se predau unitătilor politiei de frontieră pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(4) Procesul-verbal de predare-primire întocmit de organul de politie competent va cuprinde următoarele elemente:

a) data, locul întocmirii, numele, prenumele si gradul lucrătorului de politie, precum si unitatea din care acesta face parte;

b) identitatea persoanei care a găsit bunul;

c) descrierea amănuntită a bunului si a împrejurărilor în care acesta a fost găsit;

d) datele de identificare a proprietarului bunului găsit, atunci când acesta este cunoscut.

(5) Procesul-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (4) se întocmeste si în situatia în care organele de politie sunt sesizate din oficiu cu privire la existenta unui bun mobil părăsit în raza teritorială de competentă.

Art. 4. - (1) Bunurile mobile prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) si (3) se păstrează pe o perioadă de un an, în încăperi special amenajate, în incinta unitătilor de politie, luându-se măsuri de păstrare si de conservare corespunzătoare a acestora, până la predarea lor efectivă spre valorificare.

(2) Termenul de un an în care bunurile părăsite trebuie păstrate de către organele de politie competente curge de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora.

(3) În situatia în care proprietarul sau mostenitorii legali ai acestuia se prezintă la unitatea de politie competentă înainte de expirarea termenului de un an, acesta intră în posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predareprimire în care se vor consemna si împrejurările în care bunul a fost părăsit.

(4) Bunurile mobile abandonate, ai căror proprietari au fost identificati, dar au renuntat, printr-o declaratie scrisă pe propria răspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, în vederea valorificării.

(5) Bunurile mobile pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau prin ordonanta procurorului se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana îndreptătită nu se prezintă pentru a le ridica în termen de un an de la data comunicării. Bunurile respective se predau de îndată unitătilor prevăzute la alin. (4).

 

CAPITOLUL II

Evaluarea si valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

A. Atestarea calitătii bunurilor

Art. 5. - (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum si cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificării fără a fi necesar avizul de calitate, în conditiile în care se încadrează în termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. În situatia în care pentru aceste bunuri se depăseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

(2) În situatia în care există incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor se obtine avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(3) Pentru bunurile pe al căror ambalaj nu este înscris termenul de valabilitate se solicită avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(4) Avizul de calitate prevăzut la alin. (2) si (3) se emite de îndată de institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autorizate în acest sens.

(5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se întelege bunul care înregistrează scăzăminte în timpul transportului, depozitării si desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, fărâmitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemănătoare în procesul de comercializare.

Art. 6. - Institutiile abilitate prin lege să ateste calitatea mărfurilor în vederea comercializării sunt obligate să emită avizul de calitate în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 5 alin. (4).

B. Evaluarea bunurilor

Art. 7. - (1) După preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în maximum 21 de zile, cu exceptia bunurilor care necesită expertizarea în vederea evaluării.

(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonată de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori de sefii administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care solutionează si eventualele probleme divergente care pot apărea pe parcurs între membrii comisiei de evaluare.

(4) Comisia de evaluare se întruneste ori de câte ori este necesar.

(5) Directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, după caz, seful administratiei publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie.

(6) În cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care sunt valorificate de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanti, se constituie în baza deciziei sefului administratiei finantelor publice de sector.

Art. 8. - (1) La evaluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare va avea în vedere pretul actual pentru produse identice sau similare, din care se deduc adaosul comercial, taxa pe valoarea adăugată aferentă adaosului comercial, accizele si care se corectează, după caz, în functie de următoarele criterii:

a) gradul de uzură fizică si morală a bunurilor respective;

b) utilitatea bunurilor pentru potentialii cumpărători;

c) cantitatea (volumul) bunurilor respective;

d) caracterul sezonier al bunurilor;

e) termenul de valabilitate.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv celor pentru care prin legi speciale se stabilesc preturi impuse.

Art. 9. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătii de evaluare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigură informatii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor.

(2) În situatii justificate, în functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilită de către acestia putând fi acceptată sau corectată de comisia de evaluare.

(3) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o indemnizatie lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia întrunirii comisiei de evaluare cel putin o dată pe lună.

(4) În situatia în care comisia de evaluare se întruneste de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunară la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivării absentei membrului plin.

(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitatie.

Art. 10. - (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si păsările vii, precum si bunurile al căror termen de garantie expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se pronuntă în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie.

(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face la pretul cu ridicata practicat în zonă, care poate fi pretul stabilit pentru ultima intrare, după caz, fără efectuarea procedurilor de evaluare.

Art. 11. - (1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de detinere, precum si în regim de consignatie, în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial cu până la 30% din valoarea stabilită.

(2) În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau al reducerii pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Reducerea preturilor bunurilor poate fi făcută până la 75% din pretul stabilit initial.

(3) După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, bunurile pot fi valorificate la un pret care nu poate fi mai mic decât cel oferit de unitătile de colectare si valorificare a deseurilor.

Art. 12 - În cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si care contin copii ilegale ale operelor prevăzute la art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, se procedează după cum urmează:

a) organele detinătoare au obligatia să depună bunurile respective la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea distrugerii de către comisia de distrugere constituită în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000;

b) stocurile de astfel de bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, se distrug de către organul de valorificare, cu înstiintarea în prealabil a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

C. Valorificarea bunurilor

Art. 13. - (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se află, prin licitatie publică, în regim de consignatie ori prin bursele de mărfuri, după caz.

(2) Alegerea metodei de valorificare se face de către directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(3) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, se face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului afacerilor externe, având în vedere locul unde acestea se află.

Art. 14. - (1) Magazine proprii se pot organiza de către organul de valorificare în conditiile în care volumul bunurilor ce urmează să fie vândute asigură continuitate în functionarea acestora.

(2) Vânzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail si/sau angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.

(3) Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau esalonat pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana fizică sau juridică prezintă o garantie bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare si plăteste, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în functie de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Natională a României.

(4) Vânzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, în sistem angro, se face pe bază de factură fiscală.

(5) În cazul valorificării bunurilor prevăzute la art. 10 persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri virează la bugetul de stat sumele încasate după deducerea adaosului comercial sau a comisionului, după caz, si taxa pe valoarea adăugată aferentă, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii bunurilor.

Art. 15. - (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitatie publică.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) terenurile agricole situate în extravilan;

b) bunurile imobile grevate de datorii înscrise în pasivul succesoral;

c) bunurile imobile constând în locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, dacă apartin statului, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării;

d) bunurile imobile detinute de stat în cotă indiviză.

(3) Terenurile agricole situate în extravilan se valorifică cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor, potrivit legislatiei privind circulatia juridică a terenurilor.

(4) Dacă în termen de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu si-a manifestat dorinta de a cumpăra terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor alin. (1).

(5) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, grevate de datorii înscrise în pasivul succesoral, pot fi valorificate direct către titularul dreptului de creantă, cu conditia ca acesta să-si exprime optiunea de cumpărare si să ofere pretul stabilit de comisia de evaluare în baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data primirii înstiintării în acest sens din partea organului de valorificare. În acest caz, creanta asupra statului, atestată de certificatul de vacantă succesorală, se stinge prin compensare cu creanta statului asupra cumpărătorului, reprezentând contravaloarea imobilului, în conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după achitarea de către cumpărător a diferentei în contul 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare”. Diferenta dintre contravaloarea imobilului si datoria care grevează imobilul se achită în termen de 30 de zile de la depunerea ofertei de cumpărare. În caz contrar, precum si în cazul în care titularul dreptului de creantă nu si-a exprimat optiunea de cumpărare în conditiile si termenul de mai sus, se procedează la valorificarea imobilului prin licitatie publică. În acest caz, termenul prevăzut la alin. (2) lit. c) curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publică. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică în termen de 30 de zile de la data achitării diferentei prevăzute mai sus.

(6) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului ce provin din succesiuni vacante, constând în locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării, trec în proprietatea privată a comunelor, oraselor si municipiilor si în administrarea consiliilor locale, cu destinatia de locuinte sociale, prin hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor Publice, la propunerea organelor de valorificare.

(7) Bunurile imobile detinute de stat în cotă indiviză se valorifică direct către coproprietari, dacă acestia oferă cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, si achită integral suma în termen de 30 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare. În cazul în care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumpărare în termenul de mai sus, vânzarea directă a cotei detinute de stat se face către cei care au depus oferta. În cazul acestor bunuri imobile, nu se aplică termenul prevăzut la alin. (6).

(8) Valoarea de pornire a licitatiei este stabilită de comisia de evaluare.

(9) În vederea organizării licitatiei se publică în presă anunturi de vânzare, care trebuie să cuprindă următoarele informatii privind organizarea licitatiei:

a) data, ora si locul organizării licitatiei;

b) valoarea de pornire a licitatiei;

c) descrierea bunurilor supuse licitatiei;

d) pasul licitatiei, stabilit procentual sau valoric.

Se pot utiliza în plus si alte forme de publicitate.

(10) Publicarea anuntului de vânzare se face în cel mult 10 zile lucrătoare după evaluarea bunurilor.

(11) Licitatia publică se desfăsoară în minimum 5 zile si maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anuntului de vânzare.

(12) Lista cuprinzând bunurile ce fac obiectul licitatiei publice se afisează la sediul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, începând cu data publicării anuntului de vânzare, iar alte informatii necesare se pun la dispozitie celor interesati de către serviciile sau birourile de valorificare.

(13) Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitatiei publice poate fi publicată si în presa centrală sau locală, precum si prin Internet, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

(14) Licitatia publică are loc în prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnati prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(15) Comisia de licitatie verifică îndeplinirea conditiilor de participare la licitatie si întocmeste lista cuprinzând persoanele acceptate la licitatie. Garantia de participare la licitatie se depune de către participantii la licitatie în contul 50.05 “Disponibil din sume de mandat si sume în depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(16) La licitatia publică pot participa atât persoanele fizice, cât si juridice, cu următoarele conditii:

a) înscrierea la licitatie pe baza unei cereri;

b) plata unei garantii de participare la licitatie, reprezentând cel putin 10% din valoarea de pornire a licitatiei;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice de nationalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română si legalizat;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport;

h) dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligatii fiscale restante.

(17) Licitatia publică se desfăsoară în locul, la data si la ora indicate în anuntul de vânzare, dacă sunt cel putin 2 ofertanti.

(18) Licitatia publică se reia în situatia în care nu se prezintă 2 ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei. În aceste situatii se întocmeste un proces-verbal de desfăsurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, iar comisia de evaluare va proceda la reducerea pretului bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitatiei, prin reducerea pretului de vânzare cu cel mult 50% din cel stabilit initial.

(19) Data reluării licitatiei publice se stabileste de către comisia de licitatie, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii.

(20) După reevaluarea bunurilor, noua valoare stabilită de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitatiei.

(21) Dacă la a doua licitatie publică nu se prezintă nici un ofertant, bunurile pot fi supuse valorificării prin celelalte metode prevăzute la art. 13 alin. (1).

(22) Dacă la a doua licitatie publică se prezintă un singur ofertant si acesta îndeplineste conditiile de participare, el este admis si are loc negocierea pretului de vânzare a bunurilor.

(23) În situatia în care nu se obtine valoarea de pornire a celei de-a doua licitatii publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmeste un proces-verbal de desfăsurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, si licitatia se reia. În această situatie comisia de evaluare procedează la reducerea pretului bunurilor supuse licitatiei, în termen de 10 zile de la data licitatiei, astfel încât reducerea totală a pretului de vânzare, după cele 3 licitatii, să nu depăsească 75% din valoarea initială. Comisia de licitatie stabileste data celei de-a treia licitatii publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data licitatiei anterioare. În cazul în care la cea de-a treia licitatie publică se prezintă un singur ofertant, se procedează la negocierea pretului de vânzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilită initial de comisia de evaluare.

(24) În cazul în care bunurile nu se valorifică nici în urma celei de-a treia licitatii publice, se pot utiliza alte metode de valorificare.

(25) Publicarea anuntului de vânzare este obligatorie înaintea fiecărei licitatii publice, în aceleasi conditii ca si în cazul primei licitatii.

(26) Pasul de licitare se stabileste înaintea fiecărei licitatii publice, în sumă absolută sau în procente din valoarea de pornire a licitatiei, de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(27) Plata contravalorii mărfurilor se face integral la preluarea acestora de către câstigătorul licitatiei sau în rate, cu garantie bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare, câstigătorul licitatiei plătind în momentul ridicării bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecată. Ratele lunare se actualizează în functie de nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României.

(28) După fiecare licitatie publică se întocmeste un proces-verbal de licitatie în care se consemnează rezultatele acesteia si care se semnează de toti membrii comisiei de licitatie si de ofertanti. Adjudecatarul primeste din partea comisiei de licitatie procesul-verbal de licitatie si preia bunurile în baza documentului “factură fiscală”, care constituie titlul de proprietate asupra bunurilor.

(29) Garantia depusă de participantii la licitatie se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitatiei. În cazul adjudecatarului, aceasta se retine în contul pretului, organul de valorificare virând suma în contul 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare », deschis la Trezoreria Statului.

(30) În cazul neprezentării la licitatie, precum si al ofertantilor care refuză semnarea procesului-verbal de licitatie, garantia nu se restituie, devine venit la bugetul statului si se virează în contul 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii”.

(31) Adjudecatarul este obligat să plătească pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, în termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei. Procesul-verbal de licitatie constituie titlu de creantă asupra adjudecatarului, pentru suma de mai sus.

(32) În cazul în care se stabileste ca plata să se facă integral la preluarea bunurilor, iar adjudecatarul nu achită suma datorată în vederea preluării acestora în maximum 5 zile lucrătoare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde dreptul la restituirea garantiei, iar licitatia se reia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu aceeasi valoare de pornire ca si licitatia anterioară.

(33) În situatia prevăzută la alin. (32), din garantia depusă se vor acoperi, în ordine: cheltuielile ocazionate de organizarea unei noi licitatii si diferenta de pret, în cazul în care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic.

(34) În cazul în care garantia depusă depăseste sumele prevăzute la alin. (33), suma rămasă din garantie după acoperirea acestora se virează la bugetul statului, în contul 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii”. În caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitatii publice si, după caz, a diferentei de pret rămase neacoperite din garantia depusă.

(35) În situatia prevăzută la alin. (32), adjudecatarul datorează dobânzi si, după caz, penalităti de întârziere pentru neachitarea obligatiei fată de bugetul statului, stabilită prin procesul-verbal de licitatie, conform alin. (31), până la stingerea creantei. În acest caz, creanta se stinge prin achitarea contravalorii bunurilor de către noul adjudecatar, precum si a diferentei de pret de către vechiul adjudecatar, dacă este cazul.

(36) În situatia prevăzută la alin. (32), adjudecatarul poate intra în posesia bunurilor achitând suma prevăzută la alin. (31), împreună cu dobânzile si penalitătile de întârziere aferente si cheltuielile ocazionate de organizarea următoarei licitatii, rămase neacoperite din garantie, dacă este cazul, până cu o zi înainte de data organizării acesteia. În acest caz, noua licitatie nu va mai avea loc.

(37) Dacă adjudecatarul care nu a achitat în termen suma datorată nu procedează conform alin. (36), nu are dreptul de a participa la următoarea licitatie.

(38) În cazul reluării licitatiei conform alin. (32), comisia de licitatie stabileste sumele datorate de primul adjudecatar, respectiv diferenta de pret si cheltuielile ocazionate de organizarea licitatiei, rămase neacoperite de garantia depusă.

Aceste sume sunt consemnate în procesul-verbal de licitatie, care se comunică si primului adjudecatar.

(39) Obligatiile de plată accesorii, prevăzute la alin. (35), se stabilesc conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică si în regim de consignatie, precum si prin societăti comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitării comisionului în cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată aferentă comisionului. Pretul rezultat se rotunjeste în plus cu până la 1.000 lei.

(2) Licitarea comisionului se poate face la începutul anului sau ori de câte ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia comisia de licitatie să aibă în vedere criteriile stabilite la alin. (3).

(3) La stabilirea comisionului comisia de licitatie trebuie să aibă în vedere următoarele criterii, după caz:

- volumul de marfă care poate fi preluat pentru valorificare;

- vadul comercial al comisionarului;

- respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans.

(4) Din valoarea încasată din valorificarea bunurilor comisionarul va retine comisionul adjudecat si taxa pe valoarea adăugată aferentă, iar diferenta se face venit la bugetul de stat.

(5) Societatea comercială care preia spre vânzare bunuri în regim de consignatie desface bunurile respective la pretul stabilit de comisia de evaluare, în care este inclus comisionul si la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată aferentă acestuia.

(6) Plata contravalorii bunurilor vândute se face integral sau pe măsura vânzării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

(7) Pentru nevărsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare calculează dobânzi si penalităti potrivit legislatiei fiscale în materie.

Art. 17. - (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică si prin intermediul burselor de mărfuri, în baza prevederilor legale în acest sens.

(2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică pe piata valorilor mobiliare conform legislatiei în vigoare.

Art. 18. - Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifică prin modalitătile prevăzute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare, se poate proceda la:

- atribuirea gratuită în conditiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, cu modificările si completările ulterioare;

- valorificarea prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor;

- dezmembrarea bunurilor si valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, după caz;

- distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora.

Art. 19. - (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, în baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzând denumirea, felul si natura fiecărui bun, unitatea de măsură, cantitatea, valoarea stabilită de comisia de evaluare, provenienta, marca, seria, anul de fabricatie, starea fizică si baza legală de trecere în proprietatea privată a statului, se transmite trimestrial spre analiză organelor de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice.

(3) În cazul în care alte organe de valorificare îsi manifestă interesul fată de preluarea, în vederea valorificării, a bunurilor respective, va fi încheiat un protocol între conducătorii organelor de valorificare respective. Din sumele încasate din valorificarea acestor bunuri se acoperă toate cheltuielile aferente valorificării, iar diferenta se varsă la bugetul de stat de către organul de valorificare.

 

CAPITOLUL III

Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 20. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, după caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.

Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministerială care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primuluiministru, formată din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica lunar, Ministerului Finantelor Publice, situatia nominală privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare, conform anexei nr. 1.

Înscrierea în situatia lunară înaintată Ministerului Finantelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clară din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situatiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislatiei în vigoare. Se înscriu în situatiile lunare si autovehiculele care nu se încadrează în prevederile privind emisiile poluante, dar îndeplinesc celelalte conditii prevăzute de lege pentru a circula pe drumurile publice.

În raportul de expertiză tehnică se va preciza în mod expres dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice si dacă se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, precum si gradul de uzură.

Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului. Comisia interministerială va elabora un regulament de organizare si functionare a acesteia în care să se prevadă atributiile ce îi revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora.

Comisia interministerială analizează cererile de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si repartizează aceste bunuri în administrarea ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum si unitătilor de cult. Prin regulamentul de organizare si functionare a comisiei interministeriale se va stabili modul de solutionare a cererilor de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile, nerezolvate. Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finantelor Publice, după fiecare sedintă a comisiei interministeriale, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.

Predarea autovehiculelor către institutiile cărora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectuează pe baza comunicării exprese a Ministerului Finantelor Publice.

Transmiterea comunicărilor de către Ministerul Finantelor Publice atât către beneficiari, cât si către organele de valorificare se va face în termen de 10 zile de la data primirii comunicării de la Secretariatul General al Guvernului.

Transmiterea de către beneficiari a acceptului sau refuzului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării. Înmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementărilor legale în vigoare. Autovehiculele repartizate cu titlu gratuit de către comisia interministerială, care nu se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, se înmatriculează prin derogare de la aceste prevederi, pentru fiecare caz în parte.

Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 1.

Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt repartizate de comisia interministerială sau cele refuzate de beneficiari se valorifică de către directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel:

1. prin licitatie publică;

2. prin vânzare directă de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, dacă întrunesc conditiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din ordonantă;

3. prin atribuire cu titlu gratuit;

4. ca piese componente;

5. prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor;

6. prin distrugere.

Expertiza tehnică si evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se efectuează de către experti tehnici sau evaluatori autorizati;

b) creselor, grădinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. În situatia acceptării bunurilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar.

Atribuirea cu titlu gratuit se poate face în următoarele situatii:

1. direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a presedintilor consiliilor judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale;

2. în situatia în care comisia de evaluare constată că valorificarea acestora nu poate fi făcută în cadrul termenului de valabilitate. În această situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;

3. în conditiile prevederilor art. 18, respectiv dacă bunurile nu se valorifică în termen de 150 de zile de la prima reevaluare.

Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti înaintează Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atât cantitativ, cât si valoric. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare. Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar si în baza unei cereri înaintate Ministerului Finantelor Publice. În această situatie Ministerul Finantelor Publice va solicita listele cu bunuri, atât cantitativ, cât si valoric, de la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. În situatia producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, al Societătii Nationale de Cruce Rosie sau al institutiilor de cult;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora.

Aceste persoane înaintează Ministerului Finantelor Publice o solicitare însotită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora;

d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în conditiile ordonantei. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor Publice.

Pentru initierea hotărârii Guvernului persoana fizică sau juridică prezintă Ministerului Finantelor Publice o documentatie din care să rezulte că aceasta este utilizator unic al bunurilor respective;

e) ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică, rechizite, bunuri de folosintă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare.

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitătile administrativ-teritoriale, se face în baza unei cereri adresate directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresată Ministerului Finantelor Publice.

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si autorităti publice centrale, se face în baza unei cereri adresate Ministerului Finantelor Publice.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor Publice lista detaliată cuprinzând echipamentele de comunicatii, tehnică de calcul si birotică, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificării, precum si soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2;

f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si care nu pot fi valorificate în conditiile art. 9 si 12 din ordonantă.

Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor Publice. În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului persoanele juridice înaintează Ministerului Finantelor Publice o solicitare în acest sens, însotită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri. În cazul în care nu se aprobă atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică, în termen de 15 zile, persoanei juridice;

g) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

h) persoanelor juridice - bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care au fost achizitionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului;

i) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice;

j) altor beneficiari, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si e) se face cu aprobarea ministrului finantelor publice, pentru cele care intră în competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pentru cele care intră în competenta acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în conditiile prevederilor art. 13 din ordonantă, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 60 de zile de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare.

 

CAPITOLUL IV

Competentele si obligatiile organelor de valorificare

 

Art. 21. - Organele de valorificare au următoarele competente si obligatii:

a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonantă, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar;

b) verifică dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale în vigoare;

c) transmit debitele constatate organelor de executare silită în vederea aplicării măsurilor de executare silită;

d) întocmesc documentatia în vederea valorificării bunurilor confiscate sau intrate, potrvit legii, în proprietatea privată a statului, prin bursele de mărfuri si pe piata valorilor mobiliare;

e) controlează dacă persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului le păstrează în bune conditii;

f) asigură, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri;

g) raportează lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 1;

h) raportează trimestrial Ministerului Finantelor Publice situatia generală privind bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului.

Anexa nr. 2 va fi însotită de o informare privind următoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare si a comisiilor de distrugere a bunurilor, vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisoanelor negociate cu societătile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile greu vandabile si categoriile de cheltuieli, precum si alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare;

i) organizează evidenta bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;

j) organizează evidenta strictă a proceselor-verbale de predare-primire pe detinătorii de la care s-au primit bunurile si pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea;

k) organizează evidenta proceselor-verbale de evaluare întocmite de comisia de evaluare.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului

 

Art. 22. - Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului au următoarele obligatii:

- să trimită reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de câte ori sunt înstiintate de organele de valorificare;

- să semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-primire, aplicând si stampila unitătii, după caz;

- să înregistreze în evidentele proprii bunurile respective în ziua primirii;

- să organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-primire;

- să mentioneze în documentul de plată numărul procesului-verbal de predare-primire;

- să asigure conservarea bunurilor în cele mai bune conditii, având grijă să nu fie înlocuite până la vânzare cu altele de calitate inferioară si să nu se altereze sau să se deterioreze din cauza conditiilor de întretinere necorespunzătoare;

- să expună în permanentă bunurile respective spre vânzare si să ia cele mai eficiente măsuri pentru ca aceste bunuri să fie vândute în cel mai scurt timp;

- să vireze la bugetul de stat, pe măsura vânzării, sumele obtinute din vânzarea bunurilor respective.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de distrugere a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 23. - (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si preluate de organele de valorificare, care în intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unitătilor de colectare si de valorificare a deseurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere.

(2) De asemenea, vor fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ si/sau valoric) nu justifică angajarea cheltuielilor în vederea valorificării (analiza de laborator, timbre, marcare).

Art. 24. - (1) Comisia de distrugere stabileste, în functie de natura bunurilor respective, locul unde urmează să fie distruse acestea, putându-se apela si la serviciile unor unităti specializate în acest gen de activitate.

(2) După distrugerea bunurilor comisia de distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toti membrii comisiei, precum si de unitatea specializată, după caz.

(3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, înlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(6) În functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video, fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate.

(7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizatie lunară, fixă, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia întrunirii comisiei cel putin o dată pe lună.

(8) În situatia în care comisia de distrugere se întruneste de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunată la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivării absentei membrului plin.

 

CAPITOLUL VII

Veniturile încasate si cheltuielile aferente bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 25. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autoritătile administratiei publice locale se colectează în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare», deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la Trezoreria Statului. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar sumele se depun la casieria Trezoreriei Statului în prima zi lucrătoare de la încasare.

(2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective si retine cota de 1% aferentă bunurilor confiscate de organele de politie, care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, având obligatia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilitătile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii”, respectiv în contul “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii” pentru sumele destinate bugetelor locale.

(3) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul statului a disponibilitătilor rezultate din valorificare, se prezintă documente justificative, procedându-se astfel:

a) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare”. Referatul este semnat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si va purta viza de control financiar preventiv propriu;

b) unitătile Trezoreriei Statului restituie suma totală aprobată în referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii” în contul 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare”;

c) după alimentarea contului 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare”, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti dispun plătile legale către beneficiari.

(4) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritătile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei în vigoare si a unui comision de 10% din veniturile încasate.

(5) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(6) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritătile administratiei publice locale nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta este acoperită din veniturile datorate bugetului local.

Art. 26. - (1) Diferenta de cheltuieli neacoperită din veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 72.01.50 “Alte cheltuieli”.

(2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare si indemnizatia de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi plătite de institutia care i-a desemnat.

Art. 27. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 25 si 26 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea si expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc conditiile de comercializare, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosintă îndelungată, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, precum si cele cu dotarea cu mijloace auto pentru desfăsurarea în conditii optime a activitătii de valorificare, restituirea sumelor încasate gresit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate, gresit sau fără bază legală, în proprietatea privată a statului, precum si indemnizatiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din ordonantă, precum si cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerintelor legale în vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întretinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum si cheltuielile cu salarizarea si scolarizarea personalului care deserveste activitatea magazinului.

(3) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si următoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari:

a) cheltuieli privind inventarierea si preluarea acestor bunuri;

b) cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întretinere, energie, telefon, gaze naturale, datorii înscrise în pasivul succesoral si altele asemenea);

c) taxe si onorarii plătite persoanelor fizice si/sau juridice autorizate;

d) cheltuieli judiciare;

e) cheltuieli cu cadastrul.

(4) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile ocazionate de deschiderea conturilor în valută, de transformarea în lei a sumelor în valută si de restituirea acestora.

(5) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si următoarele categorii de cheltuieli ocazionate de valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase:

a) cheltuieli cu expertizarea obiectelor din metale pretioase, aliajele acestora sau pietre pretioase;

b) cheltuieli cu procurarea de bunuri care asigură desfăsurarea în bune conditii a activitătii de valorificare, păstrarea în conditii de sigurantă a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, precum si a celorlalte valori (cântare electronice, casă de bani, cameră de luat vederi, aparat foto digital pentru întocmirea albumului de prezentare a metalelor pretioase etc).

(6) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si cheltuieli cu procurarea de bunuri pentru aplicarea si buna functionare a pachetului de programe destinat informatizării activitătii de valorificare (dotarea serviciilor, birourilor, compartimentelor de valorificare bunuri cu echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică si altele asemenea).

 

CAPITOLUL VIII

Restituiri

 

Art. 28. - (1) Organele de valorificare restituie bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile.

(2) În cazul bunurilor trecute în proprietatea statului conform art. 2 alin. (1) din ordonantă, restituirea se poate face si în baza ordonantei emise de procuror.

(3) În cazul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii recuperate în urma valorificării.

(4) În cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse, sau al bunurilor care nu se mai află în posesia organului de valorificare si pentru care s-a întocmit documentatia în vederea recuperării creantelor, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în vigoare la data atribuirii cu titlu gratuit sau distrugerii, sau al valorii bunurilor pentru care s-a întocmit documentatia pentru recuperarea creantelor.

(5) Sumele prevăzute la alin. (3) si (4) pot fi actualizate numai pe bază de hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, care precizează suma de restituit, din care se scad cheltuielile cu valorificarea acestora.

(6) Restituirea sumelor în valută liber convertibilă confiscate se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, însotite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia detinătorii au depus sumele care urmează a fi restituite si de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Sumele în valută liber convertibilă confiscate se restituie în lei, la cursul de schimb al pietei valutare calculat si comunicat de Banca Natională a României la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror.

(7) Sumele în valută neconvertibilă cotată de Banca Natională a României si depozitată la sucursalele acesteia se restituie în lei de către unitătile Trezoreriei Statului, la care a fost virată suma respectivă, pe baza hotărârii judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a ordonantei emise de procuror, însotite de cererea de restituire, precum si de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Restituirea sumei în lei încasate de la Banca Natională a României se efectuează din contul 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii”. Sumele în valută neconvertibilă cotată se restituie în lei, la cursul de referintă al pietei valutare

comunicat de Banca Natională a României, de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror. Valuta neconvertibilă necotată de Banca Natională a României, depozitată la sucursalele Băncii Nationale a României, care nu a putut fi valorificată de Banca Natională a României, poate fi restituită ca atare.

(8) Organele de valorificare restituie bunurile sau contravaloarea acestora numai în cazul bunurilor care le-au fost predate de către detinători. În celelalte cazuri, restituirea este de competenta detinătorilor. Restituirea contravalorii în lei a sumelor confiscate în valută liber convertibilă este de competenta organelor de valorificare numai în cazul depunerii lor în conturile deschise pe seama acestora si declarării de către detinători conform art. 2 alin. (10). În caz contrar, restituirea sumelor este de competenta detinătorilor.

(9) Restituirea mijloacelor de plată în lei, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se face de către unitătile Trezoreriei Statului în contul cărora acestea au fost depuse în baza hotărârii judecătoresti rămase definitivă si irevocabilă sau a ordonantei emise de procuror, însotite de cererea de restituire si de certificatul de atestare fiscală.

(10) Contravaloarea în lei a bunurilor si a sumelor în valută liber convertibilă, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se restituie din contul 50.85 “Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare”, deschis la Trezoreria Statului, si intră în categoria cheltuielilor de valorificare.

(11) În cazul în care beneficiarul restituirii înregistrează obligatii restante fată de bugetele ale căror creante sunt administrate de Ministerul Finantelor Publice, acestea se vor compensa cu suma de restituit, până la concurenta celei mai mici sume, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(12) Diferentele de curs nefavorabile aferente sumelor în valută confiscate restituite, precum si sumele rezultate din actualizarea prin hotărâri judecătoresti sau ordonante emise de procurori a valorii bunurilor si sumelor confiscate se achită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 72.01.50 “Alte cheltuieli” în situatia neacoperirii acestora din veniturile încasate.

(13) Sumele incluse în fondul de stimulare, aferente mijloacelor de plată în lei confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravalorii bunurilor sau mijloacelor de plată în valută confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, restituite în temeiul hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori, se deduc din fondul de stimulare constituit în perioada următoare pentru acelasi beneficiar.

 

CAPITOLUL IX

Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, după caz, a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, cuprinse în art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998

 

Art. 29. - (1) Detinătorii bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la inventarierea acestora si vor lua măsuri de păstrare si de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor specializate ale statului.

(2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va face de îndată, în baza unui proces-verbal, încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează de către detinător, iar celălalt se predă organului specializat al statului.

Art. 30. - Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale si aparatura medicală se vor pune de către detinător la dispozitia Ministerului Sănătătii, care stabileste, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, după caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri.

Art. 31. - (1) Produsele si substantele toxice se predau gratuit unitătilor specializate ale ministerelor cu atributii si răspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, după caz, agentilor economici autorizati prin lege să desfăsoare activitate cu astfel de substante si produse.

(2) Produsele si substantele toxice care nu îndeplinesc conditiile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt distruse în mod obligatoriu de comisiile numite de sefii unitătilor specializate ale ministerelor sau, după caz, de directorii agentilor economici care le-au preluat.

(3) Din comisiile de distrugere va face parte, în mod obligatoriu, si câte un reprezentant al inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si al agentiei locale de protectie a mediului.

Art. 32. - Materialele nucleare si radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unitătilor specializate, stabilite de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

Art. 33. - (1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural national sau care prezintă valoare documentară, stiintifică, artistică sau muzeistică vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Cultelor pentru a fi repartizate institutiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Cărtile, publicatiile si alte bunuri culturale de această natură, cu exceptia celor mentionate la alin. (1), vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Cultelor pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.

Art. 34. - (1) Documentele susceptibile să facă parte din Fondul Arhivistic National al României vor fi predate de îndată, cu titlu gratuit, Directiei Generale a Arhivelor Nationale sau directiilor judetene ori a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Aprecierea apartenentei documentelor mentionate la alin. (1) la Fondul Arhivistic National al României se va realiza, în conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, de către reprezentantii Arhivelor Nationale, la solicitarea detinătorilor acestor documente.

(3) Documentele mentionate la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic National al României, se vor transmite de Arhivele Nationale unitătilor de profil.

(4) Predarea documentelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:

- numărul curent din registrul de evidentă al detinătorului, în care au fost înscrise documentele;

- provenienta documentelor - cu trimitere la actele întocmite cu acea ocazie;

- descrierea amănuntită a documentelor, realizată de către reprezentantul Arhivelor Nationale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;

- baza legală de trecere a documentelor în proprietatea privată a statului.

(5) Procesul-verbal se întocmeste în două exemplare, dintre care unul rămâne la detinătorul documentelor, iar celălalt se predă unitătii din structura Arhivelor Nationale, care îl primeste, fiind semnat si parafat pe toate filele.

Art. 35. - (1) Mijloacele de plată în valută neconvertibilă confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către detinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Natională a României.

(2) Mijloacele de plată în lei confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun la unitătile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii”.

Art. 36. - Valorificarea mijloacelor de plată în valută neconvertibilă cotată de Banca Natională a României, confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de către Banca Natională a României, se realizează prin virarea în contul bugetului de stat 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii” a contravalorii în lei a acestora, calculată la cursul de referintă al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României la data decontării, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea acestora.

Art. 37. - (1) Armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar, confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie judetene si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, fie pentru completarea dotării unitătilor Ministerului Administratiei si Internelor - prin organele centrale de planificare a înzestrării sau a institutiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc si munitii de către Ministerul Administratiei si Internelor – prin Inspectoratul General al Politiei, fie, după caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitătile autorizate să le comercializeze ori pentru casare.

(2) Se predau Ministerului Apărării Nationale numai armele militare si munitiile aferente acestora, materiile explozive si bunurile cu specific militar care fac obiectul înzestrării exclusive a unitătilor din structura acestui minister.

(3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor sau Ministerului Apărării Nationale vor fi predate agentilor economici autorizati să desfăsoare activităti cu astfel de bunuri, în vederea utilizării, valorificării sau distrugerii conform legii.

(4) Armele de vânătoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzită, munitiile acestora si armele de panoplie, care nu fac obiectul dotării sau casării, se valorifică prin unitătile autorizate să le comercializeze, după evaluare, conform legii.

(5) Evaluarea bunurilor mentionate la alin. (4) se efectuează de comisii numite prin ordin al sefului inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, din care face parte si un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(6) Armele care prezintă valoare istorică, documentară, stiintifică, artistică sau muzeistică se predau gratuit de către unitătile de politie care le-au preluat institutiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(7) Normele metodologice privind evidenta, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării de armament si munitii a persoanelor fizice si institutiilor publice, precum si destinatia armamentului, munitiilor si materialelor explozive, provenite din confiscări sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(8) În cazurile în care organele Ministerului Administratiei si Internelor identifică ori sunt sesizate despre existenta unor materii explozive, dispozitive cu încărcătură explozivă - bombe, mine, grenade, proiectile si altele - sau mijloace de initiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale pentru executarea, după caz, a operatiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispozitiilor legale.

(9) Obiectele, vesmintele si cărtile de cult se valorifică de institutiile de cult, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Materialele lemnoase, asa cum sunt definite la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, confiscate, se valorifică de către unitătile silvice si/sau de structurile silvice private, legal autorizate să functioneze, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 38. - Sumele obtinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din ordonantă sunt virate la bugetul de stat în contul 20.22.01.12 “Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii” după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare si a cotei de 1% aplicate asupra disponibilitătilor rămase care se virează Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferentă bunurilor confiscate de politisti.

 

CAPITOLUL X

Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege

 

Art. 39. - Sunt supuse valorificării metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate, denumite în continuare obiecte din metale sau pietre pretioase, pentru care există un document care atestă intrarea în proprietatea privată a statului.

Art. 40. - (1) Obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi evaluate de către comisia de evaluare constituită în baza prevederilor art. 11 din ordonantă.

(2) Reprezentantul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în comisia de evaluare va fi un specialist în metale pretioase desemnat de către aceasta, care va întocmi un raport de expertiză a obiectelor din metale sau pietre pretioase evaluate, în care se vor prezenta si fotografii ale acestora.

(3) Evaluarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevăzute la alin. (1) se va face la unitătile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, în functie de preturile comunicate de Banca Natională a României pentru tranzactiile cu metale si pietre pretioase, tinându-se seama de vechimea si prelucrarea acestora, în maximum 21 de zile de la data expertizării lor.

(4) În scopul evaluării, obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi preluate temporar din tezaurul unitătilor Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predareprimire a gropurilor, care va fi semnat astfel:

a) de comisia constituită la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului;

b) de comisia de evaluare.

(5) Unitătile Trezoreriei Statului vor asigura spatiile corespunzătoare desfăsurării activitătii de evaluare.

(6) Obiectele din metale sau pietre pretioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului în gropuri sigilate, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semnează de către comisia de evaluare, pentru predare, si de către comisia constituită la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului pentru primire.

Art. 41. - În termen de 30 de zile de la evaluare, obiectele din metale sau pietre pretioase se predau de către comisia constituită la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului comisiei de evaluare, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare predă pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre pretioase, în vederea valorificării, reprezentantului persoanelor juridice autorizate care asigură si transportul la sediul acestuia.

Art. 42. - (1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevăzute la art. 39 se utilizează metoda vânzării directe.

(2) Obiectele din metale sau pietre pretioase prevăzute la art. 39 vor fi valorificate numai prin intermediul persoanelor juridice autorizate de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Valorificarea prin metoda directă se poate face cu plata integrală sau esalonat, pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana  juridică va prezenta o garantie bancară reprezentând contravaloarea a 3 rate lunare si va plăti, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în functie de dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României.

Art. 43. - Organele de valorificare restituie obiectele din metale sau pietre pretioase intrate în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitivă si irevocabilă sau a unei ordonante emise de procuror.

Art. 44. - (1) Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate se valorifică de către directiile generale ale finantelor publice judetene în cadrul cărora functionează unitătile Trezoreriei Statului depozitare, prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004, si se evaluează de către comisiile de evaluare care functionează în cadrul acestora.

(2) Competentele privind evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate, depozitate la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 45. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 46. - Pentru valorificarea stocurilor detinute de unitătile autoritătii vamale la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2001*), rămân în vigoare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unitătile autoritătii vamale a bunurilor si mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc conditiile de valorificare, până la data de 31 decembrie 2002.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 329/2002, a intrat în vigoare în data de 29 decembrie 2001.

 

NOTĂ :

1. Reproducem mai jos art. II si III din Hotărârea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999:

“Art. II. - Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru care actualii locatari îsi exprimă intentia de cumpărare în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri*), pot fi valorificate direct, prin negociere cu acestia.

Art. III. - Transferul personalului cu atributii de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti se face prin ordin al ministrului finantelor publice.”

2. Reproducem mai jos art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.536/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999:

“Art. III. - Directia generală de administrare si control al activelor statului**) este abilitată să solutioneze problemele ce vor apărea ca urmare a aplicării prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Reproducem mai jos art. II din Hotărârea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999:

“Art. II. - (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru care titularii contractelor de închiriere, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îsi exprimă intentia de cumpărare în termen de un an de la această dată, pot fi valorificate direct, prin negociere cu acestia, la un pret care nu poate fi mai mic decât cel stabilit de către comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare.

(2) În cazul în care titularii contractelor de închiriere nu oferă cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), sau nu achită contravaloarea imobilelor în interiorul aceluiasi termen, se va proceda la valorificarea imobilelor prin licitatie publică.

(3) În cazul imobilelor prevăzute la alin. (1), termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) curge din data la care se trece la valorificarea prin licitatie publică, dacă este cazul.”


*) Hotărârea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, a intrat în vigoare în data de 15 august 2002.

**) Denumită Directia generală de reglementare în domeniul activelor statului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 292/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, respectiv 18 martie 2004.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Autovehicule, ambulante sanitare cu dotările aferente

 

Nr.

crt.

Locul unde se află autovehiculul, ambulantele sanitare cu dotările aferente, tipul

Marca

Capacitatea cilindrică a motorului (cm3)

Anul de fabricatie

Numărul de kilometri înregistrati la bord

Carburantul folosit

Gradul de de uzură

Valoarea stabilită de comisia de evaluare

Alte elemente specifice autovehiculului,

ambulantelor sanitare

cu dotările aferente

(SS - seria sasiului;

SM - seria motorului;

SC - seria caroseriei;

culoarea etc.)

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ambarcatiuni

Nr.

crt.

Locul unde se află ambarcatiunea si tipul acesteia

Numărul de bucăti

Lungime

(m)

Lătime

(m)

Înăltime

(m)

Crevace

(bucăti)

Gradul de de uzură

Valoarea stabilită de comisia de evaluare

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Motoare atasabile ambarcatiunilor

Nr.

crt.

Locul unde se află ambarcatiunea motoarele atasabile ambarcatiunilor

Denumirea motorului

CP

Seria motorului

Gradul de uzură

Starea tehnică conform fisei tehnice

Valoarea stabilită de comisia de evaluare

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Judetul

Trimestrul

Categorii de bunuri

Sold la inceputul trimestrului

Intrari in cursul trimestrului

Reduceri/majorari de pret

+/-

Total bunuri de valorificat

din care valorificate prin:

Total bunuri

valorificate

Restituiri de bunuri

Distrugeri de bunuri

Atribuiri gratuite

Sold la sfarsitul trimestrului

Alte date

magazine proprii

consignatii

vanzare directa

licitatie publica

burse de marfuri/piata de valori mobiliare

valoarea adjudecata

din care +/-

0

1

2

3**)

4=1+2+3

5

6

7

8

9**)

10

11=5+6+7+8+10

12

13

14

15=4+9-1-12-12-14

16***)

a) Produse alimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Confectii si încăltăminte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Aparatură electronică (audio, video etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Bunuri de uz casnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Echipamente de comunicatii, tehnică de calcul si birotică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Succesiuni vacante/donatii,din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bunuri mobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bunuri imobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- titluri de valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Autovehicule, ambarcatiuni si motoare atasabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Materiale refolosibile si piese de schimb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Sume consemnate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

j) Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Mijloace de plată în valută liber convertibilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Alte bunuri*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri încasate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Cheltuieli efectuate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Bunuri greu vandabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x


*) Se nominalizează bunurile cu pondere semnificativă.

**) Se completează cu diferenta în +/- fată de valoarea stabilită de comisia de evaluare.

***) Se completează cu veniturile încasate (ct. 50.85) si cheltuielile efectuate în cursul trimestrului de raportat, precum si valoarea stocului de bunuri greu vandabile.