MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 379         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 158 din 22 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

107. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de Lucru

 

723. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de efectuare a supravegherii vamale la eliberarea si livrarea marcajelor pentru produse accizabile de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

128. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 158

din 22 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea

Comercială “ATTO SOFT” - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 4.161/2003 al Tribunalului Dâmbovita – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde reprezentantul autorului exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, astfel cum a fost formulată, considerând că textul criticat încalcă dispozitiile art. 44 si 57 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. Se arată că obligatia agentilor economici care colectează deseuri industriale reciclabile de a elibera detinătorilor adeverinte de primire si plată, reglementată de dispozitiile legale criticate, nu aduce atingere prezumtiei caracterului licit al dobândirii averii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2003, primită la Curtea Constitutională la 27 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.161/2003, Tribunalul Dâmbovita – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “ATTO SOFT” - S.R.L. din Târgoviste într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului declarat de autorul exceptiei împotriva sentintei prin care s-a respins plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 41 [devenit, după revizuirea Constitutiei, art. 44], art. 54 [devenit art. 57] si art. 123 [devenit art. 124]. În acest sens se arată că, potrivit art. 41 alin. (1) si (7) din Constitutie [devenit art. 44 alin. (1) si (8)], “proprietatea poate apartine oricărui subiect de drept, titularul unui patrimoniu”, iar bunurile societătii în care îsi desfăsoară activitatea autorul exceptiei au fost dobândite licit. Faptul că dispozitiile criticate “obligă la descrierea bunurilor achizitionate si descrierea incompletă, ambiguă, a bunurilor achizitionate este considerată o dobândire ilicită, fiind sanctionată de legiuitor, contravine dispozitiilor din Constitutie”. Se mai arată că, “atât timp cât nu s-a făcut dovada împrejurării ilicite de achizitionare, aspectele de descriere a bunului nu sunt suficiente. Numai dacă s-a făcut această dovadă, se analizează si celelalte aspecte. Per . contrario, nedescrierea suficientă a bunului, cu toate consecintele ce decurg din această activitate, si implicit lăsarea proprietarului fără bun si imposibilitatea exercitării acestor prerogative încalcă principiul constitutional al proprietătii”.

Referitor la invocarea încălcării art. 57 din Constitutie, autorul exceptiei apreciază că “dispozitia legală aduce atingere acestui principiu al bunei-credinte, înfrângând posibilitatea [proprietarului] de a se bucura de un bun achizitionat, fiind prezumat că achizitionarea acestuia nu este licită, din moment ce, fără posibilitatea de a dovedi buna-credintă, este sanctionat de legiuitor”.

Autorul exceptiei sustine, referitor la încălcarea art. 124 din Constitutie, că judecătorii se supun legii si, de aceea, problema care se pune în aplicarea dreptului “o constituie departajarea normelor legale de cele emise contra legii.

Totodată, judecătorul care caută norma aplicabilă unei anumite spete trebuie, interpretând dreptul, să constate dacă norma respectivă se află în raporturi de compatibilitate cu sistemul legislativ în acel domeniu”.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât, prin dispozitiile criticate “sunt reglementate limitele exercitării dreptului de proprietate asupra acestor bunuri [deseurilor reciclabile], [si] aceste dispozitii nu pot fi contrare Constitutiei”. Referitor la prevederile constitutionale ale art. 57 si 124, invocate în sustinerea exceptiei, instanta apreciază că acestea nu au legătură cu cauza.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima

punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, Guvernul arată că prevederile art. 44 alin. (1) si (8), precum si cele ale art. 57 din Constitutie nu au legătură cu dispozitiile legale criticate.

Referitor la critica de neconstitutionalitate formulată prin invocarea încălcării dispozitiilor art. 124 din Constitutie, Guvernul consideră că, întrucât prin textele criticate “nu sunt reglementate activităti care tin de înfăptuirea justitiei, normele constitutionale nu au legătură cu normele legale cu privire la care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate”.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că “textul legal criticat, stabilind obligatia agentilor economici care colectează deseuri industriale reciclabile, de a elibera detinătorilor adeverinte de primire si plată, care vor contine si elemente privind definirea naturii deseului, nu încalcă în nici un mod dreptul de proprietate privată. De asemenea, această obligatie a agentilor economici nu echivalează cu o confiscare a averii dobândite ilicit”.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, “fată de art. 54 [devenit art. 57] si art. 124 din Constitutie”, Avocatul Poporului apreciază că textele constitutionale invocate nu au relevantă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare. Ordonanta de urgentă a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 465/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001.

În realitate, din întreaga motivare a exceptiei rezultă, în mod indubitabil, că autorul exceptiei critică pentru neconstitutionalitate numai dispozitiile alin. (5) al art. 7 din ordonantă, dispozitii al căror cuprins este următorul:

“(5) Agentii economici care colectează deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati să elibereze detinătorilor adeverinta de primire si plată, care va contine în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea agentului economic colector;

b) datele de identificare a detinătorului:

- numele si prenumele;

- actul de identitate, seria si numărul, codul numeric personal;

- domiciliul;

c) deseul reciclabil predat si definirea naturii acestuia;

d) cantitatea, pretul, valoarea;

e) provenienta deseului, declarată de detinător pe propria răspundere;

f) semnătura agentului colector si a persoanei fizice detinătoare.”

Din analiza memoriului depus la instanta de judecată, în sustinerea exceptiei, rezultă că textele constitutionale considerate a fi fost încălcate prin dispozitiile de mai sus sunt cele ale art. 44 alin. (1) si (8), art. 57 si ale art. 124 alin. (1), al căror cuprins este următorul:

- Art. 44 alin. (1) si (8): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. [...]

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”;

- Art. 57: “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”;

- Art. 124 alin. (1): “Justitia se înfăptuieste în numele legii.”

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că prevederile legale criticate, care stabilesc, în sarcina agentilor economici prestatori ai serviciilor de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, obligatia de eliberare a adeverintei de primire si plată cu continutul stabilit de alin. (5) al art. 7 din ordonanta de urgentă, sunt neconstitutionale, întrucât încalcă prezumtia dobândirii licite a bunurilor si principiul constitutional al protectiei proprietătii.

Analizând dispozitiile legale criticate, Curtea retine că acestea reglementează obligatia agentilor economici care colectează deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice de a elibera adeverinte de primire si plată detinătorilor, document al cărui continut este riguros stabilit de art. 7 alin. (5) din ordonantă.

Din întreaga economie a actului normativ care cuprinde textul criticat rezultă că, în interesul general al unei circulatii controlate a deseurilor industriale reciclabile, atât pentru evitarea poluării mediului, cât si pentru prevenirea săvârsirii infractiunilor de sustragere care au ca obiect deseuri industriale, legiuitorul a introdus unele restrictii privind circulatia acestei categorii de bunuri, între care si obligatia prevăzută de dispozitiile criticate. Or, acest text de lege, prin el însusi, nu încalcă nici principiul protectiei dreptului de proprietate privată, prevăzut de art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, nici prezumtia dobândirii licite a averii, prevăzută de art. 44 alin. (8) din aceasta, ci instituie obligatia întocmirii de către agentul economic a unui document pentru detinătorul deseurilor, persoană fizică, document de natură să permită institutiilor statului să controleze provenienta si circulatia deseurilor industriale reciclabile. Reglementând o astfel de obligatie, textul respectiv nu operează însă nici un transfer de proprietate si nici nu prevede vreo sanctiune. Sustinerea că alte acte normative reglementează contraventii în legătură cu nerespectarea obligatiei prevăzute de textul criticat, precum si sanctiuni, inclusiv confiscarea bunurilor, nu este relevantă.

Curtea Constitutională, în jurisprudenta sa, a stabilit, de principiu, că măsura confiscării unor sume de bani sau a altor bunuri destinate, folosite sau rezultate din săvârsirea unei contraventii, prevăzută de art. 44 alin. (8) din Constitutie, nu contravine principiului protectiei proprietătii private si nu încalcă prezumtia dobândirii licite a bunurilor, ci este consecinta săvârsirii unor fapte de încălcare a legii. De altfel, textele în cauză - art. 9 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare si art. 36 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991 -, invocate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, nu formează obiect al exceptiei de neconstitutionalitate formulate în dosarul de fată. Prevederile constitutionale ale art. 57 si ale art. 124 alin. (1) invocate, de asemenea, ca fiind încălcate, nu sunt incidente în cauză, întrucât se referă la obligatia cetătenilor de a-si exercita cu bună-credintă drepturile si libertătile, respectiv, la principiul înfăptuirii justitiei în numele legii.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “ATTO SOFT” - S.R.L. Târgoviste în Dosarul nr. 4.161/2003 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă si a Instructiunilor pentru întocmirea programului de lucru

 

În temeiul art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere dispozitiile pct. 11 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din

Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă si Instructiunile pentru întocmirea programului de lucru, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Programele de lucru ale fabricilor de alcool etilic/distilate de origine agricolă se aprobă de conducerea Directiei generale de inspectie fiscală.

Art. 3. - Programele de lucru aprobate se comunică antrepozitarilor si directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sau Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, în raza cărora functionează instalatiile de fabricatie alcool etilic/distilate de origine agricolă autorizate.

Art. 4. - Programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă constituie declaratie făcută pe propria răspundere a antrepozitarului.

Art. 5. - Functionarea instalatiei de fabricatie alcool etilic/distilate de origine agricolă fără un program de lucru aprobat, precum si nerespectarea programului de lucru aprobat se sanctionează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) În cazul suspendării autorizatiei de antrepozit fiscal, programul de lucru îsi pierde valabilitatea pe durata suspendării.

(2) Revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal implică retragerea aprobării programului de lucru.

Art. 7. - Directia generală de inspectie fiscală si Directia economică si administrativă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2005.

Nr. 107.

 

ANTREPOZITAR .....................

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE

privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate de origine agricolă pe perioada ...............

 

Nr.crt.

Luna

Perioada de functionare

Numărul de zile de rafinare/distilare

Cantitatea de alcool rafinat/distilate(estimată)

- hl alcool pur*)

Perioada în care instalatia nu functionează

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

TOTAL:

x

 

 

 

X

           

Data ...................................

 

Semnătura si stampila antrepozitarului

...................................

 


*) Notiunea de alcool pur este definită în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru întocmirea programului de lucru

 

1. Programul de lucru se întocmeste în 3 exemplare, pentru o perioadă de un an, defalcat pe luni calendaristice, începând cu luna de la care autorizatia de antrepozit fiscal intră în vigoare.

2. Declaratiile privind programele de lucru se depun la Agentia Natională de Administrare Fiscală, în vederea aprobării, cu cel putin 15 zile înainte de punerea în aplicare a acestora.

În acelasi termen trebuie depuse si solicitările privind modificarea programelor de lucru aprobate.

3. Oprirea instalatiei de fabricatie, datorată unor cauze tehnice, pe o durată mai mare de 24 ore, constatată prin proces-verbal întocmit de supraveghetorul fiscal împreună cu reprezentantii antrepozitarului, implică întocmirea unui nou program de lucru si supunerea lui spre aprobare, dacă oprirea instalatiei necesită o modificare a perioadelor viitoare de functionare a instalatiei prevăzute în programul de lucru aprobat.

4. În cazul în care antrepozitarul detine două sau mai multe instalatii de fabricatie a alcoolului etilic/distilatelor de origine agricolă ce pot functiona independent, se va întocmi câte un program de lucru pentru fiecare instalatie montată si pusă în functiune.

5. Modificările aduse instalatiei, ce atrag cresterea sau micsorarea capacitătii de fabricatie, conduc obligatoriu la întocmirea si înaintarea spre aprobare a unui nou program de lucru.

6. Declararea capacitătii de fabricatie a alcoolului rafinat/distilatelor în 24 de ore, a numărului de coloane de distilare si/sau rafinare si a diametrelor acestora trebuie făcută pe baza caracteristicilor tehnice ale instalatiei, stabilite de producător sau de unitatea care a efectuat montarea si punerea în functiune a instalatiei.

7. Pentru fiecare perioadă de functionare a instalatiei se vor mentiona ziua de pornire a functionării si ziua în care întreaga instalatie va fi oprită.

8. În coloana 3 se va mentiona numărul de zile în care se realizează operatiunea de rafinare a alcoolului brut, în cazul obtinerii de alcool etilic rafinat, respectiv numărul de zile în care se realizează distilarea materiei prime alcoolice, în cazul obtinerii distilatelor de vin, de cereale, de fructe etc., în concordantă cu tehnologia de fabricatie adoptată pentru obtinerea cantitătilor de alcool/distilate estimate.

9. Perioadele de nefunctionare a instalatiei de fabricatie se înscriu în programul de lucru prin indicarea orei din ziua în care se va opri instalatia si se vor aplica sigilii fiscale, respectiv a orei din ziua în care se va desigila instalatia, în vederea repunerii în functiune.

10. Datele înscrise în programul de lucru, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, vor respecta corelatia: Coloana 4 = Capz. x Coloana 3

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice de efectuare a supravegherii vamale la eliberarea si livrarea marcajelor pentru produse accizabile de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

având în vedere prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Directia supraveghere si control vamal va efectua supravegherea vamală a eliberării si livrării marcajelor pentru produse accizabile de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. către persoanele autorizate ca importatori de produse din tutun si de băuturi alcoolice îmbuteliate.

Art. 2. - Operatiunile de supraveghere vamală se vor realiza prin Serviciul coordonare echipe mobile din cadrul acestei directii, conform normelor tehnice aprobate prin prezentul ordin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia supraveghere si control vamal, prin serviciul desemnat, va analiza si va propune conducerii Autoritătii Nationale a Vămilor avizarea referatelor comunicate de Ministerul Finantelor Publice, necesare obtinerii de către persoanele autorizate a autorizatiilor de import de produse accizabile, conform prevederilor pct. 27 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2005.

Nr. 723.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de efectuare a supravegherii vamale la eliberarea si livrarea marcajelor pentru produse accizabile de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

 

Activitatea de supraveghere vamală a eliberării si livrării marcajelor pentru produse accizabile (produse din tutun sau băuturi alcoolice îmbuteliate) va fi în sarcina Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare echipe mobile.

În vederea efectuării supravegherii vamale, persoanele care importă produse accizabile pe baza autorizatiei de importator, denumite în continuare persoane autorizate, au obligatia de a pune la dispozitie, la momentul ridicării marcajelor de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A., o cutie metalică prevăzută cu un sistem de închidere care să permită sigilarea acesteia de către autoritatea vamală. Dimensiunile cutiei metalice vor fi lăsate la libera apreciere a persoanelor autorizate, în functie de cantitatea uzuală de marcaje care va fi preluată de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

Supravegherea vamală a eliberării si livrării marcajelor pentru produse accizabile se va desfăsura după cum urmează:

1. Persoanele autorizate ca importatori de produse accizabile, înainte cu 48 de ore fată de data la care Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. va finaliza comanda de executare a marcajelor, au obligatia de a transmite prin fax către Autoritatea Natională a Vămilor - Directia supraveghere si control vamal o înstiintare cu privire la data la care se vor face eliberarea si livrarea acestora.

2. La ora si data stabilite de comun acord, un reprezentant legal al persoanei autorizate beneficiare a marcajelor, împreună cu un reprezentant al Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare

echipe mobile, se va prezenta la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. în vederea ridicării marcajelor comandate.

3. Eliberarea si livrarea marcajelor de către reprezentantul autorizat al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. către reprezentantul persoanei autorizate se vor face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, pus la dispozitie de către producătorul marcajelor.

4. Reprezentantul Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare echipe mobile va analiza concordanta dintre datele înscrise pe factura fiscală emisă de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. pentru persoana autorizată si datele din procesul-verbal de predare-primire mentionat la pct. 3, iar în cazul în care nu apar inadvertente, va contrasemna acest proces-verbal.

5. Reprezentantul autoritătii vamale va sigila cutia metalică în care au fost introduse marcajele eliberate de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. si va întocmi în acest sens un proces-verbal de sigilare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme tehnice. Procesul-verbal de sigilare se va întocmi în două exemplare, exemplarul nr. 1 fiind înmânat reprezentantului persoanei autorizate, iar exemplarul nr. 2 rămânând la reprezentantul autoritătii vamale. La exemplarul nr. 2 al procesului-verbal de sigilare se vor anexa fotocopii de pe procesul-verbal de predare-primire si factura/facturile eliberate de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. către persoana autorizată care a preluat marcajele, ce vor face parte integrantă din acesta.

6. Reprezentantul persoanei autorizate se va deplasa cu marcajele aflate sub sigiliu vamal la biroul vamal unde se vor întocmi formalitătile de vămuire în vederea efectuării exportului temporar sau a introducerii în zona liberă, după caz.

7. La biroul vamal de destinatie, lucrătorul vamal desemnat să gestioneze astfel de activităti va controla integritatea cutiei metalice în care se află marcajele si integritatea sigiliului vamal aplicat pe aceasta, confruntând seria acestuia cu seria mentionată în procesul-verbal de sigilare. În cazul în care nu s-au constatat nereguli, lucrătorul vamal va desigila cutia metalică si va întocmi un proces-verbal de desigilare, în două exemplare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme tehnice. După desigilare se va trece la inventarierea marcajelor din cutia metalică, ale căror elemente de identificare sunt mentionate în procesul-verbal de predareprimire încheiat între Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. si persoana autorizată si pe factura/facturile precizate în acesta. Procesul-verbal de desigilare se va întocmi în două exemplare, exemplarul nr. 1 fiind înmânat reprezentantului persoanei autorizate, iar exemplarul nr. 2 rămânând spre arhivare, împreună cu celelalte documente folosite la vămuire, la biroul vamal de destinatie.

8. După efectuarea formalitătilor de vămuire pentru exportul temporar sau a introducerii în zona liberă a marcajelor, lucrătorul vamal va transmite prin fax la Directia supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare echipe mobile (telefon: 021.313.57.52) o fotocopie a procesului-verbal de desigilare, împreună cu o fotocopie a declaratiei vamale de export temporar al marcajelor sau a documentului de intrare a mărfurilor în zona liberă, după caz.

9. Orice nereguli constatate de către biroul vamal cu ocazia operatiunilor de desigilare, inventariere, export temporar sau introducere în zona liberă a marcajelor ce au făcut obiectul supravegherii vamale vor fi consemnate într-un raport detaliat, ce va fi transmis în mod operativ la Directia supraveghere si control vamal – Serviciul coordonare echipe mobile.

10. Reprezentantul Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare echipe mobile, responsabil cu activitatea de supraveghere vamală a eliberării si livrării marcajelor de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A., va arhiva exemplarul nr. 2 al procesului-verbal de sigilare si exemplarul nr. 2 al procesului-verbal de desigilare, împreună cu fotocopia declaratiei vamale de export temporar a marcajelor sau a documentului de intrare în zona liberă a acestora.

11. La nivelul Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare echipe mobile se va deschide un registru de evidentă a sigiliilor vamale utilizate în activitatea de supraveghere vamală a marcajelor, eliberate si livrate de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. persoanelor autorizate ca importatori de produse din tutun si de băuturi alcoolice îmbuteliate.

12. Functionarul vamal din cadrul Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare echipe mobile, desemnat cu evidenta sigiliilor vamale, va opera în registru prin scăderea sigiliilor utilizate la operatiunile de supraveghere vamală a marcajelor. Operarea în registru se va face în ziua aplicării sigiliului vamal, pe baza procesuluiverbal de sigilare.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Directia supraveghere si control vamal

Nr. .............../EM/ .........../........... 200...

 

PROCES - VERBAL DE SIGILARE

 

Subsemnatul ...................................., având functia de ......................... la Serviciul coordonare echipe mobile din cadrul Directiei supraveghere si control vamal, conform prevederilor pct. 29 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, asigurând supravegherea vamală a eliberării si livrării marcajelor de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. pentru ..................................., am sigilat în cutia metalică ce apartine persoanei autorizate cantitatea de ....................... bucăti marcaje pentru produsele accizabile din import (produse din tutun/băuturi alcoolice îmbuteliate).

Elementele de identificare a marcajelor sunt evidentiate în Procesul-verbal de predare-primire nr. ..................., încheiat între Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. si persoana autorizată, si pe Factura/facturile nr. ....................., mentionate în acesta. O fotocopie a acestor documente se va anexa la prezentul proces-verbal si va face parte integrantă din acesta. Pentru sigilare a fost aplicat sigiliul vamal nr. ................................ .

Sigilarea s-a efectuat în prezenta reprezentantului ......................................, în persoana domnului/doamnei ......................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ....................... nr. .....................

si având functia de ................................... .

Cutia metalică sigilată în care se află marcajele este transportată în mijlocul de transport auto cu numărul de înmatriculare ............................ la Biroul vamal ..................................................,

unde se vor întocmi formalitătile de vămuire pentru exportul temporar/introducerea în zona liberă ................................. al/a marcajelor.

 

Am sigilat,

...............................................

Am asistat la sigilare,

...............................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Directia Regională Vamală

Biroul vamal

 

Nr. ......................./...............200...

 

PROCES-VERBAL DE DESIGILARE

 

Subsemnatul ................................, având functia de ................. la Biroul vamal ...................... din cadrul Directiei Regionale Vamale ............................................, am verificat documentele

(Procesul-verbal de sigilare nr. ......................................................... si Factura/facturile fiscală/fiscale nr. ....................., emisă/emise de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.) primite de la domnul/doamna ................................., reprezentant al ..............................................., care s-a legitimat cu BI/CI seria ............ nr. ........... .

După verificarea documentelor, în prezenta reprezentantului persoanei autorizate s-a trecut la desigilarea cutiei metalice pe care s-a aplicat sigiliul vamal nr. ................... de către functionarul vamal al Directiei supraveghere si control vamal - Serviciul coordonare echipe mobile.

În cutia metalică s-a inventariat cantitatea de ................................. bucăti marcaje (timbre tabac/banderole pentru băuturi alcoolice îmbuteliate), ale căror elemente de identificare sunt mentionate pe Procesul-verbal de predare-primire nr. ..............................., încheiat între Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. si persoana autorizată, si pe factura/facturile mentionate în acesta.

Pentru transportul cutiei metalice de la Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. la Biroul vamal ......................................... s-a folosit mijlocul de transport auto cu numărul de înmatriculare .................................. .

La operatiunea de desigilare s-au constatat următoarele nereguli: .............................................…………....................................

..............................................................................................................................

 

Am sigilat,

...............................................

Am asistat la sigilare,

...............................................

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură

 

În temeiul art. 37 alin. (1) si al art. 39 alin. (1) si (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004, modificat si completat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 276/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului de admitere în magistratură, cuantumul taxei si lista posturilor vacante scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostintă publică printr-un comunicat de presă cu cel putin 45 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.”

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun, cu cel putin 30 de zile înainte de data acestuia, la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscriptie domiciliază candidatii.”

3. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale vor transmite dosarele candidatilor si baza de date, cu cel putin 15 zile înainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.”

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10.

Nota finală a lucrării de concurs o reprezintă media aritmetică a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs prevăzute la art. 5 lit. a)-e). Organizarea judiciară, elemente de drept comparat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului va constitui o singură materie de concurs.”

Art. II - Modificările de la punctele 1-3 de mai sus sunt valabile numai pentru concursul de admitere în magistratură, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, în luna iunie 2005.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 128.