MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 378         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

100. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2005 privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005

 

342. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2005 privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005

 

101. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei Nationale

 

343. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

103. - Lege pentru înfiintarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judetul Tulcea

 

345. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judetul Tulcea

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 163 din 22 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 7, în ceea ce priveste art. 14 alin. (1), al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

375. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judetului Hunedoara si în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2005 privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 23 din 27 ianuarie 2005 privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 si IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% fată de nivelul din luna decembrie 2004, de la 2.380.593 lei la 2.571.040 lei.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

“Art. 3. - Indemnizatiile si salariile de bază calculate potrivit prevederilor art. 1 si 2 pentru prima etapă si a doua etapă vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei, în favoarea salariatilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 100.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2005 privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal

din sistemul justitiei pentru anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2005 privind cresterile salariale aplicabile magistratilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 342.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 20 ianuarie 2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 25 ianuarie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale”

2. Articolul I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

«(4) Preschimbarea se va putea face pe o perioadă nelimitată de timp, la sucursalele Băncii Nationale a României care desfăsoară activităti de casierie si la unitătile institutiilor de credit autorizate să efectueze această operatiune prin ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României.»

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Începând cu data de 1 martie 2005, până la data de 30 iunie 2005, informatiile furnizate publicului privind activitatea desfăsurată pe piata de capital vor fi exprimate atât în monedă veche, cât si în monedă nouă.»

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

«(31) Până la data de 30 iunie 2005, societătile comerciale pe actiuni si în comandită pe actiuni vor hotărî denominarea valorii nominale a actiunilor, astfel încât noua valoare să fie multiplu de 100, si majorarea sau reducerea corespunzătoare a capitalului social, cu păstrarea numărului de actiuni si a cotei de participare la capitalul social. Modificarea capitalului social se va efectua cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor. Aceleasi reglementări se aplică tuturor entitătilor economice.

(32) Înregistrarea în registrul comertului a majorării sau reducerii capitalului social se va efectua fără plata taxelor si tarifelor legale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.»

4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

«(41) În situatia în care societătile prevăzute la alin. (31) nu procedează conform prezentei legi, Oficiul National al Registrului Comertului va înregistra din oficiu, la data de 1 iulie 2005, diminuarea valorii nominale a actiunilor emise de către societătile în cauză, astfel încât să fie respectate prevederile alin. (31).

(42) Diminuarea capitalului social va fi înregistrată de către societătile respective, conform normelor comune emise de Ministerul Finantelor Publice si de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.»

5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - (1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, vor întocmi situatiile financiare numai în monedă nouă.»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 101.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

           

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si se dispune, publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 343.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judetul Tulcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Valea Teilor, judetul Tulcea, având în componentă satul Valea Teilor, prin reorganizarea comunei Izvoarele.

(2) Resedinta comunei Valea Teilor se stabileste în satul Valea Teilor.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Izvoarele are în componentă satele Izvoarele, Alba si Iulia.

(2) Resedinta comunei Izvoarele rămâne în satul Izvoarele.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Valea Teilor, rezolvarea problemelor curente se asigură de către doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de către un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Valea Teilor.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Tulcea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Tulcea si Consiliul Local al Comunei Izvoarele, repartizează veniturile si cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Izvoarele între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Valea Teilor se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judetului Tulcea.

(3) Bugetul comunei Valea Teilor pe anul 2005 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Tulcea.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Izvoarele si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Valea Teilor.

Art. 5. - Alegerile pentru autoritătile administratiei publice locale în comuna nou-înfiintată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Până la noile alegeri locale, autoritătile administratiei publice locale din comuna Izvoarele functionează în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 103.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judetul Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, judetul Tulcea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 345.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 163

din 22 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 7, în ceea ce priveste art. 14 alin. (1), al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Lăpădat - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului  nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Richard Tamas Kiss în Dosarul nr. 8.144/2004 al Judecătoriei Arad.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că Botco Vinesiu Adrian Marcel a depus la dosarul Curtii Constitutionale o cerere prin care solicită introducerea sa în cauză pentru sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost invocată de autorul acesteia. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii.

Curtea respinge cererea întrucât, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, aceasta “(1)(...) decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial (...)”, iar “(4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotită de dovezile depuse de părti. (...)”

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

Se mai arată că legiuitorul a protejat în mod egal interesele chiriasului si ale proprietarului, stabilind si conditiile în care acesta din urmă poate refuza reînnoirea contractului de închiriere, în temeiul art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 8.144/2004, Judecătoria Arad a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru  spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Richard Tamas Kiss.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie. Se arată că “art. 14 alin. (1) din Legea nr. 241/2001” nu exclude din sfera sa de aplicare anumite imobile aflate într-o situatie specială, cum este si imobilul în litigiu, asupra căruia statul nu a avut titlu de proprietate intabulat în Cartea funciară, potrivit prevederilor legale în vigoare la data preluării. Autorul exceptiei sustine că proprietarii unor astfel de imobile ar trebui exceptati de la reînnoirea contractului de închiriere, prevăzută de textul de lege criticat. În lipsa acestei exceptări este încălcat dreptul de proprietate, prin imposibilitatea exercitării atributului dispozitiei de către acestia.

Judecătoria Arad apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, se arată că, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie, legiuitorul are posibilitatea, pe de o parte, “să stabilească diferite reguli privind continutul si limitele dreptului de proprietate”, si, pe de altă parte, “să instituie reguli care să armonizeze incidenta altor drepturi fundamentale ale cetătenilor, altele decât cel de proprietate, în considerarea unor interese specifice, astfel încât aceste drepturi fundamentale să nu fie suprimate prin modul în care dreptul de proprietate este reglementat”. Se mai arată, invocându-se jurisprudenta Curtii Constitutionale, că prelungirea contractelor de închiriere este o măsură de protectie a chiriasilor, întemeiată pe dispozitiile constitutionale care prevăd obligatia statului de a adopta măsuri de protectie socială care să asigure cetătenilor un nivel de trai decent. Notiunea de trai decent cuprinde, potrivit art. 25 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, si dreptul la locuintă. În concluzie, textul de lege criticat creează un echilibru între interesele proprietarilor si cele ale chiriasilor, deoarece “închirierea este un simplu act de administrare, care nu afectează atributul dispozitiei, în cadrul dreptului de proprietate”.

Potivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că textul de lege criticat urmăreste realizarea protectiei chiriasilor, prin îmbinarea interesului general cu cel particular, respectând, totodată, dreptul de proprietate, ale cărui continut si limite sunt, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, stabilite prin lege. Se consideră că închirierea reprezintă un act de administrare, iar prelungirea contractelor la cererea chiriasilor, precum si posibilitatea reînnoirii acestora reprezintă limitări ale dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate de stat si redobândite de fostii proprietari, în deplină conformitate cu ansamblul dispozitiilor constitutionale.

Avocatul Poporului arată că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, astfel cum a fost modificat prin dispozitiile articolului unic pct. 7 din Legea nr. 241/2001. Se apreciază că aceste prevederi legale sunt constitutionale, deoarece, stabilind conditiile în care are loc reînnoirea contractului de închiriere, ele nu afectează în nici un mod exercitarea de către proprietar a dreptului de proprietate asupra locuintei, cu atât mai mult cu cât acesta are posibilitatea de a refuza reînnoirea locatiunii, potrivit art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999. Se mai arată, invocându-se jurisprudenta Curtii Constitutionale, că reglementarea contractului de închiriere nu priveste regimul proprietătii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale din 2 noiembrie 2004, îl constituie prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001. În realitate, obiectul exceptiei este pct. 7 al articolului unic din Legea nr. 241/2001, în ceea ce priveste modificarea art. 14 alin. (1), potrivit căruia art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 va avea următorul cuprins: “La expirarea termenului de închiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgentă chiriasul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeasi perioadă, dacă părtile nu modifică prin acord expres durata închirierii.”

Asadar, prin prezenta decizie, Curtea urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii acestui text de lege, care, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, contravine art. 44 alin. (1) din Constitutie, care prevede: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Potrivit textului de lege criticat, la expirarea termenului de închiriere a unui imobil cu destinatia de locuintă, chiriasul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeasi perioadă, dacă părtile nu modifică prin acord expres durata închirierii.

Autorul exceptiei, proprietar al unui imobil ce intră sub incidenta textului de lege criticat, sustine că aceste prevederi legale încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată, deoarece nu exclud din sfera lor de aplicare anumite imobile aflate într-o situatie specială, cum este si cazul celui în litigiu, asupra căruia statul nu a detinut, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, un drept de proprietate intabulat în Cartea funciară. Se sustine că prin instituirea prin textul de lege criticat a dreptului chiriasului la reînnoirea contractului de închiriere pentru astfel de imobile se încalcă dreptul de proprietate, sub aspectul imposibilitătii de exercitare a atributului dispozitiei de către titularii dreptului. Analizând aceste sustineri, Curtea retine că textul de lege criticat, stabilind conditiile în care poate avea loc reînnoirea contractului de închiriere a locuintei, nu aduce atingere dreptului de proprietate, întrucât contractul de închiriere este un act de administrare ce nu afectează dreptul de dispozitie al proprietarului asupra locuintei. În aceste conditii, Curtea constată că nu este întemeiată sustinerea potrivit căreia prevederile pct. 7 al articolului unic din Legea nr. 241/2001, în ceea ce priveste modificarea art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie. Mai mult, proprietarul are posibilitatea de a refuza reînnoirea contractului de închiriere, în conditiile stabilite de art. 14 alin. (2) din ordonantă, si anume atunci când:

“a) locuinta este necesară pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale sotului, părintilor ori copiilor oricăruia dintre acestia numai dacă sunt cetăteni români cu domiciliul în România;

b) locuinta urmează să fie vândută în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

c) chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere;

d) în cazurile prevăzute la art. 13 lit. f)-i).”

De altfel, Curtea Constitutională s-a pronuntat, în jurisprudenta sa, asupra constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte. Astfel, prin Decizia nr. 97 din 18 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 19 octombrie 2000, s-a retinut că “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 are ca scop protectia chiriasilor prin prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de, după caz, 5 sau 3 ani, asigurarea stabilitătii în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriasului la reînnoirea contractului de închiriere si crearea unor garantii împotriva unei evaluări abuzive (...).” De asemenea, prin Decizia nr. 224 din 7 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 21 februarie 2000, s-a retinut că “legiuitorul, dând curs dispozitiilor constitutionale referitoare la obligatia statului de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent, notiune ce, în lumina reglementărilor internationale privind drepturile omului, cuprinde si dreptul la locuintă, este îndreptătit, stabilind continutul si limitele dreptului de proprietate, să tină seama nu numai de interesele proprietarilor, ci si de cele ale chiriasilor, cărora trebuie să le asigure dreptul la o locuintă, realizând un echilibru între cele două cerinte constitutionale”.

Pe de altă parte, Curtea constată că textul de lege criticat este o normă cu caracter de protectie a chiriasilor, în cazul cărora, potrivit jurisprudentei sale, de exemplu Decizia nr. 157 din 22 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003, protectia socială se realizează si prin reînnoirea contractului de închiriere.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 7, în ceea ce priveste art. 14 alin. (1), al articolului unic din Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Richard Tamas Kiss în Dosarul nr. 8.144/2004 al Judecătoriei Arad.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judetului Hunedoara

si în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei suprafete de teren situate în satul Săulesti, judetul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judetului Hunedoara si în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara, în scopul efectuării unor investitii în elemente de infrastructură aeroportuară specifice aviatiei civile.

Art. 2. - În situatia în care investitiile prevăzute la art. 1 nu vor fi efectuate într-o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, terenul va reveni în domeniul public al statului si în administrarea Aeroclubului României.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 375.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care trece din domeniul public al statului si din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judetului Hunedoara si în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

 

Locul unde este

situat terenul

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Numărul de identificare

atribuit de M.F.P.

Orasul Simeria,

satul Săulesti,

judetul Hunedoara

Statul român,

Aeroclubul

României

Judetul Hunedoara,

Consiliul Judetean

Hunedoara

Suprafată - 318.055,695 m2

35.471 partial

Cod de clasificare 8.29.06